รับทำบัญชี
ยื่นภาษีอากร

จดทะเบียนบริษัท.COM » ไก่เนื้อ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจไก่เนื้อ มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายไก่เนื้อสด รายได้หลักมาจากการขายไก่เนื้อสดให้แก่ลูกค้า ซึ่งสามารถจัดหาลูกค้าในตลาดส่วนตัวหรือผ่านช่องทางการค้าต่าง ๆ เช่น ตลาดสด ร้านอาหาร หรือส่งออกไปยังประเทศอื่น

 2. การขายผลิตภัณฑ์จากไก่เนื้อ จากไก่เนื้อสามารถนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น ชิ้นเนื้อสับ, สามารถสำรับแปรรูปเป็นเนื้อปิ้งย่าง, ไส้กรอกไก่, แฮมเบอร์เกอร์ไก่ เป็นต้น

 3. การขายไข่ไก่ นอกจากเนื้อไก่แล้ว การเลี้ยงไก่เนื้อยังสามารถรับรายได้จากการขายไข่ไก่

 4. การขายนกพ่อ-แม่พันธุ์ นกพ่อ-แม่พันธุ์สามารถขายให้กับผู้เลี้ยงเนื้อไก่อื่น ๆ เพื่อใช้ในการผลิตลูกโคกับกิจการเลี้ยงไก่ของพวกเขา

 5. การบริการเอาจระเข้ไก่ บางธุรกิจเลี้ยงไก่เนื้ออาจมีบริการเอาจระเข้ไก่ (Hatchery) ซึ่งสามารถขายลูกโคพันธุ์ไปให้กับเกษตรกรอื่น เพื่อเพิ่มขุนพันธุ์

 6. การนำไปแปรรูปเป็นอาหารสำเร็จรูป ไก่เนื้อสามารถนำมาแปรรูปเป็นอาหารสำเร็จรูปเช่น เนื้อแช่แข็ง, ซูชิไก่, เนื้อแกงไก่ เป็นต้น

 7. การส่งออก บางธุรกิจเลี้ยงไก่เนื้ออาจมีการส่งออกไก่เนื้อสดหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากไก่เนื้อไปยังตลาดต่างประเทศ

 8. การให้บริการความรับรองคุณภาพ (Quality Certification Services) บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงไก่เนื้ออาจให้บริการความรับรองคุณภาพให้กับธุรกิจอื่น

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจไก่เนื้อ

1 จุดแข็ง Strengths

 • การอาหารที่แข็งแรง ไก่เนื้อมีรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการที่ดี ทำให้เป็นเลือกอาหารที่คุณภาพสำหรับผู้บริโภค
 • การเลี้ยงที่สามารถควบคุมได้ การเลี้ยงไก่เนื้อสามารถควบคุมและจัดการโรคต่าง ๆ ได้ง่าย เพราะจำเป็นต้องเก็บอยู่ในพื้นที่ปิดที่สามารถควบคุมได้
 • รายได้ที่สูง ตลาดไก่เนื้อมีอัตราการเติบโตสูง ทำให้ธุรกิจมีโอกาสสร้างรายได้มาก

2 จุดอ่อน Weaknesses

 • ความเป็นไปได้ในการแพร่ระบาดของโรค โรคสัตว์เลี้ยงอาจกระทบต่อธุรกิจไก่เนื้อได้ เช่น ไข้หวัดนก
 • ความขึ้นอยู่กับราคาประเมิน ราคาเนื้อไก่มีผลต่อกำไรของธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงราคาที่ไม่คาดคิดอาจมีผลกระทบต่อกำไร
 • ความต้องการการดูแลสุขภาพสัตว์ การเลี้ยงไก่เนื้ออาจต้องการความร่วมมือกับสัตวแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพของนก

3 โอกาส Opportunities

 • ตลาดกว้างขวาง ตลาดเนื้อไก่เป็นกลางที่มีโอกาสการขยายตัว เนื่องจากความนิยมในการบริโภคอาหารเนื้อมากขึ้น
 • การขยายสู่ตลาดต่างประเทศ มีโอกาสส่งออกเนื้อไก่เนื้อไปยังตลาดนานาประเทศเพื่อเพิ่มรายได้
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป การนำไก่เนื้อมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น อาหารสำเร็จรูป เป็นโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มเติม

