จดทะเบียนบริษัท.COM » ตรวจรับบ้าน เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจตรวจรับบ้าน มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าบริการตรวจรับบ้าน (Home Inspection Fees) รายได้หลักสำหรับธุรกิจตรวจรับบ้านมาจากค่าบริการที่ลูกค้าจ่ายในการตรวจสอบและประเมินสภาพของบ้าน ราคาขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะของบ้าน

 2. บริการเสริม (Additional Services) บางบริษัทตรวจรับบ้านอาจให้บริการเสริมเช่น การตรวจสอบระบบไฟฟ้า, ระบบประปา, ระบบความปลอดภัย, หรือการตรวจสอบคุณภาพอากาศในบ้าน รายได้จากบริการเสริมนี้จะเพิ่มเติมสูงขึ้น

 3. การรายงานการตรวจรับบ้าน (Home Inspection Reports) บริษัทสามารถเสริมรายได้จากการสร้างรายงานการตรวจรับบ้านที่เป็นมาตรฐาน รายงานนี้สามารถขายหรือให้แก่ลูกค้าเพิ่มเติม

 4. การฝึกอบรมและการศึกษา (Training and Education) บริษัทสามารถจัดสร้างคอร์สอบรมและการศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นผู้ตรวจบ้าน รายได้จากคอร์สอบรมนี้จะมาจากค่าสมัครและค่าธรรมเนียม

 5. การตลาดและโฆษณา (Marketing and Advertising) การเสริมรายได้จากการให้บริการทางการตลาดและโฆษณาให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์หรือตลาดที่เกี่ยวข้อง

 6. การจัดงานเกี่ยวกับบ้าน (Home Events) บางบริษัทอาจจัดงานสัมมนาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบ้าน เช่น นิทรรศการบ้านและสวน รายได้จากการจัดงานนี้อาจมาจากค่าลงทะเบียนและค่าจ้างพิเศษ

 7. บริการนับสิ่งของและคิดค่าธรรมเนียม (Inventory and Appraisal Services) บางบริษัทอาจให้บริการนับสิ่งของและประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับลูกค้า เช่น การประเมินมูลค่าของครัวเรือนหรือครุภัณฑ์

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจตรวจรับบ้าน

ความแข็งแกร่ง (Strengths)

 1. ความเชี่ยวชาญในงาน บริษัทมีผู้ตรวจมืออาชีพที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการตรวจรับบ้านและการประเมินอสังหาริมทรัพย์

 2. ความน่าเชื่อถือ การให้บริการตรวจรับบ้านที่มีคุณภาพและสะดวกสบายช่วยสร้างความน่าเชื่อถือในตลาด

 3. การตลาดและโฆษณา บริษัทมีกลยุทธ์การตลาดที่ดีเพื่อเพิ่มความรู้ของลูกค้าเกี่ยวกับบริการและเสริมชื่อเสียง

ความอ่อนแอ (Weaknesses)

 1. การแข่งขันแรง มีบริษัทตรวจรับบ้านอื่น ๆ ในตลาดซึ่งเป็นการแข่งขันที่แรง

 2. ข้อจำกัดในการขยายกิจการ บางครั้งอาจมีข้อจำกัดในการขยายธุรกิจในพื้นที่ที่มีอัตราการขายอสังหาริมทรัพย์ต่ำ

โอกาส (Opportunities)

 1. การเพิ่มบริการ มีโอกาสเพิ่มบริการเสริมเช่น การตรวจสอบระบบความปลอดภัยหรือการตรวจสอบคุณภาพอากาศในบ้าน

 2. การขยายตลาด สามารถขยายธุรกิจไปยังพื้นที่ใหม่หรือตลาดเสริมเติมได้

ความเสี่ยง (Threats)

 1. การแข่งขันแรง การแข่งขันที่รุนแรงจากบริษัทอื่น ๆ อาจส่งผลให้มีค่าบริการตรวจรับบ้านลดลง

 2. เปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อบังคับ เปลี่ยนแปลงในกฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และการตรวจรับบ้านอาจส่งผลให้ต้องปรับปรุงบริการและการดำเนินงาน

อาชีพ ธุรกิจตรวจรับบ้าน ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. การฝึกอบรมและความรู้ การเริ่มต้นในธุรกิจตรวจรับบ้านควรมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการตรวจรับบ้าน การเข้ารับการฝึกอบรมและการศึกษาในด้านนี้อาจเสียค่าใช้จ่าย เพื่อปรับปรุงความเข้าใจและทักษะของคุณในการตรวจรับบ้าน

