เนอสเซอรี่ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจเนอสเซอรี่ มีรายได้จากอะไรบ้าง

รายได้ของธุรกิจเลี้ยงเด็กสามารถมีได้จากหลายที่มา ตัวอย่างของรายได้ที่ธุรกิจเลี้ยงเด็กสามารถทำเงินได้ได้แก่

 1. ค่าเลี้ยงเด็ก รายได้หลักของธุรกิจเลี้ยงเด็กคือค่าเลี้ยงเด็กที่เก็บจากผู้ปกครอง ที่ให้บริการดูแลเด็กในเวลาทำงานหรือเวลาที่ผู้ปกครองต้องการให้บริการ

 2. ค่าสอนพิเศษ บางธุรกิจเลี้ยงเด็กอาจมีบริการสอนพิเศษให้กับเด็กที่เลี้ยงดู ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจ

 3. ค่าบริการพิเศษ บางธุรกิจเลี้ยงเด็กอาจมีบริการพิเศษอื่นๆ เช่น อาหารเสริม การเรียนรู้เสริม กิจกรรมพิเศษ ซึ่งสามารถเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมจากผู้ปกครองได้

 4. รายได้จากกิจกรรมพิเศษ บางธุรกิจเลี้ยงเด็กอาจจัดกิจกรรมพิเศษให้กับเด็กเพื่อดึงดูดลูกค้า ซึ่งอาจมีรายได้จากค่าใช้จ่ายในกิจกรรมดังกล่าว

 5. รายได้จากสินค้าและบริการอื่นๆ บางธุรกิจเลี้ยงเด็กอาจมีการขายสินค้าเกี่ยวกับเด็กหรือบริการอื่นๆ เช่น อาหาร ของเล่น หนังสือ ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจเพิ่มเติม

 6. รายได้จากการส่งอาหาร บางธุรกิจเลี้ยงเด็กอาจให้บริการส่งอาหารเด็กไปถึงที่ลูกค้า ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจเนอสเซอรี่

การวิเคราะห์ SWOT คือกระบวนการวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อธุรกิจ โดย SWOT ย่อมาจาก Strengths (จุดแข็ง) Weaknesses (จุดอ่อน) Opportunities (โอกาส) และ Threats (อุปสรรค) และมีการวิเคราะห์ดังนี้

 1. จุดแข็ง (Strengths)

  • มีทีมงานคุณภาพและมืออาชีพในการดูแลเด็ก
  • สถานที่เลี้ยงเด็กที่ให้ความปลอดภัยและเหมาะสม
  • มีการให้บริการสำหรับเด็กที่หลากหลายเช่น กิจกรรมเสริมพัฒนาการ อาหารเสริม และอื่นๆ
  • มีชื่อเสียงและความนิยมในชุมชนในการเลี้ยงเด็ก
 2. จุดอ่อน (Weaknesses)

  • ความจำเป็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมหรืออุปกรณ์บางส่วน
  • ความไม่มั่นคงในการรับนักศึกษาเป็นพนักงาน
  • ข้อจำกัดในความสามารถในการรับนักเรียนที่มีความพิการหรือความต้องการพิเศษ
 3. โอกาส (Opportunities)

  • กลุ่มเป้าหมายของการเลี้ยงเด็กที่กำลังขยายอย่างรวดเร็ว
  • แนวโน้มในการต้องการบริการเลี้ยงเด็กในพื้นที่ใกล้เคียง
  • โอกาสในการเพิ่มบริการส่งอาหารเด็กถึงที่
 4. อุปสรรค (Threats)

  • ความแข็งแกร่งของคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันในพื้นที่
  • สภาพการเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอาจส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของผู้ปกครอง
  • นโยบายและกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงที่อาจกระทำให้มีข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจเนอสเซอรี่ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. สถานที่: ต้องลงทุนในการหาและเช่าหรือซื้อสถานที่ที่เหมาะสมในการเปิดธุรกิจ ซึ่งรวมถึงค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าบำรุงรักษาอาคาร

 2. อุปกรณ์และวัสดุ: ต้องลงทุนในการจัดหาอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการดูแลเด็ก เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเล่น อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมเสริมพัฒนาการ และอุปกรณ์ในการดูแลเด็ก

 3. การซื้อเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน: ต้องใช้เงินในการซื้อเครื่องเขียน คอมพิวเตอร์ พริ้นเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ เพื่อใช้ในการทำงานและการบริหารจัดการธุรกิจ

 4. ค่าจ้างพนักงาน: ค่าจ้างและค่าตอบแทนพนักงานที่มีหน้าที่ดูแลเด็ก และบริการต่างๆ เช่น ครู เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก

 5. การโฆษณาและการตลาด: ต้องลงทุนในการโฆษณาและการตลาดเพื่อสร้างความรู้สึกในตลาดและดึงดูดลูกค้าใหม่ ซึ่งอาจรวมถึงการสร้างเว็บไซต์ การลงโฆษณาในสื่อต่างๆ และกิจกรรมต่างๆ

