จดทะเบียนบริษัท.COM » รับเหมาก่อสร้าง เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าเหมา (Lump Sum) นี้คือรูปแบบที่รับเหมาจะได้รับจำนวนเงินคงที่สำหรับการทำงานทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 2. รายได้จากการจ้างงาน (Income from Contract) รายได้จากการรับงานจากลูกค้าและหากเหมาชิ้นงานหรือรายการงาน ธุรกิจสามารถรับรายได้จากการแสดงใบเสร็จรับเงินจากลูกค้า

 3. การเสนอราคา (Bidding) การเสนอราคาเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เมื่อธุรกิจส่งเสนอราคาที่ถูกต้องและได้รับสัญญาก่อสร้างจากลูกค้า เราจะได้รับรายได้จากการทำงานตามสัญญา

 4. รายได้จากการอนุญาต (Permit Fees) ในบางกรณี การได้รับอนุญาตหรือใบอนุญาตสำหรับโครงการก่อสร้างอาจเป็นที่มาของรายได้เพิ่มเติมสำหรับธุรกิจ

 5. รายได้จากการบริการเสริม (Ancillary Services) บริษัทรับเหมาอาจให้บริการเสริมเช่น บริการออกแบบ, การจัดหาวัสดุ, หรืองานบริการอื่น ๆ ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ของธุรกิจ

 6. ค่าปรับ (Penalties) หากโครงการก่อสร้างไม่สามารถปฏิบัติตามกำหนดเวลาหรือมีความล่าช้าหรือขาดสินค้าอาจมีการเสียค่าปรับจากลูกค้า

 7. รายได้จากการขายสินค้าเหมา (Sales of Materials) บางครั้งธุรกิจรับเหมาอาจมีสินค้าหรือวัสดุที่ไม่ได้ใช้ในโครงการและสามารถขายได้

 8. รายได้จากการเช่าอุปกรณ์ (Equipment Rental) หากบริษัทมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือเหมาอาจเสียค่าเช่าจากการให้บริการให้บริษัทอื่น

 9. รายได้จากการรับงานย่อย (Subcontracting) บริษัทอาจรับงานย่อยจากบริษัทอื่นในโครงการที่ใหญ่ขึ้น

 10. การรับสัญญาณทางธุรกิจ (Business Signage) บางโครงการอาจสร้างป้ายทางธุรกิจที่สามารถเช่าให้กับธุรกิจที่ต้องการโฆษณา

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

 1. จุดแข็ง (Strengths) จุดแข็งของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาจมีดังนี้

  • ความชำนาญในการบริหารโครงการที่มีประสบการณ์
  • ทีมงานที่มีความสามารถและทักษะในการดำเนินการก่อสร้าง
  • ความเชี่ยวชาญในการจัดหาวัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม
  • ความสามารถในการดำเนินการในกำลังงานที่ใหญ่
 2. จุดอ่อน (Weaknesses) จุดอ่อนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาจมีดังนี้

  • ความขาดแคลนทรัพยากรบุคคล
  • การบริหารโครงการที่ไม่เหมาะสม
  • การบริหารจัดการทางการเงินที่ไม่เหมาะสม
  • ความล่าช้าในการส่งมอบโครงการ
 3. โอกาส (Opportunities) โอกาสทางธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาจมีดังนี้

  • การขยายตลาดเข้าสู่ตลาดใหม่
  • การบริการในการก่อสร้างโครงการที่มีเป้าหมายการเพิ่มขึ้น
  • การนำเสนอการบริการเพิ่มเติมเช่นบริการซ่อมแซมหลังการสร้างเสร็จสิ้น
 4. อุปสรรค (Threats) อุปสรรคที่อาจมีผลต่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาจมีดังนี้

  • การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในตลาด
  • การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่อาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจ
  • ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในราคาวัสดุก่อสร้าง
  • ความผันผวนในตลาดทรัพยากรมนุษย์

อาชีพ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ความรู้และความชำนาญ การมีความรู้และความชำนาญในวิชาชีพสำคัญมาก ควรพิจารณาการลงทุนในการฝึกอบรมทีมงานหรือการจ้างบุคคลที่มีความสามารถเพื่อดำเนินการโครงการให้สมบูรณ์และปราณี

 2. อุปกรณ์และเครื่องมือ ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง, การลงทุนในอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นสำคัญ เช่น รถบรรทุก, เครื่องจักร, เครื่องมืองานก่อสร้าง, และอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับโครงการที่คุณจะดำเนินการ

 3. แรงงาน คุณจะต้องสำรองทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถในการทำงานก่อสร้าง เพื่อให้คุณสามารถสร้างทีมงานที่สามารถดำเนินการโครงการได้อย่างมีประสิทญ์

