เสื้อยืด เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจเสื้อยืด มีรายได้จากอะไรบ้าง

รายได้ของธุรกิจเสื้อยืดสามารถมาจากหลายที่มา ดังนี้

 1. การขายเสื้อยืดสำเร็จรูป รายได้หลักของธุรกิจเสื้อยืดคือการขายเสื้อยืดที่สำเร็จรูปแก่ลูกค้าทั้งตัวบรรจุและขายออนไลน์

 2. การผลิตสินค้าเสริมค่าของเสื้อยืด ธุรกิจเสื้อยืดอาจมีการสร้างรายได้เสริมโดยการผลิตสินค้าเสริมค่า เช่น สกรีนและปัก

 3. การจำหน่ายอุปกรณ์และวัตถุดิบ ธุรกิจเสื้อยืดอาจจำหน่ายอุปกรณ์และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเสื้อยืดให้กับธุรกิจอื่น

 4. การให้บริการออกแบบและสร้างแบรนด์ ธุรกิจเสื้อยืดอาจมีบริการให้ลูกค้าออกแบบเสื้อยืดและสร้างแบรนด์ส่วนตัว

 5. รายได้จากการส่งเสื้อยืดออกไปยังตลาดต่างประเทศ ธุรกิจเสื้อยืดที่สามารถส่งสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศย่อมสามารถเพิ่มรายได้ได้จากการขายสินค้าไปยังตลาดนั้น

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจเสื้อยืด

SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ธุรกิจซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถศึกษาจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง ต่อมานำมาใช้ในการวางกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจ การวิเคราะห์ SWOT ประกอบด้วย

 1. จุดแข็ง Strengths คือปัจจัยหรืออาการที่เป็นความสามารถของธุรกิจที่ทำให้เกิดความได้เปรียบกว่าคู่แข่ง หรือทำให้ธุรกิจมีความเด่นชั้นใน อาจเป็นการออกแบบที่น่าสนใจ, คุณภาพสินค้าที่ดี, ต้นทุนการผลิตที่ต่ำ และเครือข่ายลูกค้าที่กว้างขวาง

 2. จุดอ่อน Weaknesses คือปัจจัยหรืออาการที่เป็นจุดอ่อนของธุรกิจ ทำให้ธุรกิจมีความเสียหายในเรื่องของการแข่งขัน หรือขาดความสามารถในบางด้าน อาจเป็นข้อจำกัดในการผลิตสินค้า การจัดการทรัพยากรน้อย หรือการตลาดที่ไม่ดีเพียงพอ

 3. โอกาส Opportunities คือปัจจัยหรืออาการที่เสนอโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ เช่น ตลาดที่กำลังเติบโต, ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง หรือเทคโนโลยีใหม่ที่มีโอกาสที่จะสร้างมาให้กับธุรกิจ

 4. อุปสรรค Threats คือปัจจัยหรืออาการที่เป็นอุปสรรคหรือความเสี่ยงต่อธุรกิจ เช่น การแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น, การเปลี่ยนแปลงในนโยบายภาครัฐ, และความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก

การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้ธุรกิจสามารถพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมและเปิดโอกาสใหม่ในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพ ธุรกิจเสื้อยืด ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. อุปกรณ์การผลิต เครื่องเย็บเสื้อผ้า หรือ เครื่องสกรีนสำหรับพิมพ์รูปหรือตัวอักษรบนเสื้อผ้า เครื่องตัดผ้า และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเสื้อยืด

 2. วัสดุการผลิต ผ้าที่ใช้ในการทำเสื้อยืด เช่น ผ้าคอตตอน ผ้านำ้หนัก ผ้าโพลีเอสเตอร์ เป็นต้น

 3. ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและพัฒนาสินค้า ค่าใช้จ่ายในการวางแผนและออกแบบสินค้าเสื้อยืด รวมถึงการสร้างแบรนด์และลอโก้ของธุรกิจ

 4. การตลาดและโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการโปรโมตและโฆษณาสินค้าเสื้อยืด เช่น การสร้างเว็บไซต์ การโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย การใช้บริการโฆษณา

