จดทะเบียนบริษัท.COM » Event เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจ Event มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าลงทะเบียนหรือการเข้าชม รายได้จากการเรียกเก็บค่าลงทะเบียนหรือค่าเข้าชมงานอีเว้นท์ ส่วนนี้สามารถแบ่งเป็นค่าลงทะเบียนรวมและค่าลงทะเบียนเป็นรายบุคคลได้

 2. ค่าจัดอีเว้นท์ รายได้จากการเรียกเก็บค่าบริการในการจัดอีเว้นท์ทั้งหมด เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างนักแสดง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

 3. การขายสินค้าและสิ่งของ การจัดอีเว้นท์อาจเกี่ยวข้องกับการขายสินค้าและสิ่งของต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น เสื้อผ้า สินค้าที่ส่งเสริมการขาย สินค้าที่ผู้เข้าร่วมอาจสนใจซื้อ

 4. สปอนเซอร์หรือพันธมิตรธุรกิจ บริษัทหรือองค์กรที่เป็นสปอนเซอร์หรือพันธมิตรในงานอาจมีการสนับสนุนทางการเงินหรือให้ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อแลกกับการโฆษณาและโปรโมชั่นในงาน

 5. บริการเสริมและอื่น ๆ รายได้อาจมาจากบริการเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอีเว้นท์ เช่น บริการทำงานแสดงสด การถ่ายภาพ การถ่ายวิดีโอ บริการเสียงและแสง เป็นต้น

 6. การจัดกิจกรรมเสริม รายได้อาจมาจากการจัดกิจกรรมเสริมเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม อาจเป็นการจัดเกมส์ การสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ

 7. บริการทางด้านเทคโนโลยี บางครั้งธุรกิจอีเว้นท์อาจมีการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีเช่น แพลตฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์ แอปพลิเคชันจัดการอีเว้นท์ เป็นต้น

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจ Event

จุดแข็ง Strengths

 1. ความเชี่ยวชาญในการจัดการอีเว้นท์ ความรู้และความเชี่ยวชาญในการวางแผน จัดการ และดำเนินงานอีเว้นท์ทุกรายละเอียดเป็นความแข็งแกร่งของธุรกิจ

 2. ความสามารถในการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำ การออกแบบและสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำและมีคุณค่าสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

 3. เครือข่ายและความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้บริการ สปอนเซอร์ และพันธมิตรสำคัญทำให้มีแหล่งทรัพยากรรองรับและสนับสนุนงาน

 4. ความยืดหยุ่นในการปรับปรุง ความสามารถในการปรับปรุงและปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดและความต้องการของลูกค้า

จุดอ่อน Weaknesses

 1. ข้อจำกัดในการขยายมาตรฐาน อาจมีข้อจำกัดในการขยายอีเว้นท์ใหญ่ขึ้นหรือเพิ่มขนาดของงานเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น พื้นที่ ทรัพยากร หรืองบประมาณ

 2. ความล่าช้าในการตอบสนอง ความล่าช้าในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอาจส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า

 3. ข้อจำกัดทางการเงิน ความจำกัดในทรัพยากรการเงินอาจทำให้ยากต่อการลงทุนในบริษัทเพื่อการขยายกิจการหรือพัฒนาทรัพยากร

 4. การแข่งขันในตลาด การแข่งขันที่รุนแรงในตลาดอาจส่งผลให้ต้องแข่งขันในเรื่องราคาและคุณภาพของบริการ

โอกาส Opportunities

 1. การเติบโตของตลาดอีเว้นท์ การเพิ่มองค์กรและบุคคลที่สนใจในการจัดอีเว้นท์อาจสร้างโอกาสในการขยายกิจการ

 2. เทรนด์และแนวโน้มใหม่ในอุตสาหกรรม การตระหนักถึงเทรนด์และแนวโน้มใหม่ในการจัดอีเว้นท์ เช่น เทคโนโลยีใหม่ กระบวนการการจัดการที่เพิ่มประสิทธิภาพ

 3. การทำกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้สึก การออกแบบกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ที่ลึกซึ้งและเปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจของผู้เข้าร่วม

 4. ความต้องการในการสื่อสารและการเชื่อมโยง ความต้องการในการเชื่อมโยงและสื่อสารในเวลาที่เป็นสด ๆ ในงานอีเว้นท์

อุปสรรค Threats

 1. สภาพแวดล้อมทางการเมืองและสังคม ปัจจัยทางการเมือง การแสดงความคิดเห็นสาธารณะ หรือปัญหาสังคมที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดอีเว้นท์

 2. การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอาจทำให้บริษัทต้องปรับปรุงและปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน

 3. การระบาดของโรคระบาด การระบาดของโรคระบาดอาจส่งผลกระทบต่อการเข้าร่วมงานอีเว้นท์และการเดินทางของผู้เข้าร่วม

 4. การเปลี่ยนแปลงในนโยบายกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงในนโยบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดอีเว้นท์อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน

อาชีพ ธุรกิจ Event ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. สถานที่และพื้นที่ การเช่าหรือซื้อสถานที่จัดงาน รวมถึงพื้นที่สำหรับการจัดแสดง การเลือกสถานที่ที่เหมาะสมและมีความสามารถในการรองรับจำนวนคนที่มาเข้าร่วมงานเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุน

 2. การสร้างประสบการณ์ การสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำและน่าตื่นเต้นสำหรับผู้เข้าร่วมงาน เช่น การวางแผนโชว์และการแสดงสด การใช้เทคโนโลยีในการสร้างประสบการณ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้าร่วม

 3. การตกแต่งและอุปกรณ์ การจัดหาอุปกรณ์ตกแต่ง อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ที่จำเป็นในงานอีเว้นท์ เช่น เวที ระบบเสียงแสง อุปกรณ์ทางเทคนิค

 4. การตรวจสอบและอนุรักษ์ความปลอดภัย การให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง การจัดหาบริการดูแลและการตรวจสอบความปลอดภัย

 5. การตลาดและโปรโมชั่น การลงทุนในการตลาดและโปรโมชั่นเพื่อเชิงเสนอแนะงานอีเว้นท์แก่กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการสร้างสื่อและการโฆษณา

 6. การจ้างงานและทรัพยากรมนุษย์ การจ้างงานเจ้าหน้าที่ นักออกแบบ และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดอีเว้นท์ เช่น พนักงานสนับสนุนงาน พนักงานทำครัว และคู่ความร่วมมือทางธุรกิจ

 7. ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการเสริม บริการเสริมเช่น การถ่ายภาพ การถ่ายวิดีโอ การสร้างเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนงานอีเว้นท์

 8. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารและการรายงาน ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การจัดการ และการประเมินผลงานอีเว้นท์

 9. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและการเผยแพร่ การสนับสนุนในการส่งเสริมงานอีเว้นท์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โซเชียลมีเดีย โฆษณาออนไลน์ และการประชาสัมพันธ์

 10. การจัดทำบัญชีและการเงิน ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชี การจัดการการเงิน และการตรวจสอบบัญชี

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจ Event

 1. ผู้จัดงานอีเว้นท์ (Event Planner) หน้าที่ของผู้จัดงานอีเว้นท์คือการวางแผน ออกแบบ และดำเนินงานงานอีเว้นท์ตามที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้งานเกิดขึ้นตามความสำเร็จและความพึงพอใจของลูกค้า

 2. ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ผู้จัดการโครงการในธุรกิจอีเว้นท์จะรับผิดชอบในการนำโครงการจากแผนการวางแผนสู่การดำเนินงานจริง ๆ และการควบคุมทุกด้านของโครงการ

 3. ผู้จัดการการตลาดและโฆษณา (Marketing and Advertising Manager) บทบาทนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างและดำเนินกิจกรรมการตลาดและโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมงานอีเว้นท์ และเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วม

 4. ผู้บริหารสถานที่ (Venue Manager) ผู้บริหารสถานที่รับผิดชอบในการจัดการสถานที่ที่จะใช้ในงานอีเว้นท์ เช่น ห้องประชุม สวนสาธารณะ หรือสถานที่ต่าง ๆ

 5. เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค (Technical Staff) เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิครับผิดชอบในการติดตั้ง และดูแลระบบเสียง แสง การถ่ายภาพ และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในงาน

 6. เชฟและบุคคลในงานครัว (Chef and Catering Staff) ในงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม คุณจะต้องมีเชฟและบุคคลในงานครัวเพื่อเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม

 7. นักแสดงและผู้บรรยาย (Performers and Speakers) หากงานเน้นไปที่การแสดง นักแสดง นักร้อง และผู้บรรยายจะเป็นบทบาทสำคัญในการนำเสนอความบันเทิงและเนื้อหา

 8. นักออกแบบและผู้สร้างความสวยงาม (Designers and Decorators) บทบาทของนักออกแบบและผู้สร้างความสวยงามเป็นสำคัญในการตกแต่งสถานที่และสร้างประสบการณ์สำหรับผู้เข้าร่วม

 9. ผู้ดูแลการเงินและบัญชี (Financial and Accounting Managers) การจัดทำบัญชีและการควบคุมการเงินเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินงานอีเว้นท์โดยมีความแม่นยำและการบริหารการเงินที่ดี

