รับทำบัญชี
ยื่นภาษีอากร

จดทะเบียนบริษัท.COM » ขนส่ง โลจิสติกส์ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจขนส่ง โลจิสติกส์ มีรายจากอะไรบ้าง

ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์เป็นธุรกิจที่มีหลายแหล่งรายได้ที่มากมาย โดยส่วนใหญ่จะได้รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าและส่งผลิตภัณฑ์หรือเอกสารให้กับลูกค้า รวมถึงบริการโลจิสติกส์ในกระบวนการขนส่ง รายได้ที่สำคัญของธุรกิจขนส่ง โลจิสติกส์ ได้แก่

 1. ค่าบริการขนส่งสินค้า รายได้หลักมาจากการเก็บค่าบริการในการขนส่งสินค้าหรือส่งผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ

 2. ค่าบริการโลจิสติกส์ ธุรกิจโลจิสติกส์สามารถเสนอบริการเพิ่มเติมในกระบวนการขนส่ง เช่น การจัดการคลังสินค้า การจัดส่งตามตารางเวลา การจัดการความเสี่ยง ฯลฯ ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจ

 3. ค่าบริการในการจัดส่งพิเศษ หากลูกค้าต้องการบริการส่งเร่งด่วนหรือบริการที่ให้ความสำคัญในการจัดส่งสินค้า บริษัทส่วนใหญ่สามารถเสนอบริการเหล่านี้และเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการการเข้ารับส่งสินค้า รายได้อาจมาจากการเสนอบริการในการจัดการการเข้ารับส่งสินค้าในพื้นที่ใกล้เคียง

 5. รายได้จากพันธบัตรและค่านายหน้า บางครั้งอาจมีรายได้จากการทำพันธบัตรหรือค่านายหน้าในการจัดหางานขนส่ง

 6. รายได้จากบริการที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจโลจิสติกส์ยังสามารถให้บริการเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ การจัดการสินค้าที่ส่งกันและมากกว่านั้น

การกำหนดรายได้ในธุรกิจขนส่ง โลจิสติกส์ ขึ้นอยู่กับขนาดและขอบเขตของธุรกิจ ความกำหนดของตลาดลูกค้า และการแข่งขันในตลาดนั้นเอง

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจขนส่ง โลจิสติกส์

SWOT Analysis เป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่ช่วยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของธุรกิจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจ ดังนี้

 1. จุดแข็ง (Strengths)

  • ความเชี่ยวชาญในการขนส่งและโลจิสติกส์
  • ระบบดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพในการจัดการการขนส่ง
  • การบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม
  • มีสัญญาณชี้ขาเข้าถึงที่เหมาะสมในตลาด
 2. จุดอ่อน (Weaknesses)

  • ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูง
  • ความขัดแย้งในกระบวนการขนส่ง
  • ขาดแคลนทรัพยากรบุคคล
 3. โอกาส (Opportunities)

  • การขยายธุรกิจในตลาดใหม่
  • การให้บริการโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
  • ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง
 4. อุปสรรค (Threats)

  • ความแข่งขันที่เกิดขึ้นในตลาด
  • ความเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อบังคับที่อาจมีผลต่อธุรกิจ
  • ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการขนส่ง

อาชีพ ธุรกิจขนส่ง โลจิสติกส์ ใช้เงินลงทุนอะไร

การลงทุนในธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์คือการลงทุนในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขนส่งสินค้าและส่งผลิตภัณฑ์จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ลักษณะการลงทุนจะขึ้นอยู่กับระบบและขนาดของธุรกิจที่คุณต้องการก่อตั้ง โดยลักษณะการลงทุนอาจประกอบด้วย

 1. รถขนส่งและอุปกรณ์ขนส่ง การลงทุนในรถบรรทุก รถเทรลเลอร์ รถรับส่ง และอุปกรณ์ขนส่งเช่น คอนเทนเนอร์ ตะกร้า และเครื่องมือเสริมอื่น ๆ

 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ค่าใช้จ่ายในการเติมเชื้อเพลิง ค่าสาธารณูปโภค ค่าบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการขนส่ง

 3. ระบบ IT และซอฟต์แวร์ การลงทุนในระบบ IT และซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์

 4. พื้นที่คลังสินค้า การลงทุนในพื้นที่คลังสินค้าเพื่อเก็บสินค้าและส่งให้กับลูกค้า

 5. บุคลากรและการฝึกอบรม การลงทุนในบุคลากรและการฝึกอบรมในด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

การลงทุนในธุรกิจขนส่ง โลจิสติกส์จำเป็นต้องพิจารณาความต้องการและการดำเนินงานของธุรกิจของคุณให้เป็นอย่างดีเพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนที่ทำมานั้นเป็นที่เหมาะสมและคุ้มค่าในที่สุด

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจขนส่ง โลจิสติกส์

ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาชีพหลากหลายประเภท เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมกระบวนการขนส่งและจัดการสินค้าตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดปลายทาง อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ได้แก่

 1. พนักงานขนส่ง คนขับรถบรรทุก คนขับรถรับส่ง และพนักงานในกระบวนการขนส่งสินค้า

 2. พนักงานโลจิสติกส์ ผู้ทำงานในกระบวนการโลจิสติกส์ เช่น จัดการคลังสินค้า วางแผนการขนส่ง และการจัดส่งสินค้า

 3. ผู้ประกอบการขนส่ง คือผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ที่ให้บริการในการขนส่งสินค้าและส่งผลิตภัณฑ์

 4. พนักงานบริการลูกค้า คือพนักงานที่ให้บริการลูกค้าในกระบวนการของการขนส่งและโลจิสติกส์

 5. ผู้จัดการธุรกิจ คือผู้ที่เป็นผู้บริหารและควบคุมการดำเนินงานของธุรกิจขนส่ง โลจิสติกส์เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจขนส่ง โลจิสติกส์ ที่ควรรู้

 1. ขนส่ง (Transportation)

  • การเคลื่อนย้ายสินค้าหรือผู้โดยสารจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยใช้ระบบขนส่งที่หลากหลาย เช่น รถบรรทุก รถไฟ รถเรือ หรือเครื่องบิน
 2. โลจิสติกส์ (Logistics)

  • กระบวนการการจัดการทรัพยากร การคลังสินค้า การจัดส่ง และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของสินค้าและบริการ
 3. คลังสินค้า (Warehouse)

  • สถานที่ในการเก็บรักษาสินค้า ก่อนจะถูกจัดส่งไปยังลูกค้าหรือปล่อยขาย
 4. ความปลอดภัย (Security)

  • การป้องกันและการรักษาความปลอดภัยของสินค้าที่อยู่ในกระบวนการขนส่ง
 5. ส่งผลิตภัณฑ์ (Distribution)

  • กระบวนการการนำสินค้าออกมาจากคลังสินค้าและจัดส่งให้ถึงมือลูกค้า
 6. ความเสี่ยง (Risk)

  • ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการขนส่ง อาทิ การสูญหายของสินค้า การชำรุด หรืออุบัติเหตุ
 7. สัญญาณชี้ขาเข้าถึง (Access Point)

  • จุดที่ใช้ในการขนส่งสินค้าเข้าถึงคลังสินค้าหรือสถานที่การจัดส่ง
 8. ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง (Freight Cost)

  • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการขนส่งสินค้า รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเปิดบิล ค่าส่งเสริม และค่าบริการอื่น ๆ
 9. พาหนะขนส่ง (Transport Vehicle)

  • ยานพาหนะที่ใช้ในกระบวนการขนส่งสินค้า เช่น รถบรรทุก รถไฟ รถเรือ หรือเครื่องบิน
 10. อู่ซ่อม (Repair Shop)

  • สถานที่ในการซ่อมแซมรถขนส่งหากเกิดความเสียหายหรือซ่อมบำรุงเพื่อให้ยานพาหนะพร้อมใช้งานในกระบวนการขนส่ง

จดบริษัท ธุรกิจขนส่ง โลจิสติกส์ ทำอย่างไร

การจดทะเบียนบริษัทธุรกิจขนส่ง โลจิสติกส์ทำได้โดยติดต่อสำนักงานทะเบียนบริษัทหรือสำนักงานการค้าและพาณิชย์ในประเทศที่คุณต้องการจดทะเบียน และปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อธุรกิจที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่นๆ และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในการตั้งชื่อบริษัทของประเทศที่คุณจดทะเบียน

 2. จัดเตรียมเอกสาร ติดต่อสำนักงานทะเบียนบริษัทเพื่อขอรับเอกสารที่จำเป็นในการจดทะเบียน เอกสารเหล่านี้อาจรวมถึงสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนักขนส่ง ประกาศนียบัตร หรือเอกสารอื่นๆ

 3. กรอกแบบฟอร์ม กรอกแบบฟอร์มที่ให้ไว้โดยสำนักงานทะเบียนบริษัท เพื่อส่งข้อมูลของคุณและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่คุณต้องการจดทะเบียน

 4. ชำระเงิน ชำระเงินภาษีลงทะเบียนและค่าบริการอื่นๆ ที่จำเป็นในกระบวนการจดทะเบียน

 5. รอการอนุมัติ หลังจากที่ส่งเอกสารและชำระเงินครบถ้วน รอรับการอนุมัติจากสำนักงานทะเบียนบริษัท โดยทั่วไปจะใช้เวลาไม่นานในการพิจารณา

 6. รับเอกสารการจดทะเบียน หลังจากที่ได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับเอกสารการจดทะเบียนธุรกิจของคุณ

บริษัท ธุรกิจขนส่ง โลจิสติกส์ เสียภาษีอะไร

การเสียภาษีของบริษัทธุรกิจขนส่ง โลจิสติกส์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และอาจมีอัตราภาษีที่ต่างกันในแต่ละภาษีที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ ภาษีที่บริษัทธุรกิจขนส่ง โลจิสติกส์ส่วนใหญ่จะต้องเสียรวมถึง

 1. ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้เป็นภาษีที่เสียเมื่อธุรกิจของคุณมีกำไร การคำนวณภาษีเงินได้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับกฎหมายและอัตราภาษีในแต่ละประเทศ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือ ภาษีซื้อ ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่เสียเมื่อธุรกิจขายสินค้าหรือบริการแก่ลูกค้า อัตราภาษี VAT อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ

 3. อื่นๆ ภาษีอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ธุรกิจของคุณดำเนินงานและกฎหมายที่ใช้ในประเทศนั้นๆ

การเสียภาษีเป็นสิ่งสำคัญในธุรกิจขนส่ง โลจิสติกส์ ควรปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในการเสียภาษีในพื้นที่ที่ธุรกิจของคุณดำเนินงานเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com