จดทะเบียนบริษัท.COM » ธุรกิจเชิงรุก เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจเชิงรุก มีรายจากอะไรบ้าง

รายได้ในธุรกิจเชิงรุกสามารถมาจากหลายแหล่ง รวมถึง

 1. การขายผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ธุรกิจเชิงรุกมักมีการพัฒนาและเปิดตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่เป็นนวัตกรรมและมีความแตกต่าง ซึ่งสามารถสร้างรายได้ได้มาก
 2. การขายกิจกรรมและประสบการณ์ ธุรกิจเชิงรุกอาจมุ่งเน้นการขายกิจกรรมหรือประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับลูกค้า ซึ่งสร้างความตื่นเต้นและความสนใจ
 3. รายได้จากพันธมิตรธุรกิจ ธุรกิจเชิงรุกอาจมีรายได้จากการเชื่อมโยงกับพันธมิตรธุรกิจ ซึ่งสามารถร่วมทำกิจกรรมการตลาดหรือขายสินค้าร่วมกันได้

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจเชิงรุก

SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของธุรกิจเชิงรุกเพื่อให้เข้าใจแนวทางกลยุทธ์ที่เหมาะสมและการปรับปรุงธุรกิจ ตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT Analysis สำหรับธุรกิจเชิงรุกอาจมีดังนี้

 • จุดแข็ง (Strengths) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความแตกต่างและนวัตกรรม, ทีมงานที่มีความสามารถและความรู้ด้านเทคโนโลยี, ความรับผิดชอบต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม
 • จุดอ่อน (Weaknesses) การเริ่มต้นที่มีทรัพยากรจำกัด, ความเสี่ยงทางการเงิน, ความเข้าใจและการยอมรับจากตลาดที่ยังอ่อนแอ, ข้อจำกัดในการเชื่อมโยงกับพันธมิตรธุรกิจ
 • โอกาส (Opportunities) ตลาดที่กำลังเติบโตและมีความต้องการในผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่, การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริโภค, ความต้องการใช้เทคโนโลยีใหม่, การเข้าถึงทรัพยากรที่เพิ่มขึ้น เช่น ทุนการลงทุน
 • อุปสรรค (Threats) คู่แข่งที่แข็งแกร่งในตลาด, การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรือนโยบาย, สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน, ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของลูกค้า

การวิเคราะห์ SWOT Analysis ช่วยให้ธุรกิจเชิงรุกเข้าใจและจัดเตรียมกลยุทธ์เพื่อให้เป็นไปตามโอกาสและท้าทายที่มีอยู่ในตลาด

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเชิงรุก

ธุรกิจเชิงรุกเกี่ยวข้องกับอาชีพต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึง

 1. ผู้ประกอบการ คนที่ก่อตั้งและดำเนินธุรกิจเชิงรุก รับผิดชอบในการบริหารและพัฒนาธุรกิจเพื่อให้เติบโตและรวดเร็ว
 2. นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ คนที่มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ และทดสอบความเป็นไปได้ของธุรกิจเชิงรุก
 3. ผู้บริหารธุรกิจ คนที่รับผิดชอบในการวางแผนกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจเชิงรุก เช่น ผู้อำนวยการธุรกิจ, ผู้บริหารการตลาด
 4. ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี คนที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีใหม่ เพื่อสนับสนุนธุรกิจเชิงรุกที่ใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงาน

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเชิงรุก ที่ควรรู้

 1. ธุรกิจเชิงรุก (Disruptive business) – ธุรกิจที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและเปลี่ยนแปลงในตลาดเพื่อทำลายและแทนที่ธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 2. สตาร์ทอัพ (Startup) – บริษัทที่ก่อตั้งใหม่และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ซึ่งมักเป็นธุรกิจเชิงรุก
 3. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (Innovative product) – ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความแตกต่างและนวัตกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาด
 4. มินิมัลวิจัย (Market research) – การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับตลาดเพื่อเข้าใจความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า
 5. กลยุทธ์การตลาด (Marketing strategy) – แผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความสนใจและความต้องการในผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 6. บริการดูแลลูกค้า (Customer service) – การให้บริการหลังการขายและการดูแลลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่น
 7. ฐานลูกค้า (Customer base) – กลุ่มลูกค้าที่ธุรกิจเชิงรุกเน้นการเป้าหมายและบริการ
 8. การสร้างแบรนด์ (Brand building) – กระบวนการสร้างและสร้างค่าของแบรนด์เพื่อเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในตลาด
 9. การระดมทุน (Fundraising) – กระบวนการสะสมเงินทุนหรือทรัพยากรการเงินจากนักลงทุนหรือแหล่งทุนอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาของธุรกิจ
 10. ระบบการจัดการลูกค้า (Customer relationship management) – ระบบและวิธีการในการบริหารจัดการและควบคุมความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยืนยาวในระยะยาว

จดบริษัท ธุรกิจเชิงรุก ทำอย่างไร

เพื่อจดทะเบียนบริษัทในธุรกิจเชิงรุก คุณต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่นและตรงตามกฎหมายท้องถิ่น
 2. จัดเตรียมเอกสาร รวบรวมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจดทะเบียนบริษัท เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ก่อตั้งบริษัท, สำเนาทะเบียนบ้าน, แผนผังองค์กร, และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
 3. ลงทะเบียนที่สำนักงานพาณิชย์ ยื่นใบสมัครจดทะเบียนบริษัทและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่สำนักงานพาณิชย์ในเขตที่ตั้งบริษัท
 4. ชำระเงิน ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัท
 5. รอการอนุมัติ รอให้กรมพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวอนุมัติการจดทะเบียนบริษัทและออกใบจดทะเบียนบริษัท
 6. ประกาศในสำนักงานทะเบียนการค้า ประกาศการจดทะเบียนบริษัทในสำนักงานทะเบียนการค้า

บริษัท ธุรกิจเชิงรุก เสียภาษีอะไร

บริษัทธุรกิจเชิงรุกอาจต้องรับผิดชอบในการชำระภาษีต่างๆ ที่อาจรวมถึง

 1. ภาษีบริษัท ภาษีที่เรียกเก็บจากบริษัทตามกฎหมายและอัตราที่กำหนด อาจมีรูปแบบเช่น ภาษีรายได้บริษัท, ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) บริษัทธุรกิจเชิงรุกอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าและจ่ายให้กับกรมสรรพากรตามอัตราที่กำหนด
 3. อื่นๆ อื่นๆ อาจรวมถึงภาษีอื่นๆ เช่น ภาษีอากรสแตมป์ หรือภาษีอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทธุรกิจเชิงรุกต้องชำระ

การเสียภาษีขึ้นอยู่กับกฎหมายและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ คุณควรปรึกษาที่ทนายความหรือที่ที่ปรึกษาทางภาษีเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องและแน่นอนเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.