จดทะเบียนบริษัท.COM » ใกล้โรงเรียน เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจใกล้โรงเรียน มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าใช้จ่ายสำหรับสินค้าและบริการ รายได้ส่วนใหญ่จะมาจากการขายสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของนักเรียนและบุคคลในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น อาหารและเครื่องดื่ม การขายหนังสือเรียน การจัดกิจกรรมหรือคอร์สเรียนเสริมพระความรู้ เป็นต้น

 2. ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการเสริม ธุรกิจใกล้โรงเรียนอาจให้บริการเสริมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เช่น การติวสอบ การให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนหรืออาชีพในอนาคต

 3. ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมพิเศษ ธุรกิจใกล้โรงเรียนอาจจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น งานเทศกาล งานกีฬา สัมมนา หรือการอบรม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและบันเทิง

 4. ค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม รายได้อาจมาจากค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทะเบียนหรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นใกล้โรงเรียน เช่น การลงทะเบียนเข้าค่ายอบรม การเข้าร่วมการแข่งขัน การเข้าชมการแสดง ฯลฯ

 5. ค่าใช้จ่ายสำหรับการให้บริการพื้นฐาน ธุรกิจใกล้โรงเรียนอาจมีรายได้มาจากการให้บริการพื้นฐานเช่น การให้บริการอินเทอร์เน็ต การให้บริการพิมพ์เอกสาร การให้บริการที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจใกล้โรงเรียน

 1. จุดแข็ง Strengths 

  • ตำแหน่งทางกลยุทธ์ การตั้งอยู่ใกล้โรงเรียนเป็นจุดแข็งที่สามารถใช้ในการดึงดูดลูกค้าได้ โดยเฉพาะถ้าคุณสามารถมองหาวิธีที่จะตอบสนองความต้องการของนักเรียนและบุคคลในพื้นที่ใกล้เคียง
  • ความคุ้มค่าสูง ลูกค้าจะสามารถใช้เวลาน้อยในการเดินทางเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าจากคุณได้ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้
  • ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ ความใกล้ชิดกับโรงเรียนอาจช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงกับอาจารย์ นักเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 2. จุดอ่อน Weaknesses 

  • ขึ้นอยู่กับตลาดเป้าหมายเล็กน้อย ธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงในการให้บริการหรือขายสินค้าใกล้โรงเรียนอาจทำให้ขึ้นอยู่กับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเดียวเท่านั้น
  • ความจำเป็นในการดูแลและควบคุม การตั้งอยู่ใกล้โรงเรียนอาจทำให้คุณต้องปรับตัวเพื่อทำงานในช่วงเวลาที่เขาเปิดสอน อาจจำเป็นต้องปรับตัวตามปฏิบัติการของโรงเรียน
 3. โอกาส Opportunities 

  • เพิ่มช่องทางการตลาด คุณสามารถเพิ่มช่องทางการตลาดที่เน้นการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเชื่อมต่อกับนักเรียนและผู้ปกครอง
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการเพิ่มเติม คุณอาจพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของนักเรียนและครู เช่น การจัดคอร์สเรียนพิเศษ เครื่องดื่มหรืออาหารที่เข้ากับกลุ่มลูกค้า
 4. อุปสรรค Threats 

  • การแข่งขัน ธุรกิจที่ตั้งใกล้โรงเรียนอาจเจอการแข่งขันจากธุรกิจที่มีบริเวณตั้งอยู่ใกล้เคียง หรือร้านค้าออนไลน์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
  • ความเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมรอบๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เช่น การปิดโรงเรียนชั่วคราวหรือการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการเรียนการสอน

อาชีพ ธุรกิจใกล้โรงเรียน ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ค่าเช่าห้องพื้นที่ หากคุณต้องการสถานที่ใกล้โรงเรียนเพื่อให้บริการหรือขายสินค้า ค่าเช่าห้องพื้นที่จะเป็นค่าใช้จ่ายสำคัญที่ต้องพิจารณา

 2. การซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ อาจจำเป็นต้องซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อให้บริการหรือผลิตสินค้า

