จดทะเบียนบริษัท.COM » เลี้ยงไก่ไข่ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่ มีรายจากอะไรบ้าง

 1. รายได้จากการขายไข่ไก่ รายได้หลักของธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่มาจากการขายไข่ไก่ให้กับลูกค้า ซึ่งอาจเป็นร้านค้าหรือบริษัทที่จำหน่ายสินค้าไก่ไข่ต่อไปต่อไป

 2. รายได้จากการขายไก่พ่อแม่ อีกหนึ่งที่สำคัญของธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่คือการขายไก่พ่อแม่หรือไก่ที่ใช้ในการเพิ่มกลุ่มโครงการเพิ่มพันธุ์แก่ลูกค้า

 3. รายได้จากการขายหมัก ในบางกรณีธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่อาจขายหมักไก่หรือสารอาหารเสริมที่ใช้ในการเลี้ยงไก่

 4. รายได้จากการขายกากอาหาร ส่วนกากอาหารหรือของเสียจากการเลี้ยงไก่อาจถูกนำไปขายเป็นปุ๋ยหรืออาหารสัตว์เพื่อรับราคาเสริม

 5. รายได้จากสินค้าเสริม บางธุรกิจอาจมีรายได้จากการขายสินค้าเสริมเช่น การขายตู้ฟักข้าวไก่หรืออุปกรณ์เลี้ยงไก่เพิ่มเติม

 6. รายได้จากการนำเข้า-ส่งออก บางธุรกิจอาจมีรายได้จากการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าเกี่ยวกับเลี้ยงไก่ไข่

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่

SWOT analysis เป็นกระบวนการทางธุรกิจที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับจุดแข็ง (Strengths), จุดอ่อน (Weaknesses), โอกาส (Opportunities), และอุปสรรค (Threats) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเขา

 1. จุดแข็ง Strengths ธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่อาจมีจุดแข็งอย่างเช่น

  • การเป็นที่ต้องการของสินค้าเกี่ยวกับไก่ไข่ในตลาด
  • กระบวนการเลี้ยงที่มีความเชื่อถือได้
  • ความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงและพันธุ์ไก่ไข่
 2. จุดอ่อน Weaknesses ธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่อาจมีจุดอ่อนอย่างเช่น

  • การตอบรับต่อความต้องการของตลาดที่มีความผันผวน
  • ความไม่แน่นอนในการจัดหาสารอาหารหรือปัญหาด้านสุขภาพของไก่ไข่
 3. โอกาส Opportunities โอกาสสำหรับธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่อาจมีอย่างเช่น

  • การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเลี้ยงเพื่อเพิ่มผลผลิต
  • การตอบรับต่อความต้องการในตลาดที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นออร์แกนิก
 4. อุปสรรค Threats อุปสรรคที่ธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่อาจเผชิญคือ

  • การแข่งขันที่รุนแรงจากธุรกิจอื่น
  • การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรือข้อกำหนดในการผลิตและจำหน่ายสินค้า

อาชีพ ธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. พื้นที่เลี้ยง: ควรมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการเลี้ยงไก่ไข่ รวมถึงอาคารหรือคอกสำหรับเลี้ยงไก่ที่มีความเหมาะสม

 2. การซื้อไก่: ต้องลงทุนในการซื้อไก่เพื่อเริ่มต้นเลี้ยง ซึ่งต้องเลือกไก่จากแหล่งที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพดี

 3. อาหารสัตว์: ต้องลงทุนในอาหารสัตว์ที่เหมาะสมสำหรับไก่ไข่ เพื่อให้ไก่ไข่เจริญเติบโตและผลิตไข่ได้อย่างเต็มที่

 4. อุปกรณ์การเลี้ยง: ต้องลงทุนในอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเลี้ยงไก่ไข่ เช่น กล่องอาหาร กล่องน้ำ กล่องนั่งไข่ และอื่นๆ

 5. ค่าแรงงาน: ควรคำนึงถึงค่าแรงงานในกระบวนการเลี้ยง ทั้งการดูแลสัตว์และการเก็บเกี่ยวผลิตผล

 6. ระบบน้ำ: จำนวนน้ำที่เหมาะสมและระบบการนำน้ำเข้าสู่คอกเลี้ยงไก่ไข่

 7. ค่าใช้จ่ายในกระบวนการเลี้ยง: ควรคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในกระบวนการเลี้ยงไก่ไข่ทั้งหมด เช่น ค่าพันธุ์ไก่ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าพาหนะ เป็นต้น

