จดทะเบียนบริษัท.COM » ไข่เค็ม เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจไข่เค็ม มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายไข่เค็มสำเร็จรูป รายได้สำคัญในธุรกิจไข่เค็มมาจากการขายไข่เค็มที่ผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นไข่เค็มสำเร็จรูป โดยเพิ่มความรสชาติและคุณค่าของไข่เค็ม

 2. การขายไข่เค็มเปลือก บางธุรกิจอาจตัดสินใจขายไข่เค็มที่ยังไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป หรือไข่เค็มเปลือก ซึ่งมีตลาดกลางสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายและต้องการแปรรูปเอง

 3. การจัดจำหน่ายออนไลน์ รายได้สามารถมาจากการขายไข่เค็มผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ หรือแพลตฟอร์มสั่งอาหารออนไลน์

 4. การขายที่ร้านค้าหรือตลาด บางธุรกิจอาจจัดจำหน่ายไข่เค็มที่ร้านค้าหรือตลาดแบบดั้งเดิม

 5. การขายส่ง ธุรกิจไข่เค็มสามารถขายส่งไข่เค็มให้กับร้านอาหารหรือธุรกิจอื่น ๆ ที่นำไปใช้ในการสร้างเมนูอาหารต่าง ๆ

 6. การขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บางธุรกิจอาจสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับไข่เค็ม เช่น ไข่เค็มที่แปรรูปเป็นเครื่องปรุงรส, หรือผลิตภัณฑ์สิ่งทอดที่ใช้ไข่เค็มเป็นวัตถุดิบ

 7. การส่งออก บางธุรกิจอาจเลือกขยายตลาดไปยังต่างประเทศโดยการส่งออกไข่เค็มไปขายในตลาดนอกประเทศ

 8. การให้บริการอื่น ๆ บางบริษัทอาจให้บริการแค่หน้าสร้างตลาดหรือจัดจำหน่ายไข่เค็มให้กับธุรกิจร้านอาหารอื่น

 9. การขายไข่เค็มด้วยแบรนด์เฉพาะ บางบริษัทอาจสร้างแบรนด์เฉพาะสำหรับไข่เค็มเพื่อสร้างความนิยมและความได้รับของสินค้า

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจไข่เค็ม

จุดแข็ง Strengths 

 1. ความคุ้มค่าและอาหารที่แปรรูป

  • ไข่เค็มมีคุณค่าทางอาหารสูงและเป็นส่วนประกอบหลักของอาหารไทยและเอเชีย ซึ่งทำให้มีตลาดและความต้องการสูง
 2. สามารถปรับราคาได้

  • ราคาของไข่เค็มสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพตลาดและความต้องการของลูกค้า
 3. วัตถุดิบที่เป็นท้องถิ่น

  • การใช้ไข่ไก่และเครื่องปรุงรสท้องถิ่นเป็นวัตถุดิบสำคัญ ช่วยให้ความเข้มข้นและรสชาติพิเศษ

จุดอ่อน Weaknesses

 1. ความสะดวกของผู้แข่งขัน

  • ตลาดไข่เค็มมีความสะดวกต่อผู้ที่ต้องการเข้าสู่ธุรกิจ เนื่องจากไม่มีความซับซ้อนในกระบวนการแปรรูป
 2. ความท้าทายในการควบคุมคุณภาพ

  • ปัจจัยหลายปัจจัยเช่น สภาพอากาศ การจัดการการเก็บรักษา และความสะอาด มีผลต่อคุณภาพของไข่เค็ม

โอกาส Opportunities

 1. การขยายตลาด

  • ตลาดไข่เค็มสามารถขยายตัวไปยังตลาดสากลได้ โดยเน้นการส่งออกหรือการเสนอผลิตภัณฑ์แบรนด์เนม
 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  • การสร้างผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมที่ใช้ไข่เค็มเป็นวัตถุดิบ เช่น ซอสไข่เค็ม หรือสุราที่มีรสชาติของไข่เค็ม
 3. สามารถพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการผลิต

  • การพัฒนากระบวนการแปรรูปที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การแปรรูปด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ

อุปสรรค Threats 

 1. การแข่งขันในตลาด

  • ตลาดไข่เค็มมีความแข่งขันที่สูงจากผู้ประกอบการที่มีราคาและคุณภาพที่แข่งขันได้
 2. ข้อจำกัดทางกฎหมายและมาตรฐาน

  • การแปรรูปและจำหน่ายไข่เค็มต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานอาหารและการรับรองคุณภาพ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ
 3. ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

