จดทะเบียนบริษัท.COM » ธุรกิจเชิงพาณิชย์ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจเชิงพาณิชย์ มีรายจากอะไรบ้าง

รายได้ในธุรกิจเชิงพาณิชย์สามารถมาจากหลายแหล่ง รวมถึง

 1. การขายสินค้า รายได้สำหรับธุรกิจเชิงพาณิชย์มาจากการขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า เช่น การขายสินค้าทางออนไลน์หรือในร้านและการให้บริการต่างๆ
 2. ค่าบริการ บางธุรกิจเชิงพาณิชย์อาจเสนอบริการพิเศษหรือค่าบริการเสริมที่ลูกค้าต้องชำระเพิ่ม เช่น บริการจัดส่งสินค้า, บริการซ่อมแซมหรือบริการที่มีค่าเพิ่มสูงขึ้น
 3. การเช่าสินทรัพย์ บางธุรกิจเชิงพาณิชย์อาจมีรายได้จากการเช่าสินทรัพย์ เช่น เช่าอสังหาริมทรัพย์, เช่าเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจเชิงพาณิชย์

SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของธุรกิจเพื่อให้เข้าใจแนวทางกลยุทธ์ที่เหมาะสมและการปรับปรุงธุรกิจ ตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT Analysis สำหรับธุรกิจเชิงพาณิชย์อาจมีดังนี้

 • จุดแข็ง (Strengths) คุณภาพสินค้าหรือบริการที่ดี, ยอดขายที่มั่นคง, ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของแบรนด์, สภาพคล่องในการเงิน
 • จุดอ่อน (Weaknesses) ความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรหรือทรัพย์สินเพิ่มเติม, ข้อจำกัดทางการเงิน, ความยากลำบากในการแข่งขัน, ระบบการบริหารที่ไม่เพียงพอ
 • โอกาส (Opportunities) การเติบโตของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าใหม่, การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มการบริโภค, การสร้างพันธมิตรกับธุรกิจอื่น, การเข้าถึงทรัพยากรใหม่เช่นเทคโนโลยีใหม่
 • อุปสรรค (Threats) คู่แข่งในตลาด, การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรือข้อบังคับ, สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน, ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค

การวิเคราะห์ SWOT Analysis ช่วยให้ธุรกิจเชิงพาณิชย์เข้าใจและจัดเตรียมกลยุทธ์เพื่อให้เป็นไปตามโอกาสและท้าทายที่มีอยู่ในตลาด

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเชิงพาณิชย์

ธุรกิจเชิงพาณิชย์เกี่ยวข้องกับอาชีพต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึง

 1. ผู้ประกอบการ คนที่ก่อตั้งและดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ รับผิดชอบในการบริหารและพัฒนาธุรกิจให้เติบโตและรวดเร็ว
 2. พนักงานขาย คนที่มีหน้าที่ในการจัดการและขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า
 3. ผู้จัดการการเงิน คนที่รับผิดชอบในการจัดการและวางแผนทางการเงินในธุรกิจเชิงพาณิชย์ เช่น การจัดทำงบการเงิน การวางแผนงบประมาณ
 4. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด คนที่รับผิดชอบในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมทางการตลาด เช่น การสร้างแบรนด์, การโฆษณา, การตลาดออนไลน์

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเชิงพาณิชย์ ที่ควรรู้

 1. ธุรกิจเชิงพาณิชย์ (Commercial business) – ธุรกิจที่มุ่งหวังทำกำไรโดยขายสินค้าหรือบริการ
 2. กำไร (Profit) – มูลค่าเพิ่มที่ได้จากการขายสินค้าหรือบริการหักค่าใช้จ่าย
 3. ต้นทุน (Cost) – ค่าใช้จ่ายในการผลิตหรือจัดหาสินค้าและบริการ
 4. ราคาขาย (Selling price) – ราคาที่กำหนดให้ลูกค้าชำระเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการ
 5. ตลาด (Market) – กลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการหรือความสนใจในสินค้าหรือบริการ
 6. การตลาด (Marketing) – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความต้องการและขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า
 7. ลูกค้า (Customer) – บุคคลหรือองค์กรที่ซื้อหรือใช้สินค้าหรือบริการของธุรกิจ
 8. การตลาดออนไลน์ (Online marketing) – กิจกรรมการตลาดที่ดำเนินการผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความสนใจให้กับสินค้าหรือบริการ
 9. การโฆษณา (Advertising) – การส่งเสริมการขายโดยใช้สื่อต่างๆ เช่น โฆษณาทางโทรทัศน์, โฆษณาบนอินเทอร์เน็ต
 10. ส่วนแบ่งกำไร (Profit margin) – ความต่างระหว่างราคาขายกับต้นทุนเป็นเปอร์เซ็นต์ของกำไรที่ได้รับ

จดบริษัท ธุรกิจเชิงพาณิชย์ ทำอย่างไร

เพื่อจดทะเบียนบริษัทในธุรกิจเชิงพาณิชย์ คุณต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่นและตรงตามกฎหมายท้องถิ่น
 2. จัดเตรียมเอกสาร รวบรวมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจดทะเบียนบริษัท เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ก่อตั้งบริษัท, สำเนาทะเบียนบ้าน, แผนผังองค์กร, และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
 3. ลงทะเบียนที่สำนักงานพาณิชย์ ยื่นใบสมัครจดทะเบียนบริษัทและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่สำนักงานพาณิชย์ในเขตที่ตั้งบริษัท
 4. ชำระเงิน ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัท
 5. รอการอนุมัติ รอให้กรมพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวอนุมัติการจดทะเบียนบริษัทและออกใบจดทะเบียนบริษัท
 6. ประกาศในสำนักงานทะเบียนการค้า ประกาศการจดทะเบียนบริษัทในสำนักงานทะเบียนการค้า

บริษัท ธุรกิจเชิงพาณิชย์ เสียภาษีอะไร

บริษัทธุรกิจเชิงพาณิชย์อาจต้องรับผิดชอบในการชำระภาษีต่างๆ ที่อาจรวมถึง

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) บริษัทธุรกิจเชิงพาณิชย์อาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าและจ่ายให้กับกรมสรรพากรตามอัตราที่กำหนด
 2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากร้านเช่าหนังสือออนไลน์เป็นนิติบุคคล จะต้องชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามอัตราที่กำหนดในกฎหมาย
 3. อื่นๆ อื่นๆ อาจรวมถึงภาษีอื่นๆ เช่น ภาษีอากรสแตมป์ หรือภาษีอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทธุรกิจเชิงพาณิชย์ต้องชำระ

การเสียภาษีขึ้นอยู่กับกฎหมายและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ คุณควรปรึกษาที่ทนายความหรือที่ที่ปรึกษาทางภาษีเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องและแน่นอนเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.