จดทะเบียนบริษัท.COM » รับพิมพ์ชุดจดทะเบียนบริษัท มีกี่แบบ?

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4.3]

รับพิมพ์ชุดจดทะเบียนบริษัท

การจดทะเบียนบริษัท (Company Registration) คือ กระบวนการที่บริษัทต้องผ่านเพื่อก่อตั้งธุรกิจเป็นนิติบุคคลที่มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย โดยมีองค์กรหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทยคือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business Development: DBD) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม

เอกสารที่ใช้ในกระบวนการจดทะเบียนบริษัทประกอบด้วยหลายส่วน ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของบริษัทและกฎหมายที่ใช้บังคับ ตัวอย่างเอกสารจดทะเบียนบริษัทที่ DBD อาจประกอบด้วย:

  1. หนังสือสำคัญการก่อตั้งบริษัท (Memorandum of Association: MOA) – เป็นเอกสารที่ระบุชื่อของบริษัท วัตถุประสงค์ ที่อยู่ของสำนักงานใหญ่ ประเภทของธุรกิจที่กำหนด และรายละเอียดทางกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

  2. หนังสือสำคัญการก่อตั้งบริษัทสำหรับบริษัทที่มีทุนจดทะเบียน (Articles of Association: AOA) – เป็นเอกสารที่ระบุรายละเอียดของคณะกรรมการบริษัท ข้อบังคับทางการเงิน และการดำเนินกิจการอื่นๆ ของบริษัท

  3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ก่อตั้งบริษัทและคณะกรรมการบริษัท – เอกสารเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ก่อตั้งและคณะกรรมการ

  4. สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาทะเบียนพาณิชย์ของสำนักงานใหญ่ – เพื่อยืนยันที่อยู่ที่ตั้งของสำนักงานใหญ่

  5. หนังสือมอบอำนาจ (Power of Attorney) หากมีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเป็นตัวแทนในกระบวนการจดทะเบียน

  6. เอกสารหลักฐานการชำระเงินค่าจดทะเบียน – เพื่อยืนยันการชำระค่าบริการในกระบวนการจดทะเบียน

การจดทะเบียนบริษัทมีหลายแบบขึ้นอยู่กับรูปแบบของธุรกิจที่ก่อตั้ง โดยหลักๆ แล้วจะแบ่งเป็น 2 รูปแบบหลัก คือ:รับพิมพ์ชุดจดบริษัท

  1. บริษัทห้ามจำกัด (Company Limited: Ltd.) – บริษัทที่มีผู้ก่อตั้งมากกว่า 1 คน แต่ไม่เกิน 50 คน และมีทุนจดทะเบียนแบ่งออกเป็นหน่วยหุ้น โดยนิติบุคคลจะรับผิดชอบตามทุนที่ลงทุนในบริษัท

  2. บริษัทจำกัดควบคุม (Public Limited Company: PLC) – บริษัทที่มีผู้ก่อตั้งไม่น้อยกว่า 15 คน และต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 5 ล้านบาท นิติบุคคลในรูปแบบนี้จะเปิดขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะโอนหุ้นต่อไปให้กับบุคคลอื่นได้

การจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทยไม่ยากมาก หากเป็นบริษัทคนเดียว (sole proprietorship) คุณต้องเตรียมเอกสารต่างๆ และติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) เพื่อขอทำการจดทะเบียนและได้รับใบจดทะเบียนบริษัทหลังจากที่กระบวนการตรวจสอบเสร็จสิ้น ในกรณีที่เป็นบริษัท 2 คน คุณต้องตามกระบวนการเดียวกัน แต่อาจมีขั้นตอนบางส่วนที่ต้องปรับแต่งตามประเภทของบริษัทที่คุณต้องการก่อตั้ง การปรึกษากับนิติกรที่เชี่ยวชาญด้านนี้จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในกระบวนการจดทะเบียนบริษัทของคุณ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.