จดทะเบียนบริษัท.COM » ไม้ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจไม้ มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ รายได้หลักของธุรกิจไม้มาจากการขายไม้ที่สั่งปลูกหรือทำเครื่องหมายเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ต่างๆ เช่น ไม้สำหรับการก่อสร้าง การทำเฟอร์นิเจอร์ การผลิตเครื่องสำอาง และอื่นๆ

 2. การปลูกไม้เพื่อการค้า การปลูกไม้เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ระยะยาว เช่น ปลูกไม้ยางพารา ไม้ที่มีมูลค่าสูง หรือไม้ที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการอื่นๆ

 3. การประมูลไม้ บางครั้งธุรกิจไม้อาจมีการจัดประมูลไม้เพื่อขายในปริมาณมาก เช่น การจัดประมูลไม้ที่เกิดจากการตัดต้นไม้ในพื้นที่ป่า

 4. การผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปไม้ การผลิตผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป เช่น ผลิตเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ตกแต่งภายใน วัสดุสำหรับการสร้างบ้าน และอื่นๆ สามารถสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจไม้

 5. การจัดสวนไม้เลื้อยคลุมพื้นที่ การจัดสวนไม้เลื้อยคลุมพื้นที่เปล่า ๆ สามารถทำให้เกิดรายได้จากการขายไม้เลื้อยหรือผลิตภัณฑ์จากไม้เลื้อยที่เพาะปลูก

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจไม้

จุดแข็ง Strengths

 1. ทรัพยากรไม้มากมาย ธุรกิจไม้มีความแข็งแกร่งในเรื่องของทรัพยากรในการปลูกและเก็บเกี่ยวไม้ โดยไม้สามารถนำมาใช้ในหลากหลายการผลิตและการสร้างสรรค์

 2. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ธุรกิจไม้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ตกแต่งภายใน วัสดุสำหรับการสร้างบ้าน กาวไม้ และอื่นๆ ที่มีความต้องการในตลาด

จุดอ่อน Weaknesses

 1. พฤติกรรมการเพาะปลูก ธุรกิจการปลูกไม้อาจพบปัญหาในเรื่องของพฤติกรรมการเพาะปลูก การรักษา และการเติบโตของต้นไม้ที่อาจกระทบต่อผลผลิต

 2. ความไว้วางใจต่ำของตลาด การเข้าสู่ตลาดของผลิตภัณฑ์ไม้อาจเผชิญกับความไว้วางใจต่ำของลูกค้าในคุณภาพและสิ่งที่ผลิตมา

โอกาส Opportunities

 1. การเพิ่มความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ โอกาสสำคัญของธุรกิจไม้คือการพัฒนาและเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน

 2. เทคโนโลยีการผลิตที่สะดวกและประหยัด การใช้เทคโนโลยีที่สามารถช่วยลดต้นทุนในกระบวนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร

อุปสรรค Threats

 1. การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ อุปสรรคสำคัญสำหรับธุรกิจไม้คือการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่อาจกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

 2. การแข่งขันที่สูง ธุรกิจไม้เผชิญกับการแข่งขันที่สูงในตลาด ทั้งจากผู้ผลิตในประเทศและต่างประเทศ

อาชีพ ธุรกิจไม้ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. การเตรียมพื้นที่และปลูกไม้ การเตรียมพื้นที่และการปลูกไม้จะเป็นค่าใช้จ่ายหลักในการเริ่มต้น รวมถึงการซื้อต้นไม้หรือเมล็ดพันธุ์ที่จะนำมาปลูก

 2. การซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือ การต้องซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับกระบวนการปลูก การเก็บเกี่ยว การประมวลผลไม้ เช่น เครื่องมือเพาะกล้า รถแทรกเตอร์ รถเกี่ยวไม้ อุปกรณ์ต่างๆ

 3. การจัดการและดูแลรักษา การดูแลรักษาและบำรุงรักษาต้นไม้ในช่วงเติบโตจนถึงขนาดเหมาะสมสำหรับการเก็บเกี่ยว

 4. การประมวลผลและการผลิต การลงทุนในการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกระบวนการประมวลผลไม้ เช่น เครื่องตัดไม้ กาวไม้ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 5. การตลาดและการขาย การลงทุนในกิจกรรมการตลาด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ไม้ได้ถูกตลาดและมีการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

