รับจดทะเบียนบริษัท ขอนแก่น

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

รับจดทะเบียนบริษัท

บริษัท ปังปอน จำกัด

เปิดให้บริการมากกว่า 20 ปี พร้อมให้บริการที่เป็นมาตราฐานจาก สำนักงานบัญชีคุณภาพ ให้เราเป็นอีกทางเลือกของคุณ

จดทะเบียนบริษัท นนทบุรี ที่ไหน, รับ จดทะเบียน บริษัท บางบัวทอง, รับ จดทะเบียน บริษัท บางใหญ่, กรมพัฒนา ธุรกิจ การค้า จังหวัดนนทบุรี, จดทะเบียน จังหวัดนนทบุรี, รับ จดทะเบียน การค้า นนทบุรี, จดทะเบียน,
จดทะเบียน บริษัท ต้องใช้เงิน เท่า ไหร่,

รับจดทะเบียนบริษัท

โทร.081-931-8341

Line : @e200

บริษัท ปังปอน จำกัด มีประสบการณ์ในการรับจดทะเบียน และ รับทำมาบัญชี มากว่า 20 ปี พร้อมให้บริการ ผู้ที่ต้องการประกอบกิจการ โดยมีใบอนุญาตประกิจการอย่างถูกต้อง หลังจากจดทะเบียนบริษัทผ่านแล้ว หากต้องการจัดทำบัญชี หรือยื่นภาษี เรามีบริการรองรับ ให้การดำเนินธุรกิจของท่าน ราบรื่นต่อเนื่อง

ติดต่อเรา 081-931-8341

Line : @e200

บริษัท ปังปอน จำกัด

วิธีการจดทะเบียนบริษัท กับสิ่งที่ควรรู้ ก่อนการจดทะเบียนบริษัท

รูปแบบของการดำเนินธุรกิจ การประกอบธุรกิจ การค้าอาจดำเนินการได้หลายรูปแบบ ทั้งโดยบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของกิจการโดยลำพัง หรืออาจดำเนินการโดยร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นเป็นกลุ่มคณะก็ได้ การที่จะตัดสินใจเลือกดำเนินธุรกิจการค้าในรูปแบบใดนั้น ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญหลายประการด้วยกัน เช่น ลักษณะของกิจการค้า เงินทุน ความรู้ความสามารถในการดำเนินธุรกิจเป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การประกอบธุรกิจนั้นประสบผลสำเร็จนำมาซึ่งผล ประโยชน์และกำไรสูงสุด

 

รูปแบบองค์กรธุรกิจ

 
 

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

เจ้าของคนเดียว

ห้างหุ้นส่วน

บริษัทจำกัด

การประกอบธุรกิจอาจดําเนินการได้หลายรูปแบบ ทั้งโดยบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของกิจการ หรือ อาจดําเนินการโดยร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นเป็นกลุ่มคณะก็ได้การที่จะตัดสินใจเลือกดําเนินธุรกิจการค้าใน รูปแบบใดนั้น ผู้ประกอบการจะต้องคํานึงถึงองค์ประกอบที่สําคัญหลายประการด้วยกัน เช่น ลักษณะของกิจการค้า เงินทุน ความรู้ความสามารถในการดําเนินธุรกิจ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การประกอบ ประสบผลสําเร็จ และนํามาซึ่งผลประโยชน์และกําไรสูงสุด

เจ้าของคนเดียว (Single proprietorship) ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก มีเจ้าของลงทุนใน กิจการเพียงคนเดียวแต่อาจดําเนินธุรกิจในลักษณะของครอบครัว หรือญาติพี่น้อง โดยไม่ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคล แต่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

ห้างหุ้นส่วน (Partnership) เป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือ ขนาดกลางที่มีเจ้าของตั้งแต่ 2 คน ขึ้น ไป ร่วมทุนในการดําเนินธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งผลกําไรขาดทุนตามอัตราส่วนที่ตกลงกันไว้ โดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก็ได้

บริษัทจํากัด (Corporation) เป็นธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือ ขนาดใหญ่ ที่จัดตั้งขึ้นโดย การ่วมทุนของกลุ่มคนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป เข้าชื่อทําหนังสือบริคณห์สนธิ และต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ทุนของธุรกิจแบ่งออกเป็นจํานวนหุ้น มูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กัน โดยมีมูลค่าจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า หุ้นละ 5 บาท คือ หุ้นสามัญ และ หุ้นบุริมสิทธิ ผู้ที่ลงทุนซื้อหุ้นของบริษัทเรียกว่า “ผู้ถือหุ้น” มีสถานะเป็นเจ้าของธุรกิจ และจะได้รับ ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล

รับจดทะเบียน

081-931-8341

รับจดทะเบียนการค้า

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า

 • บุคคลธรรมดาคนเดียว (กิจการเจ้าของคนเดียว)
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ
 • นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด

คำว่า จดทะเบียนการค้า กับ จดทะเบียนพาณิชย์ ความหมายเดียวกัน การจดทะเบียนพาณิชย์ ตาม พระราชบัญญัติตามพระราชบัญญัติ ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 แบ่งได้ 3 ประเภท คือ

 • จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ วันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ
 • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนไว้ ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ต้องยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่ จดทะเบียนไว้เดิม
 • จดทะเบียนเลิกประกอบกิจการ เมื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจเลิกประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ

 

กิจการที่ได้รับยกเว้น

มีพาณิชยกิจบางอย่างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

 1. การค้าเร่ การค้าแผงลอย
 2. พาณิชยกิจเพื่อการบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล
 3. พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น
 4. พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม
 5. พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์
 6. พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ตาม พระราชบัญญัติตามพระราชบัญญัติ ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดิมได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2546 ให้ผู้ซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการ

 • ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
 • เครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริการอินเทอร์เน็ต
 • ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และบริการ
 • ตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต เป็นครั้งแรก

ต่อมากรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ข้อ (5) กําหนดให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ไม่ว่าจะเป็น

 • บุคคลธรรมดา
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ
 • ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
 • ห้างหุ้นส่วนจํากัด
 • บริษัทจํากัด

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชน จํากัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ซึ่ง ในส่วนที่ถือว่าเป็นการจดของทะเบียนพาณิย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

 1. การซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 2. การบริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider : ISP)
 3. ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Hosting)
 4. บริการตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ (E-Marketplace)

จดทะเบียนค้าขายออนไลน์

จดบริษัท ขายของออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจออนไลน์ ที่มีเว็บไซต์หลักของบริษัท สำหรับขายสินค้าหรือบริการ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างของธุรกิจ หากนึกไม่ออก ลองเข้าไปดูตามเว็บไซต์ของบริษัทใหญ่ จะสังเกตเห็น สัญลักษณ์สีม่วง DBD อยู่ตามเว็บไซต์ การเปิดบริษัท ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของธุรกิจร้านค้าที่ผ่านการจดทะเบียนการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อย่างถูกต้อง ทำให้คนที่เป็นลูกค้ามั่นใจในความปลอดภัยที่จะเลือกซื้อสินค้า ในส่วนของร้านค้าเองก็มีความน่าเชื่อถือ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ทีดีให้กับธุรกิจบนโลกออนไลน์

การจดทะเบียนบริษัท

สิ่งที่ต้องเตรียมในการจดทะเบียนบริษัท

 1. ต้องมีชื่อบริษัท ที่ได้การจองชื่อไว้แล้ว
 2. ที่ตั้งสำนักงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ของสำนักงานและกรรมการ
 3. วัตถุประสงค์ที่ประกอบกิจการ
 4. ทุนจดทะเบียน มูลค่าหุ้น
 5. ข้อมูลผู้เริ่มก่อตั้ง เช่น ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ จำนวนหุ้น
 6. ข้อมูลของพยาน 2 คน เช่น ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ
 7. อากรแสตมป์
 8. จำนวนทุนที่เรียกชำระแล้วอย่างน้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
 9. ชื่อ ที่อยู่ อายุ ของกรรมการ
 10. รายชื่อกรรมการที่มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท
 11. ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบัญชีรับอนุญาตและค่าตอบแทน
 12. ชื่อที่อยู่ สัญชาติ จำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้นแต่ละคน

เอกสารจดทะเบียนบริษัทใหม่

 1. คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
 2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
 3. หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2) ผนึกอากรแสตมป์ 200 บาท
 4. รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3)
 5. แบบวัตถุที่ประสงค์ (แบบ ว.)
 6. รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.)
 7. แบบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่คบกำหนด
 8. หลักฐานให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม เช่น ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กิจการข้อมูลเครดิต บริหารสินทรัพย์ กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็น)
 9. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5)
 10. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการประชุมให้ความเห็นชอบในกิจการที่ได้ประชุมจัดตั้งบริษัทพร้อมลายมือชื่อ
 11. สำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท
 12. สำเนาข้อบังคับ ผนึกอากร 200 บาท (ถ้ามี)
 13. สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
 14. กรณีบริษัทจำกัดมีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทจำกัดไม่ถึงร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน หรือกรณีบริษัทจำกัดไม่มีคนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้น แต่คนต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือร่วมลงนามผูกพันบริษัท ให้ส่งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้ เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยแต่ละรายประกอบคำขอจดทะเบียน โดยเอกสารดังกล่าวต้องแสดงจำนวนเงินที่สอดคล้องกับจำนวนเงินที่นำมาลงหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย
 15. แบบ สสช.1 จำนวน 1 ฉบับ
 16. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
 17. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เริ่มก่อการและกรรมการทุกคน
 18. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
 19. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกอากรแสตมป์ด้วย)
 20. หลายคนพออ่านถึงตรงนี้ อาจจะต้องกุมขมับ เพราะต้องเตรียมเอกสารมากมาย ซึ่งมันยุ่งยากและซับซ้อนมาก ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท จึงทำให้มีคนสนใจหันมาใช้บริการกับบริษัทที่ รับจดทะเบียนบริษัท แทน ถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายในการบริการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่มันก็คุ้มค่า หากเลือกบริษัทที่เป็นมืออาชีพ มีระบบการทำงานที่ได้มาตรฐาน

สอบถามโทร

081-931-8341

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top