ไมซ์ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจไมซ์ มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าบริการการจัดงาน รายได้หลักมาจากค่าบริการการวางแผน ออกแบบ และจัดการงานประชุม สัมมนา หรืออีเว้นต์ต่างๆ ซึ่งอาจเป็นค่าธรรมเนียมตามขนาดของงาน หรือจะเป็นค่าบริการตามความต้องการและระยะเวลาของงาน

 2. ค่าเช่าสถานที่ หากธุรกิจมีสถานที่ให้บริการงานประชุมและอีเว้นต์ เช่น ห้องประชุมหรืออาคารอีเว้นต์ รายได้จะมาจากค่าเช่าสถานที่ให้กับลูกค้า

 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม หากธุรกิจมีการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในงาน รายได้จะมาจากค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ลูกค้าสั่งใช้ในงาน

 4. ค่าลงทะเบียนและค่าสมัคร ในงานประชุมและอีเว้นต์บางรายการ ลูกค้าอาจต้องจ่ายค่าลงทะเบียนหรือค่าสมัครเพื่อเข้าร่วมงาน

 5. รายได้จากการส่งเสริมการขาย หากมีผู้จัดงานประชุมหรืออีเว้นต์ที่มีวัตถุประสงค์เป็นการสร้างโอกาสในการเสนอสินค้าหรือบริการ รายได้อาจมาจากค่าธรรมเนียมที่ผู้จัดงานเสนอให้ผู้เข้าร่วมงาน

 6. รายได้จากพาร์ทเนอร์ชิพ ในบางกรณี ธุรกิจการจัดประชุมอาจได้รับรายได้จากการทำพาร์ทเนอร์ชิพกับบริษัทหรือองค์กรอื่นที่มีความสนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน

 7. รายได้จากการจัดทัวร์และกิจกรรมนำเที่ยว หากงานประชุมหรืออีเว้นต์เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อาจมีรายได้จากการขายทัวร์หรือกิจกรรมนำเที่ยวในงานด้วย

 8. รายได้จากการจำหน่ายสินค้า ในบางครั้งธุรกิจการจัดประชุมอาจมีการจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น หนังสือ อุปกรณ์ หรือสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของงาน

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจไมซ์

 1. จุดแข็ง Strengths

  • ความเชี่ยวชาญในการจัดงานประชุมและอีเว้นต์
  • มีทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดงาน
  • สถานที่ที่เหมาะสมและอุปกรณ์การจัดงานที่ครบครัน
  • ความสามารถในการตอบสนองความต้องการและความต้องการของลูกค้า
 2. จุดอ่อน Weaknesses

  • ขาดความรู้และประสบการณ์ในการจัดงานใหญ่หรืออีเว้นต์พิเศษ
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่เพียงพอในการรับมือกับงานหรืออีเว้นต์ที่มีขนาดใหญ่
  • ความล่าช้าในการปรับตัวเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือปัญหา
 3. โอกาส Opportunities

  • ตลาดการจัดงานประชุมและอีเว้นต์ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง
  • การเปิดตัวเหตุการณ์ใหม่หรือเทรนด์ที่มีโอกาสสร้างผลกระทบในสังคม
  • การพัฒนาเทคโนโลยีในการจัดงานประชุมและอีเว้นต์ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 4. อุปสรรค Threats

  • ความแข็งของคู่แข่งในการจัดงานประชุมและอีเว้นต์
  • การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือข้อบังคับที่อาจมีผลต่อธุรกิจ
  • สถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนที่อาจมีผลต่อความต้องการในการจัดงาน

อาชีพ ธุรกิจไมซ์ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. สถานที่จัดงาน การเช่าหรือซื้อสถานที่จัดงานประชุม ที่ต้องมีความเหมาะสมและมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันสำหรับผู้เข้าร่วมงานต่าง ๆ เช่น ห้องประชุม โรงแรม หรือสถานที่ที่จัดกิจกรรม

 2. อุปกรณ์และเทคโนโลยี การลงทุนในอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการจัดงานประชุม เช่น อุปกรณ์เสียงและภาพ อุปกรณ์นำเสนอ ระบบเครือข่าย เทคโนโลยีการสื่อสาร เป็นต้น

