จดทะเบียนบริษัท.COM » ร้านค้า เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจร้านค้า มีรายได้จากอะไรบ้าง

รายได้ของธุรกิจร้านค้าสามารถมาจากหลากหลายแหล่ง ซึ่งอาจแบ่งออกเป็นข้อดังนี้

 1. การขายสินค้า รายได้หลักของร้านค้าคือการขายสินค้าต่างๆ ซึ่งอาจเป็นสินค้าที่ผลิตเองหรือนำเข้ามาจากผู้ผลิตอื่นๆ เช่น เสื้อผ้า อาหาร เครื่องใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ

 2. การให้บริการ บางร้านค้าอาจให้บริการต่างๆ เสริมในร้านค้า เช่น บริการทำเล็บ ทำผม ซ่อมรถ บริการตัดเย็บเสื้อผ้า และอื่นๆ ซึ่งรายได้มาจากการคิดค่าบริการ

 3. การให้คำปรึกษาและสอน บางร้านค้าอาจให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ขาย เช่น การให้คำแนะนำในการใช้สินค้า การอบรมในการใช้งานสินค้า หรือให้คำปรึกษาด้านการเลือกซื้อสินค้า

 4. รายได้จากพื้นที่ให้เช่า บางร้านค้าอาจให้เช่าพื้นที่ภายในร้านเพื่อให้ผู้ประกอบการอื่นมาเปิดร้านหรือบริการภายในร้านค้า

 5. รายได้จากการขายสิทธิการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า บางร้านค้าอาจเปิดรับตัวแทนจำหน่ายสินค้าของร้านค้านั้น ๆ ซึ่งจะมีรายได้จากการขายสินค้าให้กับตัวแทนนี้

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจร้านค้า

SWOT Analysis เป็นกระบวนการที่ใช้สำหรับวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของธุรกิจ ซึ่งช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถรับรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน

 1. จุดแข็ง Strengths คือความสามารถและความเป็นไปได้ที่ดีของธุรกิจ ที่ช่วยเสริมสร้างความได้เปรียบ ต้านทานความขัดแย้งและเปิดโอกาสให้กับธุรกิจ ตัวอย่างเช่น สินค้าที่มีคุณภาพดี บริการลูกค้าที่ดี ทีมงานที่มีความชำนาญ เป็นต้น

 2. จุดอ่อน Weaknesses คือความไม่แข็งแรงหรือข้อจำกัดของธุรกิจ ที่อาจทำให้ธุรกิจไม่สามารถแข่งขันหรือดำเนินการเสรีโดยอิสระ ตัวอย่างเช่น ระบบการบริหารที่ไม่เพียงพอ สินค้าที่มีราคาสูงเกินไป ข้อจำกัดทางทรัพยากร และอื่นๆ

 3. โอกาส Opportunities คือสภาวะแวดล้อมภายนอกที่ทำให้ธุรกิจมีโอกาสในการเติบโตและพัฒนาต่อไป ตัวอย่างเช่น ตลาดที่กว้างขึ้น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตลาด นวัตกรรมใหม่ๆ และการเปิดตลาดในต่างประเทศ

 4. อุปสรรค Threats คือสภาวะแวดล้อมภายนอกที่อาจส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อธุรกิจ ตัวอย่างเช่น คู่แข่งที่แข็งแกร่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย สภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน และอื่นๆ

อาชีพ ธุรกิจร้านค้า ใช้เงินลงทุนอะไร

เมื่อเริ่มต้นธุรกิจร้านค้าควรคำนึงถึงต้นทุนในการเปิดร้านและจัดหาที่ตั้งสำหรับร้านค้า ต้นทุนที่อาจคำนึงถึงได้แก่

 1. ค่าเช่าพื้นที่ ต้องมีการจ่ายค่าเช่าสำหรับพื้นที่ในการเปิดร้าน ซึ่งต้องคำนึงถึงตำแหน่งที่ตั้ง ขนาดของพื้นที่ และความเหมาะสมของพื้นที่

 2. ค่าซื้อสินค้า ต้องมีเงินสำหรับการซื้อสินค้าที่จะนำมาขายในร้านค้า

 3. ค่าต่อเรือน ค่าใช้จ่ายในการต่อเรือน ที่มีไว้ใช้ในการเก็บสินค้าและวัสดุที่ใช้ในร้านค้า

 4. ค่าโฆษณาและการตลาด ต้องมีงบสำหรับการโฆษณาและการตลาดสินค้าเพื่อโปรโมทให้คนรู้จักและมาใช้บริการหรือซื้อสินค้าในร้านค้า

 5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ค่าแรงงาน และค่าบำรุงรักษาอื่นๆ

ต้นทุนที่ใช้ในการเปิดร้านค้าอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของร้านค้า สถานที่ตั้ง และขนาดของธุรกิจ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจร้านค้า

ธุรกิจร้านค้าเกี่ยวข้องกับอาชีพหลายประเภท เนื่องจากมีลักษณะการดำเนินงานที่หลากหลาย ดังนี้

 1. การค้าปลีก ธุรกิจร้านค้าปลีกเกี่ยวข้องกับอาชีพพ่อค้าแม่ค้า หรือเจ้าของร้านค้าที่ขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าที่มาซื้อสินค้าเพื่อใช้เอง

 2. การค้าส่ง ธุรกิจร้านค้าส่งเกี่ยวข้องกับอาชีพนักขายหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้า ซึ่งมักจะขายสินค้าให้กับร้านค้าปลีก ร้านค้าออนไลน์ หรือบริษัทอื่นๆ

