จดทะเบียนบริษัท.COM » ธุรกิจในพิษณุโลก เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจในพิษณุโลก มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การจำหน่ายสินค้า รายได้สำคัญของธุรกิจคือการขายสินค้าต่างๆ ซึ่งอาจเป็นสินค้าอุปโภค สินค้าด้านเครื่องแต่งกาย สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ

 2. การให้บริการ รายได้อาจมาจากการให้บริการต่างๆ เช่น บริการที่อยู่ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม บริการท่องเที่ยว บริการทางการแพทย์และสุขภาพ บริการการศึกษา และอื่นๆ

 3. การให้บริการในรูปแบบออนไลน์ การค้าออนไลน์และการให้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น การขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ การให้บริการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน และอื่นๆ

 4. การให้บริการทางการเงิน ธุรกิจทางการเงินเช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทที่ให้บริการทางการเงิน เช่น การให้บริการเงินกู้ บริการการลงทุน และบริการทางการเงินอื่นๆ

 5. การลงทุน รายได้อาจมาจากการลงทุนในโครงการต่างๆ เช่น การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และอื่นๆ

 6. การบริการสื่อและการโฆษณา บริษัทที่ให้บริการทางสื่อ การโฆษณา การจัดการเนื้อหา และการสร้างความน่าสนใจสำหรับกลุ่มเป้าหมาย

 7. อื่นๆ รายได้อาจมาจากแหล่งอื่นๆ เช่น การรับทำโครงการและการจัดงานอีเวนต์

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจในพิษณุโลก

จุดแข็ง Strengths 

 • ตำแหน่งที่ตั้งที่สะดวกในพิษณุโลกที่เป็นจุดโคจรสู่ตลาดอื่นๆ ในภาคเหนือ
 • ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือ
 • ความรู้และความชำนาญของทีมงานในด้านการบริหารและการให้บริการ

จุดอ่อน Weaknesses

 • ขีดจำกัดในการเข้าถึงทรัพยากรบุคคลในพื้นที่
 • ระบบการจัดการธุรกิจที่ยังไม่เสถียร
 • ความขาดแคลนทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์

โอกาส Opportunities

 • การเติบโตของภูมิภาคเหนือที่ส่งผลให้เพิ่มความต้องการในสินค้าและบริการ
 • การพัฒนาเศรษฐกิจพิษณุโลกที่สร้างโอกาสในการขยายกิจการ
 • การใช้เทคโนโลยีและการตลาดออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่

ความเสี่ยง Threats 

 • การแข่งขันที่เข้มงวดในตลาดในพื้นที่และตลาดรอบๆ
 • การเปลี่ยนแปลงในนโยบายรัฐบาลและกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ
 • ความผันผวนในเศรษฐกิจและสภาพการเงินที่อ

อาชีพ ธุรกิจในพิษณุโลก ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. การเตรียมทุน คุณควรจะเตรียมทุนเพื่อการทำธุรกิจ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน เช่าพื้นที่ ซื้ออุปกรณ์และวัสดุประกอบธุรกิจ ค่าโฆษณาและการตลาด เป็นต้น

 2. การจ้างงานและการฝึกอบรม การมีทีมงานที่มีความรู้และความชำนาญเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจ คุณอาจจำเป็นต้องจ้างงานหรือให้การฝึกอบรมให้กับพนักงาน

 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ หากธุรกิจของคุณเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ คุณอาจต้องลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการเพิ่มคุณค่าและเป็นไปตามความต้องการของตลาด

 4. การตลาดและโฆษณา การตลาดและโฆษณาเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความรู้จักและดึงดูดลูกค้า คุณควรจัดสรรงบประมาณในการโฆษณาและการตลาดออนไลน์และออฟไลน์

 5. การจัดการทรัพยากร คุณอาจต้องลงทุนในระบบการจัดการทรัพยากรต่างๆ เช่น ระบบบัญชีและการเงิน ระบบจัดการการสต็อก และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 6. การปรับปรุงการดำเนินงาน การปรับปรุงกระบวนการและการดำเนินงานสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดข้อผิดพลาดและเพิ่มคุณภาพบริการ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจในพิษณุโลก

 1. การค้าปลีกและค้าส่ง ธุรกิจที่ขายสินค้าต่างๆ ทั้งในลักษณะค้าปลีกและค้าส่ง อาจเช่น ร้านค้าขายเสื้อผ้า ร้านค้าขายเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือธุรกิจค้าส่งวัสดุก่อสร้าง

 2. การบริการทางสุขภาพและความงาม หลายธุรกิจในพิษณุโลกเกี่ยวข้องกับการให้บริการทางสุขภาพและความงาม เช่น ร้านเสริมสวย ศูนย์การดูแลผิวพรรณ สปา ร้านนวดและสปอร์ตส์คลับ

 3. การท่องเที่ยวและการบริการโรงแรม พิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย เช่น วัดพิษณุโลก น้ำตกเขาเจ็ดศรี และอื่นๆ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการให้บริการโรงแรมจึงเป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจอาจพิจารณา

 4. การผลิตและการจัดจำหน่ายอาหาร ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดจำหน่ายอาหาร เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขนม หรือการผลิตแป้ง อาจเป็นตัวเลือกที่ดี

 5. การเกษตรและการปศุสัตว์ พิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มีเขตการเกษตรและปศุสัตว์ ธุรกิจเกี่ยวข้องกับการปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์เลี้ยง และการผลิตผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ อาจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

 6. การบริการทางการเงิน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการเงิน เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการบริหารจัดการทางการเงิน

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจในพิษณุโลก ที่ควรรู้

 1. ธุรกิจ (Business)

  • คำอธิบาย กิจกรรมการทำธุรกิจหรือการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เพื่อผลกำไร
 2. การตลาด (Marketing)

  • คำอธิบาย กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและดำเนินการเพื่อสร้างความต้องการและรับรู้สินค้าหรือบริการของธุรกิจ
 3. การบริหาร (Management)

  • คำอธิบาย กระบวนการการบริหารทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. การเงิน (Finance)

  • คำอธิบาย กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรการเงินของธุรกิจ เช่น การวางแผนงบประมาณ การบริหารเงินทุน
 5. การจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management)

  • คำอธิบาย กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร
 6. การผลิต (Production)

  • คำอธิบาย กระบวนการการผลิตสินค้าหรือบริการที่ธุรกิจมีในแต่ละขั้นตอน
 7. การขาย (Sales)

  • คำอธิบาย กิจกรรมการนำเสนอและจัดหาลูกค้าสำหรับสินค้าหรือบริการ
 8. ตลาดเป้าหมาย (Target Market)

  • คำอธิบาย กลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ธุรกิจต้องการเน้นการตลาดและการขาย
 9. ธุรกิจเล็กและกลาง (SME – Small and Medium-sized Enterprises)

  • คำอธิบาย ธุรกิจที่มีขนาดเล็กถึงกลางและมักมีจำนวนลูกค้าน้อยกว่าธุรกิจใหญ่
 10. การสร้างแบรนด์ (Branding)

  • คำอธิบาย กิจกรรมการสร้างและจัดการตราสินค้าหรือบริการเพื่อก่อให้เกิดความรู้จักและความน่าเชื่อถือในตลาด

จดบริษัท ธุรกิจในพิษณุโลก ทำอย่างไร

 1. การเลือกชื่อบริษัท

  • เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่นและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
  • ตรวจสอบความพร้อมในการจดทะเบียนชื่อบริษัทผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)
 2. เตรียมเอกสารและข้อมูล

  • เตรียมเอกสารสำคัญเช่นสำเนาบัตรประชาชนของผู้จัดตั้งบริษัท แผนการจัดการ และการประกอบกิจการ
 3. หารือผู้จัดตั้งและผู้ถือหุ้น

  • ต้องมีผู้จัดตั้งบริษัทอย่างน้อย 3 คน (บริษัทจำกัด) และ 1 คน (บริษัทจำกัดมหาชน)
  • กำหนดผู้ถือหุ้นและส่วนแบ่งการถือหุ้น
 4. จดทะเบียนผ่าน DBD

  • สร้างบัญชีผู้ใช้ในเว็บไซต์ DBD และกรอกข้อมูลบริษัทในแบบฟอร์มที่กำหนด
  • ยื่นเอกสารและข้อมูลที่เตรียมไว้ผ่านเว็บไซต์ DBD
 5. ชำระเงิน

  • ชำระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัทผ่านเว็บไซต์ DBD
 6. รอการตรวจสอบและการอนุมัติ

  • รอกระบวนการตรวจสอบเอกสารและข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)
  • หากเอกสารถูกต้องและครบถ้วน บริษัทจะได้รับการอนุมัติจดทะเบียน
 7. รับหนังสือรับรองการจดทะเบียน

  • หลังจากการอนุมัติ เจ้าของบริษัทจะได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

บริษัท ธุรกิจในพิษณุโลก เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ถ้าบริษัทมีการจ่ายเงินเดือนแก่พนักงาน ต้องหักเงินได้ที่เสียให้แก่พนักงานเป็นเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และจะต้องส่งเงินได้ส่วนที่หักให้กับกรมสรรพากรตามกำหนด

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT) บริษัทที่มีการจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ใช้งานในประเทศไทยต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราที่กำหนด และจะต้องเสียเงินภาษีส่วนนี้ให้แก่กรมสรรพากร

 3. ภาษีอากรขาว (Excise Tax) บริษัทที่ผลิตหรือนำเข้าสินค้าหรือบริการที่อยู่ในรายการอากรขาวต้องเสียภาษีอากรขาวตามอัตราและรูปแบบที่กำหนด

 4. ภาษีบำเหน็จบำนาญ (Provident Fund Tax) หากบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กองทุนบำเหน็จบำนาญ) จะต้องเสียภาษีบำเหน็จบำนาญสำหรับพนักงาน

 5. อื่นๆ อาจมีภาษีและอากรอื่นๆ เช่น ภาษีเงินตราต่างประเทศ ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรสถานที่และสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.