  • การเปลี่ยนแปลงในราคาของไข่และวัตถุดิบอื่น ๆ อาจมีผลต่อต้นทุนการผลิตและกำไร

อาชีพ ธุรกิจไข่เค็ม ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. วัตถุดิบ (ไข่ไก่)

  • ค่าใช้จ่ายสำคัญคือการสะสมไข่ไก่ที่เป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการการผลิตไข่เค็ม
 2. อุปกรณ์และเครื่องมือ

  • อุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับกระบวนการผลิตไข่เค็ม เช่น กะทะ กระทะ ภาชนะ หรือเครื่องเคลือบไข่
 3. พื้นที่และสถานที่

  • คุณอาจต้องมีพื้นที่หรือสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงพื้นที่ผลิต และการจัดเก็บสินค้า
 4. ค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต

  • ต้นทุนการผลิตไข่เค็ม รวมถึงค่าน้ำมัน ค่าไฟฟ้า ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 5. บรรจุภัณฑ์และป้ายกำกับ

  • ค่าใช้จ่ายในการจัดหาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการบรรจุสินค้า และป้ายกำกับสินค้า
 6. การตลาดและการโฆษณา

  • การลงทุนในการโฆษณาและการตลาดเพื่อเพิ่มการรู้จักและความนิยมของผลิตภัณฑ์ของคุณ
 7. การรับรองคุณภาพและมาตรฐาน

  • ค่าใช้จ่ายในการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือในตลาด
 8. ค่าใช้จ่ายทางบัญชีและภาษี

  • การจัดเตรียมค่าใช้จ่ายทางบัญชีและภาษีเพื่อประเมินกำไรและรายได้
 9. การตลาดและจัดจำหน่าย

  • การลงทุนในการสร้างและดูแลเครือข่ายจัดจำหน่ายสินค้าไข่เค็ม
 10. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจ

  • ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดตั้งบริษัท การจดทะเบียน การขอใบอนุญาต เป็นต้น

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจไข่เค็ม

 1. เกษตรกร

  • เกษตรกรเป็นคนที่ปลูกฟาร์มไก่เพื่อเก็บไข่ และเป็นที่มาของวัตถุดิบในธุรกิจไข่เค็ม
 2. พ่อค้า/แม่ค้าขายส่ง

  • พ่อค้าและแม่ค้าขายส่งเป็นคนที่ซื้อไข่เค็มจากเกษตรกรหรือผู้ผลิต เพื่อจัดจำหน่ายในตลาดส่งออกหรือในร้านค้าขายปลีก
 3. ผู้ผลิตและผู้รับเหมา

  • ผู้ผลิตและผู้รับเหมาเป็นคนที่รับผิดชอบในกระบวนการผลิตไข่เค็ม เช่น การต้มและแปรรูปไข่
 4. พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต

  • พนักงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตไข่เค็ม เช่น พนักงานการผลิต คนงานในเครื่องจักร และผู้ควบคุมกระบวนการผลิต
 5. พนักงานทางการตลาดและการขาย

  • พนักงานที่รับผิดชอบในการตลาดและการขายสินค้าไข่เค็ม รวมถึงการจัดการการตลาดและการสร้างความนิยมของผลิตภัณฑ์
 6. ผู้จัดการและผู้บริหาร

  • ผู้บริหารและผู้จัดการเป็นคนที่ดูแลและบริหารจัดการทั้งกระบวนการผลิตและการดำเนินธุรกิจไข่เค็ม
 7. ผู้ให้บริการด้านเทคนิคและที่ปรึกษา

  • ผู้ให้บริการด้านเทคนิคและที่ปรึกษาเกี่ยวข้องกับการจัดการกระบวนการผลิต และการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไข่เค็ม
 8. พนักงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและความสะอาด

  • พนักงานที่รับผิดชอบในการดูแลและรักษาความปลอดภัยและความสะอาดในกระบวนการผลิต

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจไข่เค็ม ที่ควรรู้

 1. ไข่เค็ม (Salted Eggs)

  • ไข่ไก่ที่ถูกแช่ในน้ำเกลือหรือสารกำมะถันเพื่อก่อให้เกิดกระบวนการเคมีที่ทำให้ไข่มีรสเค็มและกลิ่นหอมพริกไทย
 2. กระบวนการหมัก (Curing process)

  • กระบวนการที่ใช้ในการแช่ไข่ด้วยเกลือหรือสารกำมะถันเพื่อเครื่องไข่เค็ม
 3. วัตถุดิบ (Raw materials)