 4. ที่ตั้ง สถานที่ตั้งสำหรับบริษัทและที่สำหรับโครงการเป็นสิ่งสำคัญ เช่น ออฟิศ, คลังวัสดุ, และสถานที่ที่ใช้ในการเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือ

 5. การซื้อวัสดุ ควรนำเสนอการซื้อวัสดุอย่างมีประสิทญ์เพื่อรักษาคุณภาพและความรอบคอบของวัสดุที่ใช้ในโครงการ

 6. เงินทุนเริ่มต้น ควรพิจารณาเงินทุนที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงทุนสำรองสำหรับการจ่ายค่าใช้จ่ายในระหว่างระยะเริ่มต้นที่อาจเกิดขึ้น

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

 1. นักสถาปัตยกรรม นักสถาปัตยกรรมมีบทบาทในการออกแบบและวางแผนโครงการก่อสร้าง รวมถึงการควบคุมการทำงานเพื่อให้โครงการสอดคล้องกับแผนที่ออกแบบ

 2. วิศวกรก่อสร้าง วิศวกรก่อสร้างเป็นผู้ควบคุมการทำงานในโครงการ พวกเขาคอยควบคุมคุณภาพของงานและสร้างแผนงานการสร้างขั้นตอนต่าง ๆ

 3. ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการโครงการมีหน้าที่ควบคุมและจัดการโครงการก่อสร้างตั้งแต่ต้นจนจบ พวกเขาต้องรับผิดชอบในการเพิ่มประสิทญ์และความรอบคอบของโครงการ

 4. ลูกช่างก่อสร้าง ลูกช่างก่อสร้างมีหน้าที่ดำเนินการตามแผนงานและคำสั่งการของผู้จัดการโครงการ พวกเขาทำงานในสถานที่ก่อสร้างและรับผิดชอบในการสร้างโครงสร้าง

 5. ผู้จัดหาวัสดุ ผู้จัดหาวัสดุรับผิดชอบในการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับโครงการก่อสร้าง

 6. ผู้จัดการความปลอดภัย ในสถานที่ก่อสร้างมีความเสี่ยงทางความปลอดภัย ผู้จัดการความปลอดภัยคอยดูแลและให้คำแนะนำในเรื่องความปลอดภัยในที่ทำงาน

 7. ผู้จัดการการเงิน ผู้จัดการการเงินคอยบริหารการเงินในโครงการ รวมถึงการตรวจสอบค่าใช้จ่าย, การบริหารการบัญชี, และการเสนอรายงานการเงิน

 8. ลูกจ้างงานทั่วไป ลูกจ้างงานทั่วไปมีบทบาทในการสนับสนุนการทำงานในที่ทำงาน โดยรวมถึงการบริการและการดูแลทั่วไป

 9. ทนายความ ทนายความเกี่ยวข้องกับด้านทางกฎหมายของโครงการ รวมถึงการจัดทำสัญญาและการแก้ไขข้อพิพาททางกฎหมาย

 10. สถานประกอบการก่อสร้าง สถานประกอบการก่อสร้างเป็นสถานที่ที่ใช้เก็บอุปกรณ์, เครื่องมือ, และวัสดุ รวมถึงสำนักงานที่ใช้ในการบริหารโครงการ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ที่ควรรู้

 1. โครงการ (Project)

  • คำอธิบาย กิจกรรมหรืองานที่ต้องทำเพื่อผลิตผลลัพธ์หรือผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเป็นระยะเวลาและมีวัตถุประสงค์เฉพาะ
  • ภาษาอังกฤษ Project
 2. แผนงาน (Plan)

  • คำอธิบาย การรวบรวมข้อมูลและข้อมูลการดำเนินงานเพื่อให้คำสั่งการแก่ผู้ที่ทำงานในโครงการ
  • ภาษาอังกฤษ Plan
 3. วัสดุ (Materials)

  • คำอธิบาย สิ่งของที่ใช้ในกระบวนการก่อสร้าง, เช่น คอนกรีต, เหล็ก, ไม้, กระเบื้อง, ซีเมนต์, และอื่น ๆ
  • ภาษาอังกฤษ Materials
 4. ลูกจ้างก่อสร้าง (Construction Worker)

  • คำอธิบาย บุคคลที่ทำงานในโครงการก่อสร้าง เรียกว่า “ลูกช่าง” หรือ “คนงานก่อสร้าง”
  • ภาษาอังกฤษ Construction Worker
 5. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

  • คำอธิบาย กระบวนการหรือการตรวจสอบเพื่อให้คุณภาพของงานก่อสร้างอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
  • ภาษาอังกฤษ Quality Control
 6. สัญญา (Contract)

  • คำอธิบาย เอกสารทางกฎหมายที่ระบุข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการดำเนินงาน, ราคา, ขอบเขต, และเงื่อนไขในโครงการก่อสร้าง
  • ภาษาอังกฤษ Contract
 7. โครงสร้าง (Structure)

