ร้านค้า เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจร้านค้า มีรายได้จากอะไรบ้าง

รายได้ของธุรกิจร้านค้าสามารถมาจากหลากหลายแหล่ง ซึ่งอาจแบ่งออกเป็นข้อดังนี้

 1. การขายสินค้า รายได้หลักของร้านค้าคือการขายสินค้าต่างๆ ซึ่งอาจเป็นสินค้าที่ผลิตเองหรือนำเข้ามาจากผู้ผลิตอื่นๆ เช่น เสื้อผ้า อาหาร เครื่องใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ

 2. การให้บริการ บางร้านค้าอาจให้บริการต่างๆ เสริมในร้านค้า เช่น บริการทำเล็บ ทำผม ซ่อมรถ บริการตัดเย็บเสื้อผ้า และอื่นๆ ซึ่งรายได้มาจากการคิดค่าบริการ

 3. การให้คำปรึกษาและสอน บางร้านค้าอาจให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ขาย เช่น การให้คำแนะนำในการใช้สินค้า การอบรมในการใช้งานสินค้า หรือให้คำปรึกษาด้านการเลือกซื้อสินค้า

 4. รายได้จากพื้นที่ให้เช่า บางร้านค้าอาจให้เช่าพื้นที่ภายในร้านเพื่อให้ผู้ประกอบการอื่นมาเปิดร้านหรือบริการภายในร้านค้า

 5. รายได้จากการขายสิทธิการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า บางร้านค้าอาจเปิดรับตัวแทนจำหน่ายสินค้าของร้านค้านั้น ๆ ซึ่งจะมีรายได้จากการขายสินค้าให้กับตัวแทนนี้

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจร้านค้า

SWOT Analysis เป็นกระบวนการที่ใช้สำหรับวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของธุรกิจ ซึ่งช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถรับรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน

 1. จุดแข็ง Strengths คือความสามารถและความเป็นไปได้ที่ดีของธุรกิจ ที่ช่วยเสริมสร้างความได้เปรียบ ต้านทานความขัดแย้งและเปิดโอกาสให้กับธุรกิจ ตัวอย่างเช่น สินค้าที่มีคุณภาพดี บริการลูกค้าที่ดี ทีมงานที่มีความชำนาญ เป็นต้น

 2. จุดอ่อน Weaknesses คือความไม่แข็งแรงหรือข้อจำกัดของธุรกิจ ที่อาจทำให้ธุรกิจไม่สามารถแข่งขันหรือดำเนินการเสรีโดยอิสระ ตัวอย่างเช่น ระบบการบริหารที่ไม่เพียงพอ สินค้าที่มีราคาสูงเกินไป ข้อจำกัดทางทรัพยากร และอื่นๆ

 3. โอกาส Opportunities คือสภาวะแวดล้อมภายนอกที่ทำให้ธุรกิจมีโอกาสในการเติบโตและพัฒนาต่อไป ตัวอย่างเช่น ตลาดที่กว้างขึ้น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตลาด นวัตกรรมใหม่ๆ และการเปิดตลาดในต่างประเทศ

 4. อุปสรรค Threats คือสภาวะแวดล้อมภายนอกที่อาจส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อธุรกิจ ตัวอย่างเช่น คู่แข่งที่แข็งแกร่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย สภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน และอื่นๆ

อาชีพ ธุรกิจร้านค้า ใช้เงินลงทุนอะไร

เมื่อเริ่มต้นธุรกิจร้านค้าควรคำนึงถึงต้นทุนในการเปิดร้านและจัดหาที่ตั้งสำหรับร้านค้า ต้นทุนที่อาจคำนึงถึงได้แก่

 1. ค่าเช่าพื้นที่ ต้องมีการจ่ายค่าเช่าสำหรับพื้นที่ในการเปิดร้าน ซึ่งต้องคำนึงถึงตำแหน่งที่ตั้ง ขนาดของพื้นที่ และความเหมาะสมของพื้นที่

 2. ค่าซื้อสินค้า ต้องมีเงินสำหรับการซื้อสินค้าที่จะนำมาขายในร้านค้า

 3. ค่าต่อเรือน ค่าใช้จ่ายในการต่อเรือน ที่มีไว้ใช้ในการเก็บสินค้าและวัสดุที่ใช้ในร้านค้า

 4. ค่าโฆษณาและการตลาด ต้องมีงบสำหรับการโฆษณาและการตลาดสินค้าเพื่อโปรโมทให้คนรู้จักและมาใช้บริการหรือซื้อสินค้าในร้านค้า

 5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ค่าแรงงาน และค่าบำรุงรักษาอื่นๆ

ต้นทุนที่ใช้ในการเปิดร้านค้าอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของร้านค้า สถานที่ตั้ง และขนาดของธุรกิจ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจร้านค้า

ธุรกิจร้านค้าเกี่ยวข้องกับอาชีพหลายประเภท เนื่องจากมีลักษณะการดำเนินงานที่หลากหลาย ดังนี้

