ใกล้โรงเรียน เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจใกล้โรงเรียน มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าใช้จ่ายสำหรับสินค้าและบริการ รายได้ส่วนใหญ่จะมาจากการขายสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของนักเรียนและบุคคลในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น อาหารและเครื่องดื่ม การขายหนังสือเรียน การจัดกิจกรรมหรือคอร์สเรียนเสริมพระความรู้ เป็นต้น

 2. ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการเสริม ธุรกิจใกล้โรงเรียนอาจให้บริการเสริมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เช่น การติวสอบ การให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนหรืออาชีพในอนาคต

 3. ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมพิเศษ ธุรกิจใกล้โรงเรียนอาจจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น งานเทศกาล งานกีฬา สัมมนา หรือการอบรม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและบันเทิง

 4. ค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม รายได้อาจมาจากค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทะเบียนหรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นใกล้โรงเรียน เช่น การลงทะเบียนเข้าค่ายอบรม การเข้าร่วมการแข่งขัน การเข้าชมการแสดง ฯลฯ

 5. ค่าใช้จ่ายสำหรับการให้บริการพื้นฐาน ธุรกิจใกล้โรงเรียนอาจมีรายได้มาจากการให้บริการพื้นฐานเช่น การให้บริการอินเทอร์เน็ต การให้บริการพิมพ์เอกสาร การให้บริการที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจใกล้โรงเรียน

 1. จุดแข็ง Strengths 

  • ตำแหน่งทางกลยุทธ์ การตั้งอยู่ใกล้โรงเรียนเป็นจุดแข็งที่สามารถใช้ในการดึงดูดลูกค้าได้ โดยเฉพาะถ้าคุณสามารถมองหาวิธีที่จะตอบสนองความต้องการของนักเรียนและบุคคลในพื้นที่ใกล้เคียง
  • ความคุ้มค่าสูง ลูกค้าจะสามารถใช้เวลาน้อยในการเดินทางเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าจากคุณได้ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้
  • ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ ความใกล้ชิดกับโรงเรียนอาจช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงกับอาจารย์ นักเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 2. จุดอ่อน Weaknesses 

  • ขึ้นอยู่กับตลาดเป้าหมายเล็กน้อย ธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงในการให้บริการหรือขายสินค้าใกล้โรงเรียนอาจทำให้ขึ้นอยู่กับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเดียวเท่านั้น
  • ความจำเป็นในการดูแลและควบคุม การตั้งอยู่ใกล้โรงเรียนอาจทำให้คุณต้องปรับตัวเพื่อทำงานในช่วงเวลาที่เขาเปิดสอน อาจจำเป็นต้องปรับตัวตามปฏิบัติการของโรงเรียน
 3. โอกาส Opportunities 

  • เพิ่มช่องทางการตลาด คุณสามารถเพิ่มช่องทางการตลาดที่เน้นการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเชื่อมต่อกับนักเรียนและผู้ปกครอง
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการเพิ่มเติม คุณอาจพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของนักเรียนและครู เช่น การจัดคอร์สเรียนพิเศษ เครื่องดื่มหรืออาหารที่เข้ากับกลุ่มลูกค้า
 4. อุปสรรค Threats 

  • การแข่งขัน ธุรกิจที่ตั้งใกล้โรงเรียนอาจเจอการแข่งขันจากธุรกิจที่มีบริเวณตั้งอยู่ใกล้เคียง หรือร้านค้าออนไลน์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
  • ความเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมรอบๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เช่น การปิดโรงเรียนชั่วคราวหรือการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการเรียนการสอน

อาชีพ ธุรกิจใกล้โรงเรียน ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ค่าเช่าห้องพื้นที่ หากคุณต้องการสถานที่ใกล้โรงเรียนเพื่อให้บริการหรือขายสินค้า ค่าเช่าห้องพื้นที่จะเป็นค่าใช้จ่ายสำคัญที่ต้องพิจารณา

 2. การซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ อาจจำเป็นต้องซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อให้บริการหรือผลิตสินค้า

 3. การตลาดและโฆษณา คุณอาจต้องลงทุนในกิจกรรมการตลาดและโฆษณาเพื่อให้ความรู้สึกถึงธุรกิจของคุณและดึงดูดลูกค้า

 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ หากคุณต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสนใจ เป็นต้น

 5. ค่าบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการรายได้ รวมถึงค่าจ้างงานหรือเงินเดือนของพนักงาน

 6. การซื้อวัตถุดิบหรือสินค้า หากคุณผลิตหรือจำหน่ายสินค้า คุณอาจต้องลงทุนในการซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าเพื่อใช้ในการผลิตหรือการขาย

 7. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การลงทุนในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรจะช่วยเพิ่มความเชี่ยวชาญของทีมงานและผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพ

 8. ค่าใช้จ่ายทั่วไป ค่าใช้จ่ายทั่วไปอื่นๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจใกล้โรงเรียน

 1. สอนพิเศษ คุณอาจเปิดสอนพิเศษในต่างๆ เช่น สอนคำนวณ สอนภาษาอังกฤษ หรือสอนเรื่องที่นักเรียนสนใจ

