จดทะเบียนบริษัท.COM » ให้เช่าป้ายโฆษณา เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจให้เช่าป้ายโฆษณา มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าเช่าป้ายโฆษณา หลักๆ ค่าเช่าป้ายโฆษณาจะเป็นแหล่งรายได้หลักในธุรกิจนี้ การเช่าป้ายโฆษณาให้กับธุรกิจหรือบุคคลที่ต้องการโฆษณาสินค้าหรือบริการของตน เช่น การเช่าป้ายโฆษณาบนอาคารหรือที่ดินในสถานที่ที่มีการผ่านเข้าออกมากๆ เป็นต้น

 2. ค่าบำรุงรักษาและการบริการ นอกจากค่าเช่าป้ายโฆษณาแล้ว ธุรกิจให้เช่าป้ายโฆษณายังสามารถเรียกรับค่าบำรุงรักษาและการบริการเพิ่มเติม เช่น การทำความสะอาดป้ายโฆษณา เปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือเนื้อหาของป้าย เป็นต้น

 3. ค่านายหน้าหรือการตรวจสอบสถานที่ หากธุรกิจต้องการหาสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งป้ายโฆษณา อาจต้องจ้างนายหน้าหรือผู้เชี่ยวชาญที่จะตรวจสอบสถานที่และเสนอคำแนะนำเพื่อให้การโฆษณามีประสิทธิภาพมากที่สุด

 4. รายได้จากการจัดโปรโมชั่นหรือส่วนลด ในบางกรณี ธุรกิจให้เช่าป้ายโฆษณาอาจเสนอโปรโมชั่นหรือส่วนลดเพื่อดึงดูดลูกค้าหรือผู้เช่าเข้ามาใช้บริการ

 5. รายได้จากการจัดกิจกรรมพิเศษ บางครั้งธุรกิจให้เช่าป้ายโฆษณาอาจจัดกิจกรรมพิเศษหรืออีเวนต์เพื่อสร้างความตื่นเต้นและดึงดูดผู้คนมาใช้บริการ เช่น การจัดงานเปิดตัวป้ายโฆษณา

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจให้เช่าป้ายโฆษณา

 1. จุดแข็ง Strengths

  • ตำแหน่งที่ตั้งที่ดี ธุรกิจให้เช่าป้ายโฆษณาอาจมีตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นจุดสูงหรือติดถนนหลักที่มีการเดินทางผ่านมาก ซึ่งช่วยในการเพิ่มโอกาสในการเช่าป้าย
  • คุณภาพและการออกแบบ มีป้ายโฆษณาที่มีคุณภาพและการออกแบบที่ดึงดูดความสนใจของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้บริการ
 2. จุดอ่อน Weaknesses

  • ค่าบำรุงรักษาสูง ค่าบำรุงรักษาและการดูแลป้ายโฆษณาอาจสูงเนื่องจากการต้องดูแลและบำรุงรักษาเพื่อรักษาคุณภาพและสภาพป้ายในระยะยาว
  • การแข่งขัน อาจมีการแข่งขันจากธุรกิจให้เช่าป้ายโฆษณาคู่แข่งอื่น ๆ ที่มีป้ายโฆษณาในสถานที่ใกล้เคียง
 3. โอกาส Opportunities

  • การเติบโตในตลาด การเพิ่มจำนวนธุรกิจและกิจการในพื้นที่เป้าหมายอาจเป็นโอกาสในการเพิ่มการเช่าป้ายโฆษณา
  • เทคโนโลยีใหม่ การใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตป้ายโฆษณาหรือในการสื่อสารกับลูกค้าสามารถเป็นปัจจัยในการเพิ่มประสิทธิภาพและการแข่งขัน
 4. อุปสรรค Threats

  • การเปลี่ยนแปลงในภูมิประเทศหรือนิคมอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของเมืองหรือการเปิดนิคมอุตสาหกรรมใหม่อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางการเดินทางและจำนวนคนที่ผ่านไปมา
  • เปลี่ยนแปลงในแนวโน้มการโฆษณา การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มการโฆษณาออนไลน์หรือแนวโน้มการโฆษณาที่ใช้สื่อต่าง ๆ อาจส่งผลให้ลูกค้าเลือกทางเลือกการโฆษณาอื่น ๆ

อาชีพ ธุรกิจให้เช่าป้ายโฆษณา ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ค่าสินค้า ค่าสินค้ารวมถึงการสร้างหรือจัดซื้อป้ายโฆษณาที่จะให้เช่าในพื้นที่เช่า

 2. การติดตั้งและค่าบำรุงรักษา ค่าในการติดตั้งป้ายโฆษณาในสถานที่ที่เช่า รวมถึงค่าบำรุงรักษาป้ายในระยะยาวเพื่อรักษาคุณภาพ

 3. ค่าโฆษณาและการตลาด ค่าในการโฆษณาและการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจให้เช่าป้ายโฆษณาเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า

 4. ค่าดำเนินการ ค่าในการดำเนินการธุรกิจทั้งหมด เช่น ค่าพนักงาน, ค่าเช่าพื้นที่ทำงาน, ค่าสื่อสาร, ค่าพันธมิตรธุรกิจ, ค่าบัญชีและการเจรจา

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจให้เช่าป้ายโฆษณา

 1. นักออกแบบกราฟิก เข้าใจในการออกแบบและสร้างป้ายโฆษณาที่น่าสนใจและมีความมีเอกลักษณ์สำหรับลูกค้า