 6. ค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลเด็ก: ต้องใช้เงินในการดูแลเด็กเช่น อาหาร นม ผ้าเปล่า และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับเด็ก

 7. ซอฟต์แวร์: ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจเช่น ระบบบัญชี ระบบบันทึกเวลา ระบบลงทะเบียนเด็ก และซอฟต์แวร์อื่นๆ

 8. การซื้อประกัน: อาจมีการลงทุนในการซื้อประกันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น ประกันความเสี่ยง ประกันอุบัติเหตุ และประกันภัยอื่นๆ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเนอสเซอรี่

ธุรกิจเลี้ยงเด็กเกี่ยวข้องกับอาชีพด้านการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ซึ่งอาจมีตัวแทนของอาชีพดังนี้

 1. ครู/อาจารย์ ครูหรืออาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนและส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก

 2. พยาบาล พยาบาลที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดูแลเด็กเพื่อรักษาความปลอดภัยและสุขภาพของเด็ก

 3. ผู้ปกครอง ผู้ปกครองเป็นส่วนสำคัญในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในบ้าน

 4. ผู้ช่วยเพื่อนบ้าน/ผู้ช่วยเลี้ยง ผู้ช่วยเพื่อนบ้านหรือผู้ช่วยเลี้ยงที่มีหน้าที่ช่วยดูแลและเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก

 5. นักเทคนิคการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลและรักษาสุขภาพของเด็ก

 6. นักจัดการธุรกิจ นักจัดการธุรกิจที่มีความรู้ในการดำเนินธุรกิจเลี้ยงเด็กและการจัดการกับลูกค้าและทีมงาน

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเนอสเซอรี่ ที่ควรรู้

 1. เลี้ยงเด็ก (Childcare) – การดูแลเด็กและส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก

 2. โรงเรียนเด็ก (Kindergarten) – สถานที่ที่ให้บริการการศึกษาและเลี้ยงดูเด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ

 3. นักเรียนเด็ก (Preschooler) – เด็กอายุระหว่าง 3-5 ขวบที่อยู่ในช่วงก่อนเข้าโรงเรียน

 4. พนักงานดูแลเด็ก (Childcare Worker) – บุคคลที่มีหน้าที่ดูแลและสนับสนุนพัฒนาการของเด็กในธุรกิจเลี้ยงเด็ก

 5. การศึกษาเตรียมความพร้อม (Early Education) – กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กในช่วงก่อนเข้าโรงเรียน

 6. กิจกรรมเสริมพัฒนาการ (Developmental Activities) – กิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ของเด็ก

 7. พัฒนาการทางด้านร่างกาย (Physical Development) – กระบวนการเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและกล้ามเนื้อของเด็ก

 8. พัฒนาการทางสังคม (Social Development) – กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการในด้านความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

 9. พัฒนาการทางสติปัญญา (Intellectual Development) – กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาความคิด ความเข้าใจ และทักษะทางการเรียนรู้ของเด็ก

 10. พัฒนาการทางอารมณ์ (Emotional Development) – กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาความรู้สึก ความรู้สึก และการจัดการกับอารมณ์ของเด็ก

จดบริษัท ธุรกิจเนอสเซอรี่ ทำอย่างไร

เมื่อต้องการจดบริษัทธุรกิจเลี้ยงเด็ก ต้องดำเนินการดังนี้

 1. เลือกประเภทของธุรกิจ กำหนดว่าธุรกิจเลี้ยงเด็กของคุณจะเป็นประเภทใด เช่น ครูเด็ก โรงเรียนเด็ก หรือกิจกรรมเสริมพัฒนาการ

 2. ตั้งชื่อบริษัท เลือกและตั้งชื่อบริษัทที่สอดคล้องกับธุรกิจเลี้ยงเด็กของคุณ โดยให้มีความหมายชัดเจนและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

 3. จัดทำเอกสาร จัดทำเอกสารที่จำเป็นเพื่อจดทะเบียนบริษัท รวมถึงสมัครใบอนุญาตธุรกิจและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 4. จดทะเบียนธุรกิจ นำเอกสารที่จัดทำในข้อ 3 ไปจดทะเบียนบริษัทที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศ

 5. จัดหาสถานที่ ต้องหาสถานที่ที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจเลี้ยงเด็ก โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมสำหรับเด็ก

 6. จัดหาอุปกรณ์และวัสดุ จัดหาอุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็นในการดูแลเด็ก เช่น ของเล่น หนังสือ อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมเสริมพัฒนาการ

 7. สร้างแบรนด์และโฆษณา สร้างแบรนด์เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความนิยมของธุรกิจเลี้ยงเด็ก และนำเสนอโฆษณาเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่

 8. สร้างทีมงาน สร้างทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก

 9. พัฒนาแผนการดำเนินธุรกิจ วางแผนการดำเนินธุรกิจให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้ธุรกิจเติบโตและเจริญเติบโต

 10. ปฏิบัติการธุรกิจ ให้คำแนะนำและบริการดูแลเด็กตามแผนการดำเนินธุรกิจที่ได้กำหนดไว้