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่

 1. ครัวเรือนเลี้ยงไก่ไข่ คนที่เลี้ยงไก่ไข่ในขนาดเล็กหรือในบริบทของครัวเรือนเป็นตัวอย่างหนึ่งของอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้

 2. ส่วนกลางหรือฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงไก่ไข่ในขนาดใหญ่อาจจะเป็นการดำเนินธุรกิจในฟาร์มหรือส่วนกลางที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

 3. ผู้ผลิตอาหารสัตว์ อาหารสัตว์เป็นสิ่งจำเป็นที่ใช้ในธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่ การผลิตอาหารสัตว์เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้

 4. ส่วนบริหารและการจัดการธุรกิจ ธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่อาจมีการดำเนินงานบนระดับองค์กรที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการธุรกิจ

 5. ลูกจ้างในฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ ในธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่ขนาดใหญ่ อาจจะมีลูกจ้างที่ทำหน้าที่ดูแลไก่ไข่และการดำเนินกิจการที่ต้องใช้งานอย่างต่อเนื่อง

 6. ผู้ขายอาหารสัตว์หรืออุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ ธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่อาจต้องซื้ออาหารสัตว์และอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งผู้ขายอาหารสัตว์และอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ก็เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่ ที่ควรรู้

 1. ไก่ไข่ (Egg-laying chicken) – ไก่ที่ถูกเลี้ยงเพื่อผลิตไข่
 2. ไก่พ่อแม่ (Parent stock) – ไก่ที่ใช้ในการผสมพันธุ์เพื่อผลิตไก่ไข่ต้นพันธุ์
 3. หมัก (Compost) – สิ่งปลูกสร้างที่ได้มาจากการเลี้ยงไก่ที่ใช้เป็นปุ๋ยหรืออาหารสัตว์
 4. หัวฉีด (Vaccination) – กระบวนการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคในไก่
 5. น้ำหนักตัว (Body weight) – น้ำหนักของไก่ที่เลี้ยง
 6. อาหารเสริม (Supplement) – อาหารที่ใช้เสริมสร้างประสิทธิภาพในการเลี้ยงไก่
 7. กระต่าย (Pullet) – ไก่ที่มีอายุน้อย ยังไม่ได้เปิดคอก
 8. แสดงอาการ (Symptom) – อาการของไก่ที่แสดงให้เห็นว่ามีปัญหาสุขภาพ
 9. สารพันธุ์ (Genetics) – ลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกสืบทอดจากพ่อแม่ไปยังลูก
 10. คอกเลี้ยง (Coop) – สถานที่ที่ใช้ในการเลี้ยงไก่ไข่

จดบริษัท ธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่ ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของบริษัท ก่อนที่จะจดบริษัทธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่คุณต้องเลือกประเภทของบริษัทที่ต้องการจด เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นต้น

 2. เลือกชื่อบริษัท คุณต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นและไม่ซ้ำกับชื่อที่มีการจดทะเบียนอยู่แล้ว ควรตรวจสอบในทะเบียนลงทะเบียนบริษัทที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 3. กรอกแบบฟอร์มขอจดทะเบียน คุณต้องกรอกแบบฟอร์มของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) เพื่อขอจดทะเบียนบริษัท

 4. จ่ายค่าธรรมเนียม คุณต้องชำระค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัทตามอัตราที่กำหนด

 5. รับเลขที่ประจำตัวนิติบุคคล (Tax ID) เมื่อได้รับการจดทะเบียนบริษัทแล้ว คุณจะได้รับเลขที่ประจำตัวนิติบุคคล (Tax ID) จากกรมสรรพากร

 6. ลงทะเบียนในสำนักงานพาณิชย์ คุณต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับเลขที่ประจำตัวนิติบุคคล (Tax ID) ที่สำนักงานพาณิชย์

 7. ขอรับใบอนุญาตและสิทธิ์การเลี้ยงไก่ไข่ ขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อกำหนดของรัฐบาลแต่ละประเทศ คุณอาจต้องขอรับใบอนุญาตและสิทธิ์ที่จำเป็นในการเลี้ยงไก่ไข่

บริษัท ธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่ เสียภาษีอะไร

ธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่อาจต้องเสียภาษีในหลายด้าน เช่น

 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล หากเป็นบริษัทที่ทำกำไรต้องเสียภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้กับนิติบุคคล
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากเป็นธุรกิจที่มีรายได้มากเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ภาษีอากรสังคม ธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่ต้องเสียเงินส่วนควบคุมสุขภาพและควบคุมโรคในสัตว์ (เช่น โรคมารา)
 • ภาษีอื่นๆ อาจมีภาษีเพิ่มเติมที่ต้องเสียตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.