 3. บุคลากร การจ้างงานหรือสร้างทีมงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการจัดงานประชุม รวมถึงหัวหน้าทีมงาน ผู้ดูแลเทคนิค และบุคลากรสนับสนุน

 4. การโฆษณาและการตลาด การสร้างความรู้สึกในตลาดเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ การโฆษณา การตลาดออนไลน์ และการสร้างความน่าเชื่อถือในตลาด

 5. งบประมาณในการจัดงาน การลงทุนในการจัดงานและอีเว้นต์ต่าง ๆ เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าบริการเทคนิค ค่าประกันภัย เป็นต้น

 6. การพัฒนาโปรแกรม/แอปพลิเคชัน หากคุณต้องการมีแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์สำหรับการลงทะเบียน จัดการตารางเวลา หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดงาน อาจต้องลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจไมซ์

 1. ผู้จัดงานประชุมและอีเว้นต์ ผู้ที่มีความชำนาญในการวางแผน ออกแบบ และจัดการกิจกรรมประชุม สัมมนา และงานอีเว้นต์ต่างๆ ตั้งแต่การเลือกสถานที่ การสร้างโปรแกรม การจัดการการลงทะเบียน การสร้างงานแสดงและผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการงานทั้งหมด

 2. การบริหารการประชุมและอีเว้นต์ การบริหารและควบคุมกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมและอีเว้นต์ เช่น การวางแผนและจัดการการทำงานที่ต้องทำในแต่ละขั้นตอน การควบคุมงบประมาณ การประเมินผล และการจัดการความเสี่ยง

 3. การสร้างผลิตภัณฑ์และการตกแต่ง การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมและงานอีเว้นต์ เช่น ผลิตภาพประกอบ สื่อการสื่อสาร และสิ่งตกแต่งสถานที่

 4. การตลาดและการโฆษณา การสร้างและดูแลกลยุทธ์การตลาด เพื่อโปรโมตและเปิดตลาดสำหรับงานประชุมและงานอีเว้นต์ รวมถึงการใช้สื่อโฆษณา การทำ PR และการตลาดออนไลน์

 5. การบริหารสถานที่และการบริการ การเลือกและจัดการสถานที่ให้เหมาะสมกับงานประชุมและงานอีเว้นต์ รวมถึงการให้บริการที่ดีแก่ผู้เข้าร่วมงาน

 6. อาชีพด้านโซเชียลและเทคโนโลยี การจัดการเทคโนโลยีในงานประชุมและอีเว้นต์ เช่น การใช้โซเชียลมีเดียในการโปรโมต การใช้แอปพลิเคชันในการลงทะเบียนและการสื่อสาร

 7. บริการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการบริการอาหารและเครื่องดื่มในงานประชุมและงานอีเว้นต์ เช่น การเลือกเมนูอาหาร การจัดห้องอาหาร และการให้บริการแก่ผู้เข้าร่วม

 8. อาชีพด้านการตัดสินใจและวางแผน การวางแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหา โครงสร้าง และโปรแกรมของงานประชุมและงานอีเว้นต์

 9. การออกแบบกราฟิกและสื่อสาร อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภาพประกอบ สื่อสาร และสื่อต่างๆ ที่ใช้ในงานประชุมและอีเว้นต์

 10. อาชีพด้านการจัดการผู้คนและการบริหารงานทีม การจัดการผู้คนและทีมงานในการดำเนินงานของงานประชุมและอีเว้นต์ เพื่อให้งานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและความสำเร็จ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจไมซ์ ที่ควรรู้

 1. Conference (การประชุม)

  • คำอธิบาย การรวมตัวของกลุ่มคนเพื่อพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ธุรกิจการจัดประชุมมักจะเน้นการจัดและการให้ข้อมูลเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และประสบการณ์
 2. Venue (สถานที่จัดงาน)

  • คำอธิบาย สถานที่ที่ใช้จัดกิจกรรมหรืองานประชุม เช่น ห้องประชุมในโรงแรม หรือศูนย์ประชุม
 3. Agenda (วาระการประชุม)

  • คำอธิบาย ลำดับของกิจกรรมที่จะถูกดำเนินในระหว่างการประชุม ประกอบด้วยเรื่องที่จะถูกนำเสนอ การอภิปราย และกิจกรรมอื่น ๆ
 4. Keynote Speaker (ผู้พูดเปิดงาน)

