จดทะเบียนบริษัท.COM » รถแบคโฮ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจรถแบคโฮ มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การให้บริการขุดเจาะและขนย้ายวัสดุ รายได้จากการให้บริการขุดเจาะดินหรือวัสดุที่ลูกค้าต้องการ และการขนย้ายวัสดุหรือสินค้าตามความต้องการของลูกค้า
 2. การให้บริการก่อสร้าง รายได้จากการให้บริการในงานก่อสร้างและโครงสร้างต่างๆ ที่ต้องใช้รถแบคโฮในกระบวนการ
 3. การให้บริการทำคลองและสระน้ำ รายได้จากการให้บริการทำคลองน้ำ หรือสระน้ำให้กับลูกค้า
 4. การให้บริการขนย้ายสิ่งของ รายได้จากการให้บริการขนย้ายสินค้าหรือวัสดุต่างๆ ให้กับลูกค้า

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจรถแบคโฮ

จุดแข็ง (Strengths)

 • มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการขุดเจาะและเคลื่อนไหวดิน
 • ความชำนาญในการให้บริการรถแบคโฮ

จุดอ่อน (Weaknesses)

 • ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงและบริการรถแบคโฮที่สูง
 • การแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจนี้

โอกาส (Opportunities)

 • อุตสาหกรรมก่อสร้างที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
 • สามารถขยายธุรกิจไปยังพื้นที่ใหม่ๆ ที่ต้องการบริการรถแบคโฮ

อุปสรรค (Threats)

 • การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่อาจมีผลต่อการใช้งานรถแบคโฮ
 • การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมและการเทคโนโลยีที่อาจส่งผลต่อธุรกิจรถแบคโฮ

อาชีพ ธุรกิจรถแบคโฮ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ซื้อรถแบคโฮ ต้องลงทุนในการซื้อรถแบคโฮที่เหมาะสมกับธุรกิจและความต้องการของลูกค้า
 2. การซ่อมบำรุงและบริการ ต้องมีการเสียเวลาและเงินในการซ่อมบำรุงและบริการรถแบคโฮเพื่อให้รถพร้อมใช้งานเสมอ
 3. การตลาดและโฆษณา ต้องลงทุนในการตลาดและโฆษณาเพื่อโปรโมตธุรกิจและดึงดูดลูกค้าใหม่

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจรถแบคโฮ

 1. คนขับรถแบคโฮ เป็นอาชีพที่รับผิดชอบในการขับรถแบคโฮ ทำงานในการทำดิน ขนของ หรือปฏิบัติงานในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ต้องใช้รถแบคโฮในกระบวนการงานของธุรกิจ

 2. ช่างเทคนิครถแบคโฮ เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในการซ่อมบำรุง และดูแลรักษารถแบคโฮ เพื่อให้รถทำงานได้อย่างเสถียรและประสิทธิภาพสูง

 3. พนักงานขายและตลาด เป็นคนที่ดูแลการตลาด และการขายรถแบคโฮให้กับลูกค้า พยายามเสนอโอกาสธุรกิจให้กับลูกค้าที่ต้องการใช้รถแบคโฮ

 4. ผู้บริหารและผู้จัดการธุรกิจ เป็นคนที่มีหน้าที่บริหารจัดการธุรกิจรถแบคโฮทั้งด้านการเงิน การวางแผน และการดูแลลูกค้า

 5. ออกแบบและวางแผนโครงการ เป็นคนที่วางแผนและออกแบบโครงการการใช้รถแบคโฮในงานต่าง ๆ เช่น การก่อสร้าง การเกษตร หรือการทำสวน

 6. บุคคลที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเกษตรและก่อสร้าง เช่น ผู้ประกอบการที่ต้องการเช่าหรือซื้อรถแบคโฮเพื่อใช้ในการเกษตร ก่อสร้าง หรือการทำงานที่ใกล้ชิดกับธุรกิจรถแบคโฮ

 7. ผู้จัดจำหน่ายและผู้ซ่อมบำรุงรถแบคโฮ บริษัทหรือร้านค้าที่จำหน่ายและซ่อมบำรุงรถแบคโฮ ซึ่งให้บริการในการซ่อม รับซ่อม และขายอะไหล่รถแบคโฮ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจรถแบคโฮ ที่ควรรู้

 1. รถแบคโฮ (Backhoe) รถตักดินหรือทำลายสิ่งของโดยใช้แขนก้านยาวในด้านหน้าและใช้ตัวของรถสำหรับขุดเปิด
 2. คนขับรถแบคโฮ (Backhoe Operator) คนที่มีความเชี่ยวชาญในการขับรถแบคโฮ
 3. การขุดเปิด (Excavation) กระบวนการขุดหรือเจาะเปิดในพื้นที่เพื่อก่อสร้างหรือหาสิ่งของต่างๆ
 4. การก่อสร้าง (Construction) กระบวนการสร้างสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
 5. การเคลื่อนไหวดิน (Earthmoving) กระบวนการเคลื่อนไหวดินหรือวัสดุเพื่อการก่อสร้างหรือหาสิ่งของต่างๆ
 6. คลองน้ำ (Canal) ช่องน้ำที่ขุดขึ้นในพื้นที่เพื่อการระบายน้ำหรือใช้ในการเกษตรกรรม
 7. บริการขนย้าย (Haulage) การให้บริการขนย้ายสินค้าหรือวัสดุตามที่ลูกค้าต้องการ
 8. การขุดเจาะ (Drilling) กระบวนการขุดหรือเจาะดินหรือวัสดุเพื่อการก่อสร้างหรือหาสิ่งของต่างๆ
 9. อุตสาหกรรมก่อสร้าง (Construction Industry) กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก่อสร้างและโครงสร้าง
 10. พื้นที่ก่อสร้าง (Construction Site) พื้นที่ที่กำลังใช้งานในกระบวนการก่อสร้างหรือรีโนเวทชั่วคราว

จดบริษัท ธุรกิจรถแบคโฮ ทำอย่างไร

 1. สร้างเอกสารสำหรับบริษัท ระบุชื่อบริษัทและประเภทของธุรกิจที่ต้องการจดทะเบียน รวมถึงเอกสารอื่นๆ เช่น สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดตั้งบริษัท
 2. กรอกแบบฟอร์ม กรอกแบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัทที่สำนักงานพาณิชย์ท้องถิ่นหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)
 3. ชำระเงิน ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัทและค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. รอการอนุมัติ รอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) อนุมัติการจดทะเบียนบริษัท
 5. จดทะเบียนภาษีอากร หลังจากได้รับเลขที่นิติบุคคล (เลขทะเบียนบริษัท) ให้จดทะเบียนภาษีอากรกับกรมสรรพากร

บริษัท ธุรกิจรถแบคโฮ เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีอากรสรรพสิทธิ์ (Property Tax) ภาษีที่เสียตามมูลค่าของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือทรัพย์สินที่บริษัทเป็นเจ้าของ เช่น อาคารสำนักงาน คลังสินค้า โรงงาน และอื่นๆ

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) ภาษีที่เสียจากกำไรที่บริษัทได้รับจากกิจการ อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) ภาษีที่เสียตามมูลค่าสินค้าและบริการที่ขายให้กับลูกค้า เป็นภาษีที่รัฐบาลเก็บจากกระบวนการส่งเสริมการตลาด

 4. อากรนำเข้าสินค้า (Import Duty) ภาษีที่เสียตามมูลค่าสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ

 5. อื่นๆ อาจมีภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่น อากรศุลกากร หรืออื่นๆ ขึ้นอยู่กับกฎหมายและประเทศที่บริษัทดำเนินกิจการ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.