คลินิกนอกเวลา เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

คลินิกนอกเวลา มีรายจากอะไรบ้าง

รายได้ของคลินิกนอกเวลาสามารถมาจากแหล่งที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. ค่าบริการการตรวจรักษา คลินิกนอกเวลาให้บริการการตรวจรักษาและการรักษาผู้ป่วยในช่วงเวลาที่ไม่เป็นเวลาทำการปกติของโรงพยาบาลหรือคลินิกประจำเวลา. รายได้ส่วนใหญ่จะมาจากค่าบริการตรวจรักษาอาการป่วยทั่วไปหรืออาการไม่ฉุกเฉินที่ต้องการการรักษาเร่งด่วน.

 2. ค่าบริการผู้ป่วยนอก คลินิกนอกเวลาสามารถให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีนัดหมายล่วงหน้าหรือผู้มารับบริการโดยไม่มีการนัดหมายก่อน. รายได้ส่วนใหญ่จะเกิดจากค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ป่วยสำหรับการตรวจรักษาทั่วไปหรือการส่งต่อผู้ป่วยไปยังแพทย์หรือสถานพยาบาลอื่นเพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่ละเอียดขึ้น.

 3. ค่าบริการวินิจฉัยทางการแพทย์ คลินิกนอกเวลาอาจมีการให้บริการวินิจฉัยทางการแพทย์ที่ไม่ต้องการการรักษาเร่งด่วน เช่น การตรวจเลือด, การตรวจรังสี, การตรวจสารเคมี เป็นต้น ซึ่งค่าบริการเหล่านี้อาจถูกเรียกเก็บจากผู้ป่วยโดยตรงหรือจากบริษัทประกันสุขภาพ.

 4. ค่าบริการทางสุขภาพเสริม บางคลินิกนอกเวลาอาจมีการให้บริการทางสุขภาพเสริม เช่น การสอนการดูแลสุขภาพ, การให้คำปรึกษาทางโภชนาการ, การให้คำแนะนำในการออกกำลังกาย เป็นต้น รายได้จากค่าบริการเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเกิดจากการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้รับบริการโดยตรง.

วิเคราะห์ Swot Analysis คลินิกนอกเวลา

วิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นกระบวนการที่ช่วยให้เข้าใจแนวทางและศักยภาพของคลินิกนอกเวลา โดยพิจารณาความแข็งแกร่ง (Strengths), ความอ่อนแอ (Weaknesses), โอกาส (Opportunities), และอุปสรรค (Threats) ดังนี้

 1. ความแข็งแกร่ง (Strengths)
 • คลินิกนอกเวลาอาจมีสถานที่ตั้งที่สะดวกและเข้าถึงง่ายสำหรับลูกค้าในช่วงเวลาที่ไม่เป็นเวลาทำการปกติ.
 • คลินิกสามารถให้บริการตรวจรักษาและการรักษาที่ไม่เป็นเวลาทำการปกติเมื่อโรงพยาบาลหรือคลินิกประจำเวลาปิดประตู.
 • การให้บริการด้านสุขภาพเสริมอื่น ๆ เช่น การสอนการดูแลสุขภาพหรือการให้คำปรึกษาโภชนาการ ที่สามารถเสริมสร้างความไว้วางใจแลรวมทั้งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า.
 1. ความอ่อนแอ (Weaknesses)
 • คลินิกนอกเวลาอาจมีทรัพยากรที่จำกัดในเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล เนื่องจากการทำงานนอกเวลามักเป็นเวลาเสรีของบุคลากรทางการแพทย์.
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคลินิกนอกเวลาอาจสูงกว่าคลินิกประจำเวลา โดยเฉพาะในเรื่องของค่าจ้างทางการแพทย์และพยาบาล.
 • ระบบการนัดหมายและการจัดการเวลาอาจมีความซับซ้อน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความไม่พึงพอใจหรือความไม่สะดวกสบายแก่ลูกค้า.
 1. โอกาส (Opportunities)
 • คลินิกนอกเวลาอาจได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่ต้องการบริการในช่วงเวลาพิเศษ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่คลินิกประจำเวลาปิดประตู.
 • สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการโดยการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เช่น ระบบการนัดหมายออนไลน์, บันทึกประวัติผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น.
 • การสร้างความร่วมมือกับสถานพยาบาลหรือคลินิกประจำเวลาเพื่อส่งต่อผู้ป่วยที่มีความเหมาะสมกับบริการของคลินิกนอกเวลา.
 1. อุปสรรค (Threats)
 • ความแข็งแกร่งของคู่แข่งที่ให้บริการในช่วงเวลานอกเวลา เช่น โรงพยาบาลเอกชนที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง.
 • ความสามารถในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินและการจัดการกับผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาเร่งด่วนในช่วงเวลานอกเวลา.
 • ปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือนโยบายทางการแพทย์ที่อาจส่งผลให้ลดลงในการใช้บริการคลินิกนอกเวลา.