 5. การจัดส่งและการขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าเสื้อผ้าไปยังลูกค้า รวมถึงค่าบริการขนส่ง

 6. ค่าใช้จ่ายในด้านการบริหารและดูแลธุรกิจ เช่น ค่าเช่าสำนักงาน ค่าจ้างพนักงาน ค่าบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลธุรกิจ

 7. สต็อกสินค้า ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าในสต็อกเพื่อขายให้กับลูกค้า

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเสื้อยืด

ธุรกิจเสื้อยืดเกี่ยวข้องกับอาชีพในด้านการออกแบบและผลิตเสื้อผ้า ซึ่งอาจมีอาชีพที่เกี่ยวข้องได้แก่

 1. นักออกแบบและนักวาดรูป ผู้ที่มีความสามารถในการออกแบบและวาดรูปเสื้อผ้า

 2. ช่างตัดและเย็บผ้า คนที่มีความเชี่ยวชาญในการตัดและเย็บเสื้อผ้าให้พร้อมขาย

 3. ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายผ้า ธุรกิจเสื้อยืดต้องมีผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผ้าที่ใช้ในการผลิตเสื้อ

 4. ผู้ประกอบการ คนที่ดูแลและจัดการธุรกิจเสื้อยืดให้เป็นไปตามเป้าหมายและกำไร

 5. พนักงานด้านการตลาดและโฆษณา คนที่มีหน้าที่ในการตลาดและโฆษณาสินค้าเสื้อผ้า

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเสื้อยืด ที่ควรรู้

 1. เสื้อยืด (T-shirt) เสื้อผ้าประเภทหนึ่งที่มีความสะดวกสบาย มีแขนสั้นและไม่มีปก

 2. ผ้า (Fabric) วัสดุที่ใช้ในการทำเสื้อผ้า ซึ่งอาจเป็นผ้าประเภทต่างๆ เช่น ผ้าคอตตอน ผ้านำ้หนัก ผ้าโพลีเอสเตอร์ เป็นต้น

 3. การออกแบบ (Design) กระบวนการวางแผนและสร้างแบบสำหรับเสื้อผ้าก่อนที่จะทำการผลิต

 4. การผลิต (Production) กระบวนการทำเสื้อผ้าจริงๆ ตั้งแต่การตัดผ้า ตั้งแต่การเย็บไปจนถึงการสกรีนหรือปักเสื้อ

 5. สกรีน (Screen Printing) กระบวนการพิมพ์รูปหรือตัวอักษรลงบนเสื้อผ้าด้วยการใช้เส้นตาข่าย

 6. ปัก (Embroidery) กระบวนการเย็บตัวอักษรหรือลวดลายลงบนเสื้อผ้า

 7. การตลาด (Marketing) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโปรโมตและขายสินค้าเสื้อผ้า

 8. ธุรกิจ (Business) กิจการหรือกิจการที่มุ่งหวังหากำไรจากการผลิตและขายสินค้า

 9. พื้นที่ประกอบการ (Workspace) พื้นที่หรือสถานที่ที่ใช้ในการผลิตเสื้อผ้าและดำเนินกิจการ

 10. การขายออนไลน์ (Online Sales) กระบวนการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มการขายออนไลน์

จดบริษัท ธุรกิจเสื้อยืด ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อธุรกิจที่ไม่ซ้ำกับธุรกิจอื่นๆ และตรงกับกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการ

 2. ลงทะเบียนบริษัท ส่งเอกสารเพื่อลงทะเบียนบริษัทที่สำนักงานพาณิชย์ในพื้นที่ที่ต้องการจดตั้งบริษัท

 3. ขอใบอนุญาต ขอใบอนุญาตธุรกิจเสื้อยืดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการค้าต่างประเทศ

 4. เตรียมสถานที่ หาสถานที่ทำธุรกิจและปรับแต่งห้องเพื่อให้เหมาะสมกับการผลิตเสื้อยืด

