จดทะเบียนบริษัท.COM » คลินิกนอกเวลา เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

คลินิกนอกเวลา มีรายจากอะไรบ้าง

รายได้ของคลินิกนอกเวลาสามารถมาจากแหล่งที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. ค่าบริการการตรวจรักษา คลินิกนอกเวลาให้บริการการตรวจรักษาและการรักษาผู้ป่วยในช่วงเวลาที่ไม่เป็นเวลาทำการปกติของโรงพยาบาลหรือคลินิกประจำเวลา. รายได้ส่วนใหญ่จะมาจากค่าบริการตรวจรักษาอาการป่วยทั่วไปหรืออาการไม่ฉุกเฉินที่ต้องการการรักษาเร่งด่วน.

 2. ค่าบริการผู้ป่วยนอก คลินิกนอกเวลาสามารถให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีนัดหมายล่วงหน้าหรือผู้มารับบริการโดยไม่มีการนัดหมายก่อน. รายได้ส่วนใหญ่จะเกิดจากค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ป่วยสำหรับการตรวจรักษาทั่วไปหรือการส่งต่อผู้ป่วยไปยังแพทย์หรือสถานพยาบาลอื่นเพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่ละเอียดขึ้น.

 3. ค่าบริการวินิจฉัยทางการแพทย์ คลินิกนอกเวลาอาจมีการให้บริการวินิจฉัยทางการแพทย์ที่ไม่ต้องการการรักษาเร่งด่วน เช่น การตรวจเลือด, การตรวจรังสี, การตรวจสารเคมี เป็นต้น ซึ่งค่าบริการเหล่านี้อาจถูกเรียกเก็บจากผู้ป่วยโดยตรงหรือจากบริษัทประกันสุขภาพ.

 4. ค่าบริการทางสุขภาพเสริม บางคลินิกนอกเวลาอาจมีการให้บริการทางสุขภาพเสริม เช่น การสอนการดูแลสุขภาพ, การให้คำปรึกษาทางโภชนาการ, การให้คำแนะนำในการออกกำลังกาย เป็นต้น รายได้จากค่าบริการเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเกิดจากการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้รับบริการโดยตรง.

วิเคราะห์ Swot Analysis คลินิกนอกเวลา

วิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นกระบวนการที่ช่วยให้เข้าใจแนวทางและศักยภาพของคลินิกนอกเวลา โดยพิจารณาความแข็งแกร่ง (Strengths), ความอ่อนแอ (Weaknesses), โอกาส (Opportunities), และอุปสรรค (Threats) ดังนี้

 1. ความแข็งแกร่ง (Strengths)
 • คลินิกนอกเวลาอาจมีสถานที่ตั้งที่สะดวกและเข้าถึงง่ายสำหรับลูกค้าในช่วงเวลาที่ไม่เป็นเวลาทำการปกติ.
 • คลินิกสามารถให้บริการตรวจรักษาและการรักษาที่ไม่เป็นเวลาทำการปกติเมื่อโรงพยาบาลหรือคลินิกประจำเวลาปิดประตู.
 • การให้บริการด้านสุขภาพเสริมอื่น ๆ เช่น การสอนการดูแลสุขภาพหรือการให้คำปรึกษาโภชนาการ ที่สามารถเสริมสร้างความไว้วางใจแลรวมทั้งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า.
 1. ความอ่อนแอ (Weaknesses)
 • คลินิกนอกเวลาอาจมีทรัพยากรที่จำกัดในเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล เนื่องจากการทำงานนอกเวลามักเป็นเวลาเสรีของบุคลากรทางการแพทย์.
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคลินิกนอกเวลาอาจสูงกว่าคลินิกประจำเวลา โดยเฉพาะในเรื่องของค่าจ้างทางการแพทย์และพยาบาล.
 • ระบบการนัดหมายและการจัดการเวลาอาจมีความซับซ้อน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความไม่พึงพอใจหรือความไม่สะดวกสบายแก่ลูกค้า.
 1. โอกาส (Opportunities)
 • คลินิกนอกเวลาอาจได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่ต้องการบริการในช่วงเวลาพิเศษ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่คลินิกประจำเวลาปิดประตู.
 • สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการโดยการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เช่น ระบบการนัดหมายออนไลน์, บันทึกประวัติผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น.
 • การสร้างความร่วมมือกับสถานพยาบาลหรือคลินิกประจำเวลาเพื่อส่งต่อผู้ป่วยที่มีความเหมาะสมกับบริการของคลินิกนอกเวลา.
 1. อุปสรรค (Threats)
 • ความแข็งแกร่งของคู่แข่งที่ให้บริการในช่วงเวลานอกเวลา เช่น โรงพยาบาลเอกชนที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง.
 • ความสามารถในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินและการจัดการกับผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาเร่งด่วนในช่วงเวลานอกเวลา.
 • ปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือนโยบายทางการแพทย์ที่อาจส่งผลให้ลดลงในการใช้บริการคลินิกนอกเวลา.

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ คลินิกนอกเวลา

ธุรกิจคลินิกนอกเวลาเกี่ยวข้องกับอาชีพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ โดยสามารถแบ่งอาชีพที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้

 1. แพทย์ แพทย์เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะทางการแพทย์ในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย ในธุรกิจคลินิกนอกเวลา แพทย์เป็นคนที่เชี่ยวชาญในการให้การรักษาแก่ผู้ป่วยในช่วงเวลานอกเวลาทำการปกติ.