 2. อุปกรณ์ตรวจรับบ้าน คุณจะต้องลงทุนในอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจรับบ้าน เช่น อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ, อุปกรณ์ทดสอบไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, เครื่องวัดความสูง, หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการรายงานผลการตรวจรับบ้าน

 3. การสร้างเว็บไซต์และการตลาดออนไลน์ การมีเว็บไซต์และการทำการตลาดออนไลน์สามารถช่วยในการโปรโมทและเพิ่มความรู้สึกให้ลูกค้ารู้จักบริษัทคุณ นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายในการจัดการเว็บไซต์และการทำโฆษณาออนไลน์

 4. การตลาดและโฆษณา การลงทุนในการโปรโมทและการตลาดสามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรวมถึงค่าใช้จ่ายในการออกแบบโบรชัวร์, การทำโฆษณาออนไลน์, การเข้าร่วมนิทรรศการ, หรือการเคลื่อนที่

 5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ คุณจะต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน, ค่าเช่าสำนักงาน, ค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า, และค่าใช้จ่ายทั่วไปอื่น ๆ

 6. การจดทะเบียนและอนุญาต คุณอาจต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัทและในการขออนุญาตในการตรวจรับบ้าน นอกจากนี้ยังอาจมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกระบวนการทางกฎหมาย

 7. ระบบบัญชีและการเงิน คุณจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการจ้างบัญชีหรือโปรแกรมบัญชีเพื่อการบริหารจัดการการเงินของธุรกิจ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจตรวจรับบ้าน

 1. ผู้ตรวจบ้าน (Home Inspectors) ผู้ตรวจบ้านคือคนหลักในธุรกิจนี้ พวกเขามีหน้าที่ตรวจสอบและประเมินสภาพของบ้านและอสังหาริมทรัพย์ เพื่อรายงานสถานะและปัญหาที่พบ

 2. บริษัทสถาปนิก (Architectural Firms) บริษัทสถาปนิกอาจสนใจเช่าบริการผู้ตรวจบ้านในกระบวนการการออกแบบและการก่อสร้างเพื่อให้มั่นใจว่างานถูกต้องตามแผน

 3. บริษัทอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Companies) บริษัทอสังหาริมทรัพย์อาจต้องการบริการตรวจรับบ้านเพื่อให้ความสมบูรณ์แก่ลูกค้าที่สนใจซื้อหรือเช่าทรัพย์สิน

 4. โรงงานก่อสร้าง (Construction Companies) บริษัทก่อสร้างอาจจ้างผู้ตรวจบ้านเพื่อตรวจสอบคุณภาพของงานก่อสร้างและระบบในบ้านที่กำลังก่อสร้าง

 5. สำนักงานตั้งตรงสาขา (Branch Offices) สำนักงานตั้งตรงสาขาของบริษัทใหญ่หรือสถานประกอบการอาจมีความต้องการในการตรวจรับบ้านในการสังเกตสถานะของสาขาหรือสำนักงานเป็นระยะ

 6. บริษัทประกันภัย (Insurance Companies) บริษัทประกันภัยอาจต้องการบริการตรวจรับบ้านเพื่อประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัยสำหรับนโยบายประกันทรัพย์สิน

 7. นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investors) นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์อาจมีความต้องการในการตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินที่พวกเขาสนใจในการลงทุน

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจตรวจรับบ้าน ที่ควรรู้

 1. การตรวจรับบ้าน (Home Inspection)

  • คำอธิบาย (ไทย) กระบวนการตรวจสอบและประเมินสภาพของบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อรายงานสถานะและปัญหาที่พบ
  • คำภาษาอังกฤษ The process of examining and assessing the condition of a home or real estate property to provide a report on its status and any issues found
 2. ผู้ตรวจบ้าน (Home Inspector)

  • คำอธิบาย (ไทย) บุคคลที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการตรวจรับบ้านและออกรายงานสภาพของบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์
  • คำภาษาอังกฤษ A professional who is knowledgeable and skilled in home inspections and reporting on the condition of homes or real estate properties
 3. รายงานการตรวจรับบ้าน (Home Inspection Report)

  • คำอธิบาย (ไทย) เอกสารที่รวมรายละเอียดการตรวจรับบ้านพร้อมกับคำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติม
  • คำภาษาอังกฤษ A document that contains details of a home inspection along with recommendations and additional information
 4. ความเสี่ยง (Risk)