 3. การตลาดและโฆษณา คุณอาจต้องลงทุนในกิจกรรมการตลาดและโฆษณาเพื่อให้ความรู้สึกถึงธุรกิจของคุณและดึงดูดลูกค้า

 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ หากคุณต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสนใจ เป็นต้น

 5. ค่าบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการรายได้ รวมถึงค่าจ้างงานหรือเงินเดือนของพนักงาน

 6. การซื้อวัตถุดิบหรือสินค้า หากคุณผลิตหรือจำหน่ายสินค้า คุณอาจต้องลงทุนในการซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าเพื่อใช้ในการผลิตหรือการขาย

 7. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การลงทุนในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรจะช่วยเพิ่มความเชี่ยวชาญของทีมงานและผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพ

 8. ค่าใช้จ่ายทั่วไป ค่าใช้จ่ายทั่วไปอื่นๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจใกล้โรงเรียน

 1. สอนพิเศษ คุณอาจเปิดสอนพิเศษในต่างๆ เช่น สอนคำนวณ สอนภาษาอังกฤษ หรือสอนเรื่องที่นักเรียนสนใจ

 2. เตรียมสอบ การเตรียมสอบสำหรับนักเรียนที่จะเข้าสอบเข้าโรงเรียนมัธยมปลายหรือการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 3. ค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล ช่วยนักเรียนในการค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลสำหรับงานวิจัยหรือโครงการ

 4. อบรมและเรียนรู้เสริมสร้าง จัดกิจกรรมอบรมและเรียนรู้เสริมสร้างเช่น การสัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้และทักษะชีวิต

 5. งานสอบเข้าโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ช่วยในการจัดการงานสอบเข้าโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย รวมถึงการส่งคำตอบหรือจัดเตรียมเอกสาร

 6. กิจกรรมนันทนาการ สร้างและจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เช่น สัมมนา การแข่งขัน การออกกำลังกาย เพื่อสร้างความสนุกสนานและการเรียนรู้ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุก

 7. บริการเตรียมอาหารหรือเครื่องดื่ม บริการจัดอาหารหรือเครื่องดื่มสำหรับนักเรียน อาจเป็นการขายอาหารกลางวันหรือเครื่องดื่มต่างๆ

 8. การจัดอีเวนต์และงานเลี้ยง จัดกิจกรรมสัมมนา งานเลี้ยง หรืออีเวนต์พิเศษสำหรับนักเรียนและครู

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจใกล้โรงเรียน ที่ควรรู้

 1. สอนพิเศษ (Tutoring)

  • ไทย สอนพิเศษ
  • อังกฤษ Tutoring
  • คำอธิบาย การให้คำสั่งสอนหรือแนะนำในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและปรับปรุงทักษะ
 2. เตรียมสอบ (Exam Preparation)

  • ไทย เตรียมสอบ
  • อังกฤษ Exam Preparation
  • คำอธิบาย การสอนและช่วยให้ผู้เรียนพร้อมสำหรับการสอบหรือการทดสอบต่างๆ
 3. ค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล (Research and Information Retrieval)

  • ไทย ค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล
  • อังกฤษ Research and Information Retrieval
  • คำอธิบาย การช่วยในการค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้สำหรับการศึกษาและงานวิจัย
 4. อบรมและเรียนรู้เสริมสร้าง (Training and Skill Enhancement)

  • ไทย อบรมและเรียนรู้เสริมสร้าง
  • อังกฤษ Training and Skill Enhancement
  • คำอธิบาย การจัดกิจกรรมอบรมและเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ของผู้เรียน
 5. งานสอบเข้าโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย (Admissions Test Preparation)

  • ไทย งานสอบเข้าโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
  • อังกฤษ Admissions Test Preparation
  • คำอธิบาย การเตรียมความพร้อมและสอนสำหรับการสอบเข้าโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
 6. บริการเตรียมอาหารหรือเครื่องดื่ม (Food and Beverage Services)