 2. เตรียมสอบ การเตรียมสอบสำหรับนักเรียนที่จะเข้าสอบเข้าโรงเรียนมัธยมปลายหรือการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 3. ค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล ช่วยนักเรียนในการค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลสำหรับงานวิจัยหรือโครงการ

 4. อบรมและเรียนรู้เสริมสร้าง จัดกิจกรรมอบรมและเรียนรู้เสริมสร้างเช่น การสัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้และทักษะชีวิต

 5. งานสอบเข้าโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ช่วยในการจัดการงานสอบเข้าโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย รวมถึงการส่งคำตอบหรือจัดเตรียมเอกสาร

 6. กิจกรรมนันทนาการ สร้างและจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เช่น สัมมนา การแข่งขัน การออกกำลังกาย เพื่อสร้างความสนุกสนานและการเรียนรู้ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุก

 7. บริการเตรียมอาหารหรือเครื่องดื่ม บริการจัดอาหารหรือเครื่องดื่มสำหรับนักเรียน อาจเป็นการขายอาหารกลางวันหรือเครื่องดื่มต่างๆ

 8. การจัดอีเวนต์และงานเลี้ยง จัดกิจกรรมสัมมนา งานเลี้ยง หรืออีเวนต์พิเศษสำหรับนักเรียนและครู

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจใกล้โรงเรียน ที่ควรรู้

 1. สอนพิเศษ (Tutoring)

  • ไทย สอนพิเศษ
  • อังกฤษ Tutoring
  • คำอธิบาย การให้คำสั่งสอนหรือแนะนำในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและปรับปรุงทักษะ
 2. เตรียมสอบ (Exam Preparation)

  • ไทย เตรียมสอบ
  • อังกฤษ Exam Preparation
  • คำอธิบาย การสอนและช่วยให้ผู้เรียนพร้อมสำหรับการสอบหรือการทดสอบต่างๆ
 3. ค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล (Research and Information Retrieval)

  • ไทย ค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล
  • อังกฤษ Research and Information Retrieval
  • คำอธิบาย การช่วยในการค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้สำหรับการศึกษาและงานวิจัย
 4. อบรมและเรียนรู้เสริมสร้าง (Training and Skill Enhancement)

  • ไทย อบรมและเรียนรู้เสริมสร้าง
  • อังกฤษ Training and Skill Enhancement
  • คำอธิบาย การจัดกิจกรรมอบรมและเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ของผู้เรียน
 5. งานสอบเข้าโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย (Admissions Test Preparation)

  • ไทย งานสอบเข้าโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
  • อังกฤษ Admissions Test Preparation
  • คำอธิบาย การเตรียมความพร้อมและสอนสำหรับการสอบเข้าโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
 6. บริการเตรียมอาหารหรือเครื่องดื่ม (Food and Beverage Services)

  • ไทย บริการเตรียมอาหารหรือเครื่องดื่ม
  • อังกฤษ Food and Beverage Services
  • คำอธิบาย การให้บริการเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักเรียนในเวลาพักเท่านั้น
 7. การจัดอีเวนต์และงานเลี้ยง (Event Planning and Catering)

  • ไทย การจัดอีเวนต์และงานเลี้ยง
  • อังกฤษ Event Planning and Catering
  • คำอธิบาย การวางแผนและจัดการงานอีเวนต์ รวมถึงบริการเครื่องดื่มและอาหารสำหรับงานเลี้ยง
 8. บริการให้คำปรึกษา (Consulting Services)

  • ไทย บริการให้คำปรึกษา
  • อังกฤษ Consulting Services
  • คำอธิบาย การให้คำปรึกษาและคำแนะนำในเรื่องต่างๆ เช่น การเลือกทางการศึกษา หรือการแก้ไขปัญหา
 9. บริการนำเสนอแนะแนว (Guidance Services)

  • ไทย บริการนำเสนอแนะแนว
  • อังกฤษ Guidance Services
  • คำอธิบาย การให้คำแนะนำและแนวทางในเรื่องการเรียนการสอน การเลือกทางอาชีพ และการวางแผนอนาคต
 10. การจัดกิจกรรมนันทนาการ (Recreational Activities)

  • ไทย การจัดกิจกรรมนันทนาการ
  • อังกฤษ Recreational Activities
  • คำอธิบาย การจัดกิจกรรมที่สนุกสนานและมีประโยชน์สำหรับผู้เรียนในเวลาว่าง

จดบริษัท ธุรกิจใกล้โรงเรียน ทำอย่างไร

 1. วางแผนธุรกิจ กำหนดกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ เช่น นักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น หรือกำหนดบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่จะให้กับลูกค้าเหล่านี้ เช่น บริการสอนพิเศษ อาหารเสริมสุขภาพ เป็นต้น

 2. ตรวจสอบกฎหมายและการรับรอง ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจดบริษัทในประเทศที่คุณต้องการจดบริษัท และตรวจสอบว่าคุณต้องการรับรองบริษัทในลักษณะใด

