จดทะเบียนบริษัท.COM » เรียลเอสเตท เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจเรียลเอสเตท มีรายจากได้อะไรบ้าง

รายได้ของธุรกิจเรียลเอสเตทสามารถมาจากหลายที่มา โดยส่วนใหญ่จะเกิดจาก

 1. การซื้อขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ รายได้หลักมาจากการซื้อขายที่ดิน บ้าน คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ หรืออสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นกว่าเวลาที่ซื้อ

 2. การเช่าที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ รายได้จากการให้เช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ให้กับผู้อื่น เช่น เช่าบ้านหรืออพาร์ทเม้นท์

 3. การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รายได้ที่มาจากการปรับปรุงหรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่า

 4. การให้บริการอสังหาริมทรัพย์ รายได้จากการให้คำปรึกษาหรือบริการเกี่ยวกับการซื้อขายหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์

 5. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รายได้ที่มาจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนนี้

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจเรียลเอสเตท

การวิเคราะห์ SWOT เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ธุรกิจเรียลเอสเตทให้มีการมองเห็นภาพรวมของสถานะปัจจุบัน และประเด็นที่สำคัญที่อาจส่งผลกระทบในอนาคต โดยแบ่งออกเป็น 4 ปัจจัยหลักคือ

 1. จุดแข็ง Strengths ปัจจัยในธุรกิจที่เป็นแนวโน้มที่ดี และช่วยให้ธุรกิจมีความสำเร็จ ตัวอย่างเช่น สถานที่ตั้งที่ดี ทรัพย์สินที่มีมูลค่า ความเชี่ยวชาญในตลาด เป็นต้น

 2. จุดอ่อน Weaknesses ปัจจัยในธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดปัญหา หรือส่งผลกระทบลบต่อธุรกิจ ตัวอย่างเช่น ทรัพย์สินที่มีปัญหา การบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น

 3. โอกาส Opportunities ปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบบวกต่อธุรกิจ ตัวอย่างเช่น ตลาดที่กำลังเติบโต สถานการณ์เศรษฐกิจที่ดี เป็นต้น

 4. อุปสรรค Threats ปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบลบต่อธุรกิจ ตัวอย่างเช่น การแข่งขันที่สูง เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นต้น

การวิเคราะห์ SWOT จะช่วยให้ธุรกิจเรียลเอสเตทมีการวางแผนเพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเตรียมความพร้อมต่อการเผชิญกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

อาชีพ ธุรกิจเรียลเอสเตท ใช้เงินลงทุนอะไร

การเริ่มต้นธุรกิจเรียลเอสเตทต้องการลงทุนหลายประเภท แต่สิ่งที่สำคัญคือควรมีการวางแผนอย่างรอบคอบและเป็นระยะเวลาเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง ตัวอย่างการลงทุนที่สำคัญของธุรกิจเรียลเอสเตทได้แก่

 1. การซื้อทรัพย์สิน การซื้อทรัพย์สิน เช่น ที่ดิน อาคาร หรือห้องชุดเพื่อให้เป็นทรัพย์สินในการลงทุนและเป็นแหล่งรายได้

 2. การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาหรือปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสในการขายหรือให้เช่า

 3. การสร้างพันธะ การสร้างพันธะหรือหน่วยเก็บเงินเพื่อรับมือกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอสังหาริมทรัพย์

 4. การตลาดและโฆษณา การลงทุนในการตลาดและโฆษณาเพื่อสร้างความรู้สึกในสินค้าและบริการของธุรกิจเรียลเอสเตท

 5. การวางแผนและบริหาร การลงทุนในบุคลากรและระบบบริหารเพื่อให้ธุรกิจเรียลเอสเตทมีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีความเสถียร

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเรียลเอสเตท

ธุรกิจเรียลเอสเตทเกี่ยวข้องกับอาชีพและงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา จัดการ และการซื้อขายทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเรียลเอสเตทได้แก่

 1. นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ทำหน้าที่แนะนำและซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ให้กับลูกค้า

 2. นักการตลาดที่เน้นธุรกิจเรียลเอสเตท คอยวางแผนและดำเนินกิจกรรมการตลาดเพื่อสร้างความสนใจในอสังหาริมทรัพย์

 3. นักวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์  วิเคราะห์และประเมินมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์