  • ไทย บริการเตรียมอาหารหรือเครื่องดื่ม
  • อังกฤษ Food and Beverage Services
  • คำอธิบาย การให้บริการเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักเรียนในเวลาพักเท่านั้น
 7. การจัดอีเวนต์และงานเลี้ยง (Event Planning and Catering)

  • ไทย การจัดอีเวนต์และงานเลี้ยง
  • อังกฤษ Event Planning and Catering
  • คำอธิบาย การวางแผนและจัดการงานอีเวนต์ รวมถึงบริการเครื่องดื่มและอาหารสำหรับงานเลี้ยง
 8. บริการให้คำปรึกษา (Consulting Services)

  • ไทย บริการให้คำปรึกษา
  • อังกฤษ Consulting Services
  • คำอธิบาย การให้คำปรึกษาและคำแนะนำในเรื่องต่างๆ เช่น การเลือกทางการศึกษา หรือการแก้ไขปัญหา
 9. บริการนำเสนอแนะแนว (Guidance Services)

  • ไทย บริการนำเสนอแนะแนว
  • อังกฤษ Guidance Services
  • คำอธิบาย การให้คำแนะนำและแนวทางในเรื่องการเรียนการสอน การเลือกทางอาชีพ และการวางแผนอนาคต
 10. การจัดกิจกรรมนันทนาการ (Recreational Activities)

  • ไทย การจัดกิจกรรมนันทนาการ
  • อังกฤษ Recreational Activities
  • คำอธิบาย การจัดกิจกรรมที่สนุกสนานและมีประโยชน์สำหรับผู้เรียนในเวลาว่าง

จดบริษัท ธุรกิจใกล้โรงเรียน ทำอย่างไร

 1. วางแผนธุรกิจ กำหนดกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ เช่น นักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น หรือกำหนดบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่จะให้กับลูกค้าเหล่านี้ เช่น บริการสอนพิเศษ อาหารเสริมสุขภาพ เป็นต้น

 2. ตรวจสอบกฎหมายและการรับรอง ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจดบริษัทในประเทศที่คุณต้องการจดบริษัท และตรวจสอบว่าคุณต้องการรับรองบริษัทในลักษณะใด

 3. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่ตรงกับธุรกิจและมีความสื่อความหมายต่อกลุ่มเป้าหมายของคุณ

 4. ลงทุนเริ่มต้น ประกอบกับความต้องการในการให้บริการหรือผลิตสินค้า เตรียมงบลงทุนเริ่มต้นสำหรับการเริ่มธุรกิจ

 5. จัดหาสถานที่ หาสถานที่ที่เหมาะสมในบริเวณใกล้โรงเรียน เช่น ในเขตโรงเรียนหรือใกล้โรงเรียน

 6. จัดการเอกสาร สร้างเอกสารต่างๆ เช่น บันทึกการประชุมผู้ก่อตั้ง ใบสมัครจดทะเบียนบริษัท และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 7. ยื่นเอกสาร ยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัทและขอรับรองบริษัทที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 8. ได้รับการรับรอง รอการพิจารณาและการรับรองบริษัทจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ธุรกิจใกล้โรงเรียน เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) เป็นภาษีที่บริษัทต้องเสียจากกำไรที่ได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลอาจแตกต่างกันตามกฎหมายและสถานะการเสียภาษีของประเทศ ดังนั้นควรปรึกษาเอกสารภาษีและผู้เชี่ยวชาญทางการเงินก่อนดำเนินการ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) ธุรกิจการค้าหรือบริการอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT ในกรณีที่มีการซื้อขายสินค้าหรือบริการ

 3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ถ้าเจ้าของธุรกิจได้รับรายได้จากธุรกิจในฐานะบุคคลธรรมดา อาจต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายของประเทศ

 4. ส่วนลดหรือยกเว้นภาษี (Tax Deductions or Exemptions) บางรายการค่าใช้จ่ายหรือลูกค้าอาจมีการยกเว้นหรือส่วนลดภาษีตามกฎหมาย ที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณอาจได้รับการยกเว้นภาษี ควรศึกษากฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในประเทศของคุณ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.