จดทะเบียนบริษัท.COM » โลจิสติกส์ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจโลจิสติกส์ มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าขนส่ง รายได้จากการคิดค่าขนส่งสินค้าตามระยะทางและชนิดของสินค้าที่ถูกขนส่ง ธุรกิจโลจิสติกส์จะเสนอบริการขนส่งที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า

 2. บริการคลังสินค้า รายได้จากการให้บริการเก็บรักษาสินค้าในคลังสินค้า รวมถึงบริการจัดเก็บ จัดระบบการจัดเก็บสินค้า เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและปลอดภัย

 3. บริการจัดส่งและจัดจำหน่าย รายได้จากการจัดส่งสินค้าถึงลูกค้าในที่ต่างๆ และการจัดจำหน่ายสินค้าตามความต้องการของตลาด

 4. บริการโรงงานผลิต บางบริษัทโลจิสติกส์อาจเสนอบริการโรงงานผลิตในพื้นที่ใกล้กับลูกค้า เพื่อลดระยะทางในการจัดส่งสินค้า

 5. บริการตรวจสอบและบรรจุภัณฑ์ บริษัทโลจิสติกส์สามารถให้บริการตรวจสอบสินค้าความพึงพอใจ และบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อการจัดส่ง

 6. บริการควบคุมคุณภาพ บริษัทโลจิสติกส์อาจมีบริการควบคุมคุณภาพสินค้าก่อนการจัดส่ง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้ามีคุณภาพสูงและเป็นไปตามมาตรฐาน

 7. บริการคำนวณระยะเวลาส่งสินค้า บางบริษัทอาจให้บริการคำนวณระยะเวลาที่จะใช้ในการส่งสินค้าถึงจุดหมายปลายทาง

 8. บริการปรับปรุงกระบวนการ บริษัทโลจิสติกส์อาจให้คำปรึกษาในการปรับปรุงกระบวนการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

 9. บริการทางเทคโนโลยี บางบริษัทโลจิสติกส์อาจมีบริการทางเทคโนโลยีที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถติดตามสถานะขนส่งสินค้าได้

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจโลจิสติกส์

การวิเคราะห์ SWOT ในธุรกิจโลจิสติกส์จะช่วยให้คุณเข้าใจแนวทางการพัฒนาธุรกิจของคุณได้ดียิ่งขึ้น โดยการนำเสนอปัจจัยที่เป็นข้อแข็งและอ่อน โอกาสและอุปสรรคที่มีผลต่อธุรกิจของคุณ ดังนี้

จุดแข็ง Strengths 

 1. ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ดี อาจจะตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้กับทางขนส่งสำคัญ เช่น ท่าเรือ สนามบิน ซึ่งช่วยลดระยะทางและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

 2. ความชำนาญในการบริการ การมีทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการโลจิสติกส์ช่วยให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพของบริการ

 3. เทคโนโลยีและระบบการทำงานที่ทันสมัย การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการติดตามและจัดการสินค้าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ

 4. ความสามารถในการปรับตัวตามความต้องการของลูกค้า การให้บริการที่กำหนดเวลาและตรงตามความต้องการของลูกค้าช่วยเสริมความไว้วางใจจากลูกค้า

จุดอ่อน Weaknesses

 1. ค่าใช้จ่ายสูง การจัดการโลจิสติกส์อาจมีค่าใช้จ่ายสูง เช่น ค่าขนส่ง ค่าเช่าคลังสินค้า ซึ่งอาจกระทบต่อขอ margins

 2. ขาดความสามารถในการทำธุรกิจข้ามแดน การจัดการขนส่งข้ามแดนอาจซับซ้อนและมีข้อจำกัดตามกฎหมายและข้อกำหนด

 3. ข้อจำกัดในความจุของคลังสินค้า ข้อจำกัดในพื้นที่จัดเก็บสินค้าอาจทำให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บและจัดส่งสินค้าในปริมาณมาก

