จดทะเบียนบริษัท.COM » เลี้ยงแพะ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจเลี้ยงแพะ มีรายได้จากอะไรบ้าง

รายได้ของธุรกิจเลี้ยงแพะอาจมาจากหลายแหล่ง ขึ้นอยู่กับขนาดและขอบเขตของธุรกิจ อาจมีดังนี้

 1. การขายแพะสด รายได้ที่ได้จากการขายแพะสดให้กับตลาดสัตว์เลี้ยงหรือธุรกิจเสริมที่เกี่ยวข้อง

 2. การขายเนื้อแพะ รายได้ที่ได้จากการขายเนื้อแพะที่ถูกส่งต่อไปยังตลาดสัตว์เลี้ยงหรือลูกค้า

 3. การขายแผ่นประสาทและผลิตภัณฑ์จากแพะ รายได้ที่ได้จากการขายแผ่นประสาทและผลิตภัณฑ์จากแพะเช่น หนัง, แช่เย็น, เสื้อผ้า, ถุงมือ, และผลิตภัณฑ์นำเข้าต่างๆ

 4. การขายเพื่อการเพาะพันธุ์ รายได้ที่ได้จากการขายแพะเพื่อใช้ในการเพาะพันธุ์ให้กับฟาร์มอื่นๆ

 5. ธุรกิจท่องเที่ยวเกี่ยวกับแพะ รายได้ที่มาจากการจัดทำฟาร์มเพื่อให้ผู้ท่องเที่ยวมาเยือนและเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจเลี้ยงแพะ

SWOT analysis เป็นกระบวนการวิเคราะห์ที่ช่วยให้ธุรกิจรู้จักจุดแข็ง (Strengths), จุดอ่อน (Weaknesses), โอกาส (Opportunities), และอุปสรรค (Threats) ซึ่งสามารถสร้างยุทธวิธีและแผนการดำเนินธุรกิจได้ต่อไป

 1. จุดแข็ง (Strengths)

  • ความชำนาญในการเลี้ยงและดูแลแพะ
  • พื้นที่ของฟาร์มที่เหมาะสมและมีพื้นที่ใหญ่
  • มีความรู้และทักษะทางธุรกิจเลี้ยงแพะ
  • การจัดการที่มีความเป็นมืออาชีพ
 2. จุดอ่อน (Weaknesses)

  • การเริ่มต้นที่ต้องลงทุนสูง
  • ขาดแคลนแรงงานที่มีความชำนาญในการเลี้ยงแพะ
  • ความขัดแย้งในที่ดินหรือปัญหาในการเช่าที่ดิน
 3. โอกาส (Opportunities)

  • ตลาดสำหรับเนื้อและผลิตภัณฑ์จากแพะที่กำลังเติบโต
  • ความต้องการในการเลี้ยงแพะที่เพิ่มขึ้นในตลาดในประเทศหรือต่างประเทศ
  • การขยายตลาดผ่านการตรวจสอบสินค้าและการส่งออก
 4. อุปสรรค (Threats)

  • การแข่งขันกับฟาร์มเลี้ยงแพะอื่นๆ ที่มีขนาดใหญ่
  • การเปลี่ยนแปลงในนโยบายหรือกฎหมายเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะ
  • ภัยพิบัติหรือโรคที่อาจกระทำให้สูญเสียแพะหรือส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจเลี้ยงแพะ ใช้เงินลงทุนอะไร

เริ่มต้นธุรกิจเลี้ยงแพะต้องการลงทุนหลายประเภท ควรพิจารณาดังนี้

 1. การซื้อแพะ ต้องลงทุนในการซื้อแพะที่จะนำมาเลี้ยง ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนและพันธุ์ของแพะที่ต้องการ

 2. พื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ต้องเสียค่าเช่าหรือลงทุนในการซื้อที่ดินและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงแพะ

 3. อาหารและน้ำ ต้องให้ความสำคัญในการเลือกและจัดหาอาหารและน้ำที่เหมาะสมให้แก่แพะ

 4. สิ่งอำนวยความสะดวกในการเลี้ยง ต้องการลงทุนในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเช่น กรงและสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้อง

 5. ค่าแรงงาน ต้องพิจารณาค่าแรงงานในการดูแลและเลี้ยงแพะ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเลี้ยงแพะ

ธุรกิจเลี้ยงแพะเกี่ยวข้องกับอาชีพดังนี้

 1. เกษตรกร ธุรกิจเลี้ยงแพะคือส่วนหนึ่งของอาชีพในเครื่องใช้ประจำวันของเกษตรกร แพะให้ผลิตภัณฑ์มากมายที่เกษตรกรใช้เป็นอาหารและเสื้อผ้า

