จดทะเบียนบริษัท.COM » แฟรนไชส์การศึกษา เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าใช้จ่ายของศึกษา รายได้หลักของธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษามาจากค่าใช้จ่ายของนักเรียนหรือผู้เรียนที่สมัครเข้ารับการศึกษาที่ธุรกิจนี้ ซึ่งรวมถึงค่าเลือกเรียนต่างๆ เช่น ค่าเทอมเรียน ค่าเล่มหนังสือ ค่าสมัครเข้าเรียน เป็นต้น

 2. ค่าใช้จ่ายเสริมการเรียน นอกจากค่าเทอมเรียนแล้ว ยังมีรายได้จากค่าใช้จ่ายเสริมการเรียนเพิ่มเติม เช่น ค่าสมัครเข้าค่ายพัฒนาทักษะพิเศษ หรือค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมพิเศษ

 3. ค่าใช้จ่ายสำหรับสินค้าเสริมการเรียน ธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษาบางรูปแบบอาจมีการจำหน่ายสินค้าเสริมการเรียน เช่น หนังสือเรียนเสริม ของเล่นที่เกี่ยวข้องกับการเรียน ฯลฯ

 4. ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรมเพิ่มเติม บริษัทแฟรนไชส์อาจมีการจัดอบรมเพิ่มเติมสำหรับครูผู้สอนหรือเจ้าของธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการการศึกษา นี่อาจเป็นแหล่งรายได้เสริม

 5. ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมแฟรนไชส์ บริษัทแม่ของแฟรนไชส์อาจกำหนดค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมแฟรนไชส์สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเปิดสาขา

 6. ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก บริษัทแฟรนไชส์บางแบรนด์อาจมีการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกเสริม เช่น หนังสือเรียนเสริม วัสดุการสอน เป็นต้น

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา

การวิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา ดังนี้

จุดแข็ง Strengths 

 • ระบบการสอนและวัสดุการเรียน บริษัทแฟรนไชส์อาจมีระบบการสอนที่มีคุณภาพและวัสดุการเรียนที่ได้รับการพัฒนามาเป็นพิเศษ

 • แบรนด์รูปแบบการเรียนเป็นที่รู้จัก หากแบรนด์ได้รับความนิยมและรูปแบบการเรียนได้รับการยอมรับจากตลาด เป็นปัจจัยที่สร้างความไว้วางใจในตลาด

 • เครือข่ายแฟรนไชส์และการสนับสนุน ความสามารถในการแบ่งปันความรู้และข้อมูลในเครือข่ายแฟรนไชส์ รวมถึงการสนับสนุนในด้านการตลาดและการจัดการธุรกิจ

จุดอ่อน Weaknesses 

 • ความสามารถในการเรียนรู้ที่ไม่ค่อยเหมาะสม ระบบการเรียนรู้อาจไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนหรือไม่เข้ากับรูปแบบการศึกษาที่มีอยู่

 • ค่าใช้จ่ายสูง ค่าเทอมเรียนและค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนอาจสูงกว่าสถาบันการศึกษาอื่น ส่งผลให้ส่วนหนึ่งของตลาดไม่สามารถเข้าถึงได้

 • ความยุ่งยากในการจัดการและสอน การจัดการและสอนในระบบแฟรนไชส์อาจทำให้เจ้าของธุรกิจและครูผู้สอนมีความยุ่งยาก

โอกาส Opportunities 

 • เป้าหมายการเรียนรู้ที่หลากหลาย การเปลี่ยนแปลงในวิธีการเรียนรู้ของคนที่ต้องการหาความรู้ที่หลากหลายเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา

 • ความต้องการในการพัฒนาทักษะ ความต้องการในการพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆ ในตลาดแรงงานสายอาชีพต่างๆ เป็นโอกาสในการขยายธุรกิจ

 • เทคโนโลยีและการเรียนรู้ออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีและการเรียนรู้ออนไลน์เป็นโอกาสในการพัฒนารูปแบบการสอนและการเข้าถึงผู้เรียน

อุปสรรค Threats 

 • การแข่งขันในตลาดการศึกษา ตลาดการศึกษามีการแข่งขันรุนแรงจากสถาบันการศึกษาและธุรกิจการศึกษาอื่นๆ

 • ความเปลี่ยนแปลงในการศึกษา ความเปลี่ยนแปลงในวิธีการเรียนรู้และความต้องการของผู้เรียนอาจส่งผลให้ระบบการศึกษาแบบเดิมสูญเสียความสำคัญ

 • เป้าหมายการศึกษาที่หลากหลาย หากตลาดมีความต้องการเป้าหมายการเรียนรู้ที่หลากหลาย เจ้าของธุรกิจอาจต้องปรับปรุงและปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน

อาชีพ ธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ค่าใช้จ่ายสำหรับแฟรนไชส์ ต้นทุนสำหรับการเข้าร่วมแฟรนไชส์ รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนรู้ระบบการดำเนินธุรกิจและการจัดอบรม

 2. ค่าใช้จ่ายในการสร้างสถานที่ รายจ่ายในการเช่าหรือสร้างสถานที่ศึกษา เช่น การเช่าอาคาร การตกแต่งสถานที่ เป็นต้น

 3. ค่าใช้จ่ายสำหรับวัสดุการเรียนรู้ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจัดหาวัสดุการเรียนรู้ เช่น หนังสือเรียน และวัสดุการสอน

