จดทะเบียนบริษัท.COM » ในปั้มน้ํามัน เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจในปั้มน้ํามัน มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายน้ำมันเชื้อเพลิง รายได้หลักของธุรกิจปั้มน้ำมันมาจากการขายน้ำมันเชื้อเพลิงแก่ลูกค้า เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมัน LPG ราคาขายน้ำมันจะขึ้นอยู่กับราคาตลาดและการกำหนดราคาขายของปั้มน้ำมัน

 2. ค่าบริการ นอกจากการขายน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว ปั้มน้ำมันยังสามารถเรียกเก็บค่าบริการอื่น ๆ ได้ เช่น ค่าบริการล้างรถ ค่าบริการเติมลมยาง และค่าบริการเช็คน้ำมัน

 3. สินค้าและบริการเสริม บางปั้มน้ำมันอาจมีการขายสินค้าและบริการเสริมเพิ่มเติม เช่น น้ำประปาแช่เย็น อาหารและเครื่องดื่ม น้ำยาฟอกแช่รถ เป็นต้น

 4. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ บางครั้งอาจมีค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บริการที่ปั้มน้ำมัน เช่น ค่าบริการจอดรถแบบสั้น หรือค่าบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับรถยนต์

 5. สินค้าอื่น ๆ บางครั้งปั้มน้ำมันอาจมีการขายสินค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำยาแก้น้ำหนัก และอะไหล่ต่าง ๆ สำหรับรถยนต์

 6. ค่าเช่าพื้นที่ บางครั้งค่าเช่าพื้นที่ที่ปั้มน้ำมันตั้งอยู่อาจเป็นแหล่งรายได้สำคัญของธุรกิจ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจในปั้มน้ํามัน

จุดแข็ง Strengths

 1. ทำการขายน้ำมันเชื้อเพลิงที่คุณภาพดีและมีความน่าเชื่อถือ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า.
 2. บริการล้างรถและเติมลมยางที่คุณภาพสูง ทำให้สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าเพิ่มขึ้น.
 3. ตำแหน่งที่ตั้งที่สะดวกสบายและเข้าถึงง่ายสำหรับผู้ใช้รถยนต์.

จุดอ่อน Weaknesses

 1. ขาดพื้นที่จอดรถสำหรับลูกค้าที่มาเติมน้ำมันและใช้บริการ สามารถทำให้ลูกค้าระงับการมาใช้บริการได้.
 2. บางครั้งอาจมีค่าบริการเสริมที่สูงมาก ทำให้ไม่ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้า.

โอกาส Opportunities

 1. มีโอกาสเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่ปั้มน้ำมันเพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้าและรายได้.
 2. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการเช่นเพิ่มจำนวนบุคลากรในช่วงเวลาราชการที่ค่อนข้างเต็ม.

อุปสรรค Threats

 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่แปรปรวนอาจส่งผลกระทบต่อขอบข่ายกำไรของธุรกิจ.
 2. การแข่งขันในตลาดน้ำมันที่สูงขึ้นอาจทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการต่อต้านและปรับปรุงบริการ.

อาชีพ ธุรกิจในปั้มน้ํามัน ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. อุปกรณ์และเครื่องมือ รวมถึงปั้มน้ำมัน ถังเก็บน้ำมัน เครื่องทำน้ำมัน สายส่งน้ำมัน ฯลฯ เป็นต้น.
 2. โครงสร้างและพื้นที่ ต้องมีพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับตั้งปั้มน้ำมัน รวมถึงโครงสร้างสำหรับบริการลูกค้าและรถยนต์.
 3. การสอบเทียบและการทดสอบ เพื่อให้น้ำมันที่จำหน่ายมีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับการใช้งาน.
 4. สิ่งที่จำเป็นสำหรับความปลอดภัย ระบบดับเพลิง ระบบป้องกันการรั่วไหล เป็นต้น.
 5. สิ่งที่จำเป็นสำหรับบริการลูกค้า อุปกรณ์ในการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ เครื่องดูดฝุ่น เป็นต้น.
 6. การตลาดและโฆษณา เพื่อที่จะให้คนรู้จักและมาใช้บริการที่ปั้มน้ำมันของคุณ.
 7. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ ค่าสาธารณูปโภค ค่าพนักงาน เป็นต้น.

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจในปั้มน้ํามัน

 1. พนักงานบริการลูกค้า ให้บริการในการเติมน้ำมันรถยนต์และยานพาหนะอื่น ๆ รวมถึงเช็คและซ่อมบำรุงพื้นฐานของรถยนต์เล็กน้อย.

 2. พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพของน้ำมันที่จะนำไปให้บริการ และตรวจเช็คความถูกต้องและความปลอดภัยของการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์.

 3. พนักงานเติมน้ำมัน ทำหน้าที่เติมน้ำมันรถยนต์และยานพาหนะอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า.

 4. พนักงานดูแลบำรุงและซ่อมบำรุง รับผิดชอบในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจปั้มน้ำมัน.

 5. ผู้จัดการหรือเจ้าของธุรกิจ แผนและดูแลกิจการปั้มน้ำมันให้เป็นไปตามแผนและมีกำไร รวมถึงการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการตลาด.

 6. ผู้ตรวจสอบความปลอดภัย ตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกในปั้มน้ำมัน.

 7. นักพัฒนาธุรกิจ สร้างและพัฒนาแผนธุรกิจปั้มน้ำมัน เพื่อเพิ่มรายได้และยอดขาย.

