จดทะเบียนบริษัท.COM » เพื่อสังคม เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจเพื่อสังคม มีรายจากได้อะไรบ้าง

 1. รายได้จากการขายสินค้าหรือบริการ ธุรกิจเพื่อสังคมสามารถมีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขหรือแก้ปัญหาสังคม หรือทำการบำบัดแก้ปัญหาสังคมต่างๆ อย่างเช่น บริการให้คำปรึกษาทางด้านสังคม การส่งเสริมส่งเสริมเปลี่ยนแปลงทางสังคม การฟื้นฟูทางสังคม เป็นต้น

 2. ทุนสนับสนุน บางธุรกิจเพื่อสังคมอาจได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานหรือองค์กรที่มีการสนับสนุนในด้านสังคม เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินการและขยายกิจการได้

 3. บริจาคและเงินบริจาค บริษัทธุรกิจเพื่อสังคมอาจได้รับเงินบริจาคจากบุคคลหรือองค์กรที่ต้องการสนับสนุนในการแก้ไขหรือแก้ปัญหาสังคม

 4. รายได้จากพันธบัตรหรืออนุสาวรีย์ บางธุรกิจเพื่อสังคมอาจมีรายได้จากการขายพันธบัตรหรืออนุสาวรีย์ที่เกี่ยวข้องกับสังคม เพื่อส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม เป็นต้น

 5. สินทรัพย์ทางทรัพยากร บางธุรกิจเพื่อสังคมอาจได้รับรายได้จากการขายสินทรัพย์ทางทรัพยากร เช่น การขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจเพื่อสังคม

SWOT Analysis เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ธุรกิจเพื่อสังคมสามารถวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของธุรกิจเพื่อให้มีความเข้าใจในสภาพแวดล้อมและสามารถวางแผนก่อนหน้าในการพัฒนาและขยายกิจการได้

 1. จุดแข็ง Strengths คือปัจจัยหรือสิ่งที่ธุรกิจเพื่อสังคมมีความเก่งกว่าธุรกิจอื่นๆ สามารถใช้ประโยชน์ในการทำธุรกิจและสร้างความได้เปรียบกว่า

 2. จุดอ่อน Weaknesses คือปัจจัยหรือสิ่งที่ธุรกิจเพื่อสังคมมีความอ่อนแอมากกว่าธุรกิจอื่นๆ สามารถนำไปสู่ปัญหาหรือข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจ

 3. โอกาส Opportunities คือปัจจัยหรือสิ่งที่เป็นโอกาสที่ธุรกิจเพื่อสังคมสามารถใช้เพื่อขยายกิจการ พัฒนาธุรกิจ หรือเติบโตในตลาด

 4. อุปสรรค Threats คือปัจจัยหรือสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบในการดำเนินธุรกิจ เช่น คู่แข่งที่แข็งแกร่ง สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เป็นต้น

อาชีพ ธุรกิจเพื่อสังคม ใช้เงินลงทุนอะไร

การลงทุนในธุรกิจเพื่อสังคมอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจและขอบเขตการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ลักษณะที่สำคัญของการลงทุนในธุรกิจเพื่อสังคมอาจประกอบด้วย

 1. ความรู้และทักษะ การลงทุนในการศึกษาและการพัฒนาทักษะของคนในธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้มีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาสังคม

 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขหรือแก้ปัญหาสังคม เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

 3. พื้นที่และอาคาร การลงทุนในพื้นที่และอาคารที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อให้สามารถทำงานและให้บริการได้มีความเต็มที่

 4. เทคโนโลยีและอุปกรณ์ การลงทุนในเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเพื่อสังคม

ธุรกิจเพื่อสังคมเกี่ยวข้องกับอาชีพหลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการให้บริการแก้ไขหรือแก้ปัญหาสังคม เช่น

 1. ผู้ให้คำปรึกษาทางด้านสังคม อาชีพที่ให้คำปรึกษาและแนะนำในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคม เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมวิทยา นักจิตวิทยา นักสังคมวิทยา และอื่นๆ

 2. พัฒนาชุมชน การทำงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ช่วยเสริมสร้างความสามารถให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตในระดับที่ดีขึ้น

 3. การฟื้นฟูทางสังคม อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่อยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่อสังคม เช่น ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยเสพติด ผู้ประสบภัย และผู้ที่อยู่ในสภาพที่ยากลำบาก

 4. การศึกษาและส่งเสริมส่งเสริม อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและส่งเสริมทางด้านสังคม เช่น การศึกษาสามัญ การส่งเสริมการอ่านและเขียน การส่งเสริมความรู้ในด้านต่างๆ

