Event เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจ Event มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าลงทะเบียนหรือการเข้าชม รายได้จากการเรียกเก็บค่าลงทะเบียนหรือค่าเข้าชมงานอีเว้นท์ ส่วนนี้สามารถแบ่งเป็นค่าลงทะเบียนรวมและค่าลงทะเบียนเป็นรายบุคคลได้

 2. ค่าจัดอีเว้นท์ รายได้จากการเรียกเก็บค่าบริการในการจัดอีเว้นท์ทั้งหมด เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างนักแสดง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

 3. การขายสินค้าและสิ่งของ การจัดอีเว้นท์อาจเกี่ยวข้องกับการขายสินค้าและสิ่งของต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น เสื้อผ้า สินค้าที่ส่งเสริมการขาย สินค้าที่ผู้เข้าร่วมอาจสนใจซื้อ

 4. สปอนเซอร์หรือพันธมิตรธุรกิจ บริษัทหรือองค์กรที่เป็นสปอนเซอร์หรือพันธมิตรในงานอาจมีการสนับสนุนทางการเงินหรือให้ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อแลกกับการโฆษณาและโปรโมชั่นในงาน

 5. บริการเสริมและอื่น ๆ รายได้อาจมาจากบริการเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอีเว้นท์ เช่น บริการทำงานแสดงสด การถ่ายภาพ การถ่ายวิดีโอ บริการเสียงและแสง เป็นต้น

 6. การจัดกิจกรรมเสริม รายได้อาจมาจากการจัดกิจกรรมเสริมเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม อาจเป็นการจัดเกมส์ การสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ

 7. บริการทางด้านเทคโนโลยี บางครั้งธุรกิจอีเว้นท์อาจมีการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีเช่น แพลตฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์ แอปพลิเคชันจัดการอีเว้นท์ เป็นต้น

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจ Event

จุดแข็ง Strengths

 1. ความเชี่ยวชาญในการจัดการอีเว้นท์ ความรู้และความเชี่ยวชาญในการวางแผน จัดการ และดำเนินงานอีเว้นท์ทุกรายละเอียดเป็นความแข็งแกร่งของธุรกิจ

 2. ความสามารถในการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำ การออกแบบและสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำและมีคุณค่าสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

 3. เครือข่ายและความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้บริการ สปอนเซอร์ และพันธมิตรสำคัญทำให้มีแหล่งทรัพยากรรองรับและสนับสนุนงาน

 4. ความยืดหยุ่นในการปรับปรุง ความสามารถในการปรับปรุงและปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดและความต้องการของลูกค้า

จุดอ่อน Weaknesses

 1. ข้อจำกัดในการขยายมาตรฐาน อาจมีข้อจำกัดในการขยายอีเว้นท์ใหญ่ขึ้นหรือเพิ่มขนาดของงานเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น พื้นที่ ทรัพยากร หรืองบประมาณ

 2. ความล่าช้าในการตอบสนอง ความล่าช้าในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอาจส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า

 3. ข้อจำกัดทางการเงิน ความจำกัดในทรัพยากรการเงินอาจทำให้ยากต่อการลงทุนในบริษัทเพื่อการขยายกิจการหรือพัฒนาทรัพยากร

 4. การแข่งขันในตลาด การแข่งขันที่รุนแรงในตลาดอาจส่งผลให้ต้องแข่งขันในเรื่องราคาและคุณภาพของบริการ

โอกาส Opportunities

 1. การเติบโตของตลาดอีเว้นท์ การเพิ่มองค์กรและบุคคลที่สนใจในการจัดอีเว้นท์อาจสร้างโอกาสในการขยายกิจการ

 2. เทรนด์และแนวโน้มใหม่ในอุตสาหกรรม การตระหนักถึงเทรนด์และแนวโน้มใหม่ในการจัดอีเว้นท์ เช่น เทคโนโลยีใหม่ กระบวนการการจัดการที่เพิ่มประสิทธิภาพ

 3. การทำกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้สึก การออกแบบกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ที่ลึกซึ้งและเปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจของผู้เข้าร่วม

