จดทะเบียนบริษัท.COM » บริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้า เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจบริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้า มีรายจากอะไรบ้าง

 1. ค่าบริการติดตั้ง ค่าบริการนี้รวมถึงค่าแรงงานและวัสดุที่ใช้ในการติดตั้งระบบไฟฟ้า โดยลูกค้าจะจ่ายค่าบริการนี้เพื่อให้บริษัทติดตั้งระบบไฟฟ้าในสถานที่ของพวกเขา

 2. ค่าบริการดูแลรักษาระบบ หลังจากการติดตั้งระบบไฟฟ้า บริษัทสามารถรับค่าบริการดูแลรักษาระบบ เช่น การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบให้มีประสิทธิภาพ

 3. การซื้ออุปกรณ์และวัสดุ บริษัทอาจรับรายได้จากการขายอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในระบบไฟฟ้า โดยให้ความร่วมมือในการเลือกและจัดหาอุปกรณ์เหล่านี้ให้กับลูกค้า

 4. การปรษณีและโครงการพิเศษ บางครั้งบริษัทอาจมีโครงการพิเศษหรืองานที่ต้องการบริการเฉพาะ เช่น การออกแบบระบบไฟฟ้าใหม่หรือการปรษณีโรงงานใหญ่ ๆ ซึ่งสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติม

 5. ค่าใช้จ่ายสำหรับอนุญาตและการรับรอง การขออนุญาตและการรับรองสามารถสร้างค่าใช้จ่ายสำหรับบริษัทซึ่งยังเป็นรายได้สำหรับธุรกิจนี้

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจบริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้า

จุดแข็ง (Strengths)

 1. ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค บริษัทมีทีมงานที่มีความรู้และทักษะทางเทคนิคที่สูง และสามารถให้บริการติดตั้งและดูแลรักษาระบบไฟฟ้าให้กับลูกค้าอย่างมีคุณภาพ

 2. ความสามารถในการจัดการโครงการ บริษัทมีประสบการณ์ในการจัดการโครงการที่มีขอบเขตใหญ่ ซึ่งช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการใช้บริการของบริษัท

 3. ความสามารถในการปรับตัว สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมไฟฟ้า เช่น การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในงานติดตั้งระบบไฟฟ้า

จุดอ่อน (Weaknesses)

 1. การแข่งขันรุนแรง อุตสาหกรรมติดตั้งระบบไฟฟ้ามีการแข่งขันที่รุนแรง มีบริษัทมากมายที่ให้บริการเช่นกัน ทำให้มีความกดดันต่อราคาและกำไร

 2. ขึ้นอยู่กับโครงการใหญ่ บริษัทอาจขึ้นอยู่กับโครงการใหญ่ ๆ ที่ไม่แน่นอน การสูญเสียโครงการใหญ่อาจมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัท

 3. ขาดแรงจูงใจในทีมงาน บริษัทอาจมีปัญหาเรื่องความรู้และประสบการณ์ในทีมงานหรืออาจขาดแรงจูงใจในการทำงานในบางกรณี

โอกาส (Opportunities)

 1. การเติบโตของตลาด อุตสาหกรรมไฟฟ้ายังมีโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความต้องการในการติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในหลายสาขาอุตสาหกรรม

 2. เทคโนโลยีใหม่ ๆ การนวัตกรรมในเทคโนโลยีไฟฟ้าอาจสร้างโอกาสใหม่ในการให้บริการและเพิ่มความมีประสิทธิภาพ

 3. ความต้องการในการอนุรักษ์พลังงาน ลูกค้ารายยังต้องการใช้แหล่งพลังงานที่ยังไม่ได้ใช้งานในการติดตั้งระบบไฟฟ้า เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และลม

อุปสรรค (Threats)

 1. ค่าวัสดุที่เกิดเพิ่มขึ้น ค่าวัสดุสำคัญในการติดตั้งระบบไฟฟ้าอาจเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อค่าใช้ของบริษัท

 2. กฎระเบียบและความเข้มงวดเพิ่มมาก กฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและค่าใช้ของบริษัท

 3. ความเปลี่ยนแปลงในการคาดการณ์โครงการใหญ่ โครงการใหญ่อาจเปลี่ยนแปลงหรือถูกยกเลิกโดยลูกค้าได้ ทำให้บริษัทต้องรับความเสี่ยงในด้านนี้