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ คลินิกนอกเวลา

ธุรกิจคลินิกนอกเวลาเกี่ยวข้องกับอาชีพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ โดยสามารถแบ่งอาชีพที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้

 1. แพทย์ แพทย์เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะทางการแพทย์ในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย ในธุรกิจคลินิกนอกเวลา แพทย์เป็นคนที่เชี่ยวชาญในการให้การรักษาแก่ผู้ป่วยในช่วงเวลานอกเวลาทำการปกติ.

 2. พยาบาล พยาบาลเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วย ในคลินิกนอกเวลา พยาบาลจะมีบทบาทในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยในช่วงเวลานอกเวลาและการสนับสนุนแพทย์ในกระบวนการรักษา.

 3. เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในงานทางด้านเภสัชกรรมหรือเครื่องมือแพทย์ เช่น เภสัชกร, ลูกจ้างด้านการวินิจฉัยทางการแพทย์, เทคนิคการแพทย์, หรือผู้เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือแพทย์ที่ซับซ้อน.

 4. เจ้าหน้าที่ทางด้านบริหารและบุคคลากร เจ้าหน้าที่ทางด้านบริหารและบุคคลากรมีหน้าที่ในการจัดการด้านการเงิน, การวางแผนการทำงาน, การจัดการทรัพยากรบุคคล เช่น ผู้จัดการคลินิกนอกเวลา, เจ้าหน้าที่บัญชี, เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล.

คําศัพท์พื้นฐาน คลินิกนอกเวลา ที่ควรรู้

 1. คลินิกนอกเวลา (After-hours clinic) – สถานที่ที่ให้บริการการรักษาและการดูแลผู้ป่วยในช่วงเวลานอกเวลาทำการปกติของโรงพยาบาลหรือคลินิกประจำเวลา.

 2. การตรวจรักษา (Examination and treatment) – กระบวนการที่แพทย์ใช้ในการตรวจวินิจฉัยอาการของผู้ป่วยและให้การรักษาที่เหมาะสม.

 3. การส่งต่อ (Referral) – กระบวนการส่งผู้ป่วยไปยังแพทย์หรือสถานพยาบาลอื่นเพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม.

 4. ค่าบริการ (Service fee) – ค่าใช้จ่ายที่ผู้ป่วยต้องชำระสำหรับการให้บริการทางการแพทย์หรือการดูแลที่คลินิกนอกเวลา.

 5. บันทึกประวัติผู้ป่วย (Medical record) – เอกสารที่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับอาการป่วย, ประวัติการรักษา, และข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วย.

 6. การนัดหมาย (Appointment) – การตกลงเวลาที่ผู้ป่วยและคลินิกนอกเวลากำหนดเพื่อการรักษาและการตรวจวินิจฉัย.

 7. การรักษาเร่งด่วน (Urgent care) – การให้บริการรักษาแก่ผู้ป่วยที่มีความเร่งด่วนและไม่ใช่ฉุกเฉิน.

 8. การสนับสนุนแพทย์ (Medical support) – การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนแก่แพทย์ในกระบวนการรักษาผู้ป่วย.

 9. การเข้าถึงงานบริการ (Accessibility) – ความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของคลินิกนอกเวลา.

 10. ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer satisfaction) – ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการบริการและคุณภาพการการให้บริการของคลินิกนอกเวลา.

จดบริษัท คลินิกนอกเวลา ทำอย่างไร

เมื่อต้องการจดทะเบียนบริษัทคลินิกนอกเวลา คุณต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่เหมาะสมและไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นที่ลงทะเบียนอยู่แล้วในฐานข้อมูลของหน่วยงานที่รับผิดชอบ.

 2. จัดหาผู้รับผิดชอบ คุณต้องกำหนดผู้รับผิดชอบในบริษัท ซึ่งสามารถเป็นผู้จัดการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น.

 3. ยื่นคำขอจดทะเบียน คุณต้องยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทคลินิกนอกเวลาที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงานทะเบียนการค้าและบริษัท.

 4. จัดหาทุนจดทะเบียน คุณต้องจัดหาทุนจดทะเบียนให้กับบริษัท โดยคำนึงถึงความต้องการทุนตามกฎหมายและความต้องการในการดำเนินธุรกิจ.

 5. จดทะเบียนเพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ เมื่อได้รับการอนุมัติจดทะเบียน คุณต้องจดทะเบียนที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยปกติแล้วจะต้องยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับผิดชอบ และเอกสารอื่น ๆ ตามที่กำหนด.

บริษัท คลินิกนอกเวลา เสียภาษีอะไร

บริษัทคลินิกนอกเวลาอาจมีการเสียภาษีตามกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายประเทศ เพื่อให้คุณทำความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น นี่คือรายการภาษีที่อาจมีการเสียในบริษัทคลินิกนอกเวลา

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากบริษัทคลินิกนอกเวลาเป็นบุคคลธรรมดา อาจมีการเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายประเทศ.