 8. ช่างรถยนต์ สำหรับธุรกิจปั้มน้ำมันที่มีส่วนของการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ของลูกค้า.

 9. พนักงานที่ดูแลความสะอาด รักษาระบบการจัดเก็บน้ำมันและพื้นที่ในปั้มน้ำมันให้คงสภาพและสะอาด.

 10. ผู้บริหารเรื่องการเงิน จัดการเรื่องการเงินและบัญชีสำหรับธุรกิจปั้มน้ำมัน.

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจในปั้มน้ํามัน ที่ควรรู้

 1. Fuel Dispenser (ปั๊มน้ำมัน)

  • คำอธิบาย เครื่องจ่ายน้ำมันที่ใช้ในการเติมน้ำมันรถยนต์และยานพาหนะอื่น ๆ ที่ปั้มน้ำมัน.
 2. Nozzle (หัวจ่ายน้ำมัน)

  • คำอธิบาย ส่วนปลายที่เชื่อมต่อกับรถยนต์และเปิดปิดการจ่ายน้ำมันจากปั้ม.
 3. Octane Rating (เกรดโอคตาน)

  • คำอธิบาย ระดับค่าความความต้านทานการกำเนิดเสียงดีเซลในเครื่องยนต์.
 4. Fuel Tank (ถังน้ำมัน)

  • คำอธิบาย ถังเก็บน้ำมันในรถยนต์หรือยานพาหนะ.
 5. Fuel Additives (สารเติมน้ำมัน)

  • คำอธิบาย สารที่เพิ่มคุณสมบัติเช่นความสะอาดและประสิทธิภาพให้กับน้ำมันเช่น เบนซิน.
 6. Payment Terminal (เครื่องชำระเงิน)

  • คำอธิบาย เครื่องที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงินสำหรับการจ่ายน้ำมัน.
 7. Fuel Receipt (ใบเสร็จรับเงินน้ำมัน)

  • คำอธิบาย เอกสารที่แสดงยอดเงินที่ลูกค้าจ่ายสำหรับการเติมน้ำมัน.
 8. Fuel Price (ราคาน้ำมัน)

  • คำอธิบาย ราคาที่ต้องจ่ายสำหรับการเติมน้ำมัน.
 9. Fuel Station Attendant (พนักงานปั้มน้ำมัน)

  • คำอธิบาย คนที่ทำหน้าที่ในการเติมน้ำมันรถยนต์และให้บริการลูกค้าที่ปั้มน้ำมัน.
 10. Fuel Card (บัตรน้ำมัน)

  • คำอธิบาย บัตรที่ให้สิทธิ์ในการเติมน้ำมันและชำระเงินที่ปั้มน้ำมันโดยไม่ต้องใช้เงินสด.

จดบริษัท ธุรกิจในปั้มน้ํามัน ทำอย่างไร

 1. ลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อธุรกิจที่เหมาะสมและมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจในปั้มน้ำมัน.

 2. จัดทำเอกสาร จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น บันทึกข้อความประชุมผู้จัดการ สำเนาบัตรประชาชนของผู้จัดการ สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น.

 3. เปิดบัญชีธนาคาร เปิดบัญชีธนาคารเพื่อใช้ในการทำธุรกิจ.

 4. สมัครเลขประจำตัวผู้เสียภาษี สำหรับการส่งเสียภาษี คุณจำเป็นต้องสมัครเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่หน่วยงานภาษีของประเทศ.

 5. จัดทำเอกสารกำกับธุรกิจ จัดทำเอกสารที่บ่งบอกถึงรายละเอียดของธุรกิจ เช่น การตลาด แผนธุรกิจ โครงสร้างองค์กร เป็นต้น.

 6. จดทะเบียนบริษัท ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน.

 7. ขอใบอนุญาตใช้ที่ดิน ถ้าคุณต้องการเปิดปั้มน้ำมันบนที่ดิน คุณจะต้องขอใบอนุญาตใช้ที่ดินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.

 8. สมัครใบอนุญาตปั้มน้ำมัน ขอใบอนุญาตปั้มน้ำมันจากหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง.

บริษัท ธุรกิจในปั้มน้ํามัน เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีอากรเงินได้ (Income Tax) คือภาษีที่เสียตามรายได้ของบริษัท จะคำนวณจากรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายต่างๆ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือ Goods and Services Tax (GST) ภาษีที่เสียเมื่อจำหน่ายสินค้าและบริการ จะถูกเรียกเก็บจากผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าหรือบริการ

 3. ภาษีน้ำมัน (Fuel Tax) ภาษีที่เสียตามปริมาณน้ำมันที่จำหน่าย ส่วนมากในปั้มน้ำมันเป็นประเทศที่รัฐบาลกำหนดราคาน้ำมันที่มีการรวมภาษีน้ำมันอยู่แล้ว

 4. ภาษีอื่นๆ (Miscellaneous Taxes) บางประเทศอาจมีภาษีอื่นๆ เช่น ภาษีพิเศษต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในสายงานน้ำมัน

 5. ค่าสิ่งแวดล้อม (Environmental Fees) บางประเทศอาจกำหนดค่าสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อยก๊าซโซนรุนแรงจากการเผาน้ำมัน

 6. อื่นๆ ขึ้นอยู่กับกฎหมายและระเบียบของแต่ละประเทศ อาจมีภาษีและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ต้องเสียเมื่อดำเนินธุรกิจในปั้มน้ำมัน

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.