 2. พยาบาล พยาบาลเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วย ในคลินิกนอกเวลา พยาบาลจะมีบทบาทในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยในช่วงเวลานอกเวลาและการสนับสนุนแพทย์ในกระบวนการรักษา.

 3. เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในงานทางด้านเภสัชกรรมหรือเครื่องมือแพทย์ เช่น เภสัชกร, ลูกจ้างด้านการวินิจฉัยทางการแพทย์, เทคนิคการแพทย์, หรือผู้เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือแพทย์ที่ซับซ้อน.

 4. เจ้าหน้าที่ทางด้านบริหารและบุคคลากร เจ้าหน้าที่ทางด้านบริหารและบุคคลากรมีหน้าที่ในการจัดการด้านการเงิน, การวางแผนการทำงาน, การจัดการทรัพยากรบุคคล เช่น ผู้จัดการคลินิกนอกเวลา, เจ้าหน้าที่บัญชี, เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล.

คําศัพท์พื้นฐาน คลินิกนอกเวลา ที่ควรรู้

 1. คลินิกนอกเวลา (After-hours clinic) – สถานที่ที่ให้บริการการรักษาและการดูแลผู้ป่วยในช่วงเวลานอกเวลาทำการปกติของโรงพยาบาลหรือคลินิกประจำเวลา.

 2. การตรวจรักษา (Examination and treatment) – กระบวนการที่แพทย์ใช้ในการตรวจวินิจฉัยอาการของผู้ป่วยและให้การรักษาที่เหมาะสม.

 3. การส่งต่อ (Referral) – กระบวนการส่งผู้ป่วยไปยังแพทย์หรือสถานพยาบาลอื่นเพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม.

 4. ค่าบริการ (Service fee) – ค่าใช้จ่ายที่ผู้ป่วยต้องชำระสำหรับการให้บริการทางการแพทย์หรือการดูแลที่คลินิกนอกเวลา.

 5. บันทึกประวัติผู้ป่วย (Medical record) – เอกสารที่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับอาการป่วย, ประวัติการรักษา, และข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วย.

 6. การนัดหมาย (Appointment) – การตกลงเวลาที่ผู้ป่วยและคลินิกนอกเวลากำหนดเพื่อการรักษาและการตรวจวินิจฉัย.

 7. การรักษาเร่งด่วน (Urgent care) – การให้บริการรักษาแก่ผู้ป่วยที่มีความเร่งด่วนและไม่ใช่ฉุกเฉิน.

 8. การสนับสนุนแพทย์ (Medical support) – การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนแก่แพทย์ในกระบวนการรักษาผู้ป่วย.

 9. การเข้าถึงงานบริการ (Accessibility) – ความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของคลินิกนอกเวลา.

 10. ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer satisfaction) – ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการบริการและคุณภาพการการให้บริการของคลินิกนอกเวลา.

จดบริษัท คลินิกนอกเวลา ทำอย่างไร

เมื่อต้องการจดทะเบียนบริษัทคลินิกนอกเวลา คุณต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่เหมาะสมและไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นที่ลงทะเบียนอยู่แล้วในฐานข้อมูลของหน่วยงานที่รับผิดชอบ.

 2. จัดหาผู้รับผิดชอบ คุณต้องกำหนดผู้รับผิดชอบในบริษัท ซึ่งสามารถเป็นผู้จัดการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น.

 3. ยื่นคำขอจดทะเบียน คุณต้องยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทคลินิกนอกเวลาที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงานทะเบียนการค้าและบริษัท.

 4. จัดหาทุนจดทะเบียน คุณต้องจัดหาทุนจดทะเบียนให้กับบริษัท โดยคำนึงถึงความต้องการทุนตามกฎหมายและความต้องการในการดำเนินธุรกิจ.

 5. จดทะเบียนเพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ เมื่อได้รับการอนุมัติจดทะเบียน คุณต้องจดทะเบียนที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยปกติแล้วจะต้องยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับผิดชอบ และเอกสารอื่น ๆ ตามที่กำหนด.

บริษัท คลินิกนอกเวลา เสียภาษีอะไร

บริษัทคลินิกนอกเวลาอาจมีการเสียภาษีตามกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายประเทศ เพื่อให้คุณทำความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น นี่คือรายการภาษีที่อาจมีการเสียในบริษัทคลินิกนอกเวลา

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากบริษัทคลินิกนอกเวลาเป็นบุคคลธรรมดา อาจมีการเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายประเทศ.

 2. ภาษีบริการ บริษัทคลินิกนอกเวลาอาจมีการเสียภาษีบริการหรือภาษีการจัดหาบริการตามกฎหมายท้องถิ่นที่ใช้บังคับ.

 3. อื่น ๆ นอกเหนือจากภาษีที่กล่าวมาข้างต้น อาจมีรายการภาษีอื่น ๆ ที่บริษัทคลินิกนอกเวลาต้องเสีย อย่างเช่น ภาษีอสังหาริมทรัพย์ หรือภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการเฉพาะของท้องถิ่น.

อย่างไรก็ตาม การเสียภาษีขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อบังคับในแต่ละประเทศ ดังนั้นควรปรึกษาที่เจายผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางภาษีเพื่อข้อมูลที่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีที่บริษัทคลินิกนอกเวลาต้องเสียในแต่ละกรณีและสภาวะทางการเงินของบริษัท.

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.