 2. ภาษีบริการ บริษัทคลินิกนอกเวลาอาจมีการเสียภาษีบริการหรือภาษีการจัดหาบริการตามกฎหมายท้องถิ่นที่ใช้บังคับ.

 3. อื่น ๆ นอกเหนือจากภาษีที่กล่าวมาข้างต้น อาจมีรายการภาษีอื่น ๆ ที่บริษัทคลินิกนอกเวลาต้องเสีย อย่างเช่น ภาษีอสังหาริมทรัพย์ หรือภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการเฉพาะของท้องถิ่น.

อย่างไรก็ตาม การเสียภาษีขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อบังคับในแต่ละประเทศ ดังนั้นควรปรึกษาที่เจายผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางภาษีเพื่อข้อมูลที่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีที่บริษัทคลินิกนอกเวลาต้องเสียในแต่ละกรณีและสภาวะทางการเงินของบริษัท.

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

ห้องซ้อมดนตรี เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ธุรกิจห้องซ้อมดนตรี คือ ธุรกิจห้องซ้อมดนตรี  ธุรกิจดนตรี มีอะไรบ้าง เปิด ห้องซ้อมดนตรี ต้องขออนุญาต ธุรกิจดนตรี คือ ธุรกิจให้เช่าเครื่องดนตรี คือ ธุรกิจผลิตสื่อทางดนตรี ธุรกิจรับงานดนตรี คือ ออนไลน์

กระดาษ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

การเริ่มต้นทําธุรกิจ startup มือใหม่ ธุรกิจเล็กๆ สำหรับวัยรุ่น เริ่มต้นธุรกิจเล็กๆ แนวคิดการเริ่มต้นธุรกิจ วิธีการสร้างธุรกิจใหม่มี 3 วิธี แนวทาง การทำธุรกิจ การเริ่มต้นธุรกิจควรเริ่มอย่างไร เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ ออนไลน์

รับพิมพ์ชุดจดทะเบียนบริษัท มีกี่แบบ!

ตัวอย่างจดทะเบียนบริษัท เอกสารจดทะเบียนบริษัท การจดทะเบียนบริษัท มีกี่แบบ ขั้น ตอน การ จดทะเบียน บริษัท คนเดียว เอกสาร จดทะเบียน บริษัท การจดทะเบียนบริษัท คนเดียว จดทะเบียนบริษัท 2 คน

เงินดิจิตอล เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

การใช้สกุลเงินดิจิทัลในประเทศไทย สกุลเงินดิจิทัล มีอะไรบ้าง ลงทุนเงินดิจิตอล วิธีการลงทุน cryptocurrency ข้อดีและข้อเสียของสกุลเงินดิจิทัล สกุลเงินดิจิทัลที่นิยมใช้ ลงทุนสกุลเงินต่างประเทศ สกุลเงินดิจิทัลมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

เครื่องมือแพทย์ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

แผนธุรกิจเครื่องมือแพทย์ ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ แฟ รน ไช ส์ อุปกรณ์การแพทย์ ขายเครื่องมือแพทย์ ต้อง จบ อะไร เปิดร้านขายอุปกรณ์การแพทย์ ต้อง ทํา อย่างไร บ้าง เทคนิคการขายเครื่องมือแพทย์ แนวโน้ม อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ขายเครื่องมือแพทย์ สมัครงาน

นักจิตวิทยาออนไลน์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ปรึกษานักจิตวิทยา ออนไลน์ ฟรี นักจิตบําบัด เรียนออนไลน์ เรียนจิตวิทยา ออนไลน์ จุฬา เรียน จิตวิทยา ออนไลน์ฟรี 2566 แอพปรึกษาจิตแพทย์ ฟรี คอร์สเรียนจิตวิทยาออนไลน์ ฟรี เรียน ป.ตรี จิตวิทยา ออนไลน์ ปรึกษานักจิตวิทยา ฟรี

คาเฟ่อเมซอน เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

แฟรนไชส์อเมซอน ราคา แชร์ประสบการณ์ เปิดร้านกาแฟ อ. เม ซอน แฟรนไชส์อเมซอน คืนทุนกี่ปี แบบ โครงสร้าง ร้านกาแฟ อ เม ซอน เปิดร้านกาแฟ อ เม ซ่อน รับสร้างร้านกาแฟอเมซอน แฟรนไชส์อเมซอน รายได้

โรงรับจํานํา เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

เปิดร้านรับ จํา นํา ต้อง ทํา อย่างไร แฟรนไชส์ โรงรับจํานํา ขออนุญาต เปิดโรงรับจํานํา ธุรกิจโรงรับจํานํา ความเสี่ยง ธุรกิจรับจํานํา ขายฝาก เปิดโรงรับจํานํา เปิดร้านรับ จํา นํา โทรศัพท์ รับ จํา นํา ต้อง จดทะเบียน ไหม ออนไลน์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top