อาชีพ ธุรกิจบริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้า ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. อุปกรณ์และเครื่องมือ คุณต้องลงทุนในอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งและดูแลรักษาระบบไฟฟ้า อุปกรณ์เหล่านี้อาจรวมถึงเครื่องมือทางเทคนิค เครื่องมือวัด อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย เป็นต้น

 2. บุคลากร คุณจะต้องสรรหาและสอนพนักงานที่มีความรู้และทักษะทางเทคนิคในการติดตั้งระบบไฟฟ้า การสรรหาและการฝึกอบรมพนักงานนี้อาจเกิดค่าใช้จ่าย

 3. ที่ตั้งของธุรกิจ คุณจำเป็นต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ เพื่อเก็บอุปกรณ์ สำนักงาน และที่ประชุม ค่าเช่าหรือค่าซื้อที่ตั้งอาจมีค่าใช้จ่าย

 4. การสนับสนุนลูกค้า คุณอาจต้องลงทุนในการสนับสนุนลูกค้า โฆษณา การตลาด และการสื่อสารเพื่อเพิ่มการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้กับลูกค้า

 5. เงินทุนทำงาน คุณต้องมีเงินทุนทำงานเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของคุณ รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์และอื่น ๆ ที่จำเป็นในการรันธุรกิจ

 6. ประกันภัย การเริ่มต้นธุรกิจในอุตสาหกรรมไฟฟ้าอาจต้องลงทุนในการหาประกันภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกรณีฉุกเฉิน

 7. การวางแผนทางการเงิน คุณควรวางแผนการเงินที่ดีเพื่อให้มีความเสถียรทางการเงิน และป้องกันปัญหาการเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจบริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้า

 1. นักวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า (Electrical Systems Analysts) นักวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ามีหน้าที่วิเคราะห์และออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับโครงการที่ต่างกัน นอกจากนี้ยังต้องประเมินความเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบที่กำลังดำเนินการ

 2. ช่างไฟฟ้า (Electricians) ช่างไฟฟ้ามีหน้าที่ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า รวมถึงการเชื่อมต่อและวิเคราะห์อุปกรณ์ไฟฟ้า

 3. นักวิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineers) นักวิศวกรไฟฟ้ามีหน้าที่ออกแบบระบบไฟฟ้า และคอยควบคุมโครงการติดตั้งและดำเนินรักษาระบบ

 4. นักเทคนิคการเชื่อมต่อ (Electrical Connection Technicians) นักเทคนิคในสาขานี้ต้องมีความเชี่ยวชาญในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้า

 5. นักเทคนิคการบำรุงรักษา (Maintenance Technicians) นักเทคนิคบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าต้องดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อให้ระบบสามารถทำงานอย่างถูกต้อง

 6. นักขาย (Salespeople) นักขายจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและระบบไฟฟ้าที่ควรปรับปรุง เพื่อนำเสนอให้กับลูกค้าที่เป็นที่รู้จักและลูกค้าภายใต้การตลาด

 7. ผู้จัดการโครงการ (Project Managers) ผู้จัดการโครงการรับผิดชอบในการควบคุมและบริหารการดำเนินโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า

 8. พนักงานบริการลูกค้า (Customer Service Representatives) พนักงานบริการลูกค้าเป็นติวให้ข้อมูลและสนับสนุนลูกค้าในทุกขั้นตอนของโครงการ

 9. นักวิเคราะห์ความปลอดภัย (Safety Analysts) นักวิเคราะห์ความปลอดภัยต้องให้คำแนะนำในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานและอุบัติเหตุ

 10. นักวิเคราะห์อนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation Analysts) นักวิเคราะห์ในสาขานี้ช่วยในการค้นหาวิธีในการอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้า

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจบริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้า ที่ควรรู้

 1. ระบบไฟฟ้า (Electrical System)

  • คำอธิบาย ระบบที่ใช้ในการส่งไฟฟ้าและควบคุมการใช้ไฟฟ้าในอาคารหรือโครงการ
 2. สายไฟฟ้า (Electrical Wiring)

  • คำอธิบาย สายที่ใช้ในการนำไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ
 3. อุปกรณ์ไฟฟ้า (Electrical Equipment)

  • คำอธิบาย เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในระบบไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์, คอมพิวเตอร์, หรือมอเตอร์
 4. การติดตั้ง (Installation)

