เลี้ยงไก่ไข่ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่ มีรายจากอะไรบ้าง

 1. รายได้จากการขายไข่ไก่ รายได้หลักของธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่มาจากการขายไข่ไก่ให้กับลูกค้า ซึ่งอาจเป็นร้านค้าหรือบริษัทที่จำหน่ายสินค้าไก่ไข่ต่อไปต่อไป

 2. รายได้จากการขายไก่พ่อแม่ อีกหนึ่งที่สำคัญของธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่คือการขายไก่พ่อแม่หรือไก่ที่ใช้ในการเพิ่มกลุ่มโครงการเพิ่มพันธุ์แก่ลูกค้า

 3. รายได้จากการขายหมัก ในบางกรณีธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่อาจขายหมักไก่หรือสารอาหารเสริมที่ใช้ในการเลี้ยงไก่

 4. รายได้จากการขายกากอาหาร ส่วนกากอาหารหรือของเสียจากการเลี้ยงไก่อาจถูกนำไปขายเป็นปุ๋ยหรืออาหารสัตว์เพื่อรับราคาเสริม

 5. รายได้จากสินค้าเสริม บางธุรกิจอาจมีรายได้จากการขายสินค้าเสริมเช่น การขายตู้ฟักข้าวไก่หรืออุปกรณ์เลี้ยงไก่เพิ่มเติม

 6. รายได้จากการนำเข้า-ส่งออก บางธุรกิจอาจมีรายได้จากการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าเกี่ยวกับเลี้ยงไก่ไข่

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่

SWOT analysis เป็นกระบวนการทางธุรกิจที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับจุดแข็ง (Strengths), จุดอ่อน (Weaknesses), โอกาส (Opportunities), และอุปสรรค (Threats) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเขา

 1. จุดแข็ง Strengths ธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่อาจมีจุดแข็งอย่างเช่น

  • การเป็นที่ต้องการของสินค้าเกี่ยวกับไก่ไข่ในตลาด
  • กระบวนการเลี้ยงที่มีความเชื่อถือได้
  • ความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงและพันธุ์ไก่ไข่
 2. จุดอ่อน Weaknesses ธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่อาจมีจุดอ่อนอย่างเช่น

  • การตอบรับต่อความต้องการของตลาดที่มีความผันผวน
  • ความไม่แน่นอนในการจัดหาสารอาหารหรือปัญหาด้านสุขภาพของไก่ไข่
 3. โอกาส Opportunities โอกาสสำหรับธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่อาจมีอย่างเช่น

  • การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเลี้ยงเพื่อเพิ่มผลผลิต
  • การตอบรับต่อความต้องการในตลาดที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นออร์แกนิก
 4. อุปสรรค Threats อุปสรรคที่ธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่อาจเผชิญคือ

  • การแข่งขันที่รุนแรงจากธุรกิจอื่น
  • การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรือข้อกำหนดในการผลิตและจำหน่ายสินค้า

อาชีพ ธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. พื้นที่เลี้ยง: ควรมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการเลี้ยงไก่ไข่ รวมถึงอาคารหรือคอกสำหรับเลี้ยงไก่ที่มีความเหมาะสม

 2. การซื้อไก่: ต้องลงทุนในการซื้อไก่เพื่อเริ่มต้นเลี้ยง ซึ่งต้องเลือกไก่จากแหล่งที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพดี

 3. อาหารสัตว์: ต้องลงทุนในอาหารสัตว์ที่เหมาะสมสำหรับไก่ไข่ เพื่อให้ไก่ไข่เจริญเติบโตและผลิตไข่ได้อย่างเต็มที่

 4. อุปกรณ์การเลี้ยง: ต้องลงทุนในอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเลี้ยงไก่ไข่ เช่น กล่องอาหาร กล่องน้ำ กล่องนั่งไข่ และอื่นๆ

 5. ค่าแรงงาน: ควรคำนึงถึงค่าแรงงานในกระบวนการเลี้ยง ทั้งการดูแลสัตว์และการเก็บเกี่ยวผลิตผล