 1. การค้าปลีก ธุรกิจร้านค้าปลีกเกี่ยวข้องกับอาชีพพ่อค้าแม่ค้า หรือเจ้าของร้านค้าที่ขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าที่มาซื้อสินค้าเพื่อใช้เอง

 2. การค้าส่ง ธุรกิจร้านค้าส่งเกี่ยวข้องกับอาชีพนักขายหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้า ซึ่งมักจะขายสินค้าให้กับร้านค้าปลีก ร้านค้าออนไลน์ หรือบริษัทอื่นๆ

 3. การค้าออนไลน์ ธุรกิจร้านค้าออนไลน์เกี่ยวข้องกับอาชีพผู้ดำเนินธุรกิจออนไลน์ ซึ่งขายสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางการตลาดอื่นๆ ในโลกออนไลน์

 4. การค้าสินค้าที่ไม่เป็นวัตถุ ธุรกิจร้านค้าที่ขายสินค้าที่ไม่เป็นวัตถุ เช่น ธุรกิจการขายซอฟต์แวร์ ธุรกิจการขายสิทธิ์ในการให้บริการ เป็นต้น

 5. การค้าสินค้าในห้างสรรพสินค้า ธุรกิจร้านค้าที่เปิดขายสินค้าในห้างสรรพสินค้า ซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบันเนื่องจากสะดวกสบายและมีหลากหลายสินค้าให้เลือกซื้อ

 6. การค้าเครื่องดื่มและอาหาร ธุรกิจร้านค้าที่ขายเครื่องดื่มและอาหารให้กับลูกค้า ซึ่งอาจเป็นร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายเบียร์ ร้านขายไอศครีม เป็นต้น

 7. การค้าเครื่องสำอางและความงาม ธุรกิจร้านค้าที่ขายเครื่องสำอางและสินค้าความงามให้กับลูกค้า เช่น ร้านค้าเครื่องสำอาง ร้านเสริมสวย เป็นต้น

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจร้านค้า ที่ควรรู้

 1. สินค้า (Products) สิ่งของที่บริษัทขายให้กับลูกค้า

 2. ลูกค้า (Customers) บุคคลหรือองค์กรที่ซื้อสินค้าหรือใช้บริการของบริษัท

 3. การตลาด (Marketing) กิจกรรมในการโปรโมทสินค้าหรือบริการเพื่อดึงดูดลูกค้า

 4. การขาย (Sales) กระบวนการขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า

 5. สต็อกสินค้า (Inventory) จำนวนสินค้าที่มีอยู่ในสต็อกของบริษัท

 6. ราคาขาย (Selling price) ราคาที่บริษัทขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า

 7. กำไร (Profit) ความต่างของราคาขายและต้นทุนในการผลิตหรือนำเข้าสินค้า

 8. กลยุทธ์การตลาด (Marketing strategy) แผนการตลาดในการโปรโมทสินค้าหรือบริการของบริษัท

 9. ตลาดเป้าหมาย (Target market) กลุ่มลูกค้าที่บริษัทมุ่งเน้นในการโปรโมทสินค้าหรือบริการ

 10. ธุรกิจค้าปลีก (Retail business) ธุรกิจที่ขายสินค้าหรือบริการโดยตรงให้กับผู้บริโภคที่มาซื้อสินค้าเพื่อใช้เอง

จดบริษัท ธุรกิจร้านค้า ทำอย่างไร

การจดบริษัทธุรกิจร้านค้าเป็นกระบวนการที่ต้องทำตามขั้นตอนและระเบียบของกฎหมายในประเทศที่ต้องการจดบริษัท แต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดและกระบวนการที่แตกต่างกันไป แต่อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนหลักในการจดบริษัทธุรกิจร้านค้าประกอบด้วย

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่น และอยู่ในกรอบกฎหมายที่รัฐบาลกำหนด

 2. ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการใช้ชื่อ ตรวจสอบว่าชื่อที่เลือกใช้มีความเป็นไปได้ในการใช้ได้หรือไม่ โดยตรวจสอบที่หน่วยงานที่มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 3. จัดเตรียมเอกสาร จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นในการจดทะเบียนบริษัท เช่น บันทึกข้อความของบริษัท สำเนาบัตรประชาชนของผู้ก่อตั้ง และเอกสารสำคัญอื่นๆ

 4. ลงทะเบียนบริษัท นำเอกสารที่จัดเตรียมมาลงทะเบียนที่หน่วยงานที่รัฐบาลกำหนดให้ ซึ่งอาจเป็นกรมการค้าหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีหน้าที่จดทะเบียนบริษัท

 5. ออกหุ้น/ส่วนของบริษัท ต้องมีหุ้น/ส่วนทุนของบริษัทที่จะให้กับผู้ก่อตั้งบริษัท

 6. รับประกันสมาชิก (ถ้ามี) บางประเภทของธุรกิจอาจต้องรับประกันสมาชิกของบริษัทในกรณีที่มีความเสี่ยงในการดำเนินกิจการ

