จดทะเบียนบริษัท.COM » เลี้ยงไส้เดือน เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจเลี้ยงไส้เดือน มีรายได้จากอะไรบ้าง

รายได้ของธุรกิจเลี้ยงไส้เดือนมาจากหลายแหล่ง ดังนี้

 1. การขายไส้เดือน รายได้หลักของธุรกิจคือการขายไส้เดือนให้กับลูกค้า ซึ่งมักนำไปใช้ในการเลี้ยงปลา ปู ไก่ไข่ และสัตว์อื่นๆ เป็นต้น

 2. ขยายพันธุ์ไส้เดือน บางธุรกิจอาจกลุ่มเข้าไปในการขยายพันธุ์ไส้เดือนเพื่อขายให้กับธุรกิจเลี้ยงไส้เดือนคนอื่น ๆ

 3. ผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือน การเลี้ยงไส้เดือนยังสามารถใช้มูลไส้เดือนที่เกิดขึ้นในกระบวนการเลี้ยงมาแปรรูปเป็นปุ๋ยในการเกษตรหรือการเพาะปลูก

 4. การขายอาหารสัตว์เลี้ยงไส้เดือน บางธุรกิจอาจมีการขายอาหารสำหรับเลี้ยงไส้เดือนให้กับลูกค้าของตน

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจเลี้ยงไส้เดือน

SWOT Analysis เป็นกระบวนการวิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ เพื่อให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างเหมาะสม ดังนี้คือการวิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจเลี้ยงไส้เดือน

 1. จุดแข็ง Strengths 

  • ตลาดที่มีการต้องการใช้งานไส้เดือนสูง อาจเป็นเพราะใช้เป็นอาหารสัตว์เลี้ยงหรือปุ๋ยธรรมชาติ
  • มีความรู้และประสบการณ์ในการเลี้ยงไส้เดือนอย่างเหมาะสม
  • ระบบการเลี้ยงไส้เดือนที่เป็นมืออาชีพและมีความเป็นอัตโนมัติ
 2. จุดอ่อน Weaknesses 

  • ต้องใช้พื้นที่ในการเลี้ยงไส้เดือนที่กว้างขวางเพื่อให้ได้รายได้ที่เหมาะสม
  • ความต้องการดูแลที่ละเอียดอ่อนแอ และสิ่งแวดล้อมที่ควรคำนึงถึงเช่นอากาศ อุณหภูมิ และความชื้น
 3. โอกาส Opportunities 

  • ความต้องการในการเลี้ยงไส้เดือนที่สูงอาจเสริมสร้างอาชีพใหม่ให้กับผู้ที่สนใจธุรกิจนี้
  • อาจนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มากมายจากไส้เดือน เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ อาหารสัตว์ อาหารเสริม หรืออาหารในร้านอาหารที่เป็นที่นิยม
 4. อุปสรรค Threats 

  • การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจเลี้ยงไส้เดือนคู่แข่ง
  • อาจมีปัญหาด้านกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับในการเลี้ยงไส้เดือน

อาชีพ ธุรกิจเลี้ยงไส้เดือน ใช้เงินลงทุนอะไร

การเริ่มต้นธุรกิจเลี้ยงไส้เดือนอาจต้องลงทุนในอุปกรณ์และสิ่งที่จำเป็นต่างๆ ดังนี้

 1. พื้นที่เลี้ยง ต้องมีพื้นที่เพียงพอในการเลี้ยงไส้เดือน ซึ่งอาจเป็นกระบวนการเลี้ยงนอกสำนักงานหรือในโรงเรือน

 2. กรงเลี้ยง ต้องให้ความสำคัญในการสร้างกรงเลี้ยงที่เหมาะสมและมีความปลอดภัยสำหรับไส้เดือน

 3. อาหารสัตว์ ต้องลงทุนในอาหารสัตว์ที่เหมาะสมสำหรับเลี้ยงไส้เดือน

 4. การซื้อไส้เดือน ต้องลงทุนในการซื้อไส้เดือนเพื่อเริ่มต้นเลี้ยง ซึ่งต้องเลือกไส้เดือนที่มีคุณภาพดีและมีความเหมาะสม

 5. ระบบน้ำ จำนวนน้ำที่เหมาะสมและระบบการนำน้ำเข้าสู่คอกเลี้ยงไส้เดือน

 6. การปฏิบัติงาน ควรคำนึงถึงค่าแรงงานในกระบวนการเลี้ยงและดูแลไส้เดือน

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเลี้ยงไส้เดือน

ธุรกิจเลี้ยงไส้เดือนเกี่ยวข้องกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการจัดการประมงหรือการผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือน ความเกี่ยวข้องในการเลี้ยงไส้เดือนมีดังนี้

