จดทะเบียนบริษัท.COM » ส่งออกสินค้า เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้?

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 4]

ธุรกิจส่งออก

การเริ่มต้นทำธุรกิจส่งออกสินค้าเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนบ้าง แต่ก็มีขั้นตอนหลักที่คุณสามารถทำได้เพื่อเริ่มต้นธุรกิจของคุณได้ดังนี้

 1. วางแผนธุรกิจ กำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจของคุณและกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่าคุณต้องการส่งออกสินค้าประเภทใด และไปยังประเทศใด ทำการศึกษาตลาดและคู่แข่งในธุรกิจเพื่อให้คุณเข้าใจข้อได้เปรียบของธุรกิจและสามารถกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมได้

 2. เลือกสินค้าที่จะส่งออก พิจารณาสินค้าหรือสินค้าบริการที่มีความนิยมในตลาดต่างประเทศและมีโอกาสในการส่งออกได้สูง คุณอาจต้องดำเนินการวิจัยตลาดเพิ่มเติมเพื่อหาสินค้าที่เหมาะสมสำหรับการส่งออก

 3. วางแผนการผลิตและจัดหาสินค้า หากคุณต้องการผลิตสินค้าเอง ให้วางแผนการผลิตและจัดหาวัตถุดิบและวัสดุที่จำเป็นในการผลิตสินค้าให้พร้อมก่อนการส่งออก หากคุณจะนำเข้าสินค้า เช่นการซื้อสินค้าจากผู้ผลิตที่มีคุณภาพสูงและราคาที่เหมาะสม

 4. ปรับแต่งสินค้า มีความจำเป็นที่จะต้องปรับแต่งหรือปรับเปลี่ยนสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการและข้อกำหนดของตลาดปลายทาง คำนึงถึงกฎระเบียบและข้อกำหนดทางการค้าของประเทศที่คุณต้องการส่งออกไปยัง

 5. ทำการตลาดและขายสินค้า สร้างแผนการตลาดที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้า รวมถึงการใช้โซเชียลมีเดีย การสร้างเว็บไซต์ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและการติดต่อกับตลาดส่งออกท้องถิ่นและต่างประเทศ

 6. จัดการเรื่องการขนส่งและการจัดส่ง ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางศุลกากรและข้อกำหนดเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าไปยังประเทศปลายทาง เลือกบริษัทขนส่งที่เชื่อถือได้และมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจส่งออก

 7. ปรับตัวต่อกับการเปลี่ยนแปลง ตลาดส่งออกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คุณควรอยู่ในสภาวะพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนและปรับกลยุทธ์ตามเครื่องหมายทางการค้า อย่าลังเลที่จะปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจของคุณตามความต้องการของตลาด

การเริ่มต้นทำธุรกิจส่งออกสินค้าต้องใช้เวลาและแรงของคุณในการวางแผนและดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องและรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้น คุณสามารถสร้างธุรกิจส่งออกสินค้าที่ประสบความสำเร็จได้

ส่งออกสินค้า มีรายจากอะไรบ้าง

รายได้จากการส่งออกสินค้าสามารถมาจากหลายแหล่งได้แก่

 1. การขายสินค้า หลักสำคัญของธุรกิจส่งออกคือการขายสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ รายได้จะเกิดจากการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าต่างประเทศที่สนใจและเข้าถึงสินค้าของคุณ

 2. การค้าระหว่างประเทศ หากคุณเป็นตัวกลางในการค้าระหว่างประเทศ คุณสามารถซื้อสินค้าจากประเทศหนึ่งและขายในประเทศอื่นเพื่อนำเข้า-ส่งออก รายได้จะมาจากความต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขายของสินค้า

 3. ค่านำเข้าและส่งออก รายได้อาจมาจากการเรียกเก็บค่านำเข้าและส่งออกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการศุลกากร ซึ่งอาจรวมถึงค่าภาษีนำเข้าและส่งออก หรือค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการทำเรื่องราวทางธุรกิจส่งออก

 4. การรับทุนจากผู้ลงทุน หากธุรกิจส่งออกของคุณมีโอกาสเติบโตอย่างรวดเร็วและมีศักยภาพในการขยายกิจการ คุณอาจสามารถรับทุนจากผู้ลงทุนที่สนใจในธุรกิจของคุณได้ รายได้จะเกิดจากการขายหุ้นหรือการรับเงินลงทุนจากนักลงทุน

 5. การรับทุนจากองค์กรระหว่างประเทศ บางครั้งองค์กรหรือหน่วยงานระหว่างประเทศอาจให้การสนับสนุนการส่งออกภายใต้รูปแบบของทุนทุนหรือทุนสนับสนุนโครงการ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของคุณในการเติบโตและส่งออกสินค้า

