จดทะเบียนบริษัท.COM » ก่อสร้าง เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจก่อสร้าง มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. รายได้จากโครงการก่อสร้าง รายได้หลักสำหรับธุรกิจก่อสร้างมาจากการรับจ้างก่อสร้างโครงการต่าง ๆ เช่น อาคารพาณิชย์, อาคารที่พักอาศัย, สนามกีฬา, สถานที่ท่องเที่ยว และโครงการอื่น ๆ ที่ต้องการการก่อสร้าง

 2. รายได้จากการทำงานสร้างตามระบบ Subcontract บางบริษัทอาจรับงานตามระบบ Subcontract โดยรับงานเฉพาะส่วนของงานก่อสร้าง เช่น งานโครงสร้างเหล็ก, งานไฟฟ้า หรืองานประปา ซึ่งจะได้รับรายได้จากค่าจ้างที่ได้รับ

 3. รายได้จากการบริการโครงการ การบริการเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในธุรกิจก่อสร้าง เช่น การประมูลงาน, การปรึกษาในการออกแบบและวางแผนโครงการ, การจัดการโครงการ, และการให้คำปรึกษาในการบริหารโครงการ

 4. รายได้จากงานซ่อมแซมและการรักษาความพร้อม หลังจากการก่อสร้างเสร็จสิ้น ธุรกิจก่อสร้างยังสามารถรับงานซ่อมแซมและการรักษาความพร้อมจากลูกค้าเก่าได้ เช่น การปรับปรุงหรือการประกอบความพร้อมของสิ่งก่อสร้าง

 5. รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ หากธุรกิจก่อสร้างมีส่วนสำหรับพื้นที่ที่สามารถให้เช่า รายได้จากการให้เช่าพื้นที่อาจเป็นส่วนสำคัญในรายได้รวมของบริษัท

 6. รายได้จากการจัดจ้างให้บริการรับเหมา บางบริษัทอาจเป็นผู้จัดจ้างให้บริการรับเหมากับโครงการอื่น ๆ โดยกำไรมาจากความต่างระหว่างราคาเสนอรับเหมากับราคาที่เสนอให้กับโครงการ

 7. รายได้จากการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง บางบริษัทอาจให้บริการหาวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับโครงการ และรับค่าคอมมิชชั่นหรือค่าบริการจากการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์

 8. รายได้จากการขายบ้านหรืออาคารที่ก่อสร้างเสร็จ บางบริษัทอาจก่อสร้างบ้านหรืออาคารเพื่อขาย รายได้จะมาจากการขายบ้านหรืออาคารที่เสร็จสิ้นการก่อสร้าง

 9. รายได้จากการออกแบบและคิดค้นโครงการ การออกแบบและคิดค้นโครงการก่อสร้างอาจมีการเสนอให้แก่ลูกค้าโดยเสียค่าบริการ

 10. รายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้อง บางบริษัทอาจให้บริการที่เกี่ยวข้องกับก่อสร้าง เช่น การตรวจสอบความปลอดภัยและการประเมินคุณภาพ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจก่อสร้าง

จุดแข็ง Strengths

 1. ความเชี่ยวชาญในงานสร้าง ธุรกิจก่อสร้างอาจมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการดำเนินงานสร้างอย่างมืออาชีพ

 2. ความรู้เชิงเทคนิค ความเข้าใจและความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิธีการก่อสร้างใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาโครงการ

 3. ความสามารถในการจัดการโครงการ ความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการ และควบคุมโครงการให้สำเร็จตามเวลาและงบประมาณ

 4. ความสามารถในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ความเข้าใจความต้องการของลูกค้าและการให้บริการที่ประทับใจอาจช่วยสร้างความไว้วางใจและสัมพันธ์ที่ยาวนานกับลูกค้า

จุดอ่อน Weaknesses

 1. ขาดแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญ บริษัทอาจพบปัญหาในการหาแรงงานที่มีความรู้และทักษะพิเศษในงานสร้าง

 2. ความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่าย การบริหารค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างอาจเป็นอุปสรรคใหญ่ ถ้าไม่สามารถควบคุมการใช้งบประมาณได้เหมาะสม

 3. ความล่าช้าในการจัดส่งโครงการ หากไม่สามารถส่งมอบงานตามเวลาที่กำหนด อาจส่งผลให้ลูกค้าไม่พึงพอใจและเสียโอกาสทางธุรกิจ

 4. ความขาดแคลนในการนำเสนอโครงการ ความไม่ชัดเจนในการนำเสนอแผนและค่าบริการอาจทำให้ลูกค้าสงสัยเรื่องคุณภาพและความเป็นไปได้ของโครงการ

โอกาส Opportunities

 1. การเติบโตของตลาดก่อสร้าง โอกาสในการขยายกิจการเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเติบโตของตลาดก่อสร้าง

 2. การพัฒนาโครงการที่ยังไม่เคยมี โอกาสในการออกแบบและพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน

 3. การใช้เทคโนโลยีใหม่ในการก่อสร้าง โอกาสในการนำเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาใช้ในการสร้างงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน

 4. การเข้าสู่ตลาดใหม่ โอกาสในการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดใหม่ที่อาจมีความต้องการในงานก่อสร้าง

อุปสรรค Threats

 1. ความแข็งแกร่งของคู่แข่ง การแข่งขันที่รุนแรงในตลาดก่อสร้างอาจส่งผลให้ต้องพยายามเพิ่มคุณภาพและลดราคา

 2. ความเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อกำหนด การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อกำหนดท้องถิ่นและสากลอาจส่งผลต่อกระบวนการการดำเนินธุรกิจ

 3. ความผันผวนในตลาด ตลาดก่อสร้างอาจมีความผันผวนที่สามารถส่งผลให้รายได้และโอกาสลดลง

 4. ความขาดความน่าเชื่อถือในกลุ่มผู้ประกอบการ การระบาดของข่าวลือเสียงร้ายหรือความไม่เชื่อถือในความสามารถของบริษัทอาจส่งผลเสียต่อธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจก่อสร้าง ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. เงินทุนลงทุน คุณต้องมีเงินทุนเพื่อใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการจ้างงานแรงงานเบื้องต้น การซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างคนงานและรายได้ส่วนตัวในช่วงเริ่มต้น

 2. วัสดุและอุปกรณ์ คุณต้องสร้างแหล่งที่มาของวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้าง รวมถึงเครื่องมือและเครื่องจักรที่จำเป็นในการทำงาน

 3. ค่าจ้างแรงงาน การบริหารงานสร้างอาจต้องการแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญและความรู้ ทั้งแรงงานบริหารและงานที่ต้องมีความเชี่ยวชาญเช่น ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า และช่างประปา

 4. การจ้างค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินที่ใช้สำหรับโครงการก่อสร้าง คุณอาจต้องจ้างเช่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างจากเจ้าของทรัพย์สิน

 5. การประกอบอาคารหรือโครงสร้าง ต้องใช้เงินทุนในการสร้างหรือก่อสร้างอาคารหรือโครงสร้างตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด

 6. ค่าติดตั้งและการทดสอบ รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องจักรต่าง ๆ และการทดสอบความพร้อมของงานสร้าง

 7. ค่าโฆษณาและการตลาด เพื่อให้ความรู้และดึงดูดลูกค้า คุณอาจต้องลงทุนในกิจกรรมโฆษณาและการตลาด

 8. ค่าบริหารจัดการ การบริหารจัดการโครงการและธุรกิจอาจต้องใช้เงินทุนในการจ้างผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ

 9. เงินสำรองและส่วนลงทุนเพิ่มเติม คุณควรมีเงินสำรองเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างโครงการ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจก่อสร้าง

 1. ช่างก่อสร้าง (Construction Worker) ช่างก่อสร้างทำหน้าที่ปฏิบัติงานที่สำคัญในการก่อสร้างอาคารหรือโครงสร้าง รวมถึงงานต่าง ๆ เช่น ก่ออิฐ, ติดตั้งโครงสร้างเหล็ก, และทำงานในพื้นที่งานสร้าง

 2. ช่างโลหะ (Metalworker) ช่างโลหะมีหน้าที่ในการตัดเหล็ก, ติดตั้งโครงสร้างโลหะ, และการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุโลหะในโครงการก่อสร้าง

 3. ช่างไฟฟ้า (Electrician) ช่างไฟฟ้ามีหน้าที่ติดตั้งระบบไฟฟ้า, สายไฟ, และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องในอาคารและโครงสร้างต่าง ๆ

 4. ช่างประปา (Plumber) ช่างประปามีหน้าที่ติดตั้งระบบท่อประปา, ระบบระบายน้ำเสีย, และอุปกรณ์ประปาในอาคาร

 5. วิศวกรก่อสร้าง (Civil Engineer) วิศวกรก่อสร้างมีหน้าที่วางแผนโครงการก่อสร้าง, ออกแบบโครงสร้าง, และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน

 6. เจ้าหน้าที่ควบคุมโครงการ (Project Manager) เจ้าหน้าที่ควบคุมโครงการมีหน้าที่วางแผน, ดูแล, และบริหารจัดการกับงานสร้างให้เป็นไปตามเวลาและงบประมาณ

 7. สถาปนิก (Architect) สถาปนิกมีหน้าที่ออกแบบและวางแผนโครงการสร้างตามความต้องการของลูกค้าและมีบทบาทในการสร้างบรรยากาศและดีไซน์ของโครงสร้าง

 8. ผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractor) ผู้รับเหมาก่อสร้างมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานสร้างตามสัญญาและการตรวจสอบคุณภาพงาน

 9. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (Quality Control Inspector) เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพตรวจสอบและตรวจสอบงานก่อสร้างเพื่อให้มั่นใจว่างานมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

 10. นักวางแผนการสร้าง (Construction Planner) นักวางแผนการสร้างมีหน้าที่วางแผนและกำหนดตารางการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจก่อสร้าง ที่ควรรู้

 1. โครงการก่อสร้าง (Construction Project)