 4. ค่าใช้จ่ายในการตลาด ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมตลาด เช่น การโฆษณา การตลาดออนไลน์ และการสร้างความรู้สึกในตลาด

 5. ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานและการอบรม รายจ่ายในการจ้างครูผู้สอน และการจัดอบรมครูเพื่อให้มีความรู้และทักษะที่เหมาะสม

 6. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ รายจ่ายในการบริหารจัดการธุรกิจ เช่น ค่าเจ้าของธุรกิจ ค่าลิขสิทธิ์แบรนด์ และค่าใช้จ่ายทางบัญชี

 7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างรวดเร็ว เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา

ธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษาเกี่ยวข้องกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสอนและการแนะนำความรู้ อาชีพที่เกี่ยวข้องได้แก่

 1. ครูและผู้สอน ครูและผู้สอนที่มีความรู้และความสามารถในการสอนและการแนะนำความรู้เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา

 2. ผู้จัดการธุรกิจ ผู้จัดการธุรกิจจะต้องมีทักษะในการบริหารจัดการและการสร้างกลยุทธ์เพื่อพัฒนาและขยายธุรกิจแฟรนไชส์

 3. สามารถแนะนำเพื่อนและลูกค้า การแนะนำและการสร้างความไว้วางใจกับเพื่อนและลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ที่เจริญรุ่งเรือง

 4. ผู้เรียนที่สนใจเรียน ผู้เรียนที่สนใจเรียนและพัฒนาตนเองจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา

 5. ผู้ที่สนใจลงทุน ผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษาเพื่อเป็นเจ้าของสาขาเพิ่มเติม

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา ที่ควรรู้

 1. แฟรนไชส์ Franchise ระบบการให้สิทธิ์ในการเปิดสาขาธุรกิจตามแบบแผนที่ถูกกำหนดไว้

 2. หลักสูตร Curriculum แผนการสอนและการเรียนรู้ที่ถูกออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ตามแนวทางที่กำหนด

 3. การฝึกอบรมครู Teacher Training กระบวนการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะและความรู้ของครูและผู้สอน

 4. การสนับสนุนด้านการตลาด Marketing Support การให้คำแนะนำและวางแผนเพื่อสนับสนุนในการตลาดและโปรโมชั่นธุรกิจ

 5. ค่าลิขสิทธิ์ Royalty Fee ค่าใช้จ่ายที่เจ้าของแฟรนไชส์ต้องชำระให้กับบริษัทแม่เป็นการตอบแทนสิทธิ์การใช้แบรนด์และระบบของแฟรนไชส์

 6. พื้นที่ Territory พื้นที่หรือบริเวณที่ถูกกำหนดไว้สำหรับการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์

 7. การลงทะเบียน Enrollment กระบวนการลงทะเบียนในการเข้ารับการศึกษาที่สถาบันการศึกษา

 8. ค่าเทอมเรียน Tuition Fee ค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้ารับการศึกษาในแต่ละเทอม

 9. วัสดุการเรียนรู้ Learning Materials วัสดุที่ใช้ในกระบวนการเรียนรู้ เช่น หนังสือเรียน และเครื่องมือการเรียนรู้

 10. สัญญาแฟรนไชส์ Franchise Agreement เอกสารทางกฎหมายที่กำหนดเงื่อนไขการเปิดสาขาแฟรนไชส์และสิทธิ์และหน้าที่ของทั้งสองฝ่าย

จดบริษัท ธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา ต้องทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น และตรงตามกฎหมายท้องถิ่น

 2. เลือกประเภทของบริษัท เช่น บริษัทจำกัด บริษัทห้างหุ้นส่วน หรือรายบุคคล

 3. จัดทำหนังสือสำคัญ จัดทำหนังสือสำคัญเกี่ยวกับบริษัท ได้แก่ พิมพ์หนังสือสำคัญ เอกสารขออนุมัติการใช้ชื่อบริษัท และอื่นๆ

 4. สมัครทะเบียนบริษัท ส่งเอกสารและค่าธรรมเนียมให้กับหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบตามกฎหมายของประเทศ

 5. จัดทำสัญญาและเอกสารอื่นๆ จัดทำสัญญาแฟรนไชส์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์

 6. ขออนุญาตประกอบธุรกิจ ขออนุญาตและทำการลงทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศ

 7. เปิดสาขาแฟรนไชส์ นำเอกสารสัญญาแฟรนไชส์และเอกสารอื่นๆ ไปสร้างสาขาแฟรนไชส์ในที่ต่างๆ

บริษัท ธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทต้องเสียภาษีเงินได้ตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมาย ภาษีนี้คำนวณจากยอดรวมรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ถ้าประเทศมีระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษาต้องเสียภาษี VAT จากยอดขาย

 3. ค่าธรรมเนียมในการใช้สิทธิ์แฟรนไชส์ เจ้าของแฟรนไชส์อาจต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้สิทธิ์แฟรนไชส์ตามสัญญา

 4. ภาษีท้องถิ่น (Local Tax) บริษัทอาจต้องเสียภาษีท้องถิ่นตามกฎหมายของพื้นที่ที่ดำเนินธุรกิจ

 5. ค่าลิขสิทธิ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ บางแฟรนไชส์อาจต้องเสียค่าลิขสิทธิ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามสัญญาแฟรนไชส์

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.