จดทะเบียนบริษัท.COM » ตรวจสอบโครงสร้าง เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจตรวจสอบโครงสร้าง มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ ส่วนใหญ่ของรายได้มาจากค่าธรรมเนียมที่บริษัทตรวจสอบเรียกเก็บจากลูกค้า เป็นค่าบริการที่เกี่ยวกับการตรวจสอบโครงสร้างและสิ่งก่อสร้างทั้งหมดตามข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้า

 2. ค่าประกัน (Insurance Premiums) บริษัทตรวจสอบโครงสร้างอาจต้องเสียค่าประกันเพื่อความคุ้มครองต่อความคุ้มครองความเสี่ยงและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจตรวจสอบ

 3. ค่าธรรมเนียมในการให้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ บริษัทอาจมีรายได้จากค่าธรรมเนียมในการให้คำปรึกษาและบริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างและสิ่งก่อสร้าง, เช่น การให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาหรือการจัดการโครงการ

 4. ค่าประกัน (Insurance Claims) บริษัทอาจรับรายได้จากการตรวจสอบค่าประกันที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในโครงการหรือโครงสร้าง

 5. ค่าธรรมเนียมบริการแบบพิเศษ หากบริษัทให้บริการที่ไม่ได้รวมอยู่ในค่าตรวจสอบหรือในกระบวนการปกติ, ค่าธรรมเนียมเหล่านี้อาจสร้างรายได้เพิ่ม

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจตรวจสอบโครงสร้าง

ความแข็งแกร่ง (Strengths)

 1. ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค บริษัทมีทีมงานที่มีความรู้และทักษะทางเทคนิคสำหรับการตรวจสอบโครงสร้างอย่างเหนือความคาดหมาย

 2. รายได้ที่มั่นคง ธุรกิจตรวจสอบโครงสร้างมีรายได้ที่มั่นคงตลอดเวลาเนื่องจากความจำเป็นในการตรวจสอบโครงสร้างอยู่ตลอดเวลา

 3. ความชำนาญทางกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบโครงสร้างอย่างถูกต้องและมีความชำนาญทางกฎหมาย

ความอ่อนแอ (Weaknesses)

 1. การแข่งขันระดับตลาด การแข่งขันในวงการตรวจสอบโครงสร้างอาจเกิดความแข็งแรงและเป็นการแข่งขันราคาที่สูง

 2. ความเผื่อแผ่วในกิจการ ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของโครงการตรวจสอบที่อาจเป็นความเผื่อแผ่วต่อธุรกิจ

โอกาส (Opportunities)

 1. การขยายตลาด สามารถขยายบริษัทไปยังตลาดใหม่หรือซื้อกิจการอื่นเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มเติม

 2. เทคโนโลยีใหม่ การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น การใช้โดรนหรือการสแกนระบบสำรองจากเครื่องบินสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจสอบโครงสร้าง

อุปสรรค (Threats)

 1. การแก้ไขกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและกฎระเบียบอาจส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจ

 2. ความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจ การความไม่แน่นอนในสภาวะเศรษฐกิจอาจส่งผลให้โครงการสร้างต่างๆ ลดลงและส่งผลกระทบต่อธุรกิจตรวจสอบโครงสร้าง

อาชีพ ธุรกิจตรวจสอบโครงสร้าง ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. อุปกรณ์และเครื่องมือ สำหรับการทำงานในการตรวจสอบโครงสร้าง, คุณต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเช่น เนื้อทดสอบ, เครื่องวัดระดับ, อุปกรณ์ตรวจสอบโครงสร้าง, และอุปกรณ์ประกอบการทำงาน การลงทุนในอุปกรณ์และเครื่องมือจะมีความสำคัญเนื่องจากคุณต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อดำเนินการตรวจสอบโครงสร้างอย่างถูกต้อง

 2. บุคลากร คุณจำเป็นต้องจ้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบโครงสร้าง เช่น วิศวกรโครงสร้าง, ช่างสำรวจ, และผู้เชี่ยวชาญในการประเมินความเสี่ยง

 3. สถานที่ คุณจำเป็นต้องมีสถานที่ในการบริหารธุรกิจของคุณ ซึ่งรวมถึงสำนักงานหรือพื้นที่ในการจัดเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็น

 4. การสนับสนุนทางเทคนิค คุณอาจต้องลงทุนในซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลและรายงานที่เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ

 5. การสร้างภาคลาด อาจจำเป็นต้องสร้างความร่วมมือกับบริษัทอื่นหรือสหภาพธุรกิจเพื่อช่วยในการเพิ่มความสามารถในการดำเนินธุรกิจและสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจของคุณ

 6. การตลาดและการโฆษณา การตลาดและการโฆษณาจะช่วยในการสร้างความรู้และมีชื่อเสียงในอุตสาหกรรม คุณควรลงทุนในการสร้างแบรนด์และการตลาดอย่างเหมาะสม

 7. การตรวจสอบกฎหมายและการรับรองความปลอดภัย คุณควรมีการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบโครงสร้าง และสามารถดำเนินการได้อย่างปลอดภัย

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจตรวจสอบโครงสร้าง

 1. วิศวกรโครงสร้าง นักวิศวกรโครงสร้างมีบทบาทสำคัญในการวางแผนและดำเนินงานตรวจสอบโครงสร้าง โดยพวกเขาจะทำการตรวจสอบและประเมินความแข็งแรงและความปลอดภัยของโครงสร้างที่มีอยู่

 2. ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย พนักงานด้านความปลอดภัยเป็นคนรับผิดชอบในการตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเสี่ยงที่เป็นไปได้

 3. ช่างสำรวจ ช่างสำรวจจะทำการตรวจสอบโครงสร้างและอุปกรณ์ เพื่อรับรองความสมบูรณ์และความพร้อมใช้งาน, พวกเขาช่วยในการค้นหาข้อผิดพลาดและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

 4. นักเขียนรายงานทางเทคนิค นักเขียนรายงานทางเทคนิคจะเป็นผู้รายงานผลการตรวจสอบโครงสร้าง และรายงานความผิดปกติและข้อเสนอแนะ

 5. นักจดบันทึกรายการงาน นักจดบันทึกรายการงานจะช่วยในการเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับงานตรวจสอบ

 6. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรระบบสารสนเทศ พวกเขาเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการตรวจสอบและการสร้างรายงานทางเทคนิค

 7. ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบการเงิน ในบางกรณี, การตรวจสอบโครงสร้างอาจเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการเงินเพื่อประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของโครงการ

 8. ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ พวกเขาช่วยในการประเมินค่าทางอสังหาริมทรัพย์และดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมที่เกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์

 9. ทนายความ ทนายความที่เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างอาจจะเข้ามาเมื่อมีความผิดกฏหมายหรืออุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง

 10. ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและสหสาขา พวกเขาช่วยในการสื่อสารระหว่างทีมงานและกับลูกค้าที่อาจต้องการคำอธิบายเกี่ยวกับผลการตรวจสอบโครงสร้าง

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจตรวจสอบโครงสร้าง ที่ควรรู้

 1. การตรวจสอบโครงสร้าง (Structural Inspection)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) กระบวนการการตรวจสอบโครงสร้างเพื่อประเมินความแข็งแรงและความปลอดภัย
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) The process of inspecting a structure to assess its strength and safety
 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) กระบวนการการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับโครงสร้างหรืออาคาร
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) The process of assessing the risks that may occur to a structure or building
 3. อุปกรณ์ตรวจสอบ (Inspection Equipment)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการการตรวจสอบ
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) Tools and equipment used in the inspection process
 4. ความแข็งแรง (Strength)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) คุณสมบัติที่บ่งบอกถึงความทนทานของโครงสร้างต่อการแรงกดหรือแรงยึด
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) The property that indicates the ability of a structure to withstand compressive or tensile forces
 5. ความปลอดภัย (Safety)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) คุณสมบัติที่บ่งบอกถึงการป้องกันอุบัติเหตุหรือความเสี่ยงต่อความเป็นอันตราย
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) The property that indicates the prevention of accidents or hazards
 6. รายงานการตรวจสอบ (Inspection Report)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) เอกสารที่รายงานผลการตรวจสอบและประเมินของโครงสร้าง
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) A document that reports the results of the inspection and evaluation of a structure
 7. ความผิดปกติ (Abnormalities)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) คุณสมบัติที่ไม่ปกติหรือแสดงอาการที่ผิดปกติในโครงสร้าง
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) Characteristics that are not normal or show signs of abnormality in a structure
 8. การสร้าง (Construction)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) กระบวนการการก่อสร้างโครงสร้างหรืออาคาร
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) The process of building a structure or building
 9. ความคุ้มครอง (Protection)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) มาตรการหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการปกป้องโครงสร้างหรืออาคาร
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) Measures or equipment used to protect a structure or building
 10. ความผิดกฎหมาย (Legal Violations)