 6. การวางแผนธุรกิจและการดำเนินงาน การวางแผนทรัพยากร การจัดการการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การผลิต และการจัดส่ง

 7. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ ค่าใช้จ่ายประจำที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เช่น ค่าจ้างงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าพื้นที่ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 8. การวางแผนการเงินและการบริหาร การวางแผนการเงินและการบริหารการเงินในธุรกิจ เพื่อให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจไม้

 1. เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรเป็นคนที่ปลูกและดูแลต้นไม้ ใช้พันธุ์ไม้ต่างๆ ในการปลูก เช่น ต้นไม้ที่ให้ไม้กลายเป็นวัสดุก่อสร้างหรือต้นไม้ผลไม้ที่มีการใช้เป็นวัตถุดิบอาหาร

 2. ผู้ประกอบการกระบวนการผลิต คือบุคคลหรือกิจการที่รับผิดชอบในกระบวนการแปรรูปไม้ ได้แก่ การตัด การแห้ง การกลั่น การเรียบ และกระบวนการอื่นๆ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ที่มีค่าเพิ่มขึ้น

 3. ช่างไม้ ช่างไม้เป็นคนที่ใช้ทักษะในการแต่งตัดแต่งกันไม้ เช่น ทำเฟอร์นิเจอร์ บ้านไม้ สิ่งประดิษฐ์และงานไม้อื่นๆ

 4. ค้าปลีกและค้าส่งไม้ ค้าปลีกคือผู้ค้าที่ขายผลิตภัณฑ์ไม้โดยตรงให้แก่ลูกค้าท้ายทาง ส่วนค้าส่งคือผู้ค้าที่ขายสินค้าไม้แก่ร้านค้าปลีกและอุตสาหกรรมอื่นๆ

 5. ออกแบบภายใน บางครั้งอาจมีการนำวัสดุไม้มาใช้ในการออกแบบและตกแต่งภายใน เช่น การใช้ไม้ในการทำเฟอร์นิเจอร์ แผ่นไม้สำหรับแผ่นพื้นหรือผนัง และอื่นๆ

 6. วิศวกรก่อสร้าง วิศวกรก่อสร้างอาจมีหน้าที่ในการออกแบบและคำนวณสิ่งก่อสร้างที่มีการใช้วัสดุไม้ เช่น อาคาร ส่วนผสมคลังสินค้า และโครงสร้างอื่นๆ

 7. ครูและอาจารย์ด้านเทคนิค ครูและอาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางเทคนิค อาจมีบทบาทในการสอนและฝึกอบรมความรู้เชิงวิชาชีพในด้านการใช้งานไม้

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจไม้ ที่ควรรู้

 1. ไม้ธรรมชาติ (Natural Wood)

  • ไทย ไม้ธรรมชาติ
  • อังกฤษ Natural Wood
  • คำอธิบาย ไม้ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากต้นไม้ในรูปแบบที่ไม่ผ่านการประมวลผลหรือการแปรรูปมากนัก
 2. วัสดุไม้ (Wood Material)

  • ไทย วัสดุไม้
  • อังกฤษ Wood Material
  • คำอธิบาย วัสดุหรือวัตถุดิบที่มาจากไม้ซึ่งใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือโครงสร้างต่างๆ
 3. แผ่นไม้ (Wooden Panel)

  • ไทย แผ่นไม้
  • อังกฤษ Wooden Panel
  • คำอธิบาย แผ่นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ เช่น แผ่นวานิช แผ่นเฟอร์นิเจอร์
 4. เฟอร์นิเจอร์ (Furniture)

  • ไทย เฟอร์นิเจอร์
  • อังกฤษ Furniture
  • คำอธิบาย วัตถุบริสุทธิ์ที่ใช้ในการตกแต่งห้องสัมผัส เช่น เก้าอี้ โต๊ะ ตู้ เป็นต้น
 5. การประกอบเฟอร์นิเจอร์ (Furniture Assembly)

  • ไทย การประกอบเฟอร์นิเจอร์
  • อังกฤษ Furniture Assembly
  • คำอธิบาย กระบวนการประกอบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากชิ้นส่วนหรือองค์ประกอบที่ผลิตมาแยกกัน
 6. โครงสร้างไม้ (Wooden Structure)