 2. ค้าขายและการตลาด ค้าขายและการตลาดเกี่ยวข้องกับการจัดหาแพะจากฟาร์มเพื่อนำมาขายหรือส่งออก

 3. การผลิตและนำเสนอผลิตภัณฑ์ เกี่ยวข้องกับการผลิตและนำเสนอผลิตภัณฑ์จากแพะเช่น เนื้อแพะ, หนังแพะ, แผ่นประสาท, สินค้าทำจากแพะ เป็นต้น

 4. อาชีพท่องเที่ยว ธุรกิจเลี้ยงแพะอาจเป็นที่ท่องเที่ยวเมื่อมีการจัดทำฟาร์มเพื่อให้ผู้ท่องเที่ยวมาเยือนและเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเลี้ยงแพะ ที่ควรรู้

 1. แพะ (Sheep) – สัตว์ประเภทหนึ่งในสัตว์ที่เลี้ยงโดยมนุษย์เพื่อใช้เป็นเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

 2. ฟาร์มแพะ (Sheep Farm) – สถานที่การเลี้ยงและดูแลแพะเพื่อการผลิตเนื้อและผลิตภัณฑ์อื่นๆ

 3. กรงแพะ (Sheep Pen) – สถานที่ที่ใช้ในการเลี้ยงแพะ ส่วนใหญ่เป็นที่สะอาดและมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับแพะ

 4. อาหารแพะ (Sheep Feed) – อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงและให้อาหารแพะ

 5. การเลี้ยงแพะ (Sheep Farming) – กระบวนการและกิจกรรมในการเลี้ยงและดูแลแพะ

 6. เนื้อแพะ (Sheep Meat) – เนื้อสัตว์แพะที่ใช้เป็นอาหาร

 7. การเพาะพันธุ์แพะ (Sheep Breeding) – กระบวนการที่ใช้ในการผสมพันธุ์แพะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

 8. ผู้เลี้ยงแพะ (Shepherd) – คนที่ดูแลและเลี้ยงแพะ

 9. ฟาร์มเพาะพันธุ์แพะ (Sheep Stud Farm) – สถานที่ที่เลี้ยงแพะเพื่อการผสมพันธุ์และผลิตแพะพันธุ์ดี

 10. ผลิตภัณฑ์จากแพะ (Sheep Products) – ผลิตภัณฑ์ที่มาจากแพะเช่น หนังแพะ, แผ่นประสาท, เนื้อแพะ และผลิตภัณฑ์นำเข้าต่างๆ

จดบริษัท ธุรกิจเลี้ยงแพะ ทำอย่างไร

การจดบริษัทธุรกิจเลี้ยงแพะเป็นกระบวนการที่ต้องทำตามกฎหมายและข้อบังคับที่ให้มีเอกสารและขั้นตอนดังนี้

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่สอดคล้องกับธุรกิจเลี้ยงแพะและไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น

 2. จัดเตรียมเอกสาร ต้องจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนบริษัท เช่น สำเนาบัตรประชาชนของผู้ก่อตั้งบริษัท, สำเนาทะเบียนบ้าน, และเอกสารที่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

 3. สร้างข้อมูลสำคัญ จัดทำข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัท เช่น ที่ตั้งของธุรกิจ, โครงสร้างองค์กร, และธุรกิจหลักของบริษัท

 4. กรอกแบบฟอร์มและยื่นคำขอ กรอกแบบฟอร์มการจดทะเบียนบริษัทและยื่นคำขอที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 5. รอการอนุมัติ รอรับการอนุมัติและการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 6. หากได้รับการอนุมัติ หลังจากที่ได้รับการอนุมัติและการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะถูกกำหนดเลขที่จดทะเบียนและสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจได้

บริษัท ธุรกิจเลี้ยงแพะ เสียภาษีอะไร

บริษัทธุรกิจเลี้ยงแพะอาจมีการเสียภาษีต่างๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของบริษัทและกฎหมายในประเทศที่กำหนด ตัวอย่างของภาษีที่อาจเกิดขึ้นได้แก่

 1. ภาษีเงินได้บริษัท ภาษีที่บริษัทต้องชำระจากกำไรที่ได้รับจากการดำเนินธุรกิจ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากธุรกิจเป็นผู้ประกอบการซึ่งมีรายได้เกินกฎหมายที่กำหนดอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

 3. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากธุรกิจมีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมาย

 4. อื่นๆ ภาษีอื่นๆ ที่อาจมีขึ้นอยู่กับกฎหมายในประเทศที่ธุรกิจดำเนินการ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.