จดทะเบียนบริษัท.COM » แพล้นปูน เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจแพล้นปูน มีรายได้จากอะไรบ้าง

รายได้ของธุรกิจแพล้นปูนสามารถมาจากหลายที่มาตามกระบวนการทำธุรกิจและการให้บริการ คำอธิบายของรายได้ในธุรกิจแพล้นปูนได้แก่

 1. การขายปูนสำหรับก่อสร้าง ธุรกิจแพล้นปูนมักจะผลิตและจำหน่ายปูนสำหรับการก่อสร้าง ซึ่งปูนใช้ในการผสมปูนขาวหรือปูนเทาเพื่อให้มีความแข็งแรงและทนทาน ในการก่อสร้างอาจมีให้เป็นของสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย หรือโครงการก่อสร้างโครงสร้างอาคารใหญ่ เช่น อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน อาคารโรงแรม เป็นต้น

 2. การขายปูนโดยตรงแก่ผู้ใช้งาน บางธุรกิจแพล้นปูนอาจมีการขายปูนโดยตรงถึงผู้ใช้งาน ซึ่งอาจเป็นผู้ใช้ที่ไม่ได้มีธุรกิจก่อสร้างเป็นตัวแทน เช่น สำหรับการใช้ปูนในงานตกแต่งภายใน หรืองาน DIY การนำปูนมาทำงานฝีมือเล็กๆ ตามความต้องการของลูกค้า

 3. การให้บริการรับซื้อตัวแทนจากภายนอก บางธุรกิจแพล้นปูนอาจมีการเปิดรับตัวแทนจากภายนอกที่สนใจที่จะจำหน่ายปูนและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่มีตลาดที่น่าสนใจ

 4. การขายสินค้าในช่องทางออนไลน์ บางธุรกิจแพล้นปูนอาจมีการเปิดขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีในสังคมออนไลน์ที่กำลังมีการเติบโต

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจแพล้นปูน

การวิเคราะห์ SWOT ในธุรกิจแพล้นปูนเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ภายในและภายนอกเพื่อวางแผนก่อนดำเนินธุรกิจขั้นตอนต่อไป ต่อไปนี้คือการวิเคราะห์ SWOT ในธุรกิจแพล้นปูนพร้อมคำอธิบาย

 1. จุดแข็ง (Strengths)
 • คุณภาพผลิตภัณฑ์ดี ธุรกิจแพล้นปูนอาจมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีให้กับลูกค้า ทำให้มีลูกค้ากลับมาใช้บริการและแนะนำคนอื่นๆ มาใช้งานด้วยกัน
 • การผลิตสะดวกสบาย ธุรกิจแพล้นปูนอาจมีการออกแบบกระบวนการผลิตที่มีความสะดวกสบายและประหยัดเวลา ซึ่งส่งผลให้มีการผลิตเพิ่มขึ้นและลดต้นทุน
 1. จุดอ่อน (Weaknesses)
 • ขาดแคลนแรงงานควบคู่กับความเชี่ยวชาญ ธุรกิจแพล้นปูนอาจพบว่ามีขาดแคลนแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการผลิตปูน ซึ่งอาจส่งผลให้มีปัญหาในการควบคุมคุณภาพและผลิตภาพของสินค้า
 • ต้องใช้ทรัพยากรในการขนส่ง ธุรกิจแพล้นปูนอาจต้องใช้ทรัพยากรในการขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดต้นทุนในการขนส่งที่สูงขึ้น
 1. โอกาส (Opportunities)
 • ตลาดอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจแพล้นปูนอาจได้รับโอกาสในการขยายตลาด โดยเฉพาะในการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 • ความนิยมในการใช้งานวัสดุสีภายใน การใช้งานวัสดุสีภายในในการตกแต่งและปรับปรุงบ้านและอาคารมีอยู่อย่างแพร่หลาย ซึ่งอาจส่งผลให้มีความต้องการในผลิตภัณฑ์แพล้นปูนเพิ่มขึ้น
 1. อุปสรรค (Threats)
 • คู่แข่งที่แข็งแกร่ง ธุรกิจแพล้นปูนอาจเจอกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งที่มีสินค้าที่มีคุณภาพและราคาที่แข่งขันได้ ซึ่งอาจส่งผลให้มีความเสี่ยงในการแย่งชิงตลาด
 • ความเปลี่ยนแปลงในตลาด ตลาดของธุรกิจแพล้นปูนอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในเรื่องของความต้องการของลูกค้า และสภาพความเป็นอยู่ของตลาด ซึ่งอาจทำให้ต้องปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของตลาด

อาชีพ ธุรกิจแพล้นปูน ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า การทำแพล้นปูนส่วนใหญ่มักใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในกระบวนการผลิต ซึ่งสามารถทำงานในกรณีที่มีขั้นตอนหยุดน้ำ หรืออาจใช้ในกรณีฉุกเฉิน ต้องให้ความสำคัญในการให้กำลังไฟฟ้าที่เพียงพอเพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้ตลอดเวลา

 2. เครื่องยนต์หัวเทียน ใช้เพื่อให้กำลังขับเคลื่อนเครื่องคอนกรีตมิกเซอร์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการผลิตปูน

 3. เครื่องทำความร้อน ใช้ในกระบวนการผลิตปูนเพื่อทำให้เม็ดปูนแห้งและแข็งตัว

 4. เครื่องผสมปูน เครื่องผสมปูนใช้ในกระบวนการผลิตปูนที่มีประสิทธิภาพ การผสมปูนให้เข้ากันอย่างดีเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มีคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์

 5. โรงกลางและระบบเก็บขยะ มีความสำคัญในการดูแลรักษาและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ และระบบการจัดการของโรงงานให้อยู่ในสภาพที่ดีและมีความปลอดภัย