  • ไทย โครงสร้างไม้
  • อังกฤษ Wooden Structure
  • คำอธิบาย โครงสร้างที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการสร้าง เช่น อาคาร สะพาน และโครงสร้างอื่นๆ
 7. การแปรรูปไม้ (Wood Processing)

  • ไทย การแปรรูปไม้
  • อังกฤษ Wood Processing
  • คำอธิบาย กระบวนการที่นำไม้มาปรับเปลี่ยนรูปร่างหรือสถานะใหม่ เช่น การเรียบ การสี การแห้ง เป็นต้น
 8. การปลูกไม้ (Wood Cultivation)

  • ไทย การปลูกไม้
  • อังกฤษ Wood Cultivation
  • คำอธิบาย กระบวนการปลูกต้นไม้เพื่อให้ได้ไม้เป็นวัตถุดิบในอนาคต
 9. วัสดุก่อสร้าง (Building Material)

  • ไทย วัสดุก่อสร้าง
  • อังกฤษ Building Material
  • คำอธิบาย วัสดุที่ใช้ในการสร้างสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร โครงสร้างต่างๆ ได้แก่ ไม้ คอนกรีต สังกะสี เป็นต้น
 10. สิ่งก่อสร้าง (Structure)

  • ไทย สิ่งก่อสร้าง
  • อังกฤษ Structure
  • คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบที่ได้จากการสร้างโครงสร้าง เช่น อาคาร สะพาน ที่ระบุรูปร่างและสร้างสิ่งแวดล้อม

จดบริษัท ธุรกิจไม้ ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของ บริษัท เลือกประเภทของบริษัทที่ตรงกับธุรกิจไม้ เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือร้านค้าร่วมทุน เป็นต้น

 2. ตั้งชื่อบริษัท ตั้งชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไม้ที่คุณกำลังจะดำเนินการ เช่น “WoodCraft Co, Ltd”

 3. เลือกที่อยู่ที่ตั้ง กำหนดที่อยู่สำนักงานหรือสถานประกอบการของบริษัท

 4. เลือกผู้จัดการและผู้บริหาร กำหนดผู้จัดการและผู้บริหารของบริษัท

 5. สร้างข้อมูลเอกสารบริษัท เตรียมเอกสารที่จำเป็นตามกฎหมาย เช่น สมุดทะเบียนบริษัท, ข้อมูลผู้ถือหุ้น, ทะเบียนเลขประจำตัวผู้เสียภาษี, และเอกสารอื่นๆ

 6. ยื่นใบจดทะเบียนบริษัท ยื่นใบสมัครจดทะเบียนบริษัทและเอกสารเพิ่มเติมที่จำเป็นตามกฎหมายที่หน่วยงานทะเบียนธุรกิจหรือสำนักงานพาณิชย์ในประเทศ

 7. รับรองและการอนุมัติ หลังจากส่งใบสมัครจดทะเบียนบริษัทไปยังหน่วยงานทะเบียนธุรกิจหรือสำนักงานพาณิชย์ จะมีการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูล หากผ่านการตรวจสอบเรียบร้อย จะได้รับใบจดทะเบียนบริษัท

 8. ชำระค่าธรรมเนียม ชำระค่าธรรมเนียมตามกฎหมายในการจดทะเบียนบริษัท

 9. ขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในสำนักงานสรรพากรเพื่อใช้ในการปฏิบัติการเฉพาะตามกฎหมาย

บริษัท ธุรกิจไม้ เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากธุรกิจไม้มีการขายสินค้าหรือบริการ อาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายประเทศ ภาษี VAT เป็นภาษีที่เก็บจากมูลค่าเพิ่มในแต่ละขั้นตอนของโภคภัณฑ์หรือบริการ แล้วส่งเข้าสู่ระบบภาษีในประเทศ

 2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถ้าบริษัทไม้เป็นบริษัทนิติบุคคลหรือซีนิคเปอร์โปรเจคท์ที่มีรายได้ อาจต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามอัตราที่ระบุในกฎหมายของแต่ละประเทศ

 3. ภาษีนิติบุคคล ถ้าเป็นบริษัทนิติบุคคล อาจต้องเสียภาษีนิติบุคคลตามกฎหมายท้องถิ่นและประเทศ

 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากบริษัทมีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง อาจต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายท้องถิ่น

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.