 3. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่ตรงกับธุรกิจและมีความสื่อความหมายต่อกลุ่มเป้าหมายของคุณ

 4. ลงทุนเริ่มต้น ประกอบกับความต้องการในการให้บริการหรือผลิตสินค้า เตรียมงบลงทุนเริ่มต้นสำหรับการเริ่มธุรกิจ

 5. จัดหาสถานที่ หาสถานที่ที่เหมาะสมในบริเวณใกล้โรงเรียน เช่น ในเขตโรงเรียนหรือใกล้โรงเรียน

 6. จัดการเอกสาร สร้างเอกสารต่างๆ เช่น บันทึกการประชุมผู้ก่อตั้ง ใบสมัครจดทะเบียนบริษัท และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 7. ยื่นเอกสาร ยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัทและขอรับรองบริษัทที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 8. ได้รับการรับรอง รอการพิจารณาและการรับรองบริษัทจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ธุรกิจใกล้โรงเรียน เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) เป็นภาษีที่บริษัทต้องเสียจากกำไรที่ได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลอาจแตกต่างกันตามกฎหมายและสถานะการเสียภาษีของประเทศ ดังนั้นควรปรึกษาเอกสารภาษีและผู้เชี่ยวชาญทางการเงินก่อนดำเนินการ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) ธุรกิจการค้าหรือบริการอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT ในกรณีที่มีการซื้อขายสินค้าหรือบริการ

 3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ถ้าเจ้าของธุรกิจได้รับรายได้จากธุรกิจในฐานะบุคคลธรรมดา อาจต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายของประเทศ

 4. ส่วนลดหรือยกเว้นภาษี (Tax Deductions or Exemptions) บางรายการค่าใช้จ่ายหรือลูกค้าอาจมีการยกเว้นหรือส่วนลดภาษีตามกฎหมาย ที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณอาจได้รับการยกเว้นภาษี ควรศึกษากฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในประเทศของคุณ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

คลินิกทันตกรรม เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

เปิดคลินิกทําฟัน ลงทุนเท่าไหร่ เปิดคลินิกทันตกรรม รายได้ เปิดคลินิกทันตกรรม pantip คอร์ส เปิดคลินิก ทันต กรรม อุปกรณ์เปิดคลินิกทันตกรรม ขออนุญาตเปิดคลินิกทันตกรรม เปิดคลินิกใช้เงินเท่าไหร่ แผนธุรกิจคลินิก ทันต กรรม

เลี้ยงปูนา เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ต้นทุนการเลี้ยงปูนา เลี้ยงปูนา มือใหม่ เลี้ยงปูนากี่เดือนได้ขาย เลี้ยงปูนา ขายที่ไหน ข้อเสียของการเลี้ยงปูนา ราคาปูนา เลี้ยงปูนา เลี้ยงปูนาในบ่อปูน ออนไลน์

รับพิมพ์ชุดจดทะเบียนบริษัท มีกี่แบบ!

ตัวอย่างจดทะเบียนบริษัท เอกสารจดทะเบียนบริษัท การจดทะเบียนบริษัท มีกี่แบบ ขั้น ตอน การ จดทะเบียน บริษัท คนเดียว เอกสาร จดทะเบียน บริษัท การจดทะเบียนบริษัท คนเดียว จดทะเบียนบริษัท 2 คน

ธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

อาชีพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจ ด้านคอมพิวเตอร์ เปิดร้านคอมพิวเตอร์ ลงทุนเท่าไหร่ 10 อาชีพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ธุรกิจร้านคอมพิวเตอร์ งานด้านคอมพิวเตอร์ งานหน้าคอม ทํา ที่บ้าน เปิดร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

นักจิตวิทยาออนไลน์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ปรึกษานักจิตวิทยา ออนไลน์ ฟรี นักจิตบําบัด เรียนออนไลน์ เรียนจิตวิทยา ออนไลน์ จุฬา เรียน จิตวิทยา ออนไลน์ฟรี 2566 แอพปรึกษาจิตแพทย์ ฟรี คอร์สเรียนจิตวิทยาออนไลน์ ฟรี เรียน ป.ตรี จิตวิทยา ออนไลน์ ปรึกษานักจิตวิทยา ฟรี

คาเฟ่อเมซอน เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

แฟรนไชส์อเมซอน ราคา แชร์ประสบการณ์ เปิดร้านกาแฟ อ. เม ซอน แฟรนไชส์อเมซอน คืนทุนกี่ปี แบบ โครงสร้าง ร้านกาแฟ อ เม ซอน เปิดร้านกาแฟ อ เม ซ่อน รับสร้างร้านกาแฟอเมซอน แฟรนไชส์อเมซอน รายได้

บริษัททําความสะอาด เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

แนวโน้มธุรกิจทําความสะอาด ตัวอย่าง แผนธุรกิจบริการ ทำความ สะอาด เปิดบริษัทแม่บ้าน ธุรกิจทําความสะอาด แฟ รน ไช ส์ บริษัท ทำความ สะอาด เริ่ม ต้น ธุรกิจแม่บ้าน เริ่ม ต้น การทำธุรกิจ ทำความ สะอาด

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top