จดทะเบียนบริษัท.COM » รับซื้อของเก่า เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจรับซื้อของเก่า มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การซื้อขายของเก่า รายได้หลักของธุรกิจรับซื้อของเก่าคือการซื้อขายสินค้าหรือวัตถุดิบที่มีอายุการใช้งานหมดลงหรือไม่ใช้งานอีกต่อไป โดยจะซื้อของมาจากลูกค้าหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการทำลายหรือกำจัดสินค้าเก่าในสภาพไม่ใช่เสียหายเพื่อนำไปรีไซเคิลหรือนำขายต่อให้กับคนที่สนใจ.

 2. การนำขายของรับซื้อ บางธุรกิจอาจนำของที่ซื้อมาขายใหม่ในรูปแบบเสริมค่าเพื่อนำไปขายให้กับลูกค้าต่อไป เช่น การซื้อเสื้อผ้าเก่ามาและนำไปทำการปรับแต่งหรือรีไซเคิลเพื่อขายในรูปแบบของเสื้อผ้าที่มีมูลค่าสูงขึ้น.

 3. การซื้อขายทองคำและเครื่องเงิน บางธุรกิจรับซื้อทองคำและเครื่องเงินเพื่อนำไปรีไซเคิลหรือขายต่อให้กับบุคคลที่สนใจ หรือให้กับธุรกิจอื่นๆ ที่ต้องการใช้ทองคำเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิต.

 4. การรับซื้ออะไหล่รถยนต์ บางธุรกิจอาจรับซื้ออะไหล่รถยนต์ที่เสียหายหรือมีอายุการใช้งานหมดลงมาและนำไปใช้ใหม่หรือซ่อมแซมก่อนจำหน่าย.

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจรับซื้อของเก่า

SWOT analysis คือ การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจใน 4 ด้านหลัก คือ Strengths (ข้อแข็ง), Weaknesses (ข้ออ่อน), Opportunities (โอกาส), และ Threats (อุปสรรค). ดังนี้

 1. จุดแข็ง Strengths

  • ความเชี่ยวชาญในการรับซื้อของเก่าและการจัดการสินค้าราคาถูก.
  • ระบบการจัดการสินค้าและการตลาดที่มีประสิทธิภาพ.
  • ความสามารถในการสร้างฐานลูกค้าและความนิยมในการรับซื้อของเก่า.
 2. จุดอ่อน Weaknesses

  • ข้อจำกัดในเรื่องทรัพยากรทางการเงินและบุคคล.
  • การแข่งขันที่เกิดขึ้นจากธุรกิจร้านค้าอื่น ๆ ที่มีข้อเสียเปรียบเสมอกว่า.
 3. โอกาส Opportunities

  • ตลาดสำหรับของเก่าที่มีอยู่ในปัจจุบันและกำลังขยายตัว.
  • การเพิ่มความหลากหลายในสินค้าและบริการ.
 4. อุปสรรค Threats 

  • การเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดและเงื่อนไขของตลาดสินค้า.
  • การเข้าข่ายของธุรกิจคู่แข่งที่มีชื่อเสียงในตลาด.

การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้ธุรกิจรับซื้อของเก่าสามารถนำประสิทธิภาพของตนเข้าไปใช้ในการปรับปรุงและนำเสนอโอกาสใหม่ในตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็ว.

อาชีพ ธุรกิจรับซื้อของเก่า ใช้เงินลงทุนอะไร

ธุรกิจรับซื้อของเก่ามีความหลากหลายในขอบเขตและขนาดของธุรกิจ การลงทุนเบื้องต้นอาจมีดังนี้

 1. พื้นที่ในการดำเนินธุรกิจ ค่าเช่าหรือค่าซื้อพื้นที่สำหรับร้านค้าหรือที่จัดเก็บของเก่า.

 2. การซื้อของ ค่าซื้อสินค้าหรือของเก่าจากลูกค้าหรือซื้อจากตลาดสำหรับนำมาขายต่อ.

 3. การจัดการและทำคลังสินค้า ค่าสินค้าในคลังสินค้า, การจัดเก็บและจัดเตรียมสินค้าเพื่อการขาย.

 4. ค่าต่อเติมและซ่อมแซม ค่าใช้จ่ายในกรณีที่สินค้าเก่าต้องการการซ่อมแซมหรือปรับปรุง.

 5. ค่าตลาดและโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสินค้าเก่าและสร้างความรู้สึกให้กับลูกค้า.

การลงทุนเบื้องต้นสามารถแตกต่างกันไปตามขนาดและขอบเขตของธุรกิจ การวางแผนที่ดีและการทำความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดที่ตั้งและการลงทุนในธุรกิจรับซื้อของเก่า.

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจรับซื้อของเก่า

ธุรกิจรับซื้อของเก่าเกี่ยวข้องกับอาชีพที่มีความหลากหลาย สำหรับคนที่มีความสนใจในธุรกิจรับซื้อของเก่า อาชีพที่เกี่ยวข้องที่สำคัญมีดังนี้

 1. นักซื้อของเก่า คนที่มีความชำนาญในการระบุคุณค่าของของเก่าและทำการซื้อเพื่อนำไปขายต่อหรือรีไซเคิล.

 2. พ่อค้าแม่ค้าร้านขายของเก่า คนที่เปิดร้านค้าที่ซื้อของเก่ามาขายต่อในรูปแบบของร้านค้าร้านค้าสินค้าเก่าหรือร้านค้าออนไลน์.