 1. ผู้เลี้ยงสัตว์ ธุรกิจเลี้ยงไส้เดือนเป็นอาชีพที่สองกับการเลี้ยงสัตว์ คนที่ทำธุรกิจนี้คือผู้เลี้ยงไส้เดือน

 2. การจัดการประมง ไส้เดือนเป็นอาหารสัตว์หลายชนิดที่เลี้ยงในบ่อประมง ซึ่งเกษตรกรหรือผู้เลี้ยงสัตว์อาจมีธุรกิจเลี้ยงไส้เดือนเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ของตน

 3. การผลิตปุ๋ย ไส้เดือนสามารถใช้เป็นปุ๋ยหมักที่มีคุณค่าทางเกษตรซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่อาจนำไปใช้ในการผลิตปุ๋ยเพื่อใช้ในการเกษตร

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเลี้ยงไส้เดือน ที่ควรรู้

 1. ไส้เดือน (Earthworm) สัตว์ที่มีส่วนสำคัญในธุรกิจเลี้ยงไส้เดือน เป็นตัวแทนของธุรกิจนี้

 2. คอกเลี้ยง (Breeding pens) พื้นที่หรือพื้นที่สำหรับเลี้ยงไส้เดือน

 3. อาหารสัตว์ (Animal feed) อาหารที่ให้กับไส้เดือนในกระบวนการเลี้ยง

 4. มูลไส้เดือน (Vermicompost) ปุ๋ยหมักที่ได้จากกระบวนการเลี้ยงไส้เดือน

 5. การขยายพันธุ์ (Breeding) กระบวนการการผสมพันธุ์ของไส้เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนของสายพันธุ์

 6. การห่อหุ้มไส้เดือน (Cocoon) กระเป๋าของไส้เดือนที่มีไข่ซึ่งจะเป็นการเพิ่มจำนวนไส้เดือน

 7. การเพาะเลี้ยง (Cultivation) กระบวนการการเลี้ยงไส้เดือนในคอกเลี้ยง

 8. การเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) กระบวนการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงไส้เดือน

 9. ปริมาณผลิต (Yield) ปริมาณของไส้เดือนที่สามารถเลี้ยงและเก็บรวบรวมได้

 10. การนำไปใช้ประโยชน์ (Utilization) การนำไส้เดือนหรือผลิตภัณฑ์จากไส้เดือนไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมหรือการเกษตร

จดบริษัท ธุรกิจเลี้ยงไส้เดือน ทำอย่างไร

การจดทะเบียนบริษัทธุรกิจเลี้ยงไส้เดือนควรทำตามขั้นตอนและข้อกำหนดต่อไปนี้

 1. วางแผนธุรกิจ วางแผนธุรกิจให้เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ เช่น วางแผนการเลี้ยงไส้เดือน และการตลาด

 2. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่เหมาะสมและไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น

 3. จดทะเบียนบริษัท ส่งคำขอจดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และได้รับหนังสืออนุมัติจดทะเบียนบริษัท

 4. ขอใบอนุญาต ขอใบอนุญาตเพื่อเป็นธุรกิจเลี้ยงไส้เดือน

 5. ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเพื่อใช้ในการชำระภาษีในธุรกิจ

 6. หาที่อยู่ธุรกิจ หาที่อยู่ธุรกิจที่เหมาะสมและมีที่อยู่ตามกฎหมาย

 7. จัดการการเงิน จัดการเรื่องการเงินและบัญชีของบริษัทให้เป็นระเบียบ

บริษัท ธุรกิจเลี้ยงไส้เดือน เสียภาษีอะไร

บริษัทธุรกิจเลี้ยงไส้เดือนอาจต้องเสียภาษีตามกฎหมายประเภทต่างๆ ขึ้นอยู่กับสถานะและประเภทของบริษัท ซึ่งอาจรวมถึง

 1. ภาษีเงินได้บริษัท บริษัทอาจต้องเสียภาษีเงินได้ตามกฎหมายประเภทนี้เมื่อมีกำไร

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บริษัทอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อขายสินค้าหรือบริการ

 3. ภาษีเงินเดือน หากบริษัทมีพนักงาน จำเป็นต้องหักเงินเดือนและเสียภาษีเงินได้พนักงาน

 4. อื่นๆ อาจมีภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.