  • ไทย โครงการก่อสร้าง
  • อังกฤษ Construction Project
  • คำอธิบาย กิจกรรมหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอาคารหรือโครงสร้างตามแผนและข้อกำหนดที่กำหนดไว้
 2. สถาปนิก (Architect)

  • ไทย สถาปนิก
  • อังกฤษ Architect
  • คำอธิบาย ผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการออกแบบและวางแผนโครงการสร้าง
 3. ช่างก่อสร้าง (Construction Worker)

  • ไทย ช่างก่อสร้าง
  • อังกฤษ Construction Worker
  • คำอธิบาย คนงานที่มีความชำนาญในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
 4. วัสดุก่อสร้าง (Construction Materials)

  • ไทย วัสดุก่อสร้าง
  • อังกฤษ Construction Materials
  • คำอธิบาย วัสดุหรือวัตถุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารหรือโครงสร้าง
 5. รายการงาน (Work Schedule)

  • ไทย รายการงาน
  • อังกฤษ Work Schedule
  • คำอธิบาย ตารางการดำเนินงานและกิจกรรมที่จะดำเนินการในโครงการ
 6. สัญญาก่อสร้าง (Construction Contract)

  • ไทย สัญญาก่อสร้าง
  • อังกฤษ Construction Contract
  • คำอธิบาย เอกสารที่บอกข้อกำหนดและเงื่อนไขของการดำเนินงานก่อสร้าง
 7. ระยะเวลาก่อสร้าง (Construction Timeline)

  • ไทย ระยะเวลาก่อสร้าง
  • อังกฤษ Construction Timeline
  • คำอธิบาย ช่วงเวลาที่กำหนดในการดำเนินงานสร้างตามแผนการก่อสร้าง
 8. ควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

  • ไทย ควบคุมคุณภาพ
  • อังกฤษ Quality Control
  • คำอธิบาย กระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
 9. รับเหมาก่อสร้าง (Construction Contractor)

  • ไทย รับเหมาก่อสร้าง
  • อังกฤษ Construction Contractor
  • คำอธิบาย บริษัทหรือบุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินงานก่อสร้างตามสัญญา
 10. บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ (Expert Personnel)

  • ไทย บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ
  • อังกฤษ Expert Personnel
  • คำอธิบาย บุคคลที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการก่อสร้างและมีความสามารถในการดำเนินงานที่ต้องการความชำนาญ

จดบริษัท ธุรกิจก่อสร้าง ทำอย่างไร

 1. วางแผนและการตรวจสอบชื่อบริษัท ค้นหาชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่น ๆ และตรวจสอบความเข้ากันของชื่อกับกฎหมายในประเทศ

 2. เลือกประเภทของบริษัท ตัดสินใจเลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจก่อสร้าง เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือบริษัทแม่-ลูก

 3. ระบุผู้จัดการบริษัท (Directors/Managers) ระบุผู้จัดการบริษัทที่จะรับผิดชอบในการบริหารและดำเนินกิจการ

 4. จัดทำข้อมูลและเอกสารก่อตั้งบริษัท จัดทำเอกสารสำคัญเพื่อก่อตั้งบริษัท เช่น พิมพ์หนังสือมอบอำนาจ, ข้อกำหนดบริษัท, และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น

 5. ยื่นคำขอจดทะเบียน ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในการลงทะเบียนบริษัทของประเทศ

 6. ชำระค่าธรรมเนียม ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและค่าบริการอื่น ๆ ตามกำหนดของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

 7. รอการอนุมัติ รอรับการอนุมัติจากหน่วยงานที่รับผิดชอบและองค์กรทางการเงิน (หากมีความจำเป็น)

 8. ได้รับเอกสารจดทะเบียน เมื่อคำขอได้รับการอนุมัติและเอกสารต่าง ๆ ได้รับการสร้างขึ้น คุณจะได้รับเอกสารจดทะเบียนบริษัท

 9. ทำการประกาศจดทะเบียน ประกาศเอกสารจดทะเบียนบริษัทในสำนักทะเบียนการค้าและห้างสรรพสินค้า

 10. จัดการเอกสารภายหลัง หลังจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ คุณจะต้องดำเนินการบันทึกเอกสารและบันทึกการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่จำเป็นตามกฎหมาย

บริษัท ธุรกิจก่อสร้าง เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากบริษัทเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนที่มีผู้ถือหุ้นคือบุคคลธรรมดา ผลกำไรที่ได้รับจากกิจการก่อสร้างอาจถูกนำมาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมายในประเทศ

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) บริษัทที่ได้รับกำไรจากกิจการก่อสร้างอาจต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตราที่รัฐบาลกำหนด

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) บริษัทธุรกิจก่อสร้างที่มีกิจกรรมซื้อขายสินค้าหรือบริการอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายภาษีของประเทศ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

 4. ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (Property Tax) บางประเทศอาจมีการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หากบริษัทเป็นเจ้าของทรัพย์สินเหล่านี้

 5. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีภาษีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจก่อสร้างตามกฎหมายและข้อกำหนดของแต่ละประเทศ เช่น ภาษีสาธารณูปโภค, ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนธุรกิจ, และอื่น ๆ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.