รายได้จากการส่งออกสินค้าอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะของธุรกิจ ประเภทของสินค้า ประเทศปลายทาง และเงื่อนไขการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ความสำเร็จของธุรกิจส่งออกสินค้าอยู่ในการสร้างความนิยมของสินค้าของคุณในตลาดต่างประเทศและการประสานงานที่ดีกับคู่ค้าและลูกค้าของคุณ

วิเคราะห์ Swot Analysis ส่งออกสินค้า

การวิเคราะห์ SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ช่วยให้คุณสามารถประเมินและวิเคราะห์สภาพการทำธุรกิจส่งออกสินค้าได้ ดังนี้

 1. Strengths (จุดแข็ง)

  • คุณสมบัติและคุณสมบัติพิเศษของสินค้าที่คุณส่งออก เช่นคุณภาพดี, ราคาแข่งขัน, นวัตกรรม
  • ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการผลิตหรือการทำธุรกิจส่งออกสินค้า
  • ความสามารถในการเข้าถึงตลาดต่างประเทศและการสร้างความนิยมของสินค้า
 2. Weaknesses (จุดอ่อน)

  • ความจำเป็นในการพัฒนาสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดต่างประเทศ
  • ข้อจำกัดทางการเงินหรือทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการขยายธุรกิจส่งออก
  • ข้อจำกัดในเทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตที่สามารถทำให้การส่งออกสินค้าของคุณมีประสิทธิภาพ
 3. Opportunities (โอกาส)

  • ตลาดต่างประเทศที่กำลังเติบโตและมีออกตลาดที่กว้างขึ้น
  • นโยบายทางการค้าที่เปิดโอกาสใหม่ในการส่งออกสินค้า
  • ความต้องการของตลาดต่างประเทศที่สามารถรองรับสินค้าหรือบริการที่คุณส่งออก
 4. Threats (อุปสรรค)

  • การแข่งขันที่สูงในตลาดส่งออกและความรุนแรงจากคู่แข่ง
  • ข้อกำหนดทางการค้าหรืออุปสรรคทางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อการทำธุรกิจส่งออก
  • ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในสภาวะทางการเมืองของประเทศปลายทาง

การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้คุณสามารถระบุแนวทางกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจส่งออกสินค้าของคุณ โดยอาจพัฒนาความแข็งแกร่งของคุณสมบัติที่มีและรับมือกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น ในเดือนที่มีโอกาสและลดความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อธุรกิจของคุณ

คําศัพท์พื้นฐาน ส่งออกสินค้า ที่ควรรู้

นี่คือ 10 คำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ส่งออกสินค้าที่คุณควรรู้

 1. สินค้า (Product)

  • ความหมาย สิ่งของที่ถูกผลิตหรือนำเข้ามาเพื่อการซื้อขายหรือการใช้งาน
  • ตัวอย่างประโยค บริษัทเรามีสินค้าคุณภาพสูงที่เหมาะสำหรับการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ
 2. ส่งออก (Export)

  • ความหมาย การขายหรือส่งสินค้าออกจากประเทศต้นทางไปยังประเทศอื่น
  • ตัวอย่างประโยค บริษัทของเรามีเป้าหมายที่จะเพิ่มการส่งออกสินค้าไปยังตลาดในเอเชียตะวันออก
 3. นำเข้า (Import)

  • ความหมาย การซื้อหรือนำสินค้าเข้าสู่ประเทศต้นทางจากประเทศอื่น
  • ตัวอย่างประโยค เราต้องนำเข้าวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าของเรา
 4. การค้าระหว่างประเทศ (International trade)

  • ความหมาย การซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างประเทศ
  • ตัวอย่างประโยค การค้าระหว่างประเทศเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจโลก
 5. ตลาดต่างประเทศ (Foreign market)

  • ความหมาย ตลาดที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศต้นทาง
  • ตัวอย่างประโยค เรากำลังพยายามเข้าสู่ตลาดต่างประเทศเพื่อขยายธุรกิจของเรา
 6. การทำธุรกิจระหว่างประเทศ (International business)

  • ความหมาย กิจกรรมธุรกิจที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทในประเทศต่างๆ
  • ตัวอย่างประโยค เราต้องการขยายธุรกิจของเราโดยการทำธุรกิจระหว่างประเทศ
 7. การซื้อขาย (Trade)

  • ความหมาย กระบวนการการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ
  • ตัวอย่างประโยค การซื้อขายสินค้าทางการค้าระหว่างประเทศสามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจได้
 8. กฎหมายทางการค้า (Trade regulations)

