จดทะเบียนบริษัท.COM » เลี้ยงปลากัด เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจเลี้ยงปลากัด มีรายจากอะไรบ้าง

รายได้ของธุรกิจเลี้ยงปลากัดอาจมีหลายข้อ ซึ่งมาจาก

 1. การขายปลากัดส่งออก การขายปลากัดไปต่างประเทศเพื่อนำไปใช้ในการเลี้ยงปลากัดในประเทศอื่นหรือการจำหน่ายในตลาดนานาชาติ

 2. การขายปลากัดภายในประเทศ การขายปลากัดในประเทศเพื่อนำไปเลี้ยงปลากัดในสวนเลี้ยงปลากัดที่มีอยู่ภายในประเทศ

 3. อาหารสัตว์ การขายอาหารสำหรับปลากัด ที่นิยมใช้ในการเลี้ยงปลากัด

 4. อุปกรณ์และอุปโภคบริโภค การขายอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงปลากัด เช่น กรงหรือคอกเลี้ยง อุปกรณ์ตกแต่ง และอาหารสำหรับผู้เลี้ยงปลากัดเอง

 5. การจัดการท่อน้ำและสิ่งแวดล้อม การให้บริการเกี่ยวกับการจัดการท่อน้ำและสิ่งแวดล้อมในสวนเลี้ยงปลากัด

 6. การให้คำแนะนำและบริการช่วยเหลือ บริการที่เกี่ยวข้องกับการให้คำแนะนำและความช่วยเหลือในการเลี้ยงปลากัด

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจเลี้ยงปลากัด

การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้คุณทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจเลี้ยงปลากัด ดังนี้

 1. จุดแข็ง (Strengths)

  • ความสามารถในการเลี้ยงปลากัดที่แข็งแกร่ง
  • ความเชี่ยวชาญและความรู้ในการเลี้ยงปลากัด
  • ความหลากหลายในสายพันธุ์ของปลากัดที่มีให้เลือก
 2. จุดอ่อน (Weaknesses)

  • ข้อจำกัดในพื้นที่สำหรับการเลี้ยงปลากัด
  • การจัดการทางธุรกิจที่ไม่เพียงพอ
  • ความเสี่ยงในการเกิดโรคและการตายของปลากัด
 3. โอกาส (Opportunities)

  • ตลาดนิยมในการเลี้ยงปลากัดที่เพิ่มขึ้น
  • การขยายตลาดในต่างประเทศ
  • พัฒนาสายพันธุ์ของปลากัดที่มีความแข็งแกร่งและความสวยงาม
 4. อุปสรรค (Threats)

  • การแข่งขันในตลาดที่รุนแรง
  • การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบ
  • ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ

อาชีพ ธุรกิจเลี้ยงปลากัด ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. พื้นที่เพื่อสร้างคอกเลี้ยง คุณต้องมีพื้นที่หรือที่ดินที่เหมาะสำหรับการสร้างคอกเลี้ยงปลากัด ควรให้ความสำคัญในเรื่องของขนาดและสถานที่ที่ตั้งเพื่อให้ปลากัดสามารถเติบโตและมีพื้นที่เพียงพอในการเคลื่อนไหว

 2. คอกเลี้ยงปลากัด คุณต้องสร้างคอกเลี้ยงปลากัดที่มีความเหมาะสม ที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับปลากัด เช่น การจัดเตรียมระบบกรองน้ำ และการจัดการอุณหภูมิของน้ำ

 3. พันธุ์ปลากัด คุณต้องลงทุนในการซื้อปลากัดจากพันธุ์ที่มีคุณภาพดีและเหมาะสมสำหรับการเลี้ยง โดยควรเลือกพันธุ์ที่มีสีสันสวยงามและมีความนิยมในตลาด

 4. อุปกรณ์และเครื่องมือ คุณต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลากัด เช่น ถังเลี้ยงปลา ระบบกรองน้ำ อุปกรณ์ในการสังเคราะห์อาหาร และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 5. อาหาร คุณต้องสำรองอาหารให้กับปลากัดที่เลี้ยงด้วย ควรเลือกอาหารที่มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับปลากัดในแต่ละช่วงอายุและขนาด

 6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเลี้ยงปลากัด เช่น ค่าพนักงาน ค่าน้ำมัน ค่าไฟฟ้า และค่าบำรุงรักษาคอกเลี้ยง

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเลี้ยงปลากัด

ธุรกิจเลี้ยงปลากัดเกี่ยวข้องกับหลายอาชีพและกิจกรรม บางส่วนของอาชีพและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้แก่

 1. ประชาชนทั่วไปที่รักการเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงปลากัดสามารถดูแลง่ายและเป็นที่นิยมในประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในบ้าน ซึ่งอาจมีความสนใจในการเลี้ยงปลากัดเพื่อให้เป็นเพื่อนใจและตกแต่งบ้าน

 2. ธุรกิจขายปลากัดและอุปกรณ์ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขายปลากัดและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงปลากัด อาทิ กรงหรือคอกเลี้ยง อาหาร อุปกรณ์ตกแต่ง และอุปกรณ์การดูแลสุขภาพของปลากัด

 3. อาชีพนักเลี้ยงปลากัด คนที่มีความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงปลากัดและมีประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพและการให้อาหารที่เหมาะสมให้กับปลากัด