  • คำอธิบาย ส่วนที่สร้างขึ้นในโครงการก่อสร้าง, เช่น อาคาร, สะพาน, ถนน, หรืออะไหล่หลาย ๆ อย่าง
  • ภาษาอังกฤษ Structure
 8. การประเมินราคา (Estimation)

  • คำอธิบาย กระบวนการหรือการคำนวณราคาโครงการก่อสร้างโดยพิจารณาค่าวัสดุ, แรงงาน, และค่าใช้สำหรับการดำเนินงาน
  • ภาษาอังกฤษ Estimation
 9. อนุมัติ (Approval)

  • คำอธิบาย การรับการอนุมัติจากหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ราชการเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง
  • ภาษาอังกฤษ Approval
 10. ค่าใช้จ่าย (Cost)

  • คำอธิบาย จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้าง, รวมถึงค่าวัสดุ, ค่าแรงงาน, ค่าบริการ, และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
  • ภาษาอังกฤษ Cost

จดบริษัท ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อสำหรับบริษัทของคุณ ชื่อนี้จะต้องไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นและเป็นไปตามข้อกำหนดท้องถิ่นที่คุณจดบริษัทในนั้น

 2. สร้างเอกสารก่อตั้งบริษัท สร้างเอกสารก่อตั้ง (Articles of Incorporation) ซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างและวัตถุประสงค์ของบริษัท

 3. เลือกผู้บริหาร ระบุผู้บริหารของบริษัท เช่น กรรมการผู้จัดการ

 4. จัดเตรียมเอกสารทางกฎหมาย จัดเตรียมเอกสารทางกฎหมายที่จำเป็นเพื่อจดบริษัท ซึ่งอาจรวมถึงสัญญาและเอกสารอื่น ๆ

 5. การจดลงนาม นำเอกสารทางกฎหมายไปยื่นที่หน่วยงานทางกฎหมายท้องถิ่นที่รับผิดชอบสำหรับการจดบริษัท

 6. จ่ายค่าจดทะเบียน จ่ายค่าจดทะเบียนและค่าบริการที่เกี่ยวกับการจดบริษัท

 7. รอการอนุมัติ หลังจากยื่นเอกสารทางกฎหมายและจ่ายค่าจดทะเบียน, คุณจะต้องรอการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 8. ได้รับหมายเลขนิติบุคคล (Juristic Person) เมื่อสิ่งที่จดมีผลกำกับ, คุณจะได้รับหมายเลขนิติบุคคลที่จะแสดงถึงสถานะของบริษัทเป็นนิติบุคคล

 9. เริ่มธุรกิจ หลังจากที่บริษัทได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง, คุณสามารถเริ่มธุรกิจของคุณ

 10. ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมาย ครั้งละครั้ง, คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมายเกี่ยวกับการจดบริษัทและปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น

บริษัท ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บริษัท (Corporate Income Tax) บริษัทต้องเสียภาษีเงินได้บริษัทตามรายได้ที่รับจากกิจกรรมธุรกิจของพวกเขา อัตราภาษีและกำหนดการยื่นรายงานเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อกำหนดของประเทศ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) หากประเทศของคุณมีระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม, คุณจะต้องเสียภาษีเมื่อซื้อสินค้าและบริการสำหรับการใช้ในธุรกิจและเรียกเก็บภาษีเมื่อขายสินค้าและบริการ

 3. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน (Registration Fees) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายในกระบวนการจดบริษัทและประจำปี

 4. ค่าธรรมเนียมสิ่งพิมพ์ (Stamp Duty) ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายเมื่อจดเอกสารทางกฎหมายและสัญญา

 5. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Property Tax) ถ้าบริษัทครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างสำหรับการดำเนินกิจกรรมธุรกิจ, คุณจะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 6. ค่าธรรมเนียมทำสัญญา (Contract Fees) ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายเมื่อทำสัญญากับบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานราชการ

 7. ค่าจ้างงาน (Employment Taxes) รวมถึงการหักภาษีเงินเดือนและค่าจ้างงานของลูกจ้างที่ทำงานในบริษัท

 8. ภาษีอากร (Customs Duties) หากคุณนำเข้าหรือส่งออกสินค้า, คุณอาจต้องเสียภาษีอากรตามกฎหมายศุลกากร

 9. ภาษีทรัพย์สินส่วนบุคคล (Personal Property Tax) ถ้าคุณมีทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ใช้ในธุรกิจ, คุณอาจต้องเสียภาษีทรัพย์สินส่วนบุคคล

 10. ภาษีอื่น ๆ อยู่ตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น, อาจมีภาษีอื่น ๆ ที่ต้องเสีย เช่น ภาษีอากรที่เรียกเก็บเมื่อโอนทรัพย์สิน, ภาษีมูลค่าขายแบบพิเศษ, หรือภาษีอื่น ๆ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.