จดทะเบียนบริษัท.COM » 5 ประเภทของบริษัทที่สามารถจดทะเบียนได้?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ประเภทของบริษัทที่สามารถจดทะเบียนได้

ในประเทศต่าง ๆ มีประเภทของบริษัทที่สามารถจดทะเบียนได้หลากหลาย โดยมีความแตกต่างกันตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ผมมีอยู่เป็นข้อมูลจากปี 2021 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในปีที่ผ่านมา ดังนั้น ควรตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในประเทศที่คุณสนใจเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้องตามสถานการณ์ปัจจุบัน

นอกจากนี้ มีบริษัทในรูปแบบหลายแบบที่สามารถจดทะเบียนได้ รวมถึง:

 1. บริษัทจำกัด (Private Limited Company) หรือบริษัทมหาชน (Public Limited Company): รูปแบบนี้เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นและผู้กำกับกำหนดตามกฎหมายของแต่ละประเทศ ส่วนใหญ่ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นตามกฎหมายที่กำหนด และมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

 2. บริษัทส่วนหุ้น (Partnership): รูปแบบนี้เป็นบริษัทที่มีสองคนหรือมากกว่าที่มาร่วมกันก่อตั้ง และแบ่งส่วนแบบหุ้น แต่ละคนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการและมีความรับผิดชอบตามข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง

 3. บริษัทจำกัดพรรค (Limited Liability Company): รูปแบบนี้มีลักษณะคล้ายกับบริษัทจำกัด แต่มีลักษณะที่ชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของความรับผิดชอบทางกฎหมาย สมาชิกหรือผู้ถือหุ้นจะไม่รับผิดชอบเกินส่วนที่ลงทุนในบริษัท

 4. บริษัทร่วม (Joint Venture): รูปแบบนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัทสองแห่งหรือมากกว่าเพื่อดำเนินกิจการร่วมกัน โดยบริษัทร่วมมักจะมีการกำหนดความรับผิดชอบและส่วนแบ่งผลประโยชน์ตามข้อตกลง

 5. บริษัทหุ้นส่วนสามัญ (General Partnership): รูปแบบนี้เป็นบริษัทที่มีสมาชิกที่มาร่วมกันก่อตั้งและมีความรับผิดชอบและส่วนแบ่งผลประโยชน์ตามสัญญาหรือข้อตกลง

นี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างของประเภทบริษัทที่อาจจดทะเบียนได้ ควรตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในประเทศที่คุณสนใจเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันสำหรับประเทศนั้นๆ

 

ประเภทของธุรกิจ 3 ประเภท

ธุรกิจมีหลายประเภท แต่เพื่อความคุ้นเคย นี่คือสามประเภทธุรกิจที่พบบ่อย:

 1. บริการ (Service Business): ธุรกิจประเภทนี้มุ่งเน้นให้บริการแก่ลูกค้า โดยไม่ใช้การผลิตสินค้า ตัวอย่างของธุรกิจบริการได้แก่ บริการทางการแพทย์, บริการที่จัดงาน, บริการที่เกี่ยวกับการศึกษา หรือบริการทางด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น

 2. การผลิต (Manufacturing Business): ธุรกิจประเภทนี้เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าที่มีค่าเพิ่ม โดยใช้วัตถุดิบหรือส่วนประกอบเพื่อสร้างสินค้าสำเร็จรูป ตัวอย่างของธุรกิจการผลิตได้แก่ การผลิตยางรถยนต์, การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า, การผลิตเสื้อผ้า หรือการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

 3. การค้า (Trading Business): ธุรกิจประเภทนี้เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้า โดยธุรกิจการค้าสามารถซื้อสินค้าจากผู้ผลิตหรือจากซัพพลายเออร์แล้วขายต่อให้กับลูกค้า ตัวอย่างของธุรกิจการค้าได้แก่ ร้านค้าขายเสื้อผ้า, ร้านอาหาร, ร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือศูนย์การค้าออนไลน์ เป็นต้น

