จดทะเบียนบริษัท.COM » เริ่มจากศูนย์ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจเริ่มจากศูนย์ มีรายได้จากอะไรบ้าง

รายได้ของธุรกิจเริ่มจากศูนย์มาจากหลายแหล่ง โดยตัวอย่างรายได้ที่อาจเกิดขึ้นได้คือ

 1. การขายสินค้าหรือบริการ รายได้หลักของธุรกิจเกิดจากการขายสินค้าหรือบริการที่ธุรกิจนั้นๆ มีให้แก่ลูกค้า

 2. ค่าบริการ หากธุรกิจมีบริการเสริมที่นำเสนอให้กับลูกค้า เช่น บริการหลังการขาย บริการติดตั้ง ฯลฯ อาจเสียค่าบริการจากลูกค้า

 3. การขายสินค้าออนไลน์ หากธุรกิจมีการทำธุรกิจออนไลน์ เช่น ขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ อาจได้รับรายได้จากการขายผ่านช่องทางนี้

 4. ค่าส่วนแบ่ง หากธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทอื่น อาจได้รับค่าส่วนแบ่งหรือคอมมิชชั่นจากการขายสินค้านั้นๆ

 5. การขายสินค้าที่ได้รับสั่งซื้อล่วงหน้า รายได้อาจมาจากการขายสินค้าที่ได้รับสั่งซื้อล่วงหน้าจากลูกค้า

 6. บริการให้เช่า หากธุรกิจให้บริการให้เช่าสินค้าหรืออุปกรณ์ต่างๆ อาจได้รับรายได้จากค่าเช่า

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจเริ่มจากศูนย์

SWOT Analysis เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ธุรกิจที่ใช้ในการตรวจสอบความแข็งแกร่งและความอ่อนแอของธุรกิจ ต่อมาคือ โอกาส (Opportunities) และอันตราย (Threats) ซึ่งมีคำนิยามดังนี้

 1. จุดแข็ง (Strengths) ความสามารถหรือข้อได้เปรียบที่ทำให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่ง ยังคงอยู่ในตลาด และสามารถดำเนินธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จได้ เช่น ความเชี่ยวชาญในการเย็บผ้า การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เป็นต้น

 2. จุดอ่อน (Weaknesses) ความอ่อนแอหรือข้อเสียที่ทำให้ธุรกิจไม่มีความสามารถในการแข่งขัน อาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ อย่างเช่น ขาดแคลนทรัพยากรบุคคล ความไม่มั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบ เป็นต้น

 3. โอกาส (Opportunities) ความเป็นไปได้ที่อาจทำให้ธุรกิจมีโอกาสในการขยายกิจการ หรือพัฒนาธุรกิจ เช่น ตลาดที่กำลังขยายอยู่ การเปิดตลาดในต่างประเทศ และแนวโน้มในการบริโภคของผู้คนที่เปลี่ยนแปลง

 4. อันตราย (Threats) ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและอาจเป็นอันตรายในการดำเนินธุรกิจ เช่น การแข่งขันในตลาด นโยบายภาษีและกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง สภาพความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ เป็นต้น

อาชีพ ธุรกิจเริ่มจากศูนย์ ใช้เงินลงทุนอะไร

การเริ่มต้นธุรกิจเริ่มจากศูนย์อาจต้องลงทุนในสิ่งต่อไปนี้

 1. การเตรียมความพร้อม การเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ รวมถึงการวางแผนธุรกิจ การศึกษาตลาด การค้นคว้าคู่แข่ง และการสร้างแบรนด์สินค้าหรือบริการ

 2. การซื้ออุปกรณ์และวัสดุ ซื้ออุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็นในการผลิตสินค้าหรือให้บริการ เช่น เครื่องจักร เครื่องมือ เนื้อหางานเย็บผ้า เป็นต้น

 3. การเช่าพื้นที่หรือสถานที่ หากธุรกิจมีการผลิตสินค้าให้เช่าพื้นที่หรือสถานที่ในการทำธุรกิจ

 4. การสร้างและเปิดตัวแบรนด์ การสร้างและเปิดตัวแบรนด์สินค้าหรือบริการเพื่อสร้างความรู้จักและความน่าเชื่อถือในตลาด

 5. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการเริ่มต้นธุรกิจ เช่น ค่าใช้จ่ายในการตลาด ค่าใช้จ่ายในการจัดการและบริหารธุรกิจ ค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน ฯลฯ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเริ่มจากศูนย์

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เกี่ยวข้องกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งอาจรวมถึง

