จดทะเบียนบริษัท.COM » ธุรกิจเล็กๆ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจเล็กๆ มีรายได้จากอะไรบ้าง

รายได้ของธุรกิจเล็กๆ อาจมาจากหลายแหล่ง ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจและสินค้าหรือบริการที่มีการให้บริการ อาจมาจากดังนี้

 1. การขายสินค้าหรือบริการ รายได้หลักมาจากการขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า ตัวอย่างเช่น ร้านค้าขายสินค้าต่าง ๆ, ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ, ร้านทำผม, ร้านทำเล็บ เป็นต้น

 2. ค่าบริการ ธุรกิจบางประเภทอาจมีรายได้มาจากการให้บริการต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ค่าซ่อมบำรุง, ค่าประกัน, ค่าบริการจัดเลี้ยงงาน, ค่าทำใบรับรองและใบรับรองสมุทรประทาน เป็นต้น

 3. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย บางธุรกิจอาจมีรายได้จากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ค่าบริการจัดส่ง, ค่าธรรมเนียมบริการต่าง ๆ เป็นต้น

 4. รายได้จากตลาดออนไลน์ ธุรกิจออนไลน์หลายรูปแบบอาจมีรายได้มาจากการขายสินค้าหรือบริการผ่านเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น ร้านค้าออนไลน์, บริการออนไลน์ เป็นต้น

 5. การให้บริการในชุมชน บางธุรกิจเล็กๆ อาจมีรายได้จากการให้บริการแก่ชุมชนท้องถิ่น เช่น ร้านขายผักสด, ร้านขายเสื้อผ้าที่ให้ส่วนลดแก่ชุมชน, ร้านสมุดหรือร้านขายหนังสือเป็นต้น

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจเล็กๆ

SWOT Analysis เป็นกระบวนการที่ช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพและสภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกิจ โดยสรุปผลที่ได้ให้อยู่ในรูปของ 4 ปัจจัยหลักคือ Strengths (ข้อแข็งของธุรกิจ), Weaknesses (ข้ออ่อนของธุรกิจ), Opportunities (โอกาส) และ Threats (อุปสรรค).

 1. จุดแข็ง Strengths คือความเป็นไปได้ที่ธุรกิจมีประสบความสำเร็จ และข้อได้เปรียบของธุรกิจ ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพดี, สินค้าหรือบริการที่มีราคาแข่งขัน, สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจ เป็นต้น

 2. จุดอ่อน Weaknesses คือข้อจำกัดหรือข้อบกพร่องของธุรกิจ ตัวอย่างเช่น การขาดแคลนทรัพยากรทางการเงิน, ขาดความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ, สภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน เป็นต้น

 3. โอกาส Opportunities คือแนวโน้มและสภาพแวดล้อมภายนอกที่อาจส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตและพัฒนา ตัวอย่างเช่น การเพิ่มอาชีพประเภทใหม่, การเปิดตลาดใหม่, สภาพการเศรษฐกิจที่ดี เป็นต้น

 4. อุปสรรค Threats คือปัญหาหรือสภาพแวดล้อมภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ตัวอย่างเช่น การแข่งขันที่เข้มข้น, การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรือนโยบายของรัฐบาล, สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย เป็นต้น

อาชีพ ธุรกิจเล็กๆ ใช้เงินลงทุนอะไร

การลงทุนในธุรกิจเล็กๆ ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจ และขนาดของธุรกิจนั้น ๆ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ดำเนินธุรกิจด้วย ตัวอย่างเช่น

 1. ร้านค้าเล็กๆ การเปิดร้านค้าขนาดเล็ก ๆ อาจต้องลงทุนในค่าเช่าพื้นที่, ค่าซื้อสินค้า, ค่าโฆษณาและการตลาด เป็นต้น ลักษณะการลงทุนจะเป็นแบบเริ่มต้นที่มีขนาดเล็ก ๆ แล้วค่อยๆ เพิ่มขึ้นเมื่อธุรกิจเติบโต

 2. ธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจออนไลน์จำนวนมากสามารถเริ่มต้นด้วยการลงทุนเล็ก ๆ โดยต้องมีความรู้และทักษะในด้านการตลาดออนไลน์ เช่น การสร้างเว็บไซต์, การโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เป็นต้น

 3. การให้บริการเล็กๆ ธุรกิจที่ให้บริการเล็ก ๆ เช่น การให้บริการทำผม, การให้บริการทำเล็บ, การให้บริการทำสวน เป็นต้น สามารถเริ่มต้นด้วยการลงทุนในอุปกรณ์และส่วนใหญ่อาจต้องไม่ต้องลงทุนในพื้นที่หรือสถานที่เปิดให้บริการ

 4. ธุรกิจการผลิตเล็กๆ การเริ่มต้นธุรกิจในสายการผลิตอาจต้องลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการผลิต, วัตถุดิบ, และค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเล็กๆ