 3. การค้าออนไลน์ ธุรกิจร้านค้าออนไลน์เกี่ยวข้องกับอาชีพผู้ดำเนินธุรกิจออนไลน์ ซึ่งขายสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางการตลาดอื่นๆ ในโลกออนไลน์

 4. การค้าสินค้าที่ไม่เป็นวัตถุ ธุรกิจร้านค้าที่ขายสินค้าที่ไม่เป็นวัตถุ เช่น ธุรกิจการขายซอฟต์แวร์ ธุรกิจการขายสิทธิ์ในการให้บริการ เป็นต้น

 5. การค้าสินค้าในห้างสรรพสินค้า ธุรกิจร้านค้าที่เปิดขายสินค้าในห้างสรรพสินค้า ซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบันเนื่องจากสะดวกสบายและมีหลากหลายสินค้าให้เลือกซื้อ

 6. การค้าเครื่องดื่มและอาหาร ธุรกิจร้านค้าที่ขายเครื่องดื่มและอาหารให้กับลูกค้า ซึ่งอาจเป็นร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายเบียร์ ร้านขายไอศครีม เป็นต้น

 7. การค้าเครื่องสำอางและความงาม ธุรกิจร้านค้าที่ขายเครื่องสำอางและสินค้าความงามให้กับลูกค้า เช่น ร้านค้าเครื่องสำอาง ร้านเสริมสวย เป็นต้น

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจร้านค้า ที่ควรรู้

 1. สินค้า (Products) สิ่งของที่บริษัทขายให้กับลูกค้า

 2. ลูกค้า (Customers) บุคคลหรือองค์กรที่ซื้อสินค้าหรือใช้บริการของบริษัท

 3. การตลาด (Marketing) กิจกรรมในการโปรโมทสินค้าหรือบริการเพื่อดึงดูดลูกค้า

 4. การขาย (Sales) กระบวนการขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า

 5. สต็อกสินค้า (Inventory) จำนวนสินค้าที่มีอยู่ในสต็อกของบริษัท

 6. ราคาขาย (Selling price) ราคาที่บริษัทขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า

 7. กำไร (Profit) ความต่างของราคาขายและต้นทุนในการผลิตหรือนำเข้าสินค้า

 8. กลยุทธ์การตลาด (Marketing strategy) แผนการตลาดในการโปรโมทสินค้าหรือบริการของบริษัท

 9. ตลาดเป้าหมาย (Target market) กลุ่มลูกค้าที่บริษัทมุ่งเน้นในการโปรโมทสินค้าหรือบริการ

 10. ธุรกิจค้าปลีก (Retail business) ธุรกิจที่ขายสินค้าหรือบริการโดยตรงให้กับผู้บริโภคที่มาซื้อสินค้าเพื่อใช้เอง

จดบริษัท ธุรกิจร้านค้า ทำอย่างไร

การจดบริษัทธุรกิจร้านค้าเป็นกระบวนการที่ต้องทำตามขั้นตอนและระเบียบของกฎหมายในประเทศที่ต้องการจดบริษัท แต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดและกระบวนการที่แตกต่างกันไป แต่อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนหลักในการจดบริษัทธุรกิจร้านค้าประกอบด้วย

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่น และอยู่ในกรอบกฎหมายที่รัฐบาลกำหนด

 2. ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการใช้ชื่อ ตรวจสอบว่าชื่อที่เลือกใช้มีความเป็นไปได้ในการใช้ได้หรือไม่ โดยตรวจสอบที่หน่วยงานที่มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 3. จัดเตรียมเอกสาร จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นในการจดทะเบียนบริษัท เช่น บันทึกข้อความของบริษัท สำเนาบัตรประชาชนของผู้ก่อตั้ง และเอกสารสำคัญอื่นๆ

 4. ลงทะเบียนบริษัท นำเอกสารที่จัดเตรียมมาลงทะเบียนที่หน่วยงานที่รัฐบาลกำหนดให้ ซึ่งอาจเป็นกรมการค้าหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีหน้าที่จดทะเบียนบริษัท

 5. ออกหุ้น/ส่วนของบริษัท ต้องมีหุ้น/ส่วนทุนของบริษัทที่จะให้กับผู้ก่อตั้งบริษัท

 6. รับประกันสมาชิก (ถ้ามี) บางประเภทของธุรกิจอาจต้องรับประกันสมาชิกของบริษัทในกรณีที่มีความเสี่ยงในการดำเนินกิจการ

 7. ได้รับใบอนุญาตธุรกิจ (ถ้ามี) บางธุรกิจอาจต้องขอรับใบอนุญาตในการดำเนินกิจการจากหน่วยงานรัฐบาล

บริษัท ธุรกิจร้านค้า เสียภาษีอะไร

การเสียภาษีของบริษัทธุรกิจร้านค้าขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจและระเบียบการเสียภาษีของประเทศที่ตั้งบริษัท ภาษีที่บริษัทธุรกิจร้านค้าอาจรวมถึง

 1. ภาษีนิติบุคคล ภาษีที่บริษัทต้องเสียเนื่องจากการเป็นนิติบุคคล ซึ่งอัตราภาษีนี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีที่เกิดจากการขายสินค้าหรือบริการ มักจะเก็บไว้จากลูกค้าเมื่อซื้อสินค้าหรือบริการ

 3. ภาษีอากรขาออก ภาษีที่เกิดขึ้นเมื่อสินค้าถูกส่งออกไปยังประเทศอื่น

 4. ภาษีธุรกิจ ภาษีเพิ่มเติมที่บริษัทต้องเสียตามกฎหมายในประเทศที่ตั้งบริษัท

 5. ภาษีเงินได้บริษัท บางประเภทของธุรกิจอาจต้องเสียภาษีเงินได้บริษัทตามกฎหมาย

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.