จดทะเบียนบริษัท.COM » ขนส่งต้นไม้ใหญ่ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจขนส่งต้นไม้ใหญ่ มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าบริการขนส่ง ค่าบริการที่ได้รับจากการขนส่งต้นไม้ใหญ่เป็นรายได้หลักของธุรกิจ ซึ่งจะคำนวณตามระยะทางที่ขนส่ง ประเภทของรถบรรทุกที่ใช้ และความซับซ้อนของงานขนส่ง

 2. ค่าบริการเสริม รายได้อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากบริการเสริม เช่น บริการบรรจุหีบห่อ บริการโหลด-ถอยหนี้ หรือบริการอื่น ๆ ที่ลูกค้าสามารถเลือกใช้เพิ่มเติม

 3. ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์และพาหนะ หากคุณมีพาหนะและอุปกรณ์ขนส่งต้นไม้ใหญ่เอง ค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง และเชื้อเพลิงอาจเป็นรายได้ของธุรกิจ

 4. บริการระหว่างทาง หากคุณให้บริการตามคำขอพิเศษเช่นการเช่าเครนหรืออุปกรณ์สำหรับการยกสินค้า เป็นต้น ค่าบริการนี้อาจเพิ่มรายได้ของคุณ

 5. ค่าซื้อ-ขายวัตถุดิบ หากคุณมีการนำต้นไม้หรือวัตถุดิบสำหรับการขนส่งมาจากภายนอก ค่าซื้อ-ขายวัตถุดิบนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ของคุณ

 6. บริการคำแนะนำและวางแผน หากคุณมีความเชี่ยวชาญในการขนส่งต้นไม้ใหญ่และสามารถให้คำแนะนำและวางแผนการขนส่งที่เหมาะสม คุณอาจเสนอบริการดังกล่าวให้กับลูกค้าและได้รับรายได้จากนั้น

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจขนส่งต้นไม้ใหญ่

จุดแข็ง Strengths 

 1. ขนส่งใหญ่ ธุรกิจขนส่งต้นไม้ใหญ่มีความสามารถในการจัดหาพาหนะและอุปกรณ์ขนส่งที่เหมาะสมสำหรับขนส่งต้นไม้ขนาดใหญ่

 2. ความเชี่ยวชาญ ธุรกิจมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการจัดการขนส่งต้นไม้ใหญ่โดยมีบุคคลากรที่เชี่ยวชาญด้านการเดินทางและการจัดการสินค้า

 3. เครือข่าย มีเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและพันธมิตรธุรกิจ เช่น สวนต้นไม้ โรงงานผู้ผลิต และสถานีขนส่ง

 4. การวางแผนที่ดี ความสามารถในการวางแผนการขนส่งที่เหมาะสม พร้อมกับการทำคำนวณระยะทาง ระยะเวลา และต้นทุนอย่างถูกต้อง

จุดอ่อน Weaknesses 

 1. ขาดแหล่งเงินทุน ธุรกิจอาจต้องการเงินทุนสำหรับการจัดหาพาหนะใหม่ การซื้ออุปกรณ์ เช่น รถบรรทุกขนาดใหญ่และอุปกรณ์สำหรับการรักษา แก่มือ

 2. ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ การขนส่งต้นไม้ใหญ่อาจได้รับผลจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เช่น พายุหรือสภาวะอากาศที่แปรปรวน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่ง

 3. ความเจ็บป่วยของพนักงาน อาการเจ็บป่วยของพนักงานขนส่งต้นไม้ใหญ่อาจส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการขนส่งได้ตามปกติ

โอกาส Opportunities 

 1. การเพิ่มประสิทธิภาพ ธุรกิจสามารถพัฒนากระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง โดยการใช้เทคโนโลยีและการวางแผนการเดินทางที่ดีขึ้น

 2. การเพิ่มลูกค้า การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเดิมและการสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าใหม่อาจช่วยเพิ่มปริมาณธุรกิจ

 3. การขยายตลาด การขยายธุรกิจไปสู่ตลาดใหม่ที่ต้องการการขนส่งต้นไม้ใหญ่ เช่น ตลาดสินค้าที่มีการใช้ต้นไม้เป็นวัตถุดิบ

อุปสรรค Threats 

 1. ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าพื้นที่อาจส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งเพิ่มขึ้น