4 อุปสรรค Threats

 • การแพร่ระบาดของโรคสัตว์เลี้ยง โรคที่ระบาดอาจทำให้เกิดส่งผลต่อการเลี้ยงเนื้อไก่ และส่งผลกระทบต่อตลาด
 • ความแข่งขันในตลาด การแข่งขันจากธุรกิจเลี้ยงไก่เนื้อคู่แข่งอาจกระทบต่อราคาและกำไรของธุรกิจ
 • การเปลี่ยนแปลงในนโยบายและกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงในการกำหนดเกณฑ์คุณภาพ การเลี้ยง หรือมาตรฐานอื่น ๆ อาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจไก่เนื้อ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. พื้นที่และโครงสร้าง ค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าหรือซื้อพื้นที่เพื่อเลี้ยงไก่เนื้อ รวมถึงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นที่เลี้ยง เช่น อาคารเลี้ยง ระบบรั้วคุ้งแบ่งแยกพื้นที่ เป็นต้น

 2. นกพ่อแม่พันธุ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดหานกพ่อ-แม่พันธุ์คุณภาพสูงเพื่อเริ่มกระบวนการเลี้ยง เนื้อไก่เนื้อ

 3. อุปกรณ์และเครื่องมือ ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการเลี้ยง เช่น อุปกรณ์การเลี้ยง ภาชนะน้ำและอาหาร เครื่องมือเลี้ยง เป็นต้น

 4. อาหาร ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารสำหรับการเลี้ยงไก่เนื้อ รวมถึงค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตอาหาร และการจัดส่งให้แก่ไก่

 5. การดูแลสุขภาพและการควบคุมโรค ค่าใช้จ่ายสำหรับการควบคุมโรคและดูแลสุขภาพของไก่ เนื้อไก่เนื้อ เช่น การฉีดวัคซีน การตรวจสุขภาพ และการดูแลโรค

 6. การจัดการทรัพยากรบุคคล ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานและการจัดการทรัพยากรบุคคล เช่น ค่าจ้างแรงงานที่ดูแลการเลี้ยงไก่ เนื้อไก่เนื้อ ค่าจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นต้น

 7. การตลาดและโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการตลาดและโฆษณาเพื่อสร้างความรู้จักและสร้างตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อ

 8. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นรายวันในการดำเนินกิจการ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ค่าขนส่ง เป็นต้น

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจไก่เนื้อ

 1. เกษตรกรเลี้ยงไก่เนื้อ เกษตรกรที่เลี้ยงไก่เนื้อเป็นหลักในธุรกิจนี้ พวกเขาจะดูแลการเลี้ยงอาหาร การบำรุงสุขภาพ และการดูแลสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมสำหรับไก่เนื้อ

 2. ผู้จัดจำหน่ายอาหารสัตว์ บริษัทที่ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เป็นส่วนสำคัญของธุรกิจเลี้ยงไก่เนื้อ เพื่อให้ไก่ได้รับอาหารที่มีคุณภาพและเพียงพอ

 3. สัตวแพทย์สัตว์ สัตวแพทย์สัตว์มีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพของไก่เนื้อ ทั้งการให้วัคซีน การตรวจสุขภาพ และการรักษาโรค

 4. ผู้ผลิตนกพ่อแม่พันธุ์ บริษัทที่ผลิตและจำหน่ายนกพ่อแม่พันธุ์เป็นตัวกำเนิดของธุรกิจเลี้ยงไก่เนื้อ เพื่อให้ไก่ได้รับพันธุ์ต้นและคุณภาพที่ดี

 5. ผู้ประมูลนกพ่อแม่พันธุ์ ผู้ประมูลนกพ่อแม่พันธุ์เป็นส่วนสำคัญในการให้นกพ่อแม่พันธุ์แก่เกษตรกร เพื่อให้เกิดกระบวนการผลิตลูกโคเหมาะสม

 6. สถานที่จำหน่าย ร้านค้าขายเนื้อไก่เนื้อ, ร้านอาหาร, ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้นเป็นสถานที่ที่คุณภาพสำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อ

 7. กลุ่มองค์กรเกษตรกร ในบางพื้นที่ กลุ่มเกษตรกรอาจร่วมกันเพื่อซื้ออุปกรณ์ อาหาร หรือแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่เนื้อ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจไก่เนื้อ ที่ควรรู้

 1. ไก่พ่อแม่พันธุ์ (Breeder Chickens) ไก่ที่ถูกเลี้ยงและเลือกสรรเพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ เพื่อผลิตไก่ลูกโคสำหรับการเพาะเลี้ยง