  • ความหมาย กฎระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายระหว่างประเทศ
  • ตัวอย่างประโยค เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายทางการค้าเมื่อเราส่งออกสินค้าไปยังประเทศอื่น
 9. การแข่งขัน (Competition)

  • ความหมาย สถานการณ์ที่มีผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการในตลาดที่เดียวกันและมีความต้องการทางธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน
  • ตัวอย่างประโยค ตลาดส่งออกสินค้ามีการแข่งขันรุนแรงระหว่างบริษัทในประเทศต่างๆ
 10. ภาษีนำเข้าและส่งออก (Import and export duties/taxes)

  • ความหมาย ภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการนำเข้าหรือส่งออกสินค้า
  • ตัวอย่างประโยค บริษัทต้องคำนึงถึงภาษีนำเข้าและส่งออกที่มีผลต่อราคาสินค้าเมื่อวางแผนการทำธุรกิจส่งออก

โปรดทราบว่าคำอธิบายภาษาไทยอาจมีความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพื่อความถูกต้องและคงเสียงในภาษาไทย

จดบริษัท ส่งออกสินค้า ทำอย่างไร

เพื่อจดทะเบียนบริษัทส่งออกสินค้าในประเทศไทย คุณต้องดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้

 1. วางแผนธุรกิจ กำหนดวัตถุประสงค์และกำหนดความต้องการของธุรกิจส่งออกสินค้าของคุณ รวมถึงการกำหนดสินค้าหรือบริการที่คุณต้องการส่งออก และตลาดปลายทางที่คุณต้องการเข้าถึง

 2. ตรวจสอบชื่อบริษัท ตรวจสอบชื่อบริษัทที่คุณต้องการให้แน่ใจว่าไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่นที่ลงทะเบียนอยู่แล้ว คุณสามารถตรวจสอบชื่อทางกลางของบริษัท (DBD) หรือที่ทะเบียนพาณิชย์ท้องถิ่นของคุณ

 3. จดทะเบียนบริษัท ส่งใบสมัครจดทะเบียนบริษัทพร้อมกับเอกสารที่จำเป็นไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบในเขตอำเภอที่คุณตั้งสำนักงานบริษัท

 4. ขอรับใบอนุญาตและใบรับรอง หลังจากการจดทะเบียนบริษัทเสร็จสิ้น คุณต้องขอรับใบอนุญาตและใบรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศุลกากร หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมการส่งออก

 5. รายงานภาษี บริษัทที่ส่งออกสินค้าต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภาษีที่เกี่ยวข้อง เช่น การส่งรายงานภาษีการส่งออกและการชำระภาษีตามกำหนดที่กำหนดโดยภาครัฐ

 6. การจัดการการส่งออก ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานความร่วมมือในการประสานสถานการณ์การส่งออกและปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

โดยคุณควรติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอคำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนที่ต้องทำและเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจดทะเบียนบริษัทส่งออกสินค้าในประเทศไทย

บริษัท ส่งออกสินค้า เสียภาษีอะไร

เมื่อเป็นบริษัทที่มีกิจการส่งออกสินค้าในประเทศไทย คุณจะเสียภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการส่งออก ตัวอย่างของภาษีที่อาจเกี่ยวข้องได้แก่

 1. ภาษีอากรส่งออก (Export Duty) เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากมูลค่าสินค้าที่ส่งออกไปยังประเทศอื่น ราคาภาษีอากรส่งออกอาจขึ้นกับประเภทสินค้าที่ส่งออกและข้อกำหนดทางการค้าที่เกี่ยวข้อง

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT) สินค้าที่ส่งออกอาจได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มในบางกรณี แต่การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มมีเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตาม

 3. อากรศุลกากร (Customs Duty) เมื่อสินค้าเข้าถึงประเทศปลายทางหรือออกจากประเทศต้นทาง อากรศุลกากรอาจมีการเรียกเก็บตามราคาและประเภทสินค้าที่นำเข้าหรือส่งออก

 4. อื่นๆ นอกเหนือจากภาษีที่กล่าวถึงข้างต้น อาจมีรายการอื่นๆ เช่น รายการอากรหมุนเวียนสินค้าหรือรายการทางอุตสาหกรรมและอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการส่งออกสินค้า

อย่างไรก็ตาม การเสียภาษีขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ประเภทสินค้าที่ส่งออก ประเภทและปริมาณของสินค้า ประเทศปลายทาง และกฎหมายทางการค้าที่เกี่ยวข้อง ควรตรวจสอบกับที่อยู่อาศัยหรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นหรือที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการส่งออกสินค้าของคุณ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.