จดทะเบียนบริษัท.COM » เทรดดิ้ง เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจเทรดดิ้ง มีรายจากอะไรบ้าง

รายได้ของธุรกิจเทรดดิ้งมาจากกำไรที่ได้จากการซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆ โดยที่กำไรนี้เกิดจากความแตกต่างในราคาของสินทรัพย์ที่ถูกซื้อมากับราคาของสินทรัพย์ที่ขายไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 1. กำไรจากการซื้อขายหุ้น (Stock Trading Profit) หุ้นเป็นสินทรัพย์ที่ถูกซื้อขายบ่อยครั้งในตลาดหุ้น ธุรกิจเทรดดิ้งสามารถกำไรจากการซื้อหุ้นในราคาถูกและขายหุ้นในราคาสูงกว่าราคาที่ซื้อมา ทำให้เกิดกำไรในการเทรดหุ้น

 2. กำไรจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex Trading Profit) เป็นกำไรที่เกิดจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ หรือ Forex ซึ่งมีความแตกต่างในอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินที่แตกต่างกัน

 3. กำไรจากการซื้อขายสินค้าอื่นๆ (Commodities Trading Profit) รวมถึงสินค้าเช่น ทองคำ น้ำมัน ฯลฯ ธุรกิจเทรดดิ้งสามารถกำไรจากการซื้อสินค้าในราคาถูกและขายสินค้าในราคาสูงกว่าราคาที่ซื้อมา

 4. กำไรจากการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน (Financial Instruments Trading Profit) สามารถซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นส่วน ในตลาดทุน และตลาดอื่นๆ ซึ่งสามารถกำไรจากการซื้อขายในราคาที่แตกต่างกัน

สำหรับธุรกิจเทรดดิ้ง การตัดสินใจเป็นสำคัญในการสร้างกำไร การวิเคราะห์และการวางแผนในการซื้อขายเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจเทรดดิ้งสามารถทำกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจเทรดดิ้ง

SWOT analysis เป็นกระบวนการวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อทำความเข้าใจถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจมีกลยุทธ์ในการต่อสู้กับการแข่งขันและพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างเหมาะสม การวิเคราะห์มักจะใช้แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้

 1. จุดแข็ง Strengths คือปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจมีความเก่งกาจ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและตลาด ซึ่งอาจเป็นทักษะพิเศษของบุคลากร การบริการที่มีคุณภาพ หรือการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดี

 2. จุดอ่อน Weaknesses คือปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจมีข้อจำกัด และต้องการแก้ไขหรือพัฒนา เช่น ระบบการบริหารจัดการที่ไม่เพียงพอ ทีมงานที่ขาดความเชี่ยวชาญ หรือการตลาดที่ไม่เหมาะสม

 3. โอกาส Opportunities คือปัจจัยภายนอกที่สามารถให้โอกาสแก่ธุรกิจในการเติบโตและพัฒนา เช่น ตลาดที่กว้างขวาง การเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย หรือความต้องการใหม่จากลูกค้า

 4. อุปสรรค Threats คือปัจจัยภายนอกที่อาจเป็นอันตรายแก่ธุรกิจ ทำให้ต้องระวังหรือต้องปรับกลยุทธ์ อาทิ การแข่งขันที่รุนแรง สภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน หรือการเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย

การวิเคราะห์ SWOT จำเป็นต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและใส่ใจในความเป็นจริงของธุรกิจ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการวางกลยุทธ์และการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพ ธุรกิจเทรดดิ้ง ใช้เงินลงทุนอะไร

การเริ่มต้นธุรกิจเทรดดิ้งต้องการการลงทุนที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากการเทรดเป็นกิจกรรมที่ควรให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษา ฝึกฝนและความเข้าใจในตลาดที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาทิเช่น

 1. เงินทุนการซื้อขาย ต้องมีเงินทุนเพียงพอที่จะใช้ซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆ เช่น หุ้น สกุลเงินต่างประเทศ หรือสินค้าที่นำมาเทรด

 2. การศึกษาและฝึกฝน ต้องมีการศึกษาและฝึกฝนในด้านการเทรดอย่างเข้มข้น เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ตลาดและการตัดสินใจในการซื้อขาย

 3. ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี การใช้ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ตลาดและการเทรดจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญและการลงทุน

 4. การตลาดและโฆษณา ต้องมีการลงทุนในกิจกรรมการตลาดและโฆษณาเพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือในตลาด

 5. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย ค่าเช่าระบบการซื้อขาย หรือค่าใช้จ่ายในการศึกษาและวิเคราะห์ตลาด

การเริ่มต้นธุรกิจเทรดดิ้งควรมีการวางแผนและการสำรวจความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เนื่องจากเทรดดิ้งเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง การทำความเข้าใจและควบคุมความเสี่ยงจึงเป็นสำคัญในการประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเทรดดิ้ง