 4. บริษัทผู้ผลิตอาหารสำหรับปลากัด บริษัทที่ผลิตอาหารสำหรับปลากัดที่มีให้เลือกหลากหลายชนิดเพื่อรองรับความต้องการของผู้เลี้ยงปลากัด

 5. สวนเลี้ยงปลากัด สวนเลี้ยงปลากัดที่เปิดให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจในการเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ในการเลี้ยงปลากัด

 6. บริษัทที่ให้บริการอื่นๆ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการให้คำแนะนำและบริการเกี่ยวกับการเลี้ยงปลากัด เช่น บริษัทที่ให้คำแนะนำในการสร้างสวนเลี้ยงปลากัด บริษัทที่ให้คำแนะนำในการจัดการสวนเลี้ยง และบริษัทที่ให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเลี้ยงปลากัด

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเลี้ยงปลากัด ที่ควรรู้

 1. ปลากัด (Siamese Fighting Fish) – ปลาสวยงามที่มีลักษณะการต่อสู้กับสีสันที่สวยงาม

 2. คอกเลี้ยง (Breeding tank) – ที่อาศัยและเลี้ยงปลากัดในช่วงการผสมพันธุ์

 3. อาหาร (Food) – อาหารที่ให้อาหารปลากัดเพื่อสร้างสภาพร่างกายและสีสันที่สวยงาม

 4. ระบบกรองน้ำ (Filtration system) – อุปกรณ์ในการกรองน้ำในคอกเลี้ยงเพื่อเก็บสะสมสิ่งสกปรกและควบคุมคุณภาพน้ำ

 5. การผสมพันธุ์ (Breeding) – กระบวนการที่นำปลากัดตัวผู้และตัวเมียมาผสมพันธุ์เพื่อทำลูก

 6. การจำหน่าย (Sales) – กระบวนการที่จำหน่ายปลากัดเพื่อขายให้กับลูกค้า

 7. การเลี้ยง (Caring) – กระบวนการดูแลและเลี้ยงปลากัดในคอกเลี้ยง

 8. กิจกรรมเสริมสร้าง (Enrichment) – กิจกรรมที่ให้กับปลากัดเพื่อเสริมสร้างความบันเทิงและการเล่น

 9. พันธุ์ (Breed) – สายพันธุ์ของปลากัดที่มีลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมที่เหมือนกัน

 10. การปรับสภาพแวดล้อม (Environmental adaptation) – กระบวนการปรับตัวของปลากัดให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในคอกเลี้ยง

จดบริษัท ธุรกิจเลี้ยงปลากัด ทำอย่างไร

การจดทะเบียนบริษัทเลี้ยงปลากัดในประเทศไทยนั้นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือกประเภทของบริษัท คุณต้องกำหนดประเภทของบริษัทที่คุณต้องการจด อาจเป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชน หรือบริษัทห้ามแบ่งหุ้น ตามที่เหมาะสมกับธุรกิจและวัตถุประสงค์ของคุณ

 2. เลือกชื่อบริษัท คุณต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่น และควรสอบถามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในกรณีที่ชื่อที่คุณต้องการใช้มีการจดทะเบียนแล้ว

 3. จัดเตรียมเอกสาร คุณต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็นในการจดทะเบียนบริษัท เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น

 4. นัดพบผู้เชี่ยวชาญ คุณต้องนัดพบกับเจ้าหน้าที่ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อขอคำแนะนำและคำปรึกษาในการจดทะเบียนบริษัท

 5. จดทะเบียนบริษัท หลังจากที่คุณได้รับคำแนะนำและคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ คุณจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทพร้อมกับเอกสารประกอบไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 6. รอการอนุมัติ หลังจากที่คุณได้ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทแล้ว คุณต้องรอการพิจารณาและอนุมัติจากเจ้าหน้าที่

 7. รับทะเบียนบริษัท เมื่อคำขอจดทะเบียนบริษัทของคุณได้รับการอนุมัติแล้ว คุณจะได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัททางไปรษณีย์ และต้องนำหนังสือนี้ไปยืนยันที่สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เพื่อรับใบอนุญาตในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท ธุรกิจเลี้ยงปลากัด เสียภาษีอะไร

การเลี้ยงปลากัดเป็นธุรกิจที่ต้องเสียภาษีตามกฎหมายในประเทศที่ดำเนินธุรกิจ ภาษีที่บริษัทเลี้ยงปลากัดต้องเสียประกอบด้วย

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทที่มีรายได้จากการเลี้ยงปลากัดต้องเสียภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่กำหนดโดยกฎหมายในประเทศที่ตั้งของบริษัท

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากธุรกิจของคุณมีรายได้มากกว่าขีดจำกัดที่กฎหมายกำหนด คุณอาจต้องลงทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และเสียภาษีให้กับกรมสรรพากร

 3. อื่นๆ อย่างไรก็ตาม การเสียภาษีของบริษัทเลี้ยงปลากัดอื่นๆ อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกฎหมายและกฎระเบียบในแต่ละประเทศและพื้นที่

ควรสอบถามและปรึกษากับนักบัญชีหรือที่ปรึกษาภาษีเพื่อทราบข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเกี่ยวกับภาษีที่ต้องเสียสำหรับธุรกิจเลี้ยงปลากัดในท้องถิ่นของคุณ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.