 2. นักการตลาด ช่วยในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความรู้จักและดึงดูดความสนใจของลูกค้า

 3. พนักงานขาย ช่วยในการนำเสนอและขายบริการเช่าป้ายโฆษณาให้กับลูกค้า

 4. ช่างติดตั้ง ทำหน้าที่ติดตั้งและบำรุงรักษาป้ายโฆษณาเพื่อให้มีคุณภาพและสวยงามตลอดเวลา

 5. ผู้จัดการธุรกิจ รับผิดชอบในการดำเนินการทั้งหมดของธุรกิจ รวมถึงการบริหารจัดการและวางแผนสร้างรายได้

 6. ผู้สนับสนุนลูกค้า ให้คำแนะนำและการบริการหลังการขายเพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อบริการ

 7. นักเขียนโฆษณา ช่วยในการเขียนข้อความโฆษณาที่น่าสนใจและมีอิทธิพล

 8. ผู้จัดการโปรเจค รับผิดชอบในการกำหนดและควบคุมการดำเนินการโปรเจคต่าง ๆ เพื่อให้บริการเช่าป้ายโฆษณาตามแผน

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจให้เช่าป้ายโฆษณา ที่ควรรู้

 1. ป้ายโฆษณา (Advertising Sign) ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่ใช้เพื่อสื่อสารข้อมูลหรือโปรโมตสินค้าหรือบริการในตำแหน่งที่เห็นได้ง่าย เช่น ป้ายไฟ

 2. สเปซโฆษณา (Ad Space) พื้นที่หรือตำแหน่งที่สำหรับการเช่าป้ายโฆษณาเพื่อนำเสนอข้อมูลหรือโปรโมตสินค้า

 3. การเช่า (Rental) กระบวนการให้สิทธิให้บุคคลหรือธุรกิจอื่นเข้าใช้สิ่งของหรือพื้นที่ในระยะเวลาที่กำหนด โดยจ่ายค่าเช่า

 4. ลูกค้า (Client/Customer) บุคคลหรือธุรกิจที่ใช้บริการเช่าป้ายโฆษณาเพื่อการโฆษณาหรือโปรโมต

 5. การตลาด (Marketing) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความต้องการและการสร้างความรู้จักสินค้าหรือบริการ

 6. ออกแบบกราฟิก (Graphic Design) กระบวนการสร้างภาพและองค์ประกอบสื่อสิ่งพิมพ์หรือดิจิทัลเพื่อสร้างความน่าสนใจและมีความมีเอกลักษณ์

 7. โปรโมชั่น (Promotion) กิจกรรมที่ใช้เพื่อสร้างความสนใจและยกระดับการรับรู้เกี่ยวกับป้ายโฆษณา

 8. อิทธิพล (Influence) ความสามารถในการส่งผลให้ผู้เห็นป้ายโฆษณาเชื่อมั่นและดำเนินการตามคำแนะนำหรือข้อมูล

 9. เครื่องหมายการค้า (Trademark) สัญลักษณ์หรือตราประจำบริษัทหรือสินค้าที่ใช้แสดงถึงตัวตนและคุณค่า

 10. การสื่อสาร (Communication) กระบวนการส่งผ่านข้อมูลและข้อความระหว่างลูกค้าและบริษัทเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความสามารถในการแก้ไขปัญหา

จดบริษัท ธุรกิจให้เช่าป้ายโฆษณา ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท คิดชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้เช่าป้ายโฆษณา และตรวจสอบความเป็นไปได้ในการใช้ชื่อนั้นในท้องถิ่นและตามกฎหมาย

 2. เลือกประเภทของบริษัท ตัดสินใจเลือกประเภทของบริษัทที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจและการดำเนินกิจการ

 3. เลือกผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร กำหนดผู้ถือหุ้นและบริหารบริษัทในตำแหน่งต่างๆ เช่น กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ, ผู้สร้างสมาชิก ฯลฯ

 4. จดทะเบียนบริษัท เสนอชื่อบริษัทและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเอกสารจดทะเบียนบริษัทและยื่นให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งอาจเป็นกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามประเภทของธุรกิจ

 5. จ่ายค่าจดทะเบียน จ่ายค่าจดทะเบียนและค่าบริการในการจดทะเบียนบริษัทตามที่กำหนด

 6. รับหนังสือสำคัญบริษัท หลังจากการจดทะเบียนสำเร็จ จะได้รับหนังสือสำคัญบริษัท เป็นหลักฐานทางกฎหมายของการเป็นบริษัท

 7. จัดการเอกสารที่เกี่ยวข้อง เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่น สมุดทะเบียนหุ้น, การจดทะเบียนภาษีอากร, การขอรับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

บริษัท ธุรกิจให้เช่าป้ายโฆษณา เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) สำหรับบุคคลที่มีรายได้จากกิจการให้เช่าป้ายโฆษณาเป็นรายบุคคล ภาษีเงินได้อาจมีอัตราการเสียที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับรายได้และประเภทของรายได้

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) สำหรับบริษัทธุรกิจให้เช่าป้ายโฆษณา เมื่อได้รับรายได้จากกิจการ บริษัทจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมายและกฎกระทรวงการคลัง

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT) หากประเภทของธุรกิจให้เช่าป้ายโฆษณาถือเป็นกิจการให้บริการตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากยอดรายได้ที่ได้รับ

 4. อื่นๆ อื่นๆ อาจมีการเสียภาษีแบบอื่นๆ ตามกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายประเทศ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.