 7. ได้รับใบอนุญาตธุรกิจ (ถ้ามี) บางธุรกิจอาจต้องขอรับใบอนุญาตในการดำเนินกิจการจากหน่วยงานรัฐบาล

บริษัท ธุรกิจร้านค้า เสียภาษีอะไร

การเสียภาษีของบริษัทธุรกิจร้านค้าขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจและระเบียบการเสียภาษีของประเทศที่ตั้งบริษัท ภาษีที่บริษัทธุรกิจร้านค้าอาจรวมถึง

 1. ภาษีนิติบุคคล ภาษีที่บริษัทต้องเสียเนื่องจากการเป็นนิติบุคคล ซึ่งอัตราภาษีนี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีที่เกิดจากการขายสินค้าหรือบริการ มักจะเก็บไว้จากลูกค้าเมื่อซื้อสินค้าหรือบริการ

 3. ภาษีอากรขาออก ภาษีที่เกิดขึ้นเมื่อสินค้าถูกส่งออกไปยังประเทศอื่น

 4. ภาษีธุรกิจ ภาษีเพิ่มเติมที่บริษัทต้องเสียตามกฎหมายในประเทศที่ตั้งบริษัท

 5. ภาษีเงินได้บริษัท บางประเภทของธุรกิจอาจต้องเสียภาษีเงินได้บริษัทตามกฎหมาย

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

ขนมอบ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

เปิดร้านเบเกอรี่ ลงทุนเท่าไหร่ ตัวอย่างธุรกิจร้านเบเกอรี่ ธุรกิจเบเกอรี่โฮมเมด ไอเดียร้านเบเกอรี่เล็กๆ เปิดร้านเบเกอรี่ รายได้ อยากเปิดร้านเบเกอรี่ ต้องทําไง เปิดร้านเบเกอรี่เล็กๆ ใช้ทุนเท่าไหร่ เปิดร้านเบเกอรี่ อุปกรณ์ ใกล้ฉัน ออนไลน์

เครื่องคิดเลข เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

สูตรหาทุน กําไร วิธี หา กำไรจากราคาขาย สูตรหากําไร ขาดทุน วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ ยอดขาย เป้า วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ จากยอดขาย วิธีคิดกําไร ต้นทุน วิธีคิดกําไร สินค้า วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ ต้นทุน ใกล้ฉัน ออนไลน์

ฟรีแลนซ์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ฟรี แลน ซ์ หางานจากไหน งานฟรีแลนซ์ ทําที่บ้าน มีอะไรบ้าง อาชีพฟรีแลนซ์ คุณสมบัติ หางาน ฟรี แลน ซ์ ทํา ที่บ้าน งานฟรีแลนซ์ ทําที่บ้าน งานฟรีแลนซ์ พิมพ์งาน งานฟรีแลนซ์ คือ งานฟรีแลนซ์ ทําที่บ้าน pantip

เหล็กดัด เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

เหล็กดัดหน้าต่าง โม เดิ ร์ น. ราคา เหล็กดัดหน้าต่างบานเลื่อน เหล็กดัด สําเร็จรูป เหล็กดัดหน้าต่างราคาถูก เหล็กดัดหน้าต่าง โมเดิร์น เหล็กดัด ไทวัสดุ เหล็กดัดหน้าต่างสําเร็จรูป ไทวัสดุ เหล็กดัดหน้าต่างไม้ ราคา ออนไลน์

รถสไลด์ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ธุรกิจรถสไลด์  กฎหมาย รถสไลด์ ค่า จดทะเบียน รถสไลด์ รถสไลด์ ค่าบริการ ราคารถสไลด์ รับ ทำ รถสไลด์ กระบะ ทํา รถสไลด์ ราคา วิธี หางาน รถสไลด์ ออนไลน์

คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ เงินเดือน คอนเทนต์ครีเอเตอร์ มีอะไรบ้าง ครีเอเตอร์ดิจิทัล เฟสบุ๊ค คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ คืออะไร อาชีพครีเอเตอร์ คืออะไร Content Creator คุณสมบัติ content creator จบอะไร ครีเอเตอร์ดิจิทัล คือ

ร้านอาหารไทย เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ไอเดียเปิดร้านอาหารเล็กๆ ขั้นตอนการเปิดร้านใหม่ เปิดร้านอาหาร คนเดียว เปิดร้านอาหารอะไรดี คู่มือเปิดร้านอาหาร ธุรกิจร้านอาหาร มีอะไรบ้าง สร้างร้านอาหารแบบประหยัด เปิดร้านอาหาร วันแรก

สนามกอล์ฟ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

แผนธุรกิจสนามกอล์ฟ สร้างสนามไดร์ฟกอล์ฟ ราคา ทํา สนามกอล์ฟในบ้าน รับสร้างสนามกอล์ฟ สนามไดร์ฟกอล์ฟ ทํา เอง สร้างสนามกอล์ฟ ราคา สนามไดร์ฟกอล์ฟ ขนาดมาตรฐาน ขายสนามไดร์ฟกอล์ฟ ออนไลน์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top