 6. ระบบน้ำ: จำนวนน้ำที่เหมาะสมและระบบการนำน้ำเข้าสู่คอกเลี้ยงไก่ไข่

 7. ค่าใช้จ่ายในกระบวนการเลี้ยง: ควรคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในกระบวนการเลี้ยงไก่ไข่ทั้งหมด เช่น ค่าพันธุ์ไก่ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าพาหนะ เป็นต้น

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่

 1. ครัวเรือนเลี้ยงไก่ไข่ คนที่เลี้ยงไก่ไข่ในขนาดเล็กหรือในบริบทของครัวเรือนเป็นตัวอย่างหนึ่งของอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้

 2. ส่วนกลางหรือฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงไก่ไข่ในขนาดใหญ่อาจจะเป็นการดำเนินธุรกิจในฟาร์มหรือส่วนกลางที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

 3. ผู้ผลิตอาหารสัตว์ อาหารสัตว์เป็นสิ่งจำเป็นที่ใช้ในธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่ การผลิตอาหารสัตว์เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้

 4. ส่วนบริหารและการจัดการธุรกิจ ธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่อาจมีการดำเนินงานบนระดับองค์กรที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการธุรกิจ

 5. ลูกจ้างในฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ ในธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่ขนาดใหญ่ อาจจะมีลูกจ้างที่ทำหน้าที่ดูแลไก่ไข่และการดำเนินกิจการที่ต้องใช้งานอย่างต่อเนื่อง

 6. ผู้ขายอาหารสัตว์หรืออุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ ธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่อาจต้องซื้ออาหารสัตว์และอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งผู้ขายอาหารสัตว์และอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ก็เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่ ที่ควรรู้

 1. ไก่ไข่ (Egg-laying chicken) – ไก่ที่ถูกเลี้ยงเพื่อผลิตไข่
 2. ไก่พ่อแม่ (Parent stock) – ไก่ที่ใช้ในการผสมพันธุ์เพื่อผลิตไก่ไข่ต้นพันธุ์
 3. หมัก (Compost) – สิ่งปลูกสร้างที่ได้มาจากการเลี้ยงไก่ที่ใช้เป็นปุ๋ยหรืออาหารสัตว์
 4. หัวฉีด (Vaccination) – กระบวนการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคในไก่
 5. น้ำหนักตัว (Body weight) – น้ำหนักของไก่ที่เลี้ยง
 6. อาหารเสริม (Supplement) – อาหารที่ใช้เสริมสร้างประสิทธิภาพในการเลี้ยงไก่
 7. กระต่าย (Pullet) – ไก่ที่มีอายุน้อย ยังไม่ได้เปิดคอก
 8. แสดงอาการ (Symptom) – อาการของไก่ที่แสดงให้เห็นว่ามีปัญหาสุขภาพ
 9. สารพันธุ์ (Genetics) – ลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกสืบทอดจากพ่อแม่ไปยังลูก
 10. คอกเลี้ยง (Coop) – สถานที่ที่ใช้ในการเลี้ยงไก่ไข่

จดบริษัท ธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่ ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของบริษัท ก่อนที่จะจดบริษัทธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่คุณต้องเลือกประเภทของบริษัทที่ต้องการจด เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นต้น

 2. เลือกชื่อบริษัท คุณต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นและไม่ซ้ำกับชื่อที่มีการจดทะเบียนอยู่แล้ว ควรตรวจสอบในทะเบียนลงทะเบียนบริษัทที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 3. กรอกแบบฟอร์มขอจดทะเบียน คุณต้องกรอกแบบฟอร์มของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) เพื่อขอจดทะเบียนบริษัท

 4. จ่ายค่าธรรมเนียม คุณต้องชำระค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัทตามอัตราที่กำหนด

 5. รับเลขที่ประจำตัวนิติบุคคล (Tax ID) เมื่อได้รับการจดทะเบียนบริษัทแล้ว คุณจะได้รับเลขที่ประจำตัวนิติบุคคล (Tax ID) จากกรมสรรพากร

 6. ลงทะเบียนในสำนักงานพาณิชย์ คุณต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับเลขที่ประจำตัวนิติบุคคล (Tax ID) ที่สำนักงานพาณิชย์

 7. ขอรับใบอนุญาตและสิทธิ์การเลี้ยงไก่ไข่ ขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อกำหนดของรัฐบาลแต่ละประเทศ คุณอาจต้องขอรับใบอนุญาตและสิทธิ์ที่จำเป็นในการเลี้ยงไก่ไข่