 • คำอธิบาย (ภาษาไทย) การกระทำผิดกฎหมายหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในกระบวนการตรวจสอบโครงสร้าง
 • คำอธิบาย (อังกฤษ) The act of breaking the law or not complying with legal regulations in the inspection process

จดบริษัท ธุรกิจตรวจสอบโครงสร้าง ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นและเป็นไปตามกฎหมายของประเทศคุณ

 2. เลือกผู้ก่อตั้ง กำหนดผู้ก่อตั้ง (ผู้จด) และกำหนดบริษัทในสถานที่ที่คุณต้องการจดบริษัท

 3. จดบริษัท ส่งคำขอจดบริษัทและเอกสารที่จำเป็นไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบการจดทะเบียนบริษัท ที่ในบางประเทศอาจเป็นกรมพิราบหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า

 4. รายงานการเงินและข้อมูลทางการเงิน จำเป็นต้องรายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัท และประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวของบริษัทให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ระบุโดยกฎหมาย

 5. คำแถลงหลักการและเอกสารบริษัท จดสรรพสิ่งที่กำหนดและจัดทำคำแถลงหลักการ (Articles of Incorporation) และเอกสารบริษัทอื่นๆ ตามกฎหมาย

 6. การสรรหาผู้บริหาร มีรายชื่อผู้บริหารและกรรมการบริษัทและทำคำสัญญาเพื่อเลือกแต่งพวกเขา

 7. รายงานการจดทะเบียน หลังจากที่จดบริษัทสำเร็จ คุณจะต้องรายงานการจดทะเบียนให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อรับเลขที่จดทะเบียนและเอกสารการจดทะเบียน

 8. เสียภาษี รายบริษัทจะต้องประเมินภาษีตามกฎหมายท้องถินและทำรายงานการเสียภาษีตามกฎหมายในประเทศของคุณ

 9. เส้นทางการดำเนินงาน จัดการบริษัทตามเส้นทางการดำเนินงานและข้อกำหนดในคำแถลงหลักการ

 10. ปฏิบัติตามกฎหมายและการเงิน ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดทางการเงินของประเทศคุณและทำรายงานการเงินที่ต้องการตามกฎหมาย

 11. การจัดการกับสถานการณ์เฉพาะ ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงในบริษัท, คุณจะต้องจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อย

 12. รักษาเอกสารและบันทึกการประชุม ควรรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดบริษัทและบันทึกการประชุมของผู้บริหาร

 13. ควบคุมการดำเนินงานของบริษัท คุณต้องควบคุมการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้บริษัทใหม่มีสถานะที่ดีและประสบความสำเร็จ

 14. ส่งเอกสารและการบัญชีทางการเงิน บางประเทศอาจกำหนดให้จัดส่งเอกสารและการบัญชีทางการเงินไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ

 15. การเสนอหุ้น หากคุณเล็กหรือต้องการเพิ่มส่วนได้เสียหากมีข้อตกลงบริษัท, คุณอาจต้องเสนอหุ้นบริษัท

บริษัท ธุรกิจตรวจสอบโครงสร้าง เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือ ภาษีขาย หากประเทศของคุณมีระบบ VAT หรือ ภาษีขายในการรับบริการหรือสินค้า บริษัทอาจต้องสรรพสิ่งและรายงานภาษีที่เกิดจากการให้บริการหรือจากการขายสินค้า

 2. ภาษีรายได้ของบริษัท บริษัทต้องรายงานรายได้ของตนและเสียภาษีรายได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศ

 3. ภาษีสรรพสิ่ง บริษัทอาจต้องเสียภาษีสรรพสิ่งตามกฎหมายท้องถิ่นหรือภาษีโรงงานหากเหมาะสม

 4. ภาษีบริษัท บริษัทต้องเสียภาษีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของกิจการและโครงสร้างของบริษัท

 5. ภาษีแสตมป์ ภาษีแสตมป์อาจจะเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานบริษัทหรือสัญญาที่เกี่ยวข้อง

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.