 4. ความต้องการในการสื่อสารและการเชื่อมโยง ความต้องการในการเชื่อมโยงและสื่อสารในเวลาที่เป็นสด ๆ ในงานอีเว้นท์

อุปสรรค Threats

 1. สภาพแวดล้อมทางการเมืองและสังคม ปัจจัยทางการเมือง การแสดงความคิดเห็นสาธารณะ หรือปัญหาสังคมที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดอีเว้นท์

 2. การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอาจทำให้บริษัทต้องปรับปรุงและปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน

 3. การระบาดของโรคระบาด การระบาดของโรคระบาดอาจส่งผลกระทบต่อการเข้าร่วมงานอีเว้นท์และการเดินทางของผู้เข้าร่วม

 4. การเปลี่ยนแปลงในนโยบายกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงในนโยบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดอีเว้นท์อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน

อาชีพ ธุรกิจ Event ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. สถานที่และพื้นที่ การเช่าหรือซื้อสถานที่จัดงาน รวมถึงพื้นที่สำหรับการจัดแสดง การเลือกสถานที่ที่เหมาะสมและมีความสามารถในการรองรับจำนวนคนที่มาเข้าร่วมงานเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุน

 2. การสร้างประสบการณ์ การสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำและน่าตื่นเต้นสำหรับผู้เข้าร่วมงาน เช่น การวางแผนโชว์และการแสดงสด การใช้เทคโนโลยีในการสร้างประสบการณ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้าร่วม

 3. การตกแต่งและอุปกรณ์ การจัดหาอุปกรณ์ตกแต่ง อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ที่จำเป็นในงานอีเว้นท์ เช่น เวที ระบบเสียงแสง อุปกรณ์ทางเทคนิค

 4. การตรวจสอบและอนุรักษ์ความปลอดภัย การให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง การจัดหาบริการดูแลและการตรวจสอบความปลอดภัย

 5. การตลาดและโปรโมชั่น การลงทุนในการตลาดและโปรโมชั่นเพื่อเชิงเสนอแนะงานอีเว้นท์แก่กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการสร้างสื่อและการโฆษณา

 6. การจ้างงานและทรัพยากรมนุษย์ การจ้างงานเจ้าหน้าที่ นักออกแบบ และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดอีเว้นท์ เช่น พนักงานสนับสนุนงาน พนักงานทำครัว และคู่ความร่วมมือทางธุรกิจ

 7. ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการเสริม บริการเสริมเช่น การถ่ายภาพ การถ่ายวิดีโอ การสร้างเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนงานอีเว้นท์

 8. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารและการรายงาน ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การจัดการ และการประเมินผลงานอีเว้นท์

 9. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและการเผยแพร่ การสนับสนุนในการส่งเสริมงานอีเว้นท์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โซเชียลมีเดีย โฆษณาออนไลน์ และการประชาสัมพันธ์

 10. การจัดทำบัญชีและการเงิน ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชี การจัดการการเงิน และการตรวจสอบบัญชี

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจ Event

 1. ผู้จัดงานอีเว้นท์ (Event Planner) หน้าที่ของผู้จัดงานอีเว้นท์คือการวางแผน ออกแบบ และดำเนินงานงานอีเว้นท์ตามที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้งานเกิดขึ้นตามความสำเร็จและความพึงพอใจของลูกค้า

 2. ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ผู้จัดการโครงการในธุรกิจอีเว้นท์จะรับผิดชอบในการนำโครงการจากแผนการวางแผนสู่การดำเนินงานจริง ๆ และการควบคุมทุกด้านของโครงการ

 3. ผู้จัดการการตลาดและโฆษณา (Marketing and Advertising Manager) บทบาทนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างและดำเนินกิจกรรมการตลาดและโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมงานอีเว้นท์ และเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วม

 4. ผู้บริหารสถานที่ (Venue Manager) ผู้บริหารสถานที่รับผิดชอบในการจัดการสถานที่ที่จะใช้ในงานอีเว้นท์ เช่น ห้องประชุม สวนสาธารณะ หรือสถานที่ต่าง ๆ

 5. เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค (Technical Staff) เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิครับผิดชอบในการติดตั้ง และดูแลระบบเสียง แสง การถ่ายภาพ และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในงาน

 6. เชฟและบุคคลในงานครัว (Chef and Catering Staff) ในงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม คุณจะต้องมีเชฟและบุคคลในงานครัวเพื่อเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม

 7. นักแสดงและผู้บรรยาย (Performers and Speakers) หากงานเน้นไปที่การแสดง นักแสดง นักร้อง และผู้บรรยายจะเป็นบทบาทสำคัญในการนำเสนอความบันเทิงและเนื้อหา

 8. นักออกแบบและผู้สร้างความสวยงาม (Designers and Decorators) บทบาทของนักออกแบบและผู้สร้างความสวยงามเป็นสำคัญในการตกแต่งสถานที่และสร้างประสบการณ์สำหรับผู้เข้าร่วม

 9. ผู้ดูแลการเงินและบัญชี (Financial and Accounting Managers) การจัดทำบัญชีและการควบคุมการเงินเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินงานอีเว้นท์โดยมีความแม่นยำและการบริหารการเงินที่ดี

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจ Event ที่ควรรู้

 1. Event Management (การจัดการอีเว้นท์) กระบวนการวางแผน จัดการ และดำเนินงานงานอีเว้นท์ตามที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้งานเกิดขึ้นตามความสำเร็จและความพึงพอใจของลูกค้า

 2. Venue (สถานที่) สถานที่ที่จะใช้ในการจัดงานอีเว้นท์ เช่น ห้องประชุม สวนสาธารณะ หรืออาคาร

 3. Catering (บริการอาหารและเครื่องดื่ม) การจัดหาและบริการอาหารและเครื่องดื่มในงานอีเว้นท์

 4. Registration (ลงทะเบียน) กระบวนการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานอีเว้นท์ เพื่อรับข้อมูลและประทับใจในเวลาก่อนงาน

 5. Decoration (การตกแต่ง) กระบวนการตกแต่งสถานที่และพื้นที่ในงานอีเว้นท์ เพื่อสร้างบรรยากาศและประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้เข้าร่วม

 6. Entertainment (ความบันเทิง) กิจกรรมที่เน้นการบันเทิง เช่น การแสดงสด การแสดงโชว์ และการเล่นเกม

 7. Logistics (การจัดการขนส่งและวัสดุ) การวางแผนและจัดการขนส่ง การจัดหาวัสดุ และการจัดสิ่งของที่จำเป็นในงานอีเว้นท์

 8. Sponsorship (การสปอนเซอร์) กระบวนการหาผู้สนับสนุนหรือผู้สนับสนุนงานอีเว้นท์ทางการเงินหรือทรัพยากรอื่น ๆ

 9. Audiovisual (เทคโนโลยีเสียงและภาพ) เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และการสื่อสารทางมลพิษในงานอีเว้นท์

 10. Budget (งบประมาณ) ยอดเงินที่กำหนดไว้สำหรับการจัดการอีเว้นท์ รวมถึงรายรับและรายจ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน

 

จดบริษัท ธุรกิจ Event ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น ๆ และเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น เช่น ชื่อบริษัทจะต้องไม่ละเมิดสิทธิบุคคลอื่น ๆ และต้องไม่เหมาะสม

 2. จดทะเบียนที่ปลายทาง ยื่นใบจดทะเบียนบริษัทที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือหน่วยงานทางการค้าท้องถิ่น

 3. เสนอข้อมูลบริษัท ในขั้นตอนนี้คุณอาจต้องเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของธุรกิจอีเว้นท์ เช่น ลักษณะของงานที่จะดำเนินการ แผนธุรกิจ และการจัดการบริษัท

 4. บริหารธุรกิจ หลังจากที่บริษัทได้รับการจดทะเบียน คุณต้องรวมบริหารธุรกิจโดยการสร้างโครงสร้างองค์กร เปิดบัญชีธนาคาร เตรียมเอกสารทางการเงิน และอื่น ๆ

 5. เสนอบัญชีและรายงานภาษี คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบัญชี การรายงานภาษี เป็นต้น