 2. การแข่งขัน การแข่งขันในอุตสาหกรรมขนส่งอาจทำให้มีความกดดันในเรื่องราคาและบริการ

 3. เปลี่ยนแปลงในกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอาจมีผลกระทบต่อกระบวนการของธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจขนส่งต้นไม้ใหญ่ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. พาหนะ การลงทุนในรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งต้นไม้ โดยคำนึงถึงความทนทานและความปลอดภัย

 2. อุปกรณ์ การซื้อและสำรองอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการขนส่ง เช่น เชือก ตะขอ และอุปกรณ์ช่วยสำหรับการยกรอบ

 3. บุคคลากร การจ้างงานพนักงานขับรถบรรทุกและคนที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการต้นไม้ใหญ่ รวมถึงการสร้างทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและกฎหมาย

 4. การตลาด การลงทุนในการตลาดและโปรโมชั่นธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายบริการขนส่งต้นไม้ใหญ่

 5. การรักษาพื้นที่ การเช่าหรือซื้อพื้นที่สำหรับการจอดรถบรรทุก และการบำรุงรักษาพื้นที่เพื่อให้เหมาะสมกับการทำงาน

 6. ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าบำรุงรักษา และค่าต่างๆ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจขนส่งต้นไม้ใหญ่

 1. คนขับรถบรรทุก อาชีพคนขับรถบรรทุกเป็นบทบาทสำคัญในการขนส่งต้นไม้ใหญ่ พวกเขาต้องมีความเชี่ยวชาญในการขับขี่และการจัดการต้นไม้เพื่อให้สินค้าถึงที่หมายอย่างปลอดภัยและถูกต้อง

 2. พนักงานจัดการการโหลดและขนส่ง ผู้รับผิดชอบในการจัดการการโหลดและขนส่งต้นไม้ใหญ่เพื่อให้การขนส่งเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการต้นไม้ใหญ่ คนด้านวิศวกรรมและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการต้นไม้ใหญ่เป็นคนที่ช่วยวางแผนและประสานงานในการขนส่งและการจัดการต้นไม้ใหญ่เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการ

 4. พนักงานดูแลและบำรุงรักษาพาหนะ คนที่มีหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาพาหนะที่ใช้ในการขนส่งต้นไม้ใหญ่ เพื่อให้พาหนะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 5. ผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจเป็นคนที่มีบทบาทในการวางแผนทางธุรกิจ การบริหารจัดการและการดำเนินงานทั้งหมดของธุรกิจขนส่งต้นไม้ใหญ่

 6. ช่างซ่อมบำรุงพาหนะ ช่างซ่อมบำรุงพาหนะมีหน้าที่ดูแลและซ่อมบำรุงพาหนะเพื่อให้พร้อมทำงานและปลอดภัยในการขนส่ง

 7. พนักงานทำความสะอาดและบริการพิเศษ พนักงานทำความสะอาดพาหนะและบริการพิเศษสำหรับต้นไม้ใหญ่ เพื่อให้สินค้าถึงที่หมายในสภาพที่ดี

 8. วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมายมีบทบาทในการตรวจสอบความสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในการขนส่งและการจัดการต้นไม้ใหญ่

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจขนส่งต้นไม้ใหญ่ ที่ควรรู้

 1. พาหนะ (Vehicles)

  • ไทย รถพ่วง, รถบรรทุก
  • อังกฤษ Trailer, Truck
  • พาหนะที่ใช้ในการขนส่งต้นไม้ใหญ่ เช่น รถพ่วงหรือรถบรรทุก
 2. การโหลด (Loading)

  • ไทย การบรรทุก
  • อังกฤษ Loading
  • กระบวนการในการจัดเตรียมและวางสินค้าต้นไม้ใหญ่ลงในพาหนะเพื่อขนส่ง
 3. สินค้าต้นไม้ใหญ่ (Large Timber Products)

  • ไทย สินค้าไม้ใหญ่
  • อังกฤษ Large Timber Products
  • ผลิตภัณฑ์ไม้ขนาดใหญ่ที่นำมาขนส่ง เช่น บล็อคไม้ใหญ่, บรรทุกไม้ลำต้น
 4. คนขับรถบรรทุก (Truck Driver)

