จดทะเบียนบริษัท.COM » ไฟฟ้า เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจไฟฟ้า มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายไฟฟ้า รายได้หลักของธุรกิจไฟฟ้ามาจากการขายไฟฟ้าให้กับลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถเป็นกลุ่มองค์กรหรือบุคคลทั่วไปที่ใช้ไฟฟ้าเพื่อการใช้งานประจำวัน

 2. ค่าธรรมเนียมการเช่าสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ ธุรกิจไฟฟ้าอาจเสนอบริการเช่าสายไฟฟ้าและอุปกรณ์เพื่อส่งสัญญาณไฟฟ้า และรับค่าธรรมเนียมเป็นรายได้

 3. การขายอุปกรณ์ไฟฟ้า ธุรกิจไฟฟ้าอาจมีการขายอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า โมเด็มไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ

 4. บริการตรวจสอบและซ่อมแซม ธุรกิจไฟฟ้าอาจให้บริการตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และรับค่าบริการตามงานที่ปฏิบัติ

 5. พัฒนาโครงการไฟฟ้า หากธุรกิจไฟฟ้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการไฟฟ้าขนาดใหญ่ เช่น สร้างโรงพลังงานไฟฟ้า หรือสายส่งไฟฟ้าสูงแรง รายได้จากโครงการเหล่านี้อาจเป็นส่วนใหญ่

 6. การให้คำปรึกษาทางเทคนิค บริษัทไฟฟ้าอาจให้บริการคำปรึกษาทางเทคนิคในการออกแบบระบบไฟฟ้าและแนะนำเทคโนโลยีที่เหมาะสม

 7. การขายผลิตภัณฑ์เพื่อประหยัดพลังงาน บางบริษัทอาจขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟ LED, อุปกรณ์ควบคุมการใช้พลังงาน

 8. การส่งเสริมองค์ความรู้ บริษัทไฟฟ้าอาจมีกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ในด้านพลังงานและการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

 9. การให้บริการบริหารจัดการพลังงาน บางธุรกิจอาจเข้าสู่สัญญาให้บริการบริหารจัดการพลังงานให้กับลูกค้าองค์กรหรือหน่วยงานรัฐบาล

 10. การพัฒนาและการนำเสนอโซลูชันพลังงาน บริษัทไฟฟ้าอาจพัฒนาและนำเสนอโซลูชันการใช้พลังงานทดแทน อาทิเช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม เพื่อลดการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานที่สูญเสียได้

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจไฟฟ้า

จุดแข็ง Strengths

 1. ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค ธุรกิจไฟฟ้าอาจมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและความรู้ทางเทคนิคในการดำเนินงานระบบไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับธุรกิจ

 2. พื้นฐานพลังงานที่มั่นคง ถ้าธุรกิจมีแหล่งพลังงานที่มั่นคงและมีส่วนร่วมสูงในการผลิตไฟฟ้า เช่น พลังงานน้ำหรือพลังงานแสงอาทิตย์ จะช่วยให้ความมั่นคงในการจัดหาแหล่งพลังงาน

 3. การบริการตรวจสอบและซ่อมแซม ถ้าธุรกิจมีบริการตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าที่มีคุณภาพและเทคนิคชำนาญ จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและเพิ่มความไว้วางใจในการทำธุรกิจ

จุดอ่อน Weaknesses 

 1. ค่าใช้จ่ายสูง ธุรกิจไฟฟ้าอาจมีค่าใช้จ่ายสูงในการดำเนินธุรกิจ เช่น การดำเนินบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า การจ้างงานช่างไฟ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมพัฒนา

 2. ความเข้ากันไม่ดีกับเทคโนโลยีใหม่ หากธุรกิจไม่สามารถปรับตัวและรับรู้เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า อาจทำให้พลังงานดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการเติบโต

 3. ความขาดแคลนแหล่งพลังงาน ถ้าธุรกิจพึงพอใจกับแหล่งพลังงานเดี่ยวอย่างเช่น พลังงานจากน้ำ เมื่อมีความขาดแคลนอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าและความพึงพอใจของลูกค้า

