จดทะเบียนบริษัท.COM » รับเหมาก่อสร้างบ้าน เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างบ้าน มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าก่อสร้าง (Construction Costs) รายได้หลักมาจากค่าก่อสร้างที่ได้รับจากโครงการบ้านหรืออาคาร นี้รวมถึงค่าวัสดุ, ค่าแรงงาน, อุปกรณ์, และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

 2. สัญญา (Contract) รายได้มาจากการทำสัญญากับลูกค้าหรือองค์กรในการดำเนินโครงการ สัญญานี้ระบุรายละเอียดของงานที่จะดำเนินการและราคาที่คู่สัญญาต้องจ่าย

 3. เงินงานลูกจ้าง (Labor Costs) รายได้เกี่ยวข้องกับค่าแรงงานที่จ่ายให้ลูกจ้างที่ทำงานในโครงการ

 4. ค่าวัสดุ (Material Costs) รายได้เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง, เช่น ปูน, เหล็ก, ไม้, และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ

 5. กำไร (Profit) รายได้ส่วนหนึ่งได้จากกำไรที่ได้จากโครงการหลังจากหักต้นทุนและค่าใช้ในการดำเนินงาน

 6. การเสนอราคา (Bidding) รายได้มาจากการเสนอราคาสำหรับโครงการบ้านหรืออาคารในกระบวนการเสนอราคา

 7. ค่าบริการเสริม (Additional Services) รายได้จากการให้บริการเสริมอื่น ๆ ที่อาจรวมถึงการปรึกษาด้านกฎหมาย, ออกแบบ, หรือบริการพิเศษอื่น ๆ ในโครงการ

 8. การลดราคา (Discounts) รายได้เกี่ยวกับการลดราคาหรือโปรโมชันที่อาจมีในการส่งมอบโครงการหรือในกระบวนการเสนอราคา

 9. การประหยัดต้นทุน (Cost Savings) รายได้ที่มาจากการประหยัดต้นทุนในกระบวนการก่อสร้าง

 10. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other Expenses) รายได้ที่มาจากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ, เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับการสื่อสาร, ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารโครงการ, หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างบ้าน

จุดแข็ง (Strengths)

 1. ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค ถ้าบริษัทมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างบ้านและโครงการทางเทคนิค, คุณสามารถให้บริการที่มีคุณภาพสูงและดึงลูกค้า

 2. ความสามารถในการจัดการโครงการ ความสามารถในการวางแผนและจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพสามารถช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มกำไร

 3. ความรู้เรื่องกฎหมายและการรับรองสิทธิ์ ความรู้ทางกฎหมายและการรับรองสิทธิ์เป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันความขัดแย้งทางกฎหมายและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

 4. ความสามารถในการควบคุมต้นทุน การควบคุมต้นทุนให้เหมาะสมสามารถเพิ่มกำไรและความเชื่อมั่นจากลูกค้า

จุดอ่อน (Weaknesses)

 1. การจัดการทรัพยากรบุคคล ปัจจัยของการจัดการทรัพยากรบุคคลและความเพียงพอของแรงงานอาจทำให้เกิดความขัดแย้งและปัญหาในโครงการ

 2. ความขาดความคุ้มครองทางกฎหมาย ความขาดความคุ้มครองทางกฎหมายอาจทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายและค่าใช้ในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมาย

 3. ความพร้อมในเทคโนโลยี หากบริษัทไม่มีการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่, อาจทำให้สามารถแข่งขันและรักษาความเป็นอยู่ในระบบของสมาชิกในอุตสาหกรรมได้ยาก

 4. ความขาดความระบบสำหรับจัดการ ความขาดความระบบในการจัดการโครงการอาจทำให้เกิดความสับสนและค่าใช้ในการดำเนินงาน

โอกาส (Opportunities)

 1. การขยายตลาด มีโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่หรือภูมิภาคใหม่ที่กำลังเจริญเติบโต

 2. ความต้องการสำหรับบ้านใหม่ ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการบ้านใหม่หรือการปรับปรุงบ้านสามารถเป็นโอกาสในการมีส่วนร่วมในตลาดสายอาศัย

 3. เทคโนโลยีใหม่ การนวัตกรรมในเทคโนโลยีสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการก่อสร้างและจัดการโครงการ

 4. ความเต็มที่ในการอนุญาตและการอนุญาต มีโอกาสในการได้รับอนุญาตและการอนุญาตสำหรับโครงการใหม่ที่มีความต้องการ

ภัย (Threats)

 1. ความขาดความมั่นคงในตลาด ความขาดความมั่นคงในตลาดหรือการเจริญเติบโตช้าลงอาจส่งผลให้เป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันอย่างแรง

 2. ความเสี่ยงจากการค่าแรงงาน การเพิ่มค่าแรงงานหรือความเสี่ยงจากการได้รับความกดดันจากค่าแรงงานอาจส่งผลให้มีต้นทุนสูงขึ้น

 3. สภาพแวดล้อมภายนอกที่ไม่แน่นอน ความไม่แน่นอนในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอาจส่งผลให้มีความขัดแย้งและความเสี่ยง

 4. การแข่งขันจากคู่แข่ง การแข่งขันจากบริษัทคู่แข่งอาจส่งผลให้ต้องลงทุนมากเพื่อให้เป็นคู