 4. นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คือบุคคลหรือบริษัทที่มุ่งพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายหรือให้เช่า

 5. ผู้ดูแลอาคารและอสังหาริมทรัพย์ คอยดูแลและบำรุงรักษาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้คงความสะอาดและมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเรียลเอสเตท ที่ควรรู้

 1. อสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยหรือใช้เพื่อธุรกิจ

 2. คอนโดมิเนียม (Condominium/Condo) อาคารชุดที่มีหน่วยชุดหลายหน่วย แต่ละหน่วยสามารถขายหรือเช่าแยกกันได้

 3. การให้เช่า (Leasing/Renting) การให้ใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินให้กับผู้ใช้ในระยะเวลาที่กำหนด

 4. สัญญาซื้อขาย (Sales Contract) เอกสารที่ใช้ทำการขายหรือซื้อทรัพย์สิน

 5. ผู้ถือกรรมสิทธิ์ (Titleholder) บุคคลหรือองค์กรที่มีสิทธิ์ในทรัพย์สิน

 6. พื้นที่การพัฒนา (Development Area) พื้นที่ที่ได้รับการอนุมัติให้ทำการพัฒนาเพื่อใช้ในการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

 7. ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง (Common Expenses) ค่าใช้จ่ายที่แบ่งกันระหว่างผู้ใช้งานทรัพย์สินในสิ่งก่อสร้างหรือที่ดิน

 8. ภาษีโอนกรรมสิทธิ์ (Transfer Tax) ภาษีที่ต้องชำระเมื่อมีการโอนสิทธิ์ในทรัพย์สิน

 9. ห้องพักอาศัย (Residential Unit) ห้องที่ใช้ในการอาศัย

 10. อสังหาริมทรัพย์พาณิชย์ (Commercial Real Estate) อสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เพื่อธุรกิจหรือการค้า

จดบริษัท ธุรกิจเรียลเอสเตท ทำอย่างไร

ในการจดทะเบียนบริษัทธุรกิจเรียลเอสเตท ต้องทำขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ตั้งชื่อบริษัท เลือกชื่อที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น และตรวจสอบความเป็นไปได้ในการจดทะเบียนชื่อที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอนุมัติ

 2. จดทะเบียนบริษัท ยื่นใบสมัครจดทะเบียนบริษัทที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจการค้า

 3. รับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หลังจากจดทะเบียนบริษัทเสร็จสิ้น ควรขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรจากสำนักงานสรรพากร

 4. ขอใบอนุญาตธุรกิจ อาจต้องขอใบอนุญาตธุรกิจเมื่อมีการดำเนินกิจกรรมบางประเภท เช่น นายหน้าอสังหาริมทรัพย์

 5. เปิดบัญชีธนาคาร เปิดบัญชีธนาคารเพื่อใช้ในการทำธุรกิจของบริษัท

 6. ดำเนินการอื่นๆ ตามความจำเป็นของธุรกิจ เช่น หาพื้นที่สำหรับธุรกิจ จ้างพนักงาน หาลูกค้า จัดสินเชื่อ เป็นต้น

บริษัท ธุรกิจเรียลเอสเตท เสียภาษีอะไร

บริษัทธุรกิจเรียลเอสเตทจะต้องเสียภาษีในหลายรูปแบบ อาทิ

 1. ภาษีเงินได้บริษัท (Corporate Income Tax) เป็นภาษีที่เสียตามรายได้ของบริษัท อัตราภาษีขึ้นอยู่กับมูลค่าผลตอบแทนก่อนหักค่าใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายที่ได้รับยกเว้น

 2. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Property Tax) เป็นภาษีที่เสียสำหรับทรัพย์สินที่มีอยู่ เช่น อาคาร ที่ดิน เป็นต้น

 3. ภาษีเพิ่มมูลค่า (Value Added Tax/VAT) เป็นภาษีที่เสียเมื่อซื้อขายสินค้าหรือบริการ อัตราภาษีขึ้นอยู่กับสายอาชีพและสินค้าหรือบริการที่ขาย

 4. ภาษีเงินได้ต่างประเทศ (Withholding Tax) เป็นภาษีที่หักจากรายได้ของบริษัทเมื่อมีการทำธุรกิจกับบริษัทต่างประเทศ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.