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทรดดิ้งได้แก่

 1. นักเทรด (Trader) บุคคลที่มีความชำนาญในการซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆ เช่น หุ้น สกุลเงิน สินค้า และสินทรัพย์อื่นๆ ในตลาดทางการเงิน

 2. วิเคราะห์ตลาด (Market Analyst) ผู้ที่ทำการวิเคราะห์และสำรวจสภาพแวดล้อมของตลาดเพื่อให้ข้อมูลในการตัดสินใจซื้อขายสินทรัพย์

 3. นักเศรษฐศาสตร์ (Economist) ผู้ที่ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อตลาดเพื่อให้ข้อมูลในการวิเคราะห์แนวโน้ม

 4. นักเงิน (Financial Specialist) ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการเงินและการลงทุน ช่วยให้ผู้เริ่มต้นเทรดเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงิน

 5. นักวิเคราะห์บริษัท (Company Analyst) วิเคราะห์สภาพความเสี่ยงและโอกาสในการลงทุนในบริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในตลาดหุ้น

 6. นักการเงิน (Financial Advisor) ให้คำแนะนำในการวางแผนการเงินและการลงทุนให้กับลูกค้า

 7. นักลงทุน (Investor) บุคคลที่ลงทุนในตลาดหุ้นและสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อหารายได้จากการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเทรดดิ้ง ที่ควรรู้

 1. เทรดดิ้ง (Trading) กิจกรรมการซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆ ในตลาดที่ต่างกันเพื่อหารายได้จากความแตกต่างในราคา

 2. หุ้น (Stock) ส่วนแบ่งของบริษัทที่มีการเทรดในตลาดหุ้น

 3. สกุลเงินต่างประเทศ (Forex) เป็นตลาดที่เกิดการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

 4. อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate) ราคาของสกุลเงินที่กำหนดโดยตลาด

 5. การวิเคราะห์ตลาด (Market Analysis) กระบวนการวิเคราะห์และทำความเข้าใจในสภาพแวดล้อมของตลาด

 6. กำไร (Profit) รายได้ที่ได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว

 7. ขาดทุน (Loss) การสูญเสียเงินหรือสินทรัพย์ในการซื้อขาย

 8. ตลาดทุน (Capital Market) ตลาดที่มีการเทรดสินทรัพย์ต่างๆ เช่น หุ้น พันธบัตร ฯลฯ

 9. ความเสี่ยง (Risk) ความเสี่ยงในการซื้อขายที่อาจส่งผลให้เกิดขาดทุน

 10. ความรับผิดชอบ (Responsibility) การเป็นผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมในการเทรด

จดบริษัท ธุรกิจเทรดดิ้ง ทำอย่างไร

ในการจดทะเบียนบริษัทธุรกิจเทรดดิ้ง ขั้นแรกต้องตั้งชื่อบริษัท ซึ่งต้องไม่ซ้ำซ้อนกับชื่อบริษัทที่มีอยู่แล้วในระบบ จากนั้นจึงเริ่มกระบวนการจดทะเบียนดังนี้

 1. พิมพ์หนังสือสำคัญจดทะเบียน (Memorandum of Association) และกำหนดการจดทะเบียน (Articles of Association) ของบริษัท ซึ่งระบุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ ลักษณะของบริษัท และส่วนที่สมาชิกหรือผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตาม

 2. สมัครจดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business Development) ในกรณีที่เป็นบริษัทในประเภทควบคู่หรือกิจการส่วนตัว (ห้ามทำธุรกิจแทนตน)

 3. ส่งเอกสารและค่าธรรมเนียมที่กำหนดให้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และรอการอนุมัติจากหน่วยงาน

 4. รอรับหนังสือสำคัญจดทะเบียนและหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

 5. จดทะเบียนสมาชิกหรือผู้ถือหุ้นที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และทำการเปิดบัญชีธนาคารของบริษัท

บริษัท ธุรกิจเทรดดิ้ง เสียภาษีอะไร

บริษัทธุรกิจเทรดดิ้งต้องเสียภาษีตามกฎหมายของแต่ละประเทศ โดยในประเทศไทย ธุรกิจเทรดดิ้งจะเสียภาษีดังนี้

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) นักเทรดที่มีรายได้จากการซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆ ต้องเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลตามอัตราที่กำหนด

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) บริษัทธุรกิจเทรดดิ้งต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตราที่กำหนด

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) บริษัทธุรกิจเทรดดิ้งที่มีมูลค่าธุรกิจเกินกว่ายอดขายที่กำหนด ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราที่กำหนด

 4. อากรศุลกากร หากมีการซื้อขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าหรือส่งออก อาจมีการเสียอากรศุลกากรตามกฎหมายของแต่ละประเทศ

การเสียภาษีต้องปฏิบัติตามกฎหมายภาษีในแต่ละประเทศและมีความซับซ้อน เรียนรู้และปฏิบัติตามกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารธุรกิจเทรดดิ้งอย่างถูกต้องและเป็นกฎหมาย

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.