จดทะเบียนบริษัท.COM » เย็บผ้า เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจเย็บผ้า มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายผ้าที่เย็บเสร็จ รายได้หลักของธุรกิจเย็บผ้ามาจากการขายผ้าที่ผู้ประกอบการเย็บเสร็จแล้ว ได้รับเงินจากลูกค้าที่ซื้อผ้าสำเร็จรูปในรูปแบบต่างๆ อาทิ ชุดเสื้อผ้า กระโปรง ชุดชั้นใน ฯลฯ

 2. การเย็บผ้าตามคำสั่งลูกค้า ธุรกิจเย็บผ้ายังสามารถสร้างรายได้จากการรับงานเย็บผ้าตามคำสั่งลูกค้า อาจเป็นการรับซื้อผ้าหลายชิ้นแล้วส่งไปยังโรงงานเย็บ หรือก็อาจเป็นการเย็บผ้าตามแบบที่ลูกค้านำมาให้

 3. บริการเย็บปรับแต่ง ธุรกิจเย็บผ้าอาจให้บริการเย็บปรับแต่งผ้าตามที่ลูกค้าต้องการ อาทิ ตัดเย็บขนาด ปรับแต่งรูปร่าง เปลี่ยนแบบแปลน ฯลฯ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจเย็บผ้า

 1. จุดแข็ง Strengths 

  • ความชำนาญในการเย็บและการสร้างผลงานที่มีคุณภาพ
  • สามารถรับทำงานเย็บตามคำสั่งลูกค้าได้
  • การให้บริการเย็บปรับแต่งผ้าตามที่ลูกค้าต้องการ
 2. จุดอ่อน Weaknesses 

  • การแข่งขันที่สูงในอุตสาหกรรมเย็บผ้า
  • ขาดแคลนความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
  • การจัดการธุรกิจที่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญ
 3. โอกาส Opportunities

  • การเพิ่มขึ้นของตลาดที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์และพิเศษ
  • การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเย็บและการออกแบบ
  • การนำเสนอผลิตภัณฑ์ผ้าในช่องทางการขายออนไลน์
 4. อุปสรรค Threats

  • การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มของตลาดและความต้องการของลูกค้า
  • การแข่งขันกับธุรกิจที่มีขนาดใหญ่และคู่แข่งที่มีชื่อเสียง
  • ความเสี่ยงจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจที่สูง

อาชีพ ธุรกิจเย็บผ้า ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. เครื่องจักรและอุปกรณ์ ต้องการลงทุนในเครื่องจักรเย็บผ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องเย็บ โต๊ะตัดผ้า กล้องตัดสติกเกอร์ ฯลฯ

 2. วัตถุดิบและเครื่องมือต่างๆ ต้องมีวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นมีคุณภาพดี รวมถึงการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการเย็บ

 3. พนักงาน หากธุรกิจมีขนาดใหญ่และมีผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนต้องมีการจ้างงานในการเย็บและประกอบผลิตภัณฑ์

 4. พื้นที่ ต้องมีพื้นที่หรือโรงงานที่เหมาะสมในการจัดสร้างธุรกิจเย็บผ้า สำหรับการจัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเย็บผ้า

ธุรกิจเย็บผ้าเกี่ยวข้องกับอาชีพในด้านการเย็บและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผ้า อาชีพที่เกี่ยวข้องได้แก่

 1. ช่างตัดเย็บ ผู้ที่มีความชำนาญในการตัดและเย็บผ้าเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

 2. นักออกแบบและนักวาด ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและวาดรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้น

 3. พนักงานผลิต ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ การเย็บ การประกอบ และการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเย็บผ้า ที่ควรรู้

 1. เย็บผ้า (Sewing) การเชื่อมต่อและต่อเส้นใยผ้าด้วยการใช้เข็มและไหมพรม

 2. สติกเกอร์ (Stitcher) ช่างเย็บผ้าที่มีความเชี่ยวชาญในการเย็บและต่อเส้นใยผ้า

 3. เข็ม (Needle) อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการเย็บผ้า

 4. ไหมพรม (Thread) เส้นใยที่ใช้ในการเย็บผ้า

 5. เครื่องเย็บ (Sewing Machine) เครื่องกลที่ใช้ในการเย็บผ้าอัตโนมัติ

 6. ผ้า (Fabric) วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการเย็บ

 7. ตัดผ้า (Cutting) กระบวนการตัดผ้าเพื่อเตรียมพร้อมในการเย็บ

 8. แบบแปลน (Pattern) แผนภูมิหรือโครงร่างที่ใช้ในการตัดผ้า

 9. ช่างตัด (Cutter) คนที่มีความเชี่ยวชาญในการตัดผ้า

 10. สกรีน (Screen) กระบวนการพิมพ์ลายหรือตัวอักษรบนผ้า

จดบริษัท ธุรกิจเย็บผ้า ทำอย่างไร

 1. ตั้งชื่อบริษัท คิดชื่อบริษัทที่ตรงกับธุรกิจและที่ควรจำไว้ง่าย

 2. กำหนดประเภทธุรกิจ ระบุประเภทของธุรกิจเย็บผ้าที่ต้องการดำเนินการ เช่น ผลิตและขายผลิตภัณฑ์ที่เย็บเสร็จแล้ว หรือรับทำงานเย็บตามคำสั่งลูกค้า

 3. สร้างแผนธุรกิจ กำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินธุรกิจในระยะยาวและระยะสั้น

 4. สร้างบริษัท จดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรมพัฒนาธุรกิจการเกษตร และดำเนินการตามขั้นตอนในการจดทะเบียนและรับใบอนุญาต

 5. หาพื้นที่ หาสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินธุรกิจ เช่น โรงงานเย็บผ้า หรือโรงหนัง

 6. ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซื้อเครื่องจักรเย็บผ้าและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง

 7. สร้างและเสริมสร้างทีมงาน สร้างทีมงานที่มีความชำนาญในการเย็บและประกอบผลิตภัณฑ์

 8. พัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและตอบสนองความต้องการของตลาด

 9. การตลาดและการขาย วางแผนการตลาดและการโฆษณาในการโปรโมตผลิตภัณฑ์

 10. การบำรุงรักษาและการตรวจสอบคุณภาพ ดูแลการบำรุงรักษาเครื่องจักรและสินค้าที่ผลิตขึ้น รวมถึงตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนส่งให้ลูกค้า

บริษัท ธุรกิจเย็บผ้า เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็นภาษีที่มีการเก็บจากการขายสินค้าและบริการ และต้องส่งให้กรมสรรพากรตามอัตราที่กำหนด

 2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับกำไรของธุรกิจ ที่ต้องชำระเมื่อมีกำไรเกิดขึ้น

 3. ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีที่บริษัทต้องส่งให้กับกรมสรรพากรจากกำไรที่ได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและลดหย่อนตามกฎหมาย

 4. อากรขาออก (Export Duty) และอากรขาเข้า (Import Duty) เป็นภาษีที่เกิดขึ้นเมื่อมีการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าต่างประเทศ

 5. อื่นๆ ภาษีอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจแบบเฉพาะเจาะจง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎหมายของแต่ละประเทศและพื้นที่ดังกล่าว

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.