 6. พื้นที่ที่เหมาะสม ต้องมีพื้นที่ที่เหมาะสมในการติดตั้งเครื่องจักรและกระบวนการผลิตปูนโดยคำนึงถึงความสะดวกในการขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

 7. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารและการสร้างแบรนด์ ในกระบวนการจดทะเบียนบริษัทและการเตรียมเอกสารในการจัดตั้งธุรกิจแพล้นปูน รวมถึงการสร้างแบรนด์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเสริมสร้างความน่าเชื่อถือในตลาด

 8. ทุนเริ่มต้น สำหรับการเริ่มต้นธุรกิจแพล้นปูน จำเป็นต้องมีทุนเริ่มต้นเพื่อใช้ในการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นในกระบวนการผลิตปูน

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจแพล้นปูน

 1. ช่างก่อสร้าง ช่างก่อสร้างเป็นอาชีพที่ทำหน้าที่ในกระบวนการติดตั้งโครงสร้างของหลังคากันฝนและส่วนอื่น ๆ ของโรงงานปูน

 2. ช่างเครื่องจักร ช่างเครื่องจักรทำหน้าที่ในการดูแลและทำงานกับเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตปูน เช่น เครื่องกั้นและเครื่องผสมปูน

 3. ช่างปูน ช่างปูนเป็นคนทำงานในกระบวนการต่อเติมและปูนผิวของหลังคากันฝนและส่วนอื่น ๆ ของโรงงานปูน

 4. ผู้จัดการธุรกิจ ผู้จัดการธุรกิจมีหน้าที่ในการบริหารและกำหนดนโยบายในธุรกิจแพล้นปูน เพื่อให้ธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 5. ผู้ตลาด ผู้ตลาดมีหน้าที่ในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อโปรโมตและขายผลิตภัณฑ์ปูนให้กับลูกค้า

 6. ช่างซ่อมบำรุง ช่างซ่อมบำรุงมีหน้าที่ในการดูแลและซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตปูน

 7. ผู้ส่งออก ผู้ส่งออกมีหน้าที่ในการทำธุรกรรมส่งออกผลิตภัณฑ์ปูนไปยังตลาดต่างประเทศ

 8. ผู้บริหารคุณภาพ ผู้บริหารคุณภาพมีหน้าที่ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปูน

 9. นักวิจัยและนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักวิจัยและนักพัฒนาผลิตภัณฑ์มีหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปูนใหม่ๆ

 10. ผู้บริหารด้านการเงิน ผู้บริหารด้านการเงินมีหน้าที่ในการวางแผนและควบคุมงบประมาณในธุรกิจแพล้นปูน

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจแพล้นปูน ที่ควรรู้

 1. ปูน (Lime) วัสดุส่วนหนึ่งในการผลิตคอนกรีตและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างอื่นๆ ทำมาจากการตะเคียนหินขั้นต้น

 2. ปูนซีเมนต์ (Cement) วัสดุในการผลิตคอนกรีตและผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ทำมาจากการผสมปูนกับวัสดุอื่นๆ

 3. คอนกรีต (Concrete) วัสดุก่อสร้างที่เป็นผลมาจากการผสมปูนซีเมนต์กับกรวดหินและน้ำ

 4. กรวดหิน (Aggregates) วัสดุส่วนหนึ่งในการผลิตคอนกรีต ทำมาจากการบดหินให้เป็นละเอียด

 5. ตะกั่ว (Quarry) สถานที่หรือแหล่งที่มีการทำเหมืองหินและกรวดหิน

 6. ห่อหุ้มสินค้า (Packaging) การบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งและจำหน่าย

 7. การนำเข้า (Import) กระบวนการนำสินค้าเข้าสู่ประเทศจากต่างประเทศ

 8. การส่งออก (Export) กระบวนการนำสินค้าออกจากประเทศไปขายในตลาดต่างประเทศ

 9. ความปลอดภัยในการทำงาน (Occupational Safety) การให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

 10. การบำรุงรักษา (Maintenance) การดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในสถานที่ผลิต

จดบริษัท ธุรกิจแพล้นปูน ทำอย่างไร

 1. ตรวจสอบชื่อบริษัท ตรวจสอบชื่อบริษัทที่ต้องการจดให้แน่ใจว่าไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นๆ ที่มีอยู่แล้ว และเป็นชื่อที่ไม่ละเมิดกฎหมายหรือลิขสิทธิ์ของบริษัทอื่น

 2. รับรองสำหรับผู้ก่อตั้ง ต้องมีผู้ก่อตั้งบริษัทอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป (สำหรับบริษัทจำกัด)

 3. ขอสำหรับเงินทุน ต้องมีเงินทุนที่เพียงพอตามกฎหมาย ตามข้อกำหนดของกฎหมายและหลังตั้งบริษัท

 4. ขอใบอนุญาต ขอใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามประเภทของธุรกิจ

 5. ลงทะเบียนบริษัท นำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาลงทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 6. ขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่สำนักงานสรรพากร

บริษัท ธุรกิจแพล้นปูน เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทจะต้องชำระภาษีเงินได้จากกำไรที่ได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายที่หักลดหย่อน

 2. ภาษีอากรที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากบริษัทมีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างจะต้องชำระภาษีตามมูลค่าที่ประเมินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 3. ภาษีพิสัย หากบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการที่อยู่ในข้อบังคับภาษีพิสัยต้องเสียภาษี

 4. อื่นๆ ภาษีอื่นๆ ที่อาจมีอยู่ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของกฎหมายและประเภทของธุรกิจ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.