  • คำอธิบาย บุคคลที่ถูกเชิญมารับบทบาทในการพูดเปิดงานประชุม ซึ่งมักเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 5. Networking (การสร้างเครือข่าย)

  • คำอธิบาย กิจกรรมที่เกิดขึ้นในระหว่างการประชุมที่เป็นโอกาสในการพบปะและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้เข้าร่วมคนอื่น
 6. Breakout Session (การประชุมย่อย)

  • คำอธิบาย กิจกรรมหรือส่วนของการประชุมที่แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมเพื่อพูดคุยหรือทำงานเกี่ยวกับเรื่องเฉพาะ
 7. Registration (การลงทะเบียน)

  • คำอธิบาย กระบวนการที่ผู้เข้าร่วมต้องลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมงาน โดยเพื่อให้บริการข้อมูลและข้อมูลการเข้าร่วม
 8. Delegate (ผู้เข้าร่วม)

  • คำอธิบาย บุคคลที่มาเข้าร่วมงานประชุมหรืออีเว้นต์
 9. Exhibition (การแสดงสินค้าหรือบูธ)

  • คำอธิบาย พื้นที่ที่ใช้ในการจัดแสดงสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานประชุม
 10. Feedback (ข้อเสนอแนะ)

  • คำอธิบาย ความคิดเห็นหรือการประเมินที่ผู้เข้าร่วมงานให้กับผู้จัดงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพงานในอนาคต

จดบริษัท ธุรกิจไมซ์ ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการจัดประชุมและไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นๆที่มีอยู่แล้วในฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐที่จดทะเบียนบริษัท

 2. ลงทะเบียนบริษัท ส่งใบสมัครจดทะเบียนบริษัทพร้อมเอกสารที่จำเป็นไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนบริษัทในประเทศของคุณ

 3. เลือกประเภทของธุรกิจ กำหนดประเภทของธุรกิจการจัดประชุมที่คุณต้องการจะดำเนินการ เช่น การจัดงานประชุม, การจัดงานสัมมนา, การจัดอีเว้นต์, หรืออื่นๆ

 4. เลือกโครงสร้างบริษัท เลือกโครงสร้างของบริษัทที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือหน่วยงานราชการ

 5. เปิดบัญชีธนาคาร เปิดบัญชีธนาคารในชื่อของบริษัทเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการทางการเงิน

 6. รับใบอนุญาตและการรับรอง ตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคุณต้องการใบอนุญาตเพิ่มเติมหรือการรับรองจากหน่วยงานรัฐ ขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อกำหนดในแต่ละประเทศ

 7. สร้างแผนธุรกิจ สร้างแผนธุรกิจที่ระบุวัตถุประสงค์, กลยุทธ์การดำเนินงาน, กลุ่มเป้าหมาย, และแผนการตลาด

 8. จัดหาสถานที่และอุปกรณ์ ต้องการสถานที่จัดประชุม อุปกรณ์ที่จำเป็นเช่น โปรเจคเตอร์, หน้าจอ, โต๊ะเก้าอี้, เสียงเครื่องข่าย ฯลฯ

 9. สร้างรายการโปรแกรมและวาระการประชุม วางแผนรายการโปรแกรมและวาระการประชุมให้เป็นรายละเอียดเพื่อให้ผู้เข้าร่วมทราบล่วงหน้า

 10. สร้างเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ หากต้องการจัดงานประชุมออนไลน์ คุณอาจต้องสร้างเว็บไซต์หรือใช้แพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์

บริษัท ธุรกิจไมซ์ เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ถ้าคุณมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจการจัดประชุมเป็นบุคคลธรรมดา คุณอาจต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามอัตราที่เป็นที่กำหนดในประเทศของคุณ

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) หากคุณจัดตั้งบริษัทเป็นนิติบุคคล คุณอาจต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตราที่เป็นที่กำหนดในประเทศของคุณ

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) บางประเทศอาจมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีขายหรือบริการ จากการจัดงานประชุม ค่าบริการการจัดประชุมอาจถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ใช้บริการ