  • ไทย คนขับรถบรรทุก
  • อังกฤษ Truck Driver
  • บุคคลที่มีความรับผิดชอบในการขับรถบรรทุกในการขนส่งสินค้าต้นไม้ใหญ่
 5. การบำรุงรักษาพาหนะ (Vehicle Maintenance)

  • ไทย การดูแลรักษาพาหนะ
  • อังกฤษ Vehicle Maintenance
  • กระบวนการดูแลและซ่อมบำรุงพาหนะเพื่อให้พร้อมใช้งานและปลอดภัย
 6. การจัดเก็บเอกสาร (Document Management)

  • ไทย การจัดการเอกสาร
  • อังกฤษ Document Management
  • กระบวนการบริหารจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและการจัดการต้นไม้ใหญ่
 7. การประสานงาน (Coordination)

  • ไทย การประสานงาน
  • อังกฤษ Coordination
  • กระบวนการประสานงานระหว่างอาชีพและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งต้นไม้ใหญ่
 8. ผลิตภัณฑ์ไม้ (Timber Products)

  • ไทย ผลิตภัณฑ์ไม้
  • อังกฤษ Timber Products
  • ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากไม้ ซึ่งอาจเป็นชิ้นงานไม้หรือวัสดุสำหรับก่อสร้าง
 9. นักวิจัยและนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research and Development Professionals)

  • ไทย นักวิจัยและนักพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • อังกฤษ Research and Development Professionals
  • บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนส่งต้นไม้ใหญ่
 10. สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ (Environment and Conservation)

  • ไทย สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
  • อังกฤษ Environment and Conservation
  • การดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในกระบวนการขนส่งและการจัดการต้นไม้ใหญ่ เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

จดบริษัท ธุรกิจขนส่งต้นไม้ใหญ่ ทำอย่างไร

 1. วางแผนธุรกิจ กำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจขนส่งต้นไม้ใหญ่ และวางแผนการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด เช่น ระยะเวลาการขนส่ง พื้นที่การเดินทาง และแผนการจัดการพนักงาน

 2. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนส่งต้นไม้ใหญ่และไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น ตรวจสอบความเป็นไปได้ของชื่อบริษัทในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจสมัยใหม่

 3. จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัทที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจสมัยใหม่ และรับเลขทะเบียนนิติบุคคล

 4. เปิดบัญชีธนาคาร เปิดบัญชีธนาคารเพื่อใช้ในการทำธุรกิจ และอำนวยความสะดวกในการรับ-จ่ายเงิน

 5. ขอใบอนุญาต ขึ้นกับกฎหมายในแต่ละประเทศ บางที่อาจต้องขอใบอนุญาตเพิ่มเติม เช่น ใบอนุญาตขนส่งสินค้า

 6. ทำเอกสารบริษัท เตรียมเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ เช่น บันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น แผนกลยุทธ์การตลาด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 7. ทำการบัญชี ต้องสร้างระบบบัญชีและรายงานการเงิน เพื่อให้สามารถติดตามผลกำไรขาดทุนได้อย่างถูกต้อง

 8. หาพื้นที่สำนักงาน หาที่ตั้งสำนักงานที่เหมาะสม สามารถใช้เป็นที่ประชุมกับลูกค้าและทำการดำเนินกิจการ

 9. จัดหาพนักงาน หาคนที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานในธุรกิจขนส่งต้นไม้ใหญ่

บริษัท ธุรกิจขนส่งต้นไม้ใหญ่ เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ถ้าเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นและทำกำไร ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามอัตราภาษีที่กำหนดโดยกฎหมายของประเทศ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) ธุรกิจขนส่งต้นไม้ใหญ่อาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหากกฎหมายของประเทศกำหนดให้กับบริการด้านการขนส่ง

 3. ภาษีอากรศุลกากร (Customs Duty) หากธุรกิจขนส่งต้นไม้ใหญ่เกี่ยวข้องกับการขนส่งไปต่างประเทศ อาจต้องเสียภาษีอากรศุลกากรตามกฎหมายท้องถิ่น

 4. ภาษีท้องถิ่น (Local Taxes) บางพื้นที่อาจกำหนดให้ธุรกิจที่ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่นั้นต้องเสียภาษีท้องถิ่น

 5. อื่น ๆ อื่น ๆ อาจมีการเสียภาษีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือค่าอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินกิจกรรมธุรกิจ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.