จำได้ว่าธุรกิจอาจมีประเภทอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology), ธุรกิจออนไลน์ (Online Business), หรือธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เป็นต้น แต่สามประเภทที่กล่าวถึงเป็นสามประเภทที่พบบ่อยและคุ้นเคยในธุรกิจและตลาดในทั่วโลก

 

การจดทะเบียนบริษัท มีกี่แบบ

การจดทะเบียนบริษัทสามารถแบ่งออกเป็นหลายแบบ โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในแต่ละประเทศ แต่สามแบบที่พบบ่อยที่สุดได้แก่:

 1. บริษัทจำกัด (บริษัทมหาชนหรือบริษัทมหาชนจำกัด): เป็นรูปแบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย แบ่งเป็นสองประเภท คือ บริษัทจำกัด (บริษัทมหาชน) และ บริษัทจำกัด (บริษัทมหาชนจำกัด) ในบริษัทจำกัด ผู้ถือหุ้นจำกัดความรับผิดชอบตามจำนวนหุ้นที่ถือ ส่วนในบริษัทมหาชน ผู้ถือหุ้นรับผิดชอบตามจำนวนหุ้นที่ลงทุน เจ้าหน้าที่บริหารในบริษัทมหาชนจำกัดอาจมีตำแหน่งต่าง ๆ เช่น กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นต้น

 2. บริษัทห้างหุ้นส่วน (Partnership): เป็นรูปแบบของธุรกิจที่มีสองคนหรือมากกว่าที่มาร่วมกันจัดตั้ง และแบ่งส่วนแบ่งผลประโยชน์ตามสัญญาหรือข้อตกลงที่กำหนด ในบริษัทห้างหุ้นส่วน หุ้นส่วนและความรับผิดชอบแบ่งตามสัดส่วนที่กำหนด ทั้งนี้ มีสองประเภทหลักคือ ห้างหุ้นส่วนทั่วไป (General Partnership) และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership)

 3. บริษัทจำกัดความรับผิดชอบ (Limited Liability Company): เป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นไม่รับผิดชอบเกินจำนวนทุนที่ลงทุนในบริษัท แบ่งออกเป็นหลายรูปแบบ เช่น บริษัทจำกัดความรับผิดชอบที่มีผู้ถือหุ้นหนึ่งคน (Single-Member Limited Liability Company) หรือบริษัทจำกัดความรับผิดชอบที่มีผู้ถือหุ้นหลายคน (Multi-Member Limited Liability Company)

นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบอื่น ๆ ของธุรกิจที่อาจมีการจดทะเบียนตามกฎหมายของแต่ละประเทศ เช่น บริษัทหุ้นส่วนจำกัดพรรค (Limited Liability Partnership), บริษัทแอ็กซ์ (Aktiebolag) ในประเทศสวีเดน เป็นต้น สำหรับแบบธุรกิจที่สามารถจดทะเบียนได้ ขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 

การจดทะเบียนพาณิชย์

การจดทะเบียนพาณิชย์ในแต่ละประเทศอาจมีความแตกต่างไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม ในทั่วไปแล้ว การจดทะเบียนพาณิชย์มีขั้นตอนและข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินกิจการในสถานที่ที่เหมาะสมตามกฎหมายได้ นี่คือขั้นตอนทั่วไปในการจดทะเบียนพาณิชย์:

 1. เลือกประเภทธุรกิจ: กำหนดประเภทของธุรกิจที่คุณต้องการจดทะเบียน อาจเป็นการผลิตสินค้าหรือให้บริการ ควรตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเพื่อตรวจสอบว่ามีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับประเภทธุรกิจของคุณหรือไม่

 2. ตั้งชื่อธุรกิจ: เลือกชื่อธุรกิจที่ไม่ซ้ำกับธุรกิจอื่น และตรงตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศนั้น บางประเทศอาจกำหนดกฎเกี่ยวกับการจดทะเบียนชื่อธุรกิจที่ต้องประกอบอยู่ในบริเวณท้องถิ่นที่กำหนด

 3. รับรองบริษัท: ต้องรับรองบริษัทโดยผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในบางประเทศอาจเป็นทนายความหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