ธุรกิจเล็ก ๆ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่ให้บริการหรือขายสินค้าในขนาดเล็ก ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง และอาจไม่ต้องใช้ทรัพยากรหรือพื้นที่ที่ใหญ่เท่าธุรกิจใหญ่ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเล็ก ๆ อาจมีดังนี้

 1. การค้าขาย อาชีพในการค้าขายสินค้าต่าง ๆ ได้แก่ การค้าขายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า, การค้าขายสินค้าเสริมสวย, การค้าขายอุปกรณ์กีฬา เป็นต้น

 2. การให้บริการ อาชีพในการให้บริการต่าง ๆ ได้แก่ การให้บริการทำเล็บ, การให้บริการทำผม, การให้บริการดูแลสวน, การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

 3. การผลิต อาชีพในการผลิตสินค้าต่าง ๆ ได้แก่ การผลิตของหนักเล็ก ๆ, การผลิตสินค้าอาหาร, การผลิตเครื่องประดับ เป็นต้น

 4. การบริการเกษตร อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการทำสวน ปลูกผัก ปลูกไม้ หรือการจำหน่ายพืชที่ปลูกขึ้นเอง

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเล็กๆ ที่ควรรู้

 1. ธุรกิจ (Business) กิจกรรมหรือกลุ่มกิจกรรมที่มุ่งหวังทำกำไรโดยเสนอสินค้าหรือบริการแก่ลูกค้า

 2. รายได้ (Revenue) จำนวนเงินที่ธุรกิจได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการ

 3. ต้นทุน (Cost) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าหรือให้บริการ

 4. กำไร (Profit) ส่วนเกินของรายได้ต่อจากต้นทุน ซึ่งเป็นเป้าหมายในการทำธุรกิจ

 5. ลูกค้า (Customer) บุคคลหรือองค์กรที่ซื้อสินค้าหรือบริการจากธุรกิจ

 6. การตลาด (Marketing) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโปรโมตสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า

 7. การขาย (Sales) กระบวนการขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า

 8. การเปิดร้าน (Startup) ขั้นตอนแรกในการเริ่มต้นธุรกิจ

 9. กู้เงิน (Loan) การขอยืมเงินจากธนาคารหรือองค์กรการเงินเพื่อใช้ในธุรกิจ

 10. การบัญชี (Accounting) การบันทึกและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของธุรกิจเพื่อติดตามผลกำไร-ขาดทุนและการบริหารการเงินในธุรกิจเล็ก ๆ

จดบริษัท ธุรกิจเล็กๆ ทำอย่างไร

การจดทะเบียนบริษัทขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อกำหนดของประเทศที่ธุรกิจต้องการเปิดตั้ง ตัวอย่างขั้นตอนในการจดบริษัทธุรกิจเล็ก ๆ อาจมีดังนี้

 1. สำรวจกฎหมาย ตรวจสอบกฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการจดทะเบียนธุรกิจในประเทศที่ต้องการเปิดตั้งบริษัท

 2. เลือกประเภทของธุรกิจ เลือกประเภทของธุรกิจที่ต้องการเปิดตั้ง เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, ห้างหุ้นส่วน ฯลฯ

 3. ตั้งชื่อบริษัท ตั้งชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น ๆ และเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานรัฐ

 4. จัดเตรียมเอกสาร จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนบริษัท เช่น บันทึกข้อความสัญญา, หนังสือรับรองยอดเงินทุน

 5. การจดทะเบียน ส่งเอกสารที่เตรียมและเสนอคำขอจดทะเบียนบริษัทที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

 6. ขอใบอนุญาตธุรกิจ (ถ้ามี) บางประเภทของธุรกิจอาจต้องขอใบอนุญาตก่อนเริ่มดำเนินธุรกิจ เช่น ธุรกิจอาหาร, การผลิตสินค้าบางประเภท

บริษัท ธุรกิจเล็กๆ เสียภาษีอะไร

การเสียภาษีของบริษัทธุรกิจเล็ก ๆ จะขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจและกฎหมายภาษีในประเทศที่ธุรกิจตั้งอยู่ อาจมีภาษีที่บริษัทต้องเสียเช่น

 1. ภาษีเงินได้บริษัท เป็นภาษีที่บริษัทต้องเสียตามกฎหมายในการเสียภาษีกำไรของธุรกิจ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีที่เก็บจากการขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า

 3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากเจ้าของธุรกิจเป็นบุคคลธรรมดา อาจต้องเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลของเจ้าของบริษัท

 4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ บางธุรกิจอาจต้องเสียภาษีเฉพาะตามกฎหมายในประเทศที่ตั้งอยู่

 5. อื่นๆ อาจมีภาษีอื่น ๆ ที่บริษัทต้องเสียตามกฎหมายเช่น ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ภาษีประกันสังคม ฯลฯ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.