 4. ภาษีอื่นๆ มีภาษีอื่นๆ เช่น ภาษีโรงแรม, ภาษีการใช้ที่ดิน หรือภาษีอื่นๆ ที่อาจต้องเสียเมื่อจัดงานประชุม

 5. สิ่งที่เป็นรายได้ รายได้ที่ได้รับจากการจัดงานประชุมอาจเป็นฐานที่ใช้คำนวณภาษี เช่น ค่าลงทะเบียน, ค่าใช้จ่าย, ค่าใช้สอย, หรือรายได้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประชุม

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

ธุรกิจโซล่าเซลล์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

แผนธุรกิจโซล่าเซลล์ แนวโน้ม ธุรกิจ โซ ล่า เซลล์ การเป็น ตัวแทน จำหน่าย โซ ล่า เซลล์ แนวโน้มธุรกิจโซล่าเซลล์ แฟรนไชส์ โซล่าเซลล์ โซล่าฟาร์ม 1 ไร่ ลงทุน ธุรกิจโซล่าเซลล์  โซ ล่า ฟาร์ม ใบอนุญาต

ปูพื้น พื้นไวนิล เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

พื้น ไว้ นิล SPC พื้น ไว้ นิล ลา มิ เนต แบบ ค ลิ๊ ก ล็อก กระเบื้อง พลาสติก ปูพื้น ปูพื้นกระเบื้องยางราคา พื้น ยางปู ห้อง เปลี่ยนพื้น ลา มิ เนต เป็น SPC แผ่น พื้น ไว นิล แบบคลิ๊กล็อค หนา 4 ม ม แผ่นปูพื้นห้องนอน ออนไลน์

กล้วยไม้ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

การส่งออกกล้วยไม้ของไทย แหล่งขายกล้วยไม้ราคาถูก ออนไลน์

ธุรกิจเสริม เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ธุรกิจเล็กๆ สำหรับวัยรุ่น การเริ่มต้นทําธุรกิจ startup มือใหม่ เริ่มต้นธุรกิจเล็กๆ แนวคิดการเริ่มต้นธุรกิจ วิธีการสร้างธุรกิจใหม่มี 3 วิธี ธุรกิจรวยเงียบ การเริ่มต้นธุรกิจควรเริ่มอย่างไร ทําธุรกิจอะไรดี ถึงจะรวย ออนไลน์

ความรู้ แบ่งออกเป็น หลายด้าน ตามหลักการ จัดหมวดหมู่

ลักษณะของความรู้ มี4รูปแบบ อะไรบ้าง ความรู้มีกี่ประเภท ระดับของความรู้ 5 ระดับ การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการจัดการความรู้มีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง สรุปการจัดการความรู้ การยกระดับความรู้คืออะไร อธิบายหลักของการจัดการความรู้

ธุรกิจเกี่ยวกับการบริหาร เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

การเริ่มต้นทําธุรกิจ startup มือใหม่ แนวคิดการเริ่มต้นธุรกิจ วิธีการสร้างธุรกิจใหม่มี 3 วิธี การเริ่มต้นธุรกิจควรเริ่มอย่างไร เจ้าของธุรกิจ กับ เจ้าของกิจการ แนวทาง การทำธุรกิจ เป็นเจ้าของธุรกิจอะไรดี อาชีพ เจ้าของกิจการส่วนตัว

เครื่องนอน เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

แผนธุรกิจ เครื่องนอน  ตลาดเครื่องนอน ผ้าปูที่นอน ราคาถูก จากจีน โรงงาน ผลิต ผ้าปูที่นอน ราคาถูก ผ้าปูที่นอน ประตูน้ำ อยาก ขาย ผ้าปูที่นอน แหล่ง ขาย ผ้าปูที่นอน ผ้าปูที่นอน สำ เพ็ง

คลินิกจัดฟัน เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

เปิดคลินิกทําฟัน ลงทุนเท่าไหร่ เปิดคลินิกทันตกรรม รายได้ เปิดคลินิกทันตกรรม แผนธุรกิจคลินิก ทันต กรรม อุปกรณ์เปิดคลินิกทันตกรรม ขออนุญาตเปิดคลินิกทันตกรรม เปิดคลินิกใช้เงินเท่าไหร่ เปิดคลินิก ใช้เงิน เท่า ไหร่

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top