 4. กรอกและยื่นเอกสาร: กรอกและยื่นเอกสารที่จำเป็นตามกฎหมาย เอกสารเหล่านี้อาจรวมถึงคำขอจดทะเบียน, หนังสือสำคัญทางธุรกิจ, ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร่วมทุนและผู้บริหาร, แผนธุรกิจ, และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

 5. ชำระค่าธรรมเนียม: ชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนพาณิชย์ อาจมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าจดทะเบียน, ค่าอนุญาต, หรือค่าบริการอื่น ๆ ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

 6. รอการพิจารณา: หลังจากยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์แล้ว หน่วยงานรัฐบาลที่รับผิดชอบจะพิจารณาคำขอ การตรวจสอบและการอนุมัติอาจใช้เวลาตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

 7. รับหนังสือสำคัญ: เมื่อคำขอจดทะเบียนได้รับการอนุมัติแล้ว คุณจะได้รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนซึ่งเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่าธุรกิจของคุณได้รับการจดทะเบียนเป็นทางการ

โดยอย่างทั่วไป ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์อาจมีความแตกต่างกันไปตามประเทศและสถานการณ์ท้องถิ่น คุณควรปรึกษาทนายความหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายท้องถิ่นเพื่อข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นปัจจุบันสำหรับการจดทะเบียนพาณิชย์ในประเทศของคุณ

 

การจดทะเบียนนิติบุคคล

การจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นกระบวนการที่ธุรกิจจำเป็นต้องผ่านเพื่อให้เป็นนิติบุคคลที่ถูกต้องและได้รับการรับรองตามกฎหมาย ขั้นตอนการจดทะเบียนนิติบุคคลอาจแตกต่างไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของแต่ละประเทศ นี่คือขั้นตอนทั่วไปในการจดทะเบียนนิติบุคคล:

 1. ตรวจสอบชื่อนิติบุคคล: ก่อนที่จะจดทะเบียนนิติบุคคล คุณควรตรวจสอบชื่อนิติบุคคลที่คุณต้องการใช้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ซ้ำกับนิติบุคคลอื่นที่มีอยู่แล้ว และตรงตามกฎหมายและข้อกำหนดท้องถิ่น

 2. รับรองผู้ร่วมทุนและผู้บริหาร: รับรองผู้ร่วมทุนและผู้บริหารของนิติบุคคลตามกฎหมายท้องถิ่น ในบางกรณี อาจจำเป็นต้องรับรองโดยนิติกรหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

 3. กรอกและยื่นเอกสาร: กรอกและยื่นเอกสารที่จำเป็นตามกฎหมาย ตัวอย่างเอกสารได้แก่ บันทึกข้อตกลงก่อตั้ง, สมุดจดทะเบียน, รายชื่อผู้ร่วมทุนและผู้บริหาร, แผนธุรกิจ และเอกสารอื่น ๆ ตามกฎหมายและข้อกำหนดท้องถิ่น

 4. ชำระค่าธรรมเนียม: ชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนนิติบุคคล ค่าธรรมเนียมเหล่านี้อาจประกอบด้วยค่าจดทะเบียน, ค่าอนุญาต, หรือค่าบริการอื่น ๆ ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

 5. รอการพิจารณาและการอนุมัติ: หลังจากยื่นคำขอจดทะเบียนนิติบุคคล หน่วยงานรัฐบาลที่รับผิดชอบจะพิจารณาคำขอและตรวจสอบเอกสารตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น การตรวจสอบและการอนุมัติอาจใช้เวลาตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

 6. รับหนังสือสำคัญ: เมื่อคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนซึ่งเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่านิติบุคคลของคุณได้รับการจดทะเบียนเป็นทางการ

โดยอย่างทั่วไป ขั้นตอนการจดทะเบียนนิติบุคคลอาจมีความแตกต่างกันไปตามประเทศและสถานการณ์ท้องถิ่น คุณควรปรึกษาทนายความหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นปัจจุบันสำหรับการจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศของคุณ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.