 1. นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ คนที่มีความคิดสร้างสรรค์และความชำนาญในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์และความต้องการของลูกค้า

 2. ช่างไม้ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการตัดเย็บไม้และผลิตชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์

 3. ช่างโลหะ ช่างที่มีความชำนาญในการทำโครงสร้างหรือส่วนประกอบเครื่องหมายเฟอร์นิเจอร์

 4. ช่างซ่อมแซม ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ที่เสียหาย

 5. นักขาย คนที่มีความสามารถในการสร้างความสนใจให้กับสินค้าเฟอร์นิเจอร์และมีความสามารถในการขายสินค้าให้กับลูกค้า

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเริ่มจากศูนย์ ที่ควรรู้

 1. ธุรกิจเริ่มจากศูนย์ (Start-up business) ธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นดำเนินการ และยังคงอยู่ในช่วงการเติบโตและพัฒนา

 2. แบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัท (Company registration form) เอกสารที่ใช้ในกระบวนการจดทะเบียนบริษัท

 3. สมาชิกก่อตั้งบริษัท (Founding members) ผู้ที่มีส่วนร่วมในการก่อตั้งบริษัทและดำเนินธุรกิจ

 4. ทุนจดทะเบียน (Registered capital) ยอดเงินที่ต้องลงทุนในการจดทะเบียนบริษัท

 5. หุ้นส่วน (Shares) ส่วนที่แบ่งปันของบริษัทที่ถือเป็นที่เปิดเผยและขายให้กับนักลงทุน

 6. กรรมการบริษัท (Board of directors) คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการบริหารงานและการตัดสินใจของบริษัท

 7. บัญชีรายรับ-รายจ่าย (Income statement) เอกสารที่แสดงรายได้และรายจ่ายของบริษัทในช่วงเวลาที่กำหนด

 8. งบดุล (Balance sheet) เอกสารที่แสดงสถานะการเงินของบริษัทที่วัดค่าสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น

 9. ผู้เสียภาษี (Taxpayer) บุคคลหรือนิติบุคคลที่ต้องชำระภาษีตามกฎหมาย

 10. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) ภาษีที่เกิดจากการเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในขั้นตอนการผลิตและกระบวนการจำหน่าย

บริษัท ธุรกิจเริ่มจากศูนย์ เสียภาษีอะไร

เมื่อต้องการจดบริษัทธุรกิจเริ่มจากศูนย์ คุณต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. วางแผนธุรกิจ ควรวางแผนธุรกิจให้รอบคอบและครบถ้วน รวมถึงการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์การทำธุรกิจ และวิเคราะห์ SWOT และการวิจัยตลาด

 2. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น และสอดคล้องกับธุรกิจของคุณ ควรตรวจสอบในสำนักงานพาณิชย์หรือเว็บไซต์จดทะเบียนชื่อบริษัท

 3. จดทะเบียนบริษัท นำเอกสารต่างๆ ไปจดทะเบียนบริษัทที่สำนักงานพาณิชย์ใกล้บ้านคุณ รวมถึงการกรอกแบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัทและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

 4. ขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หลังจากที่ได้รับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจากสำนักงานภาษีอากร คุณจะสามารถเริ่มต้นทำธุรกิจและเสียภาษีได้

 5. เปิดบัญชีธนาคาร เปิดบัญชีธนาคารเพื่อใช้ในการทำธุรกิจและการทำธุรกรรมทางการเงิน

 6. ขอใบอนุญาตหรือใบรับรอง ขึ้นอยู่กับธุรกิจที่คุณทำ คุณอาจต้องขอใบอนุญาตหรือใบรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 7. ปฏิบัติตามกฎหมาย คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ

บริษัท ธุรกิจเริ่มจากศูนย์ เสียภาษีอะไร

บริษัทธุรกิจเริ่มจากศูนย์อาจต้องเสียภาษีที่ตามกฎหมายและการเสียภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ซึ่งอาจมีดังนี้

 1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) ภาษีที่หักออกจากเงินที่จ่ายให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) ภาษีที่เกิดจากการเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในขั้นตอนการผลิตและกระบวนการจำหน่าย

 3. ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีที่เสียจากกำไรหรือรายได้ของนิติบุคคล

 4. อากรขาออก (Excise Tax) ภาษีที่เกิดจากการผลิตหรือนำเข้าสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ

 5. ส่วนลดหรือการยกเว้นภาษี บางกรณีอาจมีสิทธิ์ในการขอส่วนลดหรือการยกเว้นภาษีตามที่กฎหมายกำหนด

ควรปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อประกันการเสียภาษีอย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.