  • คำอธิบาย กระบวนการการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคารหรือโครงการ
 5. การบำรุงรักษา (Maintenance)

  • คำอธิบาย การดูแลรักษาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ให้สามารถทำงานอย่างถูกต้อง
 6. นักเชื่อมต่อไฟฟ้า (Electrical Connector)

  • คำอธิบาย บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการเชื่อมต่อสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
 7. นักวิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer)

  • คำอธิบาย นักวิศวกรที่ออกแบบและวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า
 8. ความปลอดภัยไฟฟ้า (Electrical Safety)

  • คำอธิบาย มาตรฐานและมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้งานระบบไฟฟ้า
 9. ระบบควบคุม (Control System)

  • คำอธิบาย ระบบที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า
 10. เปลือกไฟฟ้า (Electrical Insulation)

  • คำอธิบาย วัสดุที่ใช้ในการป้องกันการไฟฟ้ากระชากระบบและคนอื่น ๆ จากการสัมผัสไฟฟ้า

จดบริษัท ธุรกิจบริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้า ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท คุณต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นในประเทศไทยและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของประเทศไทย (DBD)

 2. จัดเตรียมเอกสาร คุณจำเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจดบริษัท เอกสารพื้นฐานรวมถึงสัญญาก่อตั้งบริษัท, รายชื่อผู้บริหาร, ทุนจดทะเบียน, แผนการดำเนินธุรกิจ, แผนการจัดทำงบการเงิน, และสาระสำคัญอื่น ๆ

 3. จดบริษัทที่สำนักงานบริษัท (DBD) คุณต้องเสนอเอกสารที่จัดเตรียมไว้ที่สำนักงานบริษัท (DBD) และชำระค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด

 4. รับใบอนุญาต หลังจากจดบริษัทเสร็จสิ้นแล้ว คุณจะได้ใบอนุญาตให้กับบริษัทและสามารถเริ่มดำเนินกิจกรรมธุรกิจไฟฟ้าของคุณได้

 5. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับเหมาระบบไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาต

 6. จัดทำระบบบัญชี คุณจะต้องจัดทำระบบบัญชีที่ถูกต้องและปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อรักษาการสอดคล้องกับกฎหมายภาษีและการบัญชี

 7. รับคำแนะนำมืออาชีพ คุณอาจต้องปรึกษานักบัญชีหรือผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายเพื่อรับคำแนะนำและปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นและภาษี

 8. พิจารณาการจัดทำพื้นที่ที่รับเหมาก่อสร้างไฟฟ้า ถ้าบริษัทของคุณเริ่มทำงานในการรับเหมาก่อสร้างไฟฟ้า คุณควรพิจารณาพื้นที่ที่จะใช้ในการจัดทำงาน

 9. รับใบอนุญาตสถานที่ คุณอาจต้องรับใบอนุญาตสถานที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะเริ่มงานในพื้นที่ที่เลือก

 10. ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย คุณต้องรักษามาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้างไฟฟ้า เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

บริษัท ธุรกิจบริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้า เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) บริษัทต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามรายได้ที่ได้รับจากกิจกรรมธุรกิจของตน อัตราภาษีนี้อาจแตกต่างกันตามระดับรายได้ของบริษัทและกำหนดให้เสียรายปี

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT) บริษัทที่ลงทะเบียนในระบบ VAT ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้าและนำส่งให้หน่วยงานภาษี อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปัจจุบันในประเทศไทยอยู่ที่ 7%

 3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) บริษัทอาจต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหากมีรายได้นอกเหนือจากธุรกิจหลัก

 4. ภาษีทรัพย์สิน (Property Tax) หากบริษัทครอบครองทรัพย์สินเช่นอาคารหรือที่ดิน อาจต้องเสียภาษีทรัพย์สินตามที่กำหนดในกฎหมายท้องถิ่น

 5. ภาษีอากรเงินต่างประเทศ (Withholding Tax on Foreign Payments) หากบริษัททำธุรกรรมทางการเงินกับธุรกิจต่างประเทศหรือบุคคลต่างประเทศ, อาจต้องหักภาษีอากรเงินต่างประเทศตามอัตราที่กำหนด

 6. อื่น ๆ อาจมีภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามกฎหมายและข้อกำหนดท้องถิ่น

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.