จดทะเบียนบริษัท.COM » เครื่องดื่ม เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

เครื่องดื่ม มีรายจากอะไรบ้าง

รายได้ของธุรกิจเครื่องดื่มสามารถได้มาจากหลายแหล่ง รวมถึง

 1. การขายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม รายได้หลักส่วนใหญ่มาจากการขายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในตลาด เช่น น้ำอัดลม, น้ำเปล่า, น้ำผลไม้, กาแฟ, ชา, น้ำช็อกโกแลต เป็นต้น.
 2. การให้บริการร้านกาแฟ/ร้านเครื่องดื่ม รายได้อาจมาจากการให้บริการในร้านกาแฟหรือร้านเครื่องดื่มที่มีการเสริมสร้างประสบการณ์และบรรยากาศสำหรับลูกค้า.
 3. การผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องดื่ม หากธุรกิจมีการผลิตหรือจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องดื่ม เช่น เครื่องชงกาแฟ, เครื่องทำน้ำแข็ง เครื่องดื่มอัตโนมัติ เป็นต้น รายได้ก็อาจมาจากส่วนนี้ด้วย.

วิเคราะห์ Swot Analysis เครื่องดื่ม

SWOT Analysis เป็นกระบวนการวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจเครื่องดื่ม โดยแบ่งออกเป็นสี่ประเภทหลัก ดังนี้

 1. จุดแข็ง (Strengths) ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจเครื่องดื่มมีความแข็งแกร่ง เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี, การตลาดที่มีประสิทธิภาพ, บรรยากาศในร้านที่น่าสนใจ เป็นต้น.

 2. จุดอ่อน (Weaknesses) ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจเครื่องดื่มมีข้อจำกัด เช่น ความยากในการแยกตัวจากคู่แข่ง, รูปแบบการจัดการที่ไม่เหมาะสม, ความไม่คงที่ในการส่งเสริมการขาย เป็นต้น.

 3. โอกาส (Opportunities) ปัจจัยที่อาจกำเนิดโอกาสใหม่ให้กับธุรกิจเครื่องดื่ม เช่น ตลาดการบริโภคที่เพิ่มสมาชิก, การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริโภค, ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่กำลังเติบโต เป็นต้น.

 4. อุปสรรค (Threats) ปัจจัยที่อาจเป็นอุปสรรคและสร้างความเสี่ยงให้กับธุรกิจเครื่องดื่ม เช่น การแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น, นโยบายของรัฐบาลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ, ความเปลี่ยนแปลงในเทรนด์การบริโภค เป็นต้น.

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องดื่ม

ธุรกิจเครื่องดื่มสามารถเกี่ยวข้องกับอาชีพต่างๆ ได้แก่

 1. ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ
 2. ผู้บริหารและผู้จัดการ
 3. ผู้ผลิตและช่างเครื่องดื่ม
 4. บารที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของธุรกิจเครื่องดื่ม
 5. ผู้บริการร้านกาแฟ/ร้านเครื่องดื่ม
 6. ผู้จัดจำหน่ายและตัวแทนจำหน่าย
 7. ผู้ตลาดและผู้ประชาสัมพันธ์
 8. ผู้ซื้อ/ผู้บริโภค

คําศัพท์พื้นฐาน เครื่องดื่ม ที่ควรรู้

 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) – สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเครื่องดื่มผลิตและจำหน่าย.
 2. การตลาด (Marketing) – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม.
 3. การบริหารจัดการ (Management) – กระบวนการที่ใช้ในการนำระบบและบุคลากรภายในบริษัทเครื่องดื่ม.
 4. การผลิต (Production) – กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม.
 5. การธนาคาร (Finance) – สาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเงินและการเงินในบริษัทเครื่องดื่ม.
 6. การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) – กระบวนการวางแผนกลยุทธ์เพื่อให้บริษัทเครื่องดื่มเติบโตและประสบความสำเร็จ.
 7. การคุ้มครองลูกค้า (Customer Service) – บริการหลังการขายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลลูกค้าและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น.
 8. การจัดการโภชนาการ (Nutritional Management) – กระบวนการควบคุมและจัดการสารอาหารในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม.
 9. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) – กระบวนการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด.
 10. การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มใหม่.

จดบริษัท เครื่องดื่ม ทำอย่างไร

เมื่อต้องการจดบริษัทเครื่องดื่ม คุณต้องทำขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น และเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดท้องถิ่น.
 2. จัดหาผู้ร่วมบริษัท หาผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทและกำหนดหุ้นส่วนของแต่ละคน.
 3. จัดเตรียมเอกสาร จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น สำเนาบัตรประชาชนผู้ร่วมก่อตั้ง, สำเนาทะเบียนบ้าน, แผนที่ที่ตั้งบริษัท, บันทึกการประชุมผู้ร่วมก่อตั้ง เป็นต้น.
 4. จดทะเบียนบริษัท ยื่นเอกสารที่จัดเตรียมไว้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อจดทะเบียนบริษัท.
 5. จัดทำเอกสารทางการเงิน จัดทำเอกสารทางการเงิน เช่น บัญชีงบการเงิน, รายงานการเงิน, ภาษี เพื่อเป็นการประกอบธุรกิจเครื่องดื่มอย่างถูกต้องและปฏิบัติตามกฎหมาย.
 6. ขอใบอนุญาตและการรับรอง ขอใบอนุญาตและการรับรองที่จำเป็นตามกฎหมาย เช่น ใบอนุญาตการผลิตเครื่องดื่ม, ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ เป็นต้น.
 7. เปิดบัญชีธนาคาร เปิดบัญชีธนาคารสำหรับธุรกิจเครื่องดื่ม เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินและการธนาคาร.
 8. สร้างและจัดการธุรกิจ สร้างและจัดการธุรกิจเครื่องดื่ม รวมถึงการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การจัดจำหน่าย การตลาด และดูแลลูกค้า.

บริษัท เครื่องดื่ม เสียภาษีอะไร

บริษัทเครื่องดื่มมีหลายประเภทของภาษีที่ต้องชำระ ได้แก่

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นภาษีที่ต้องชำระตามรายได้ที่ได้รับจากกิจการเครื่องดื่ม.
 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็นภาษีที่ต้องเสียตามราคาขายของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม.
 3. ภาษีอากรสแตมป์ เป็นภาษีที่ต้องชำระเมื่อนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์สูงเข้าสู่ตลาด.
 4. อากรสุรา เป็นภาษีที่เสียตามปริมาณสุราที่ผลิตหรือนำเข้า.

อย่างไรก็ตาม ภาษีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเครื่องดื่มอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และอาจมีกฎหมายท้องถิ่นที่มีผลต่อภาษีอื่นๆ ดังนั้น ควรปรึกษาที่แน่นอนจากที่ทำธุรกิจหรือผู้เชี่ยวชาญในด้านกฎหมายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์.

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.