  • คำอธิบาย (ไทย) ความเป็นไปได้ของสถานการณ์ที่อาจมีผลกระทบลบต่อธุรกิจหรือความสำเร็จ
  • คำภาษาอังกฤษ The possibility of a situation that may have a negative impact on a business or its success
 5. อสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)

  • คำอธิบาย (ไทย) ทรัพย์สินที่มีค่าตามที่ตั้งอยู่ เช่น บ้าน, อพาร์ทเมนต์, ที่ดิน, หรืออสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ
  • คำภาษาอังกฤษ Property that has value based on its location, such as houses, apartments, land, or other real estate
 6. ค่าใช้จ่าย (Expense)

  • คำอธิบาย (ไทย) จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพื่อดำเนินธุรกิจหรือการดำเนินงาน
  • คำภาษาอังกฤษ The amount of money required to operate a business or carry out activities
 7. บริการตรวจรับบ้าน (Home Inspection Service)

  • คำอธิบาย (ไทย) บริการที่ให้ผู้ตรวจบ้านตรวจสอบและประเมินสภาพของบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์
  • คำภาษาอังกฤษ A service that provides home inspectors to examine and assess the condition of homes or real estate properties
 8. การเงิน (Finances)

  • คำอธิบาย (ไทย) การจัดการเรื่องเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจหรือการเงินส่วนบุคคล
  • คำภาษาอังกฤษ The management of money related to business or personal finances
 9. คุณภาพ (Quality)

  • คำอธิบาย (ไทย) ลักษณะที่ดีและมีคุณค่าของสิ่งของหรือบริการ
  • คำภาษาอังกฤษ The characteristic of being good and valuable in terms of products or services
 10. การตลาด (Marketing)

  • คำอธิบาย (ไทย) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโปรโมทและการขายสินค้าหรือบริการ
  • คำภาษาอังกฤษ Activities related to promoting and selling products or services

จดบริษัท ธุรกิจตรวจรับบ้าน ทำอย่างไร

 1. การวางแผนธุรกิจ กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของคุณ รวมถึงการระบุตลาดเป้าหมายและกลุ่มลูกค้าที่คุณต้องการเน้น

 2. การระบุโครงสร้างของบริษัท ต้องกำหนดว่าบริษัทของคุณจะเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทห้ามขายหุ้น

 3. การเลือกชื่อบริษัท ต้องทำการจองชื่อบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นไปได้ของชื่อที่เลือก

 4. การจัดเตรียมเอกสาร เตรียมเอกสารที่จำเป็นเพื่อการจดบริษัท เช่น บันทึกข้อความสนธิสัญญา สำเนาบัตรประชาชนของผู้ก่อตั้งบริษัท แผนธุรกิจ เป็นต้น

 5. การยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัท ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทและเอกสารที่จำเป็นที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด

 6. การระบุผู้ก่อตั้งบริษัท ต้องมีผู้ก่อตั้งบริษัทอย่างน้อย 3 คน และกำหนดบทบาทของแต่ละคนในบริษัท เช่น กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการที่ปรึกษา เป็นต้น

 7. การจัดทำพกง จดทะเบียนบริษัท จัดทำพกง จดทะเบียนบริษัทและระบุรายละเอียดของผู้ก่อตั้งบริษัท

 8. การชำระเงิน ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัทตามอัตราที่กำหนด

 9. การรับหนังสือจดทะเบียนบริษัท หลังจากที่คำขอของคุณได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับหนังสือจดทะเบียนบริษัท (พก 20) และใบแจ้งความข้อมูลของบริษัท (พก 3) จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 10. การแจ้งย้ายที่ตั้งสำนักงาน หากมีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานหลัก คุณจำเป็นต้องแจ้งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทราบ

บริษัท ธุรกิจตรวจรับบ้าน เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax)

  • บริษัทจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมายของประเทศไทย เป็นรายปี โดยคำนึงถึงกำไรสุทธิที่บริษัทได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT)

  • หากบริษัทมีรายได้รวมตั้งแต่ 18 ล้านบาทต่อปีหรือมากกว่านั้น บริษัทจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมาย ประเทศไทยในการเรียกเก็บภาษีจากลูกค้า
 3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)

  • บริษัทต้องทำการหักภาษีที่จ่ายให้กับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีรายได้จากการใช้บริการของบริษัท ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะต้องถูกหักตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมายและส่งให้เจ้าหนี้ภาษี โดยบริษัท

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.