 6. ขอใบอนุญาต (ถ้ามี) หากธุรกิจอีเว้นท์ของคุณเกี่ยวข้องกับการขายอุปกรณ์หรือบริการที่มีกฎหมายควบคุม คุณอาจต้องขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 7. พิจารณาการจ้างงานและทรัพยากรมนุษย์ ตลอดการดำเนินงานธุรกิจ คุณจะต้องพิจารณาการจ้างงานและจัดหาทรัพยากรมนุษย์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ

 8. การตลาดและโปรโมชั่น พัฒนาแผนการตลาดเพื่อโปรโมตบริษัทและบริการที่คุณให้ รวมถึงการใช้สื่อสารต่าง ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า

 9. รับมือกับสถานการณ์ทางกฎหมาย ตรวจสอบสิทธิบัตร สัญญา และเอกสารอื่น ๆ

บริษัท ธุรกิจ Event เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากบริษัทเป็นบุคคลธรรมดาหรือห้ามส่วนตัว ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นอาจต้องเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลตามรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจ

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) บริษัทจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจ อัตราภาษีนี้จะแตกต่างกันไปตามกฎหมายและสภาวะทางธุรกิจของแต่ละประเทศ

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT) ในบางประเทศ ธุรกิจอีเว้นท์อาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในการให้บริการ บริษัทจะเก็บภาษีจากลูกค้าและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 4. อากรขาออก (Export Duty) หากธุรกิจของคุณมีการส่งออกสินค้าหรือบริการไปยังประเทศอื่น ๆ อาจมีการเสียภาษีหรืออากรขาออกตามกฎหมายท้องถิ่น

 5. อื่น ๆ การเสียภาษีอื่น ๆ อาจขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจ และกฎหมายท้องถิ่น เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือภาษีประกันสังคมสำหรับพนักงาน

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

กล้วยตาก เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

โครงงานกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ วิธีทํา กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ 7-11 สินค้า otop กล้วยตาก กล้วยตากจิราพร กล้วยตากจิราพร ประวัติ กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ ไร่ทับทิมสยาม โรงงานกล้วยตาก ออนไลน์

ขายของออนไลน์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ เริ่ม ขายของออนไลน์ ไม่สต๊อกสินค้า เริ่มต้นขายของออนไลน์ pantip อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี วิธีขายของออนไลน์ให้รวย แม่ค้าออนไลน์มือใหม่ อยากขายของออนไลน์ ขายอะไรดี

เติมเงิน เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

สมัครตัวแทนเติมเงินออนไลน์ ทุกระบบ ธุรกิจเติมเงินออนไลน์ wepay ธุรกิจเติมเงินออนไลน์ ด้วย มือ ถือ แอพเติมเงินออนไลน์ทุกเครือข่าย ธุรกิจเติมเงินออนไลน์ สมัครตัวแทนเติมเงิน ais ตัวแทน เติมเกม เติมเงิน คน ขาย AIS ออนไลน์

รับดูแลแฟนเพจเฟซบุ๊ก เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

รับดูแลเพจ รายเดือน แพ็คเกจ ดูแลเพจ รับดูแลเพจ facebook ราคาถูก รับดูแลเพจครบวงจร รับดูแลเพจ ยิงแอด แอดมินดูแลเพจ เงินเดือน รับดูแลเพจ pantip รับสมัครแอดมินตอบลูกค้า

โรงเรียนสอนภาษา เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

แผนธุรกิจโรงเรียนสอนภาษา เปิดโรงเรียนสอนพิเศษ เล็กๆ เปิด โรงเรียน สอนภาษา เปิดโรงเรียนสอนพิเศษ ต้องทําอย่างไร จดทะเบียน โรงเรียน สอนภาษา เปิดสอนพิเศษ ไม่ จดทะเบียน จดทะเบียนโรงเรียนกวดวิชา เปิดโรงเรียนสอนภาษาไทย ออนไลน์

เครื่องสำอางค์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ทำแบรนด์ งบ 5,000 อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ ต้องมีเงิน เท่า ไหร่ ทำแบรนด์ ราคา หลักพัน สร้างแบรนด์ครีม ลงทุนเท่าไหร่ ผลิตแบรนด์ ตัว เอง สร้างแบรนด์ งบน้อย ทําแบรนด์เครื่องสําอาง pantip อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ครีม ทําไง

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top