 4. ความล่าช้าในกระบวนการ กระบวนการโลจิสติกส์ที่ไม่เสถียรอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบ

โอกาส Opportunities

 1. การขยายตลาด โอกาสในการเพิ่มลูกค้าใหม่และขยายกลุ่มลูกค้าในตลาดที่เป้าหมาย

 2. เทคโนโลยีใหม่ๆ การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น การใช้รถบรรทุกไร้พลังงาน และระบบการบริหารจัดการใหม่ เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

 3. การทำธุรกิจข้ามชาติ ความเป็นลำดับของโลจิสติกส์ให้โอกาสในการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดต่างประเทศ

 4. การรับใช้อุตสาหกรรมเพิ่มเติม การนำโลจิสติกส์ไปใช้ในอุตสาหกรรมที่ไม่ได้ใช้งานเชิงพาณิชย์เพิ่มเติม เช่น อุตสาหกรรมการแพทย์

อุปสรรค Threats

 1. การแข่งขันเข้มข้น อุปสรรคจากคู่แข่งที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการให้บริการโลจิสติกส์

 2. ความผันผวนในราคาเชื้อเพลิง การเปลี่ยนแปลงราคาเชื้อเพลิงสามารถกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

 3. ความเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและโลจิสติกส์อาจกระทบต่อกระบวนการ

 4. ความไม่แน่นอนในสภาพการเศรษฐกิจ ความไม่แน่นอนในสภาพเศรษฐกิจสามารถทำให้มีการปรับขนาดธุรกิจและความสามารถในการจัดการโลจิสติกส์

อาชีพ ธุรกิจโลจิสติกส์ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. พื้นที่จัดเก็บสินค้า ค่าเช่าหรือการจัดหาพื้นที่ในคลังสินค้าสำหรับเก็บสินค้าที่จะจัดส่งและจัดจำหน่าย

 2. พื้นที่สำนักงาน หากต้องการสำนักงานสำหรับการจัดการและประสานงานกับลูกค้าและผู้จัดจำหน่าย

 3. อุปกรณ์และยานพาหนะ เช่น รถบรรทุก, รถแครน, รถขนส่งสินค้า และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 4. เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบที่ช่วยในการติดตามและจัดการข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและการจัดส่ง เช่น ระบบการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System) และโปรแกรมระบบบริหารจัดการ (Enterprise Resource Planning)

 5. การตลาดและการขาย ค่าใช้จ่ายในการตลาดและการโฆษณาสินค้าและบริการของคุณ

 6. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ค่าใช้จ่ายในกระบวนการขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ต่างๆ

 7. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพยากรมนุษย์, ค่าใช้จ่ายด้านการเงินและบัญชี, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั่วไป เป็นต้น

 8. การจัดซื้อวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับการผลิตสินค้า

 9. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีและอินโฟรเมชั่น หากคุณต้องการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจโลจิสติกส์

 1. ผู้จัดการโลจิสติกส์ ผู้รับผิดชอบในการวางแผนและจัดการกระบวนการโลจิสติกส์ทั้งหมด เพื่อให้สินค้าถูกส่งมอบไปยังลูกค้าในเวลาที่กำหนดและตามมาตรฐานคุณภาพ

 2. พนักงานจัดส่ง พนักงานที่มีหน้าที่ขับรถและจัดส่งสินค้าถึงปลายทางลูกค้า

 3. ผู้บริหารคลังสินค้าควบคุมการจัดเก็บและจัดการสินค้าในคลังสินค้า รวมถึงการจัดส่งและรับสินค้าเข้า-ออก

 4. ผู้สั่งซื้อวัตถุดิบผู้รับผิดชอบในการจัดหาวัตถุดิบและวัสดุที่จำเป็นสำหรับการผลิตหรือการให้บริการ

 5. เจ้าหน้าที่ส่งมอบมีหน้าที่แปลงแผนการส่งมอบสินค้า, จัดเริ่มต้นกระบวนการจัดส่ง, และติดตามให้แน่ใจว่าสินค้าถึงมือลูกค้าตามเวลาที่กำหนด