  • ส่วนประกอบหรือวัตถุที่ใช้ในกระบวนการผลิตไข่เค็ม เช่น ไข่ไก่และเกลือ
 4. การบรรจุภัณฑ์ (Packaging)

  • กระบวนการและวัสดุที่ใช้ในการแพคสินค้าไข่เค็ม เพื่อเก็บรักษาความสดในการจัดจำหน่าย
 5. มาตรฐานคุณภาพ (Quality standards)

  • ข้อกำหนดและมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของไข่เค็ม เพื่อให้มีความสม่ำเสมอและปลอดภัย
 6. การเก็บรักษา (Storage)

  • กระบวนการที่ใช้ในการเก็บรักษาไข่เค็มเพื่อคงความสดในระยะยาว
 7. การตลาด (Marketing)

  • กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความต้องการและการโปรโมตไข่เค็มให้เป็นที่รู้จักและนิยม
 8. ตลาดในประเทศ (Domestic market)

  • การขายและจำหน่ายไข่เค็มในตลาดภายในประเทศ
 9. ตลาดส่งออก (Export market)

  • การขายและจำหน่ายไข่เค็มไปยังตลาดต่างประเทศ
 10. วัสดุและอุปกรณ์ (Materials and equipment)

  • วัสดุและเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิตไข่เค็ม เช่น ภาชนะ กล่องแพคเกจ และเครื่องในการแช่

จดบริษัท ธุรกิจไข่เค็ม ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท

  • เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับชื่อบริษัทอื่นและเป็นไปตามกฎหมาย คุณต้องตรวจสอบที่สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาชื่อนิติบุคคล (DBD) หรือทางอินเตอร์เน็ตเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ในการใช้ชื่อที่คุณเลือก
 2. จัดเตรียมเอกสาร

  • ต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็นในการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งอาจมีการแต่งเตรียมใบสำคัญสถานประกอบการ, สำเนาบัตรประชาชนของผู้จัดตั้งบริษัท, สำเนาทะเบียนบ้าน, แผนที่ตั้งสำนักงาน, และเอกสารอื่น ๆ
 3. ตรวจสอบความเป็นไปได้ของชื่อบริษัท

  • สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาชื่อนิติบุคคล (DBD) จะตรวจสอบความเป็นไปได้ของชื่อบริษัทที่คุณเลือก และจะมีช่องทางให้คุณทราบว่าชื่อนั้นถูกต้องหรือไม่
 4. ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัท

  • คุณต้องยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทที่สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาชื่อนิติบุคคล (DBD) พร้อมทั้งเอกสารประกอบต่าง ๆ ตามที่กำหนด
 5. จ่ายค่าธรรมเนียม

  • ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าจดทะเบียน ค่าจดทะเบียนเจ้าของสถานประกอบการ เป็นต้น
 6. รับใบอนุญาตจดทะเบียนบริษัท

  • เมื่อคำขอจดทะเบียนบริษัทได้รับการอนุมัติ สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาชื่อนิติบุคคล (DBD) จะมอบใบอนุญาตจดทะเบียนบริษัทให้แก่คุณ
 7. ได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

  • คุณต้องได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax Identification Number, TIN) จากกรมสรรพากร เพื่อใช้ในการเสียภาษี
 8. เปิดบัญชีธนาคาร

  • เปิดบัญชีธนาคารสำหรับบริษัทเพื่อใช้ในการทำธุรกรรมการเงินและการบริหารการเงินของบริษัท

บริษัท ธุรกิจไข่เค็ม เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

  • นี่เป็นภาษีที่บุคคลธรรมดาที่มีรายได้จะต้องเสียตามอัตราภาษีที่กำหนดโดยรัฐบาลสำหรับรายได้ที่ได้รับ
 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

  • หากประเทศที่บริษัทตั้งอยู่มีระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บริษัทอาจต้องเสียภาษีนี้สำหรับสินค้าและบริการที่ขาย
 3. ภาษีบริษัท

  • บริษัททุกประเภทต้องเสียภาษีบริษัทตามรายได้หรือกำไรที่ได้จากธุรกิจ
 4. สาธารณูปโภค

  • บางประเทศอาจเรียกเก็บภาษีสาธารณูปโภคจากธุรกิจที่ใช้พลังงานหรือทรัพยากรสาธารณูปโภค
 5. อื่น ๆ

  • อื่น ๆ อาจเป็นเงินเช่นภาษีสิ่งแวดล้อม หรือภาษีอื่น ๆ ที่อาจมีความเฉพาะเจาะจงตามกฎหมายและนโยบายของแต่ละประเทศ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.