 5. จัดหาอุปกรณ์และวัตถุดิบ จัดหาอุปกรณ์และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเสื้อยืด

 6. สร้างแบรนด์และการตลาด สร้างแบรนด์และกำหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความนิยมและขายเสื้อยืด

บริษัท ธุรกิจเสื้อยืด เสียภาษีอะไร

ธุรกิจเสื้อยืดอาจมีการเสียภาษีหลายประเภท ที่สำคัญที่สุดคือ

 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทที่มีกำไรจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยอัตราภาษีจะขึ้นอยู่กับมูลค่ากำไรที่ทำได้

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม หากธุรกิจขายเสื้อยืดมีมูลค่าการขายที่เกินกว่าราคาหนึ่งล้านบาทต่อปี ก็ต้องลงทะเบียนเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

 3. ภาษีอากรส่วนท้องถิ่น ธุรกิจเสื้อยืดอาจต้องเสียภาษีอากรส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายท้องถิ่นที่บริษัทตั้งอยู่

 4. ภาษีนิติบุคคลอื่นๆ อื่นๆ อาจมีการเสียภาษีอื่นๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่น ภาษีส่วนแบ่งของผู้ถือหุ้น

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

ขายผลไม้ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ไอเดียขายผลไม้สด ลงทุนขายผลไม้ปอก ขายผลไม้ท้ายรถกระบะ ลงทุนขายผลไม้สด ขายผลไม้สดหั่น กําไรดีไหม ธุรกิจขายผลไม้ออนไลน์ ขายผลไม้ ลงทุนเท่าไหร่ ขายผลไม้แช่เย็น ออนไลน์

อาชีพ youtuber เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

อาชีพ youtuber รายได้ อยากเป็น youtuber ต้องเรียนอะไร อยากเป็น youtuber pantip อาชีพ Youtuber เริ่ม ต้น เป็น YouTuber อาชีพ Youtuber ข้อดี กฎ ของ การเป็น youtuber  Youtuber คือ

เติมเงิน เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

สมัครตัวแทนเติมเงินออนไลน์ ทุกระบบ ธุรกิจเติมเงินออนไลน์ wepay ธุรกิจเติมเงินออนไลน์ ด้วย มือ ถือ แอพเติมเงินออนไลน์ทุกเครือข่าย ธุรกิจเติมเงินออนไลน์ สมัครตัวแทนเติมเงิน ais ตัวแทน เติมเกม เติมเงิน คน ขาย AIS ออนไลน์

การค้าขายออนไลน์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ เริ่มต้นขายของ อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี การขายออนไลน์ในปัจจุบัน เริ่มต้นขายของออนไลน์ pantip แม่ค้าออนไลน์มือใหม่ เริ่ม ขายของออนไลน์ ไม่สต๊อกสินค้า

โลจิสติกส์ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ธุรกิจโลจิสติกส์ มีอะไรบ้าง ธุรกิจโลจิสติกส์ในไทย ธุรกิจโลจิสติกส์ มีกี่ประเภท ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ อยากทำธุรกิจ โล จิ สติ ก ส์ หัวใจของโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ธุรกิจโลจิสติกส์ คือ หัวใจของโลจิสติกส์ คือ ออนไลน์

เพาะปลาสวยงาม เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ธุรกิจปลาสวยงาม แผนธุรกิจ ขายปลาสวยงาม จดทะเบียน ขายปลาสวยงาม ธุรกิจ ปลาสวยงาม ธุรกิจขายปลาสด ขั้นตอนการเลี้ยงปลาสวยงาม6ข้อ ฟาร์มปลาสวยงาม ราชบุรี ออนไลน์

อินฟลูเอนเซอร์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

สมัครเป็นอินฟลูเอนเซอร์ อยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ pantip อินฟลูเอนเซอร์ รายได้ อินฟลูเอนเซอร์ คืออะไร อยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ ต้องทําไง อยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ ต้องเรียนอะไร งาน อิน ฟ ลู เอน เซอร์ คุณสมบัติของอินฟลูเอนเซอร์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top