 5. ธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจให้มีกระแสสร้างสรรค์และยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น ธุรกิจเพื่อการรีไซเคิล ธุรกิจเพื่อการพัฒนาชุมชน และอื่นๆ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเพื่อสังคม ที่ควรรู้

 1. ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)

  • คำอธิบาย ธุรกิจที่มุ่งเน้นในการแก้ไขหรือแก้ปัญหาสังคม พัฒนาสังคม หรือส่งเสริมความเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยรายได้ที่ได้รับจากการดำเนินธุรกิจจะถูกนำกลับมาใช้ในการส่งเสริมสังคมและยั่งยืน
 2. ความยั่งยืน (Sustainability)

  • คำอธิบาย การดำเนินธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และสามารถดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืนต่อเนื่องได้
 3. การส่งเสริมสังคม (Social Promotion)

  • คำอธิบาย การดำเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กับสังคมในด้านต่างๆ อาทิ การศึกษา การส่งเสริมความเป็นอิสระ การส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น
 4. นโยบายสังคม (Social Policy)

  • คำอธิบาย มาตรการหรือแนวทางทางนโยบายของรัฐบาลหรือองค์กรเพื่อแก้ไขหรือแก้ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในสังคม
 5. โครงการสังคม (Social Project)

  • คำอธิบาย โครงการที่มุ่งเน้นในการแก้ไขหรือแก้ปัญหาสังคม และส่งเสริมความเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยอาจมีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนหรือชุมชนที่เป้าหมาย
 6. สังคมอย่างยั่งยืน (Sustainable Social)

  • คำอธิบาย สังคมที่มีการพัฒนาและดำเนินการที่ยั่งยืนและไม่ก่อให้เกิดภัยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 7. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)

  • คำอธิบาย ความรับผิดชอบของธุรกิจที่มุ่งให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมให้ดีขึ้น
 8. สัญลักษณ์ (Logo)

  • คำอธิบาย ภาพหรือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงตัวตนและคุณค่าของบริษัทหรือธุรกิจ
 9. บริษัท (Company)

  • คำอธิบาย องค์กรหรือกิจการที่มีการลงทุนและดำเนินธุรกิจเพื่อเป้าหมายในการทำกำไร โดยมีตัวแทนหรือผู้บริหาร
 10. มูลค่าในสังคม (Social Value)

  • คำอธิบาย ค่าและผลกระทบที่ธุรกิจเพื่อสังคมสร้างขึ้นต่อสังคมโดยรวม รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคมและชุมชนในด้านต่างๆ ที่ได้รับประโยชน์จากธุรกิจนั้น

จดบริษัท ธุรกิจเพื่อสังคม ทำอย่างไร

 1. วางแผนธุรกิจ วางแผนธุรกิจอย่างรอบคอบโดยให้คำนึงถึงการแก้ไขหรือแก้ปัญหาสังคมที่เป้าหมาย

 2. ทำการสำรวจตลาด ทำการศึกษาและวิเคราะห์ตลาดเพื่อรู้ถึงความต้องการและความพร้อมของตลาดในด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

 3. ระบบบัญชีและการเงิน ต้องมีระบบบัญชีและการเงินที่ดีเพื่อติดตามรายได้และรายจ่ายในธุรกิจอย่างชัดเจน

 4. ประกาศสำหรับจดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนธุรกิจเพื่อสังคมที่สำนักงานพาณิชย์ในประเทศที่ต้องการดำเนินธุรกิจ

 5. ติดต่อสังคมและองค์กร สร้างความร่วมมือกับสังคมและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขหรือแก้ปัญหาสังคม

 6. วางแผนการตลาด วางแผนการตลาดให้เหมาะสมเพื่อสร้างความรู้จักและเพื่อส่งเสริมความเปลี่ยนแปลงทางสังคม

 7. มีการติดตามผลการดำเนินธุรกิจ ต้องมีการติดตามผลและประเมินความสำเร็จของธุรกิจเพื่อให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น

บริษัท ธุรกิจเพื่อสังคม เสียภาษีอะไร

การเสียภาษีของบริษัทธุรกิจเพื่อสังคมจะขึ้นอยู่กับกฎหมายและระเบียบของประเทศที่บริษัทนั้นทำการจดทะเบียนและดำเนินธุรกิจ ซึ่งเสียภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อสังคมอาจรวมถึง

 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีที่เสียตามรายได้ของบริษัท เมื่อบริษัทมีกำไรจากการดำเนินธุรกิจ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็นภาษีที่เสียเมื่อบริษัทซื้อสินค้าหรือบริการจากภายนอก และเก็บเงินจากลูกค้าเมื่อขายสินค้าหรือบริการ

 3. อื่นๆ อาจมีภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมขึ้นอยู่กับกฎหมายและนโยบายของประเทศในที่บริษัทดำเนินธุรกิจ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.