โอกาส Opportunities

 1. การพัฒนาพลังงานทดแทน โอกาสในการทำงานกับพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และลม เพื่อลดส่วนแบ่งของพลังงานจากแหล่งพลังงานสิ้นเปลือง

 2. การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ พลังงานไฟฟ้าเป็นอาชีพที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ เช่น การเก็บเกี่ยวพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

 3. นวัตกรรมในการบริหารจัดการพลังงาน โอกาสในการพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการพลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย

อุปสรรค Threats

 1. ความแข็งแกร่งในตลาดคู่แข่ง การแข่งขันจากธุรกิจไฟฟ้าคู่แข่งที่มีทรัพยากรและทักษะทางเทคนิคสูงอาจส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งตลาด

 2. ความขาดแคลนแหล่งพลังงาน ความขาดแคลนแหล่งพลังงานเช่น พลังงานน้ำหรือแก๊สธรรมชาติอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าและความพึงพอใจของลูกค้า

 3. กฎหมายและกฎระเบียบ การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติธรรม

อาชีพ ธุรกิจไฟฟ้า ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. อุปกรณ์และเครื่องมือ รวมถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสร้างสถานีผลิตไฟฟ้า การเคลื่อนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า อาทิเช่น หม้อแปลงไฟฟ้า สายไฟ พร้อมกับการเชื่อมต่อระบบ

 2. การพัฒนาเทคโนโลยี การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการจัดการพลังงานไฟฟ้า

 3. การปรับปรุงสภาพพื้นฐาน การพัฒนาสภาพพื้นฐานเพื่อให้ตรงกับมาตรฐานและความปลอดภัยที่กำหนด

 4. การจ้างงานและการฝึกอบรม การสร้างทีมงานที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานทางธุรกิจไฟฟ้า รวมถึงการให้การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญ

 5. การประกอบกิจการและทะเบียนบริษัท ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนและเปิดบริษัท รวมถึงการจัดทำเอกสารทางกฎหมายและการประกอบกิจการที่เป็นไปตามข้อกำหนด

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจไฟฟ้า

 1. วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรทางไฟฟ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผน ออกแบบ และดำเนินการกำหนดระบบไฟฟ้า พวกเขาจะทำการสร้างและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเพื่อให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

 2. ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าจะเป็นคนที่ติดตั้ง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ทำการเชื่อมต่อสายไฟ และรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

 3. เทคนิคไฟฟ้า เทคนิคไฟฟ้าจะมีหน้าที่ในการช่วยแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า

 4. ผู้บริหารและผู้จัดการ ผู้บริหารและผู้จัดการจะรับผิดชอบในการวางแผน การดำเนินการ และการบริหารจัดการทั้งหมดในธุรกิจไฟฟ้า

 5. พนักงานด้านการตลาดและขาย พนักงานด้านการตลาดและขายจะมีหน้าที่ในการตลาดและโปรโมตบริการไฟฟ้าให้กับลูกค้า และเพิ่มยอดขาย

 6. พนักงานด้านบัญชีและการเงิน พนักงานด้านบัญชีและการเงินจะรับผิดชอบในการบันทึกบัญชีการเงิน การจัดการงบประมาณ และการรายงานการเงินของธุรกิจ

 7. เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าจะเป็นคนที่ตอบสนองความต้องการและข้อเสนอแนะจากลูกค้า และดูแลความพึงพอใจของลูกค้า

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจไฟฟ้า ที่ควรรู้

 1. พลังงานไฟฟ้า (Electric Power)

  • คำอธิบาย พลังงานที่ได้จากการกระแสไฟฟ้า ที่ใช้ในการเคลื่อนไหวเครื่องจักร ส่องแสง และอื่นๆ
 2. เครือข่ายไฟฟ้า (Electric Grid)

  • คำอธิบาย ระบบของสายไฟและสถานีไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกันเพื่อให้พลังงานไฟฟ้าถูกกระจายไปยังสถานที่ต่างๆ
 3. การกระแสไฟฟ้า (Electric Current)