บริษัท ธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่ เสียภาษีอะไร

ธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่อาจต้องเสียภาษีในหลายด้าน เช่น

 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล หากเป็นบริษัทที่ทำกำไรต้องเสียภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้กับนิติบุคคล
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากเป็นธุรกิจที่มีรายได้มากเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ภาษีอากรสังคม ธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่ต้องเสียเงินส่วนควบคุมสุขภาพและควบคุมโรคในสัตว์ (เช่น โรคมารา)
 • ภาษีอื่นๆ อาจมีภาษีเพิ่มเติมที่ต้องเสียตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

เครื่องสำอางค์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ทำแบรนด์ งบ 5,000 อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ ต้องมีเงิน เท่า ไหร่ ทำแบรนด์ ราคา หลักพัน สร้างแบรนด์ครีม ลงทุนเท่าไหร่ ผลิตแบรนด์ ตัว เอง สร้างแบรนด์ งบน้อย ทําแบรนด์เครื่องสําอาง pantip อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ครีม ทําไง

กาแฟ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

การวางแผนเปิดร้านกาแฟ เปิดร้านกาแฟเล็กๆหน้าบ้าน งบเปิดร้านกาแฟเล็กๆ อยากเปิดคาเฟ่ ต้องทําอะไรบ้าง เปิดคาเฟ่ ลงทุนเท่าไหร่ แผนธุรกิจร้านกาแฟ เปิดร้านกาแฟในหมู่บ้าน ตัวอย่างธุรกิจร้านกาแฟ ออนไลน์

ธุรกิจโซล่าเซลล์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

แผนธุรกิจโซล่าเซลล์ แนวโน้ม ธุรกิจ โซ ล่า เซลล์ การเป็น ตัวแทน จำหน่าย โซ ล่า เซลล์ แนวโน้มธุรกิจโซล่าเซลล์ แฟรนไชส์ โซล่าเซลล์ โซล่าฟาร์ม 1 ไร่ ลงทุน ธุรกิจโซล่าเซลล์  โซ ล่า ฟาร์ม ใบอนุญาต

กาแฟแฟรนไชส์ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

แฟรนไชส์ร้านกาแฟ ราคาถูก แฟรนไชส์กาแฟสด ยี่ห้อไหนดี แฟรนไชส์ร้านกาแฟ แฟรนไชส์ ร้านกาแฟ แฟรนไชส์กาแฟ แฟ รน ไช ส์ กาแฟ ชาพะยอม แฟรนไชส์กาแฟ แบบผ่อนชำระ แฟรนไชส์ร้านกาแฟสด ใกล้ฉัน ออนไลน์

เช่าหนังสือ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

เปิดร้านเช่าหนังสือออนไลน์ ร้านเช่าหนังสือ ผิดกฎหมาย ไหม ขั้น ตอน การเปิดร้านหนังสือ ธุรกิจร้านหนังสือ ร้านเช่าหนังสือการ์ตูน ตัวอย่าง แผนธุรกิจร้านหนังสือ ข้อดี ของการ เปิด ร้านหนังสือ ข้อมูล ร้านขายหนังสือ

นักจิตวิทยาออนไลน์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ปรึกษานักจิตวิทยา ออนไลน์ ฟรี นักจิตบําบัด เรียนออนไลน์ เรียนจิตวิทยา ออนไลน์ จุฬา เรียน จิตวิทยา ออนไลน์ฟรี 2566 แอพปรึกษาจิตแพทย์ ฟรี คอร์สเรียนจิตวิทยาออนไลน์ ฟรี เรียน ป.ตรี จิตวิทยา ออนไลน์ ปรึกษานักจิตวิทยา ฟรี

เลี้ยงหมู เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ทําฟาร์มหมูกับ cp ฟาร์มหมูขนาดเล็ก โรงเรือนเลี้ยงหมู ต้นทุน ออกแบบฟาร์มหมู การขออนุญาตก่อสร้างฟาร์มหมู โครงสร้างฟาร์มหมู สัญญา เลี้ยงหมู เบ ทา โก ร ธุรกิจฟาร์มสุกร ออนไลน์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top