 6. ผู้บริหารการจัดการคลังสินค้าผู้รับผิดชอบในการวางแผนและจัดการกระบวนการจัดเก็บและจัดส่งสินค้าทั้งหมดในระบบโลจิสติกส์

 7. พนักงานบริการลูกค้ามีหน้าที่ในการติดต่อและสื่อสารกับลูกค้าเพื่อประสานงานการส่งมอบสินค้า, แก้ไขปัญหา, และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่ง

 8. พนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้ามีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนจะถูกส่งมอบ, และตรวจสอบสินค้าที่คืนมาหรือเสีย

 9. พนักงานบริการลูกค้าออนไลน์ มีหน้าที่ในการติดต่อและสื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น แชทหรืออีเมลเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและการจัดส่ง

 10. เจ้าหน้าที่การบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่วางแผนและจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการโลจิสติกส์ เช่น ปัญหาในการจัดส่ง, ความเสี่ยงในการเสียหายสินค้า และปัญหาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจโลจิสติกส์ ที่ควรรู้

 1. การจัดส่งสินค้า (Shipping)

  • ภาษาไทย การจัดส่งสินค้า
  • อังกฤษ Shipping
  • คำอธิบาย กระบวนการส่งสินค้าจากจุดเริ่มต้นไปยังปลายทางโดยใช้วิธีการขนส่งที่แตกต่างกันได้ เช่น ทางบก, ทางน้ำ, ทางอากาศ, และทางราง
 2. คลังสินค้า (Warehouse)

  • ภาษาไทย คลังสินค้า
  • อังกฤษ Warehouse
  • คำอธิบาย พื้นที่ที่ใช้เก็บรักษาสินค้าโดยชั่วคราวจนกว่าจะมีการจัดส่งหรือจำหน่ายต่อไป
 3. การจัดเก็บสินค้า (Inventory Management)

  • ภาษาไทย การจัดเก็บสินค้า
  • อังกฤษ Inventory Management
  • คำอธิบาย กระบวนการควบคุมและจัดการสินค้าในคลังสินค้าเพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการจัดส่งและการขาย
 4. การจัดส่งตามคำสั่งซื้อ (Order Fulfillment)

  • ภาษาไทย การจัดส่งตามคำสั่งซื้อ
  • อังกฤษ Order Fulfillment
  • คำอธิบาย กระบวนการเตรียมสินค้าและจัดส่งให้กับลูกค้าตามคำสั่งซื้อที่ได้รับ
 5. จัดเรียงสินค้า (Sorting)

  • ภาษาไทย จัดเรียงสินค้า
  • อังกฤษ Sorting
  • คำอธิบาย กระบวนการเรียงสินค้าให้เรียบร้อยและมีความเรียงระเบียบก่อนการจัดส่ง
 6. เทคโนโลยีพาร์ทเมนต์ (Parts Management Technology)

  • ภาษาไทย เทคโนโลยีพาร์ทเมนต์
  • อังกฤษ Parts Management Technology
  • คำอธิบาย การใช้เทคโนโลยีในการจัดการและติดตามสินค้าแต่ละชิ้นในกระบวนการโลจิสติกส์
 7. เส้นทางจัดส่ง (Delivery Route)

  • ภาษาไทย เส้นทางจัดส่ง
  • อังกฤษ Delivery Route
  • คำอธิบาย เส้นทางที่ถูกกำหนดเพื่อการจัดส่งสินค้าถึงปลายทาง
 8. ปริมาณสินค้า (Volume of Goods)

  • ภาษาไทย ปริมาณสินค้า
  • อังกฤษ Volume of Goods
  • คำอธิบาย ปริมาณหรือจำนวนของสินค้าที่ต้องการจัดส่งหรือจัดเก็บ
 9. บริการจัดส่งด่วน (Express Delivery Service)