  • คำอธิบาย การเคลื่อนไหวของอิเล็กตรอนในสายไฟที่สร้างกำลังไฟฟ้า
 4. สถานีไฟฟ้า (Power Station)

  • คำอธิบาย สถานที่ที่ผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยใช้แหล่งพลังงานต่างๆ เช่น น้ำ แสงอาทิตย์ หรือเชื้อเพลิง
 5. การไฟฟ้า (Electrification)

  • คำอธิบาย กระบวนการที่นำพลังงานไฟฟ้ามาใช้เพื่อเคลื่อนไหวและให้บริการในการทำงานต่างๆ
 6. ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Distribution Electricity)

  • คำอธิบาย กระบวนการที่กระจายพลังงานไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าไปยังผู้ใช้งานในพื้นที่ต่างๆ
 7. ระบบเครือข่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ (Smart Grid)

  • คำอธิบาย เครือข่ายไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีในการควบคุมและจัดการการกระจายพลังงานไฟฟ้าอย่างเป็นระบบแบบอัตโนมัติ
 8. การประหยัดพลังงาน (Energy Efficiency)

  • คำอธิบาย การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการสูญเสียพลังงาน
 9. เบรกเกอร์ (Circuit Breaker)

  • คำอธิบาย อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดสายไฟเพื่อหยุดกระแสไฟฟ้าเมื่อมีสถานการณ์เหตุฉุกเฉิน
 10. ไฟฟ้าสำรอง (Backup Power)

  • คำอธิบาย พลังงานไฟฟ้าที่ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดไฟฟ้าชั่วคราวหรือสำรองในกรณีฉุกเฉิน

จดบริษัท ธุรกิจไฟฟ้า ทำอย่างไร

 1. การเลือกประเภทของบริษัท กำหนดประเภทของบริษัทที่ต้องการจด เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือรายบุคคล

 2. การตั้งชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น และเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 3. การเตรียมเอกสาร เตรียมเอกสารที่จำเป็นเช่น พาสปอร์ตของผู้จัดตั้ง, บัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน, และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 4. การยื่นเอกสาร ยื่นเอกสารที่จำเป็นตามขั้นตอนและกระบวนการของหน่วยงานท้องถิ่นหรือรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 5. การจ่ายค่าจดทะเบียน จ่ายค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัทตามที่กำหนด

 6. การรับรองบริษัท หากเอกสารถูกต้องและครบถ้วน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรับรองบริษัท

 7. การขอหมายเลขผู้เสียภาษี หากต้องการเปิดบัญชีธุรกิจและชำระภาษี คุณจะต้องขอหมายเลขผู้เสียภาษี

 8. การขอใบอนุญาต หากสามารถขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ คุณอาจต้องส่งคำขอและเอกสารเพิ่มเติม

 9. การจัดทำเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) หากต้องการสร้างโครงสร้างทางกฎหมายเพิ่มเติม เช่น สมาชิกของบริษัท กรรมการ เป็นต้น

 10. การรับประกันความปลอดภัยและการประกันภัย (ถ้ามี) การสร้างบริษัทในบางกรณีอาจต้องรับประกันความปลอดภัยและการประกันภัย

บริษัท ธุรกิจไฟฟ้า เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บริษัท (Corporate Income Tax) คือภาษีที่บริษัทต้องชำระตามรายได้ที่ได้รับ มูลค่าสินทรัพย์ และกำไรสุทธิของบริษัท อัตราภาษีเงินได้บริษัทอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) บริษัทที่มีการขายสินค้าหรือบริการอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีนี้จะถูกคิดจากมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นของโภคภัณฑ์หรือบริการ

 3. ภาษีเงินได้ส่วนบุคคล (Personal Income Tax) หากบริษัทจ่ายค่าจ้างงานให้กับบุคคลส่วนบุคคลที่มีสัมประสิทธิ์ในไทย เช่น พนักงาน บริษัทอาจต้องหักภาษีเงินได้ส่วนบุคคลจากค่าจ้างนั้น

 4. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทอาจต้องเสียภาษีอื่นๆ ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ เช่น ภาษีอาคาร ภาษีทรัพย์สิน ภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.