บริษัท ธุรกิจเนอสเซอรี่ เสียภาษีอะไร

ธุรกิจเลี้ยงเด็กเป็นธุรกิจที่อาจมีการเสียภาษีในหลายรูปแบบ แต่จำแนกเป็นทั้งภาษีบุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ภาษีบริษัท (Corporate Income Tax) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) ที่สำคัญที่สุด

 1. ภาษีบริษัท (Corporate Income Tax) ภาษีที่อัตราตามกฎหมายที่บริษัทต้องเสียจากกำไรที่ได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ได้รับยกเว้นตามกฎหมาย

 2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) ภาษีที่อัตราตามกฎหมายที่บริษัทต้องหักจากรายได้หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ่ายให้แก่บุคคลอื่นๆ

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) ภาษีที่เกิดจากการซื้อขายสินค้าและบริการ ซึ่งบริษัทต้องเสียให้แก่หน่วยงานภาษีเป็นนายหน้า

 4. สาธารณูปโภค (Public Utilities Tax) บางประเภทของธุรกิจเลี้ยงเด็กอาจมีการเสียสาธารณูปโภค ที่อัตราตามกฎหมาย

สำหรับภาษีที่เสียในแต่ละประเภทอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกฎหมายภาษีของแต่ละประเทศและประเภทของธุรกิจเลี้ยงเด็ก

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

รับดูแลแฟนเพจเฟซบุ๊ก เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

รับดูแลเพจ รายเดือน แพ็คเกจ ดูแลเพจ รับดูแลเพจ facebook ราคาถูก รับดูแลเพจครบวงจร รับดูแลเพจ ยิงแอด แอดมินดูแลเพจ เงินเดือน รับดูแลเพจ pantip รับสมัครแอดมินตอบลูกค้า

ไก่เนื้อ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

แผนธุรกิจฟาร์มไก่เนื้อ ต้นทุนการเลี้ยงไก่เนื้อ 100 ตัว เลี้ยงไก่เนื้อ cp ลงทุนเท่าไหร่ ต้นทุน การเลี้ยงไก่เนื้อ 1,000 ตัว เลี้ยงไก่เนื้อ บริษัทไหนดี เลี้ยงไก่เนื้อ ลงทุนเท่าไหร่ ต้นทุน การเลี้ยงไก่เนื้อ 10,000 ตัว ค่าก่อสร้าง โรงเรือน เลี้ยงไก่เนื้อ ออนไลน์

ขายเครื่องปรับอากาศ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

แผนธุรกิจร้านแอร์ เปิดร้านแอร์ ต้อง จดทะเบียน อะไรบ้าง เปิดร้านขายอะไหล่แอร์บ้าน แฟรนไชส์ร้านแอร์ สมัคร ตัวแทน จำหน่าย แอร์บ้าน วิธี หาลูกค้า ล้างแอร์ ภาษี ร้านแอร์ เปิดร้านล้างแอร์

รับรีวิวสินค้า เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

อาชีพ รับรีวิวสินค้า  งานรีวิวสินค้าได้เงิน แอ พ หางานรีวิวสินค้า รับรีวิวสินค้าฟรี เรทราคารับรีวิวสินค้า สมัครงานรีวิวสินค้า งานรีวิวสินค้า shopee รับรีวิวสินค้า ig

ใกล้โรงเรียน เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ขายของหน้าโรงเรียนตอนเย็น ขายของหน้าโรงเรียนตอนเช้า ขายของหน้า โรงเรียน ประถม แฟ รน ไช ส์ ขายหน้า โรงเรียน ขายของหน้า โรงเรียน ขายอะไรดี 5 บาท เมนูขายหน้าโรงเรียน ขายอะไรดีในโรงอาหาร โรงเรียน ออนไลน์

ธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ไอ เดีย ธุรกิจผู้ สูงอายุ ไอ เดีย สินค้า ผู้ สูงอายุ ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ โมเดลธุรกิจผู้ สูงอายุ แผนธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจผู้สูงอายุ ญี่ปุ่น ตลาดสินค้าผู้ สูงอายุ

เครื่องสําอางออนไลน์ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

เริ่มต้น ขายเครื่องสําอางออนไลน์ รับ เครื่อง สํา อา ง มาขาย จาก ที่ไหน ธุรกิจขายเครื่องสําอาง ออนไลน์ เปิดร้านบิวตี้ ช็อป แฟรนไชส์เครื่องสําอาง 20 บาท ธุรกิจเครื่องสําอาง 2565 ออกแบบร้านเครื่องสําอาง เล็กๆ ขายเครื่องสําอางออนไลน์ pantip

ขายของออนไลน์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ เริ่ม ขายของออนไลน์ ไม่สต๊อกสินค้า เริ่มต้นขายของออนไลน์ pantip อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี วิธีขายของออนไลน์ให้รวย แม่ค้าออนไลน์มือใหม่ อยากขายของออนไลน์ ขายอะไรดี

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top