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจ Event ที่ควรรู้

 1. Event Management (การจัดการอีเว้นท์) กระบวนการวางแผน จัดการ และดำเนินงานงานอีเว้นท์ตามที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้งานเกิดขึ้นตามความสำเร็จและความพึงพอใจของลูกค้า

 2. Venue (สถานที่) สถานที่ที่จะใช้ในการจัดงานอีเว้นท์ เช่น ห้องประชุม สวนสาธารณะ หรืออาคาร

 3. Catering (บริการอาหารและเครื่องดื่ม) การจัดหาและบริการอาหารและเครื่องดื่มในงานอีเว้นท์

 4. Registration (ลงทะเบียน) กระบวนการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานอีเว้นท์ เพื่อรับข้อมูลและประทับใจในเวลาก่อนงาน

 5. Decoration (การตกแต่ง) กระบวนการตกแต่งสถานที่และพื้นที่ในงานอีเว้นท์ เพื่อสร้างบรรยากาศและประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้เข้าร่วม

 6. Entertainment (ความบันเทิง) กิจกรรมที่เน้นการบันเทิง เช่น การแสดงสด การแสดงโชว์ และการเล่นเกม

 7. Logistics (การจัดการขนส่งและวัสดุ) การวางแผนและจัดการขนส่ง การจัดหาวัสดุ และการจัดสิ่งของที่จำเป็นในงานอีเว้นท์

 8. Sponsorship (การสปอนเซอร์) กระบวนการหาผู้สนับสนุนหรือผู้สนับสนุนงานอีเว้นท์ทางการเงินหรือทรัพยากรอื่น ๆ

 9. Audiovisual (เทคโนโลยีเสียงและภาพ) เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และการสื่อสารทางมลพิษในงานอีเว้นท์

 10. Budget (งบประมาณ) ยอดเงินที่กำหนดไว้สำหรับการจัดการอีเว้นท์ รวมถึงรายรับและรายจ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน

 

จดบริษัท ธุรกิจ Event ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น ๆ และเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น เช่น ชื่อบริษัทจะต้องไม่ละเมิดสิทธิบุคคลอื่น ๆ และต้องไม่เหมาะสม

 2. จดทะเบียนที่ปลายทาง ยื่นใบจดทะเบียนบริษัทที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือหน่วยงานทางการค้าท้องถิ่น

 3. เสนอข้อมูลบริษัท ในขั้นตอนนี้คุณอาจต้องเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของธุรกิจอีเว้นท์ เช่น ลักษณะของงานที่จะดำเนินการ แผนธุรกิจ และการจัดการบริษัท

 4. บริหารธุรกิจ หลังจากที่บริษัทได้รับการจดทะเบียน คุณต้องรวมบริหารธุรกิจโดยการสร้างโครงสร้างองค์กร เปิดบัญชีธนาคาร เตรียมเอกสารทางการเงิน และอื่น ๆ

 5. เสนอบัญชีและรายงานภาษี คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบัญชี การรายงานภาษี เป็นต้น

 6. ขอใบอนุญาต (ถ้ามี) หากธุรกิจอีเว้นท์ของคุณเกี่ยวข้องกับการขายอุปกรณ์หรือบริการที่มีกฎหมายควบคุม คุณอาจต้องขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 7. พิจารณาการจ้างงานและทรัพยากรมนุษย์ ตลอดการดำเนินงานธุรกิจ คุณจะต้องพิจารณาการจ้างงานและจัดหาทรัพยากรมนุษย์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ

 8. การตลาดและโปรโมชั่น พัฒนาแผนการตลาดเพื่อโปรโมตบริษัทและบริการที่คุณให้ รวมถึงการใช้สื่อสารต่าง ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า

 9. รับมือกับสถานการณ์ทางกฎหมาย ตรวจสอบสิทธิบัตร สัญญา และเอกสารอื่น ๆ

บริษัท ธุรกิจ Event เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากบริษัทเป็นบุคคลธรรมดาหรือห้ามส่วนตัว ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นอาจต้องเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลตามรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจ

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) บริษัทจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจ อัตราภาษีนี้จะแตกต่างกันไปตามกฎหมายและสภาวะทางธุรกิจของแต่ละประเทศ

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT) ในบางประเทศ ธุรกิจอีเว้นท์อาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในการให้บริการ บริษัทจะเก็บภาษีจากลูกค้าและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 4. อากรขาออก (Export Duty) หากธุรกิจของคุณมีการส่งออกสินค้าหรือบริการไปยังประเทศอื่น ๆ อาจมีการเสียภาษีหรืออากรขาออกตามกฎหมายท้องถิ่น

 5. อื่น ๆ การเสียภาษีอื่น ๆ อาจขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจ และกฎหมายท้องถิ่น เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือภาษีประกันสังคมสำหรับพนักงาน

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.