 2. อาหารสัตว์ (Animal Feed) อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงไก่เนื้อ เพื่อให้ไก่ได้รับโภชนาการที่เพียงพอ

 3. รังไก่เนื้อ (Chicken Coop) สถานที่ที่ใช้ในการเลี้ยงไก่เนื้อ เป็นพื้นที่ที่ไก่ได้รับการปกป้องและดูแลสุขภาพ

 4. ราคาเนื้อไก่ (Chicken Meat Price) ราคาที่จ่ายสำหรับเนื้อไก่ เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อรายได้และกำไรของธุรกิจ

 5. วัคซีน (Vaccines) สารที่ใช้เพื่อป้องกันโรคในไก่ เนื้อ และช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกัน

 6. ความสุขภาพไก่เนื้อ (Chicken Health) สภาพร่างกายและสุขภาพของไก่ เนื้อ สำคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

 7. การบำรุงสุขภาพไก่เนื้อ (Chicken Health Care) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคในไก่ เนื้อ

 8. การเลี้ยงไก่เนื้ออินทรีย์ (Organic Chicken Farming) วิธีการเลี้ยงไก่เนื้อที่ไม่ใช้สารเคมีและยึดถือหลักการอินทรีย์

 9. การจัดการโรคสัตว์เลี้ยง (Livestock Disease Management) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและจัดการโรคในสัตว์เลี้ยง เพื่อรักษาสุขภาพของไก่ เนื้อ

 10. การขยายตัว (Breeding) กระบวนการสืบพันธุ์ไก่เนื้อเพื่อเลือกคุณสมบัติที่ดีเพื่อผลิตไก่ลูกโคที่มีคุณภาพ

จดบริษัท ธุรกิจไก่เนื้อ ทำอย่างไร

 1. วางแผนธุรกิจ ก่อนที่จะจดทะเบียนบริษัท คุณควรวางแผนธุรกิจให้รอบคอบ เช่น กำหนดค่าใช้จ่าย กำหนดยอดขายเป้าหมาย และวางแผนการจัดการเพื่อให้กิจการเริ่มขึ้นได้ที่ดี

 2. เลือกประเภทของบริษัท คุณควรเลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะสมกับธุรกิจเลี้ยงไก่เนื้อ เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือบริษัทร่วม

 3. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น ๆ และเป็นไปตามกฎหมายของประเทศ เมื่อเลือกชื่อแล้วคุณต้องตรวจสอบความเป็นไปได้ในการใช้ชื่อนั้น

 4. จัดหาเอกสารที่จำเป็น คุณจำเป็นต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็นตามกฎหมายเพื่อจดทะเบียนบริษัท เช่น สำเนาบัตรประชาชนผู้ก่อตั้ง, สำเนาทะเบียนบ้าน, และเอกสารอื่น ๆ ที่อาจต้องการ

 5. จดทะเบียนบริษัท คุณควรติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรมการค้าภายใน เพื่อจดทะเบียนบริษัทของคุณ

 6. ชำระค่าจดทะเบียน ค่าจดทะเบียนขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของบริษัท คุณต้องชำระเงินค่าจดทะเบียนตามที่กำหนด

 7. รับหนังสือจดทะเบียนและเลขที่ประจำบริษัท เมื่อทุกขั้นตอนเสร็จสิ้นและเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเอกสารครบถ้วน คุณจะได้รับหนังสือจดทะเบียนบริษัทและเลขที่ประจำบริษัท

บริษัท ธุรกิจไก่เนื้อ เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากคุณมีรายได้ส่วนบุคคลจากกิจการเลี้ยงไก่เนื้อ และกิจการนี้เป็นรูปแบบของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นรายได้ของคุณ คุณอาจต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามอัตราที่เป็นกฎหมายของประเทศ

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) หากคุณเป็นนิติบุคคลและมีรายได้จากธุรกิจเลี้ยงไก่เนื้อ คุณต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมาย

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT) การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อหรือบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม บริษัทอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราที่กำหนด

 4. ภาษีเงินได้นิติบุคคลต่างประเทศ (Corporate Income Tax for Foreign Companies) หากบริษัทเลี้ยงไก่เนื้อเป็นบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาหรือธุรกิจในประเทศอื่น ๆ คุณอาจต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศที่เกี่ยวข้อง

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com