  • ภาษาไทย บริการจัดส่งด่วน
  • อังกฤษ Express Delivery Service
  • คำอธิบาย บริการจัดส่งสินค้าที่มีความเร่งด่วนและได้รับในเวลาที่สั้นกว่าการจัดส่งปกติ
 10. ต้นทุนการขนส่ง (Transportation Cost)

  • ภาษาไทย ต้นทุนการขนส่ง
  • อังกฤษ Transportation Cost
  • คำอธิบาย ค่าใช้จ่ายในกระบวนการขนส่งสินค้าจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดปลายทาง

จดบริษัท ธุรกิจโลจิสติกส์ ทำอย่างไร

 1. ประเภทของสินค้าที่จะขนส่ง, เส้นทางการจัดส่ง, และบริการที่คุณจะให้

 2. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่เหมาะสมและไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นในตลาด และตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าชื่อนี้สามารถใช้ได้หรือไม่

 3. ลงทุนจดทะเบียนบริษัท กระบวนการจดทะเบียนบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในประเทศของคุณ รวมถึงการจ่ายค่าธรรมเนียมและประมาณการเวลาที่จะเสร็จสิ้น

 4. ขอหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจดทะเบียนบริษัท เช่น กรมการค้าภายใน, กรมสรรพสามิต, หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

 5. ข้อมูลผู้ถือหุ้นและบริหารบริษัท ต้องระบุข้อมูลผู้ถือหุ้นและบริหารบริษัทในเอกสารจดทะเบียน รวมถึงบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล

 6. จัดทำเอกสารและส่งพิมพ์ในสำนักงานคณะกรรมการธุรกิจ (DBD) จัดทำเอกสารที่จำเป็นเพื่อยื่นให้สำนักงานคณะกรรมการธุรกิจ เช่น ใบสมัครจดทะเบียนบริษัท, สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นและบริหาร, และเอกสารอื่น ๆ

 7. จดทะเบียนและได้รับหนังสือรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการธุรกิจ (DBD) หลังจากส่งเอกสารและค่าธรรมเนียมไปยังสำนักงานคณะกรรมการธุรกิจ คุณจะได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

 8. ลงทะเบียนเพิ่มเติม (ถ้ามี) บางรายการธุรกิจโลจิสติกส์อาจต้องการการลงทะเบียนเพิ่มเติมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การลงทะเบียนรถพ่วง, การขอใบอนุญาตขนส่ง, หรือการลงทะเบียนสินค้าพิเศษ

 9. เปิดบัญชีธนาคารและจัดการเรื่องการเงิน เปิดบัญชีธนาคารในชื่อบริษัทและจัดการเกี่ยวกับเรื่องการเงินของธุรกิจ เพื่อรองรับกระบวนการซื้อขายและการเงินในธุรกิจโลจิสติกส์

 10. เปิดที่ทำการและเริ่มต้นธุรกิจ ตั้งที่ทำการและเริ่มปฏิบัติธุรกิจโลจิสติกส์ตามแผนที่คุณได้วางไว้

บริษัท ธุรกิจโลจิสติกส์ เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บริษัท (Corporate Income Tax) ภาษีที่เสียตามรายได้ของบริษัท ภาษีเงินได้บริษัทจะคำนวณจากกำไรสุทธิหรือรายได้ทั้งหมดของบริษัท ภาษีเงินได้บริษัทอาจมีอัตราที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) ภาษีที่เสียเมื่อมีการซื้อขายสินค้าหรือบริการ บริษัทในธุรกิจโลจิสติกส์ที่มีการขนส่งและจัดส่งสินค้าอาจมีความสำคัญในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

 3. ภาษีเงินได้ส่วนบุคคล (Personal Income Tax) บริษัทอาจมีความเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ส่วนบุคคลของผู้ที่เป็นพนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

 4. อื่น ๆ ตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น บริษัทอาจต้องเสียภาษีอื่น ๆ ตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น ภาษีอากรทางท้องถิ่น, ภาษีพิเศษตามประเภทของสินค้าหรือบริการ, และอื่น ๆ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.