จดทะเบียนบริษัท.COM » เนอสเซอรี่ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจเนอสเซอรี่ มีรายได้จากอะไรบ้าง

รายได้ของธุรกิจเลี้ยงเด็กสามารถมีได้จากหลายที่มา ตัวอย่างของรายได้ที่ธุรกิจเลี้ยงเด็กสามารถทำเงินได้ได้แก่

 1. ค่าเลี้ยงเด็ก รายได้หลักของธุรกิจเลี้ยงเด็กคือค่าเลี้ยงเด็กที่เก็บจากผู้ปกครอง ที่ให้บริการดูแลเด็กในเวลาทำงานหรือเวลาที่ผู้ปกครองต้องการให้บริการ

 2. ค่าสอนพิเศษ บางธุรกิจเลี้ยงเด็กอาจมีบริการสอนพิเศษให้กับเด็กที่เลี้ยงดู ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจ

 3. ค่าบริการพิเศษ บางธุรกิจเลี้ยงเด็กอาจมีบริการพิเศษอื่นๆ เช่น อาหารเสริม การเรียนรู้เสริม กิจกรรมพิเศษ ซึ่งสามารถเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมจากผู้ปกครองได้

 4. รายได้จากกิจกรรมพิเศษ บางธุรกิจเลี้ยงเด็กอาจจัดกิจกรรมพิเศษให้กับเด็กเพื่อดึงดูดลูกค้า ซึ่งอาจมีรายได้จากค่าใช้จ่ายในกิจกรรมดังกล่าว

 5. รายได้จากสินค้าและบริการอื่นๆ บางธุรกิจเลี้ยงเด็กอาจมีการขายสินค้าเกี่ยวกับเด็กหรือบริการอื่นๆ เช่น อาหาร ของเล่น หนังสือ ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจเพิ่มเติม

 6. รายได้จากการส่งอาหาร บางธุรกิจเลี้ยงเด็กอาจให้บริการส่งอาหารเด็กไปถึงที่ลูกค้า ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจเนอสเซอรี่

การวิเคราะห์ SWOT คือกระบวนการวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อธุรกิจ โดย SWOT ย่อมาจาก Strengths (จุดแข็ง) Weaknesses (จุดอ่อน) Opportunities (โอกาส) และ Threats (อุปสรรค) และมีการวิเคราะห์ดังนี้

 1. จุดแข็ง (Strengths)

  • มีทีมงานคุณภาพและมืออาชีพในการดูแลเด็ก
  • สถานที่เลี้ยงเด็กที่ให้ความปลอดภัยและเหมาะสม
  • มีการให้บริการสำหรับเด็กที่หลากหลายเช่น กิจกรรมเสริมพัฒนาการ อาหารเสริม และอื่นๆ
  • มีชื่อเสียงและความนิยมในชุมชนในการเลี้ยงเด็ก
 2. จุดอ่อน (Weaknesses)

  • ความจำเป็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมหรืออุปกรณ์บางส่วน
  • ความไม่มั่นคงในการรับนักศึกษาเป็นพนักงาน
  • ข้อจำกัดในความสามารถในการรับนักเรียนที่มีความพิการหรือความต้องการพิเศษ
 3. โอกาส (Opportunities)

  • กลุ่มเป้าหมายของการเลี้ยงเด็กที่กำลังขยายอย่างรวดเร็ว
  • แนวโน้มในการต้องการบริการเลี้ยงเด็กในพื้นที่ใกล้เคียง
  • โอกาสในการเพิ่มบริการส่งอาหารเด็กถึงที่
 4. อุปสรรค (Threats)

  • ความแข็งแกร่งของคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันในพื้นที่
  • สภาพการเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอาจส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของผู้ปกครอง
  • นโยบายและกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงที่อาจกระทำให้มีข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจเนอสเซอรี่ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. สถานที่: ต้องลงทุนในการหาและเช่าหรือซื้อสถานที่ที่เหมาะสมในการเปิดธุรกิจ ซึ่งรวมถึงค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าบำรุงรักษาอาคาร

 2. อุปกรณ์และวัสดุ: ต้องลงทุนในการจัดหาอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการดูแลเด็ก เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเล่น อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมเสริมพัฒนาการ และอุปกรณ์ในการดูแลเด็ก

 3. การซื้อเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน: ต้องใช้เงินในการซื้อเครื่องเขียน คอมพิวเตอร์ พริ้นเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ เพื่อใช้ในการทำงานและการบริหารจัดการธุรกิจ

 4. ค่าจ้างพนักงาน: ค่าจ้างและค่าตอบแทนพนักงานที่มีหน้าที่ดูแลเด็ก และบริการต่างๆ เช่น ครู เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก

 5. การโฆษณาและการตลาด: ต้องลงทุนในการโฆษณาและการตลาดเพื่อสร้างความรู้สึกในตลาดและดึงดูดลูกค้าใหม่ ซึ่งอาจรวมถึงการสร้างเว็บไซต์ การลงโฆษณาในสื่อต่างๆ และกิจกรรมต่างๆ

 6. ค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลเด็ก: ต้องใช้เงินในการดูแลเด็กเช่น อาหาร นม ผ้าเปล่า และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับเด็ก

 7. ซอฟต์แวร์: ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจเช่น ระบบบัญชี ระบบบันทึกเวลา ระบบลงทะเบียนเด็ก และซอฟต์แวร์อื่นๆ

 8. การซื้อประกัน: อาจมีการลงทุนในการซื้อประกันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น ประกันความเสี่ยง ประกันอุบัติเหตุ และประกันภัยอื่นๆ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเนอสเซอรี่

ธุรกิจเลี้ยงเด็กเกี่ยวข้องกับอาชีพด้านการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ซึ่งอาจมีตัวแทนของอาชีพดังนี้

 1. ครู/อาจารย์ ครูหรืออาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนและส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก

 2. พยาบาล พยาบาลที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดูแลเด็กเพื่อรักษาความปลอดภัยและสุขภาพของเด็ก

 3. ผู้ปกครอง ผู้ปกครองเป็นส่วนสำคัญในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในบ้าน

 4. ผู้ช่วยเพื่อนบ้าน/ผู้ช่วยเลี้ยง ผู้ช่วยเพื่อนบ้านหรือผู้ช่วยเลี้ยงที่มีหน้าที่ช่วยดูแลและเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก

 5. นักเทคนิคการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลและรักษาสุขภาพของเด็ก

 6. นักจัดการธุรกิจ นักจัดการธุรกิจที่มีความรู้ในการดำเนินธุรกิจเลี้ยงเด็กและการจัดการกับลูกค้าและทีมงาน

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเนอสเซอรี่ ที่ควรรู้

 1. เลี้ยงเด็ก (Childcare) – การดูแลเด็กและส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก

 2. โรงเรียนเด็ก (Kindergarten) – สถานที่ที่ให้บริการการศึกษาและเลี้ยงดูเด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ

 3. นักเรียนเด็ก (Preschooler) – เด็กอายุระหว่าง 3-5 ขวบที่อยู่ในช่วงก่อนเข้าโรงเรียน

 4. พนักงานดูแลเด็ก (Childcare Worker) – บุคคลที่มีหน้าที่ดูแลและสนับสนุนพัฒนาการของเด็กในธุรกิจเลี้ยงเด็ก

 5. การศึกษาเตรียมความพร้อม (Early Education) – กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กในช่วงก่อนเข้าโรงเรียน

 6. กิจกรรมเสริมพัฒนาการ (Developmental Activities) – กิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ของเด็ก

 7. พัฒนาการทางด้านร่างกาย (Physical Development) – กระบวนการเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและกล้ามเนื้อของเด็ก

 8. พัฒนาการทางสังคม (Social Development) – กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการในด้านความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

 9. พัฒนาการทางสติปัญญา (Intellectual Development) – กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาความคิด ความเข้าใจ และทักษะทางการเรียนรู้ของเด็ก

 10. พัฒนาการทางอารมณ์ (Emotional Development) – กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาความรู้สึก ความรู้สึก และการจัดการกับอารมณ์ของเด็ก

จดบริษัท ธุรกิจเนอสเซอรี่ ทำอย่างไร

เมื่อต้องการจดบริษัทธุรกิจเลี้ยงเด็ก ต้องดำเนินการดังนี้

 1. เลือกประเภทของธุรกิจ กำหนดว่าธุรกิจเลี้ยงเด็กของคุณจะเป็นประเภทใด เช่น ครูเด็ก โรงเรียนเด็ก หรือกิจกรรมเสริมพัฒนาการ

 2. ตั้งชื่อบริษัท เลือกและตั้งชื่อบริษัทที่สอดคล้องกับธุรกิจเลี้ยงเด็กของคุณ โดยให้มีความหมายชัดเจนและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

 3. จัดทำเอกสาร จัดทำเอกสารที่จำเป็นเพื่อจดทะเบียนบริษัท รวมถึงสมัครใบอนุญาตธุรกิจและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 4. จดทะเบียนธุรกิจ นำเอกสารที่จัดทำในข้อ 3 ไปจดทะเบียนบริษัทที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศ

 5. จัดหาสถานที่ ต้องหาสถานที่ที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจเลี้ยงเด็ก โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมสำหรับเด็ก

 6. จัดหาอุปกรณ์และวัสดุ จัดหาอุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็นในการดูแลเด็ก เช่น ของเล่น หนังสือ อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมเสริมพัฒนาการ

 7. สร้างแบรนด์และโฆษณา สร้างแบรนด์เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความนิยมของธุรกิจเลี้ยงเด็ก และนำเสนอโฆษณาเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่

 8. สร้างทีมงาน สร้างทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก

 9. พัฒนาแผนการดำเนินธุรกิจ วางแผนการดำเนินธุรกิจให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้ธุรกิจเติบโตและเจริญเติบโต

 10. ปฏิบัติการธุรกิจ ให้คำแนะนำและบริการดูแลเด็กตามแผนการดำเนินธุรกิจที่ได้กำหนดไว้

บริษัท ธุรกิจเนอสเซอรี่ เสียภาษีอะไร

ธุรกิจเลี้ยงเด็กเป็นธุรกิจที่อาจมีการเสียภาษีในหลายรูปแบบ แต่จำแนกเป็นทั้งภาษีบุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ภาษีบริษัท (Corporate Income Tax) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) ที่สำคัญที่สุด

 1. ภาษีบริษัท (Corporate Income Tax) ภาษีที่อัตราตามกฎหมายที่บริษัทต้องเสียจากกำไรที่ได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ได้รับยกเว้นตามกฎหมาย

 2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) ภาษีที่อัตราตามกฎหมายที่บริษัทต้องหักจากรายได้หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ่ายให้แก่บุคคลอื่นๆ

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) ภาษีที่เกิดจากการซื้อขายสินค้าและบริการ ซึ่งบริษัทต้องเสียให้แก่หน่วยงานภาษีเป็นนายหน้า

 4. สาธารณูปโภค (Public Utilities Tax) บางประเภทของธุรกิจเลี้ยงเด็กอาจมีการเสียสาธารณูปโภค ที่อัตราตามกฎหมาย

สำหรับภาษีที่เสียในแต่ละประเภทอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกฎหมายภาษีของแต่ละประเทศและประเภทของธุรกิจเลี้ยงเด็ก

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.