 3. คนที่จัดการคลังสินค้า คนที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดเก็บและจัดการสินค้าเก่าในคลังสินค้า.

 4. นักออกแบบและสร้างสรรค์ คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำของเก่ามาใช้ใหม่หรือปรับปรุงเพื่อนำไปขายต่อ.

 5. คนที่ทำการตลาดและโฆษณา คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการโฆษณาและตลาดสินค้าเก่า.

 6. คนรับจ้างทำธุรกิจรับซื้อของเก่า คนที่ได้รับค่าตอบแทนในการช่วยรับซื้อของเก่าให้กับธุรกิจหรือร้านค้า.

 7. คนทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อของเก่า คนที่มีความชำนาญในการตรวจสอบคุณภาพของของเก่าและการจัดการรับซื้อ.

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจรับซื้อของเก่า ที่ควรรู้

 1. รับซื้อของเก่า (Purchase of used items) การซื้อของเก่าจากลูกค้าหรือบุคคลทั่วไปในราคาที่ตกลงกัน โดยเจตนาที่จะนำสินค้ามาขายต่อหรือรีไซเคิล.

 2. การประเมินมูลค่า (Valuation) กระบวนการในการกำหนดราคาหรือมูลค่าของสินค้าเก่าโดยพิจารณาความสมบูรณ์ สภาพ และคุณค่าของสินค้า.

 3. คลังสินค้า (Warehouse) สถานที่ที่ใช้ในการจัดเก็บและเก็บรักษาสินค้าเก่าที่ซื้อมา.

 4. การรีไซเคิล (Recycle) กระบวนการนำของเก่ามาใช้ใหม่หรือนำวัตถุดิบที่สามารถนำไปใช้ใหม่ได้.

 5. สินค้ารีไซเคิล (Recycled products) สินค้าที่ผลิตขึ้นโดยใช้วัตถุดิบหรือของเก่าที่ได้รับการรีไซเคิล.

 6. การซื้อขายสินค้ารับซื้อของเก่า (Buy-and-sell of used items) กระบวนการซื้อขายสินค้าเก่าโดยธุรกิจรับซื้อของเก่าโดยทำกำไรจากการขายสินค้าให้กับลูกค้า.

 7. อาชีพนักซื้อของเก่า (Used-item buyer) คนที่มีความเชี่ยวชาญในการระบุคุณค่าของของเก่าและทำการซื้อเพื่อนำไปขายต่อหรือรีไซเคิล.

 8. การซ่อมแซม (Refurbishment) กระบวนการซ่อมแซมหรือปรับปรุงสินค้าเก่าให้ใหม่เหมือนสินค้าใหม่.

 9. ร้านค้าเกี่ยวกับการรับซื้อของเก่า (Used-item buying shop) ร้านค้าที่เปิดขายสินค้าเก่าที่รับซื้อมาจากลูกค้าและขายสินค้าให้กับลูกค้าหรือบุคคลที่สนใจ.

 10. กลุ่มเป้าหมาย (Target group) กลุ่มของลูกค้าหรือกลุ่มบุคคลที่ธุรกิจรับซื้อของเก่ามีเป้าหมายในการขายสินค้า.

จดบริษัท ธุรกิจรับซื้อของเก่า ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อและประเภทของธุรกิจ เลือกชื่อที่เหมาะสมและไม่ซ้ำซ้อนกับธุรกิจอื่นๆ ระบุประเภทของธุรกิจรับซื้อของเก่าที่จะดำเนินการ เช่น “รับซื้อของเก่าสำหรับรีไซเคิล”.

 2. ลงทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนธุรกิจและรับใบอนุญาตธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จากหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า.

 3. หาที่ตั้ง ค้นหาที่ตั้งสำหรับร้านค้าหรือคลังสินค้าที่เหมาะสมในพื้นที่ที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ.

 4. กฎหมายและการรับรอง ตรวจสอบกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจรับซื้อของเก่า เช่น กฎระเบียบในการจัดการสินค้ารับซื้อ เป็นต้น.

 5. สร้างทีมงาน สร้างทีมงานที่มีความชำนาญในการระบุคุณค่าของของเก่าและการทำธุรกิจรับซื้อของเก่า.

 6. การจัดการคลังสินค้า สร้างระบบการจัดการคลังสินค้าและส่วนกลางที่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเก็บรักษาสินค้าเก่า.

 7. การตลาดและโฆษณา วางแผนการตลาดและโฆษณาสินค้ารับซื้อของเก่าเพื่อเปิดตัวและดึงดูดลูกค้า.

 8. ส่วนรับซื้อของเก่า สร้างส่วนรับซื้อของเก่าที่มีระบบการซื้อขายที่เสถียรและคุณภาพ.

บริษัท ธุรกิจรับซื้อของเก่า เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีนิติบุคคล เป็นภาษีที่บริษัทต้องเสียตามกฎหมายของแต่ละประเทศ อัตราภาษีนิติบุคคลจะแตกต่างกันไปตามประเทศและสภาพความเป็นอยู่ของธุรกิจ

 2. ภาษีรายได้ เป็นภาษีที่บริษัทต้องเสียจากกำไรที่ได้รับ อัตราภาษีรายได้จะขึ้นอยู่กับกฎหมายภาษีในแต่ละประเทศ

 3. ภาษีขายสินค้าและบริการ (VAT) เป็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าและบริการ อัตราภาษี VAT จะแตกต่างกันไปตามกฎหมายภาษีในแต่ละประเทศ

 4. ภาษีอื่นๆ อาจมีภาษีอื่นๆ ที่บริษัทต้องเสียเช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.