จดทะเบียนบริษัท.COM » เดลิเวอรี่ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจเดลิเวอรี่ มีรายได้จากอะไรบ้าง

รายได้ของธุรกิจเดลิเวอรี่อาจมีหลายแหล่ง ได้แก่

 1. ค่าบริการจัดส่ง รายได้หลักของธุรกิจเดลิเวอรี่มาจากค่าบริการจัดส่งสินค้าหรือเอกสารให้แก่ลูกค้า
 2. ค่าบริการพิเศษ รายได้เสริมที่มาจากบริการพิเศษเช่น บริการพิเศษในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือบริการพิเศษในสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ
 3. ค่าเบี้ยประกัน หากธุรกิจเดลิเวอรี่มีบริการประกันความเสียหายหรือสูญเสียในการจัดส่ง รายได้อาจมาจากค่าเบี้ยประกันที่ลูกค้าต้องชำระ
 4. บริการอื่นๆ รายได้เสริมจากบริการเสริมอื่นๆ เช่น บริการเก็บเงินปลายทาง, บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์อื่นๆ เป็นต้น

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจเดลิเวอรี่

การวิเคราะห์ SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) ใช้สำหรับวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ และสำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อธุรกิจ ต่อไปนี้คือคำอธิบายของแต่ละองค์ประกอบของ SWOT analysis สำหรับธุรกิจเดลิเวอรี่

 • จุดแข็ง Strengths ระบุสิ่งที่ธุรกิจเดลิเวอรี่ทำได้ดี เช่น บริการจัดส่งทันเวลา, ระบบการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ
 • จุดอ่อน Weaknesses ระบุปัญหาหรือข้อจำกัดของธุรกิจเดลิเวอรี่ เช่น ความยุ่งยากในการจัดส่งในพื้นที่ที่แน่นของการจราจร, ค่าใช้จ่ายสูงในการบริหารจัดการ
 • โอกาส Opportunities ระบุแนวโน้มหรือโอกาสที่สามารถใช้เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจ เช่น การเติบโตของการซื้อออนไลน์, ความต้องการในการจัดส่งสินค้าอย่างรวดเร็ว
 • อุปสรรค Threats ระบุปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อธุรกิจ เช่น การแข่งขันจากบริการจัดส่งอื่น, การเปลี่ยนแปลงในนโยบายการขนส่ง ฯลฯ

อาชีพ ธุรกิจเดลิเวอรี่ ใช้เงินลงทุนอะไร

การลงทุนในธุรกิจเดลิเวอรี่อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดและขอบเขตของธุรกิจ องค์ประกอบที่อาจต้องลงทุนได้แก่

 1. พาหนะส่งสินค้า ซื้อหรือเช่ารถหรือรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการจัดส่งสินค้าหรือเอกสาร
 2. ระบบการบริหารจัดการ การลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการรับ-ส่งสินค้าและการติดตาม
 3. การตลาดและโฆษณา การลงทุนในกิจกรรมการตลาดและโฆษณาเพื่อสร้างความรู้จักและเพิ่มลูกค้าใหม่
 4. ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสียหายหรือสูญเสีย ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสียหายหรือสูญเสียของสินค้าในกรณีฉุกเฉิน

การประเมินลงทุนทั้งหมดจะต้องพิจารณาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ และการวางแผนการเงินเพื่อให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจและการเติบโตที่คุณต้องการ.

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเดลิเวอรี่

ธุรกิจเดลิเวอรี่อาจเกี่ยวข้องกับอาชีพและสายงานต่างๆ ต่อไปนี้คืออาชีพที่อาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจเดลิเวอรี่

 1. พนักงานจัดส่ง ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดส่งสินค้าหรือเอกสารถึงต้นทางหรือปลายทาง
 2. พนักงานส่งออเดอร์ คนส่งอาหารหรือสินค้าจากร้านค้าถึงลูกค้า
 3. พนักงานคอลเซ็นเตอร์ คนส่งรายงานหรือเอกสารต่างๆ จากที่ทำงานไปยังสถานที่หรือบุคคลอื่น
 4. พนักงานติดตามและบริการลูกค้า คนที่ติดตามสถานะการจัดส่งและให้บริการลูกค้าในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อสงสัย

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเดลิเวอรี่ ที่ควรรู้

 1. การจัดส่ง (Delivery) – กระบวนการส่งสินค้าหรือเอกสารถึงลูกค้าตามที่กำหนด
 2. ระยะทาง (Distance) – ระยะทางที่ต้องเดินทางหรือขนส่งสินค้า
 3. เวลาการส่ง (Delivery Time) – เวลาที่ใช้ในการส่งสินค้าหรือเอกสารจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมาย
 4. ค่าบริการ (Service Fee) – ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าต้องชำระสำหรับบริการจัดส่ง
 5. ต้นทุนการขนส่ง (Transportation Cost) – ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าหรือเอกสารตามระยะทางที่กำหนด
 6. ผู้ส่ง (Sender) – บุคคลหรือองค์กรที่ส่งสินค้าหรือเอกสารไปยังผู้รับ
 7. ผู้รับ (Recipient) – บุคคลหรือองค์กรที่รับสินค้าหรือเอกสารจากผู้ส่ง
 8. สถานที่ส่ง (Delivery Location) – สถานที่ที่สินค้าหรือเอกสารจะถูกส่งไปยัง
 9. บริการพิเศษ (Special Service) – บริการที่เพิ่มเติมเช่น บริการพิเศษในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือบริการพิเศษในสถานที่
 10. สถานะการส่ง (Delivery Status) – สถานะปัจจุบันของการส่งสินค้าหรือเอกสาร เช่น กำลังจัดส่ง, จัดส่งสำเร็จ

จดบริษัท ธุรกิจเดลิเวอรี่ ทำอย่างไร

เพื่อจดทะเบียนบริษัทธุรกิจเดลิเวอรี่ คุณต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น และตรงกับกฎหมายท้องถิ่นที่คุณต้องลงทะเบียน
 2. ลงทะเบียนบริษัท ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ขึ้นอยู่กับประเภทของบริษัทที่คุณต้องการจด
 3. รับหมายเลขผู้เสียภาษี หลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนบริษัทแล้ว คุณต้องยื่นใบลงทะเบียนผู้เสียภาษีอากร (สำหรับบริษัทในประเทศไทย) เพื่อขอรับหมายเลขผู้เสียภาษี
 4. รับใบอนุญาตการทำธุรกิจ (ถ้ามี) หากธุรกิจเดลิเวอรี่ของคุณต้องการใบอนุญาตหรือการอนุญาตจากหน่วยงานราชการ คุณต้องยื่นคำขอและปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ธุรกิจเดลิเวอรี่ เสียภาษีอะไร

บริษัทธุรกิจเดลิเวอรี่อาจต้องเสียภาษีต่างๆ ตามกฎหมายและเงื่อนไขที่บังคับใช้ในแต่ละประเทศ ตัวอย่างของภาษีที่อาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจเดลิเวอรี่ได้แก่

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทธุรกิจเดลิเวอรี่ที่เป็นบุคคลธรรมดาอาจต้องเสียภาษีเงินได้ตามอัตราที่กำหนดในกฎหมายภาษีเงินได้ของประเทศนั้นๆ
 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บริษัทธุรกิจเดลิเวอรี่ที่มีการขายบริการในบางประเทศอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายท้องถิ่น

อย่างไรก็ตาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดที่เป็นประเภทเฉพาะ เช่น อัตราภาษีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณควรปรึกษากับทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อขอคำปรึกษาที่ถูกต้องสำหรับธุรกิจเดลิเวอรี่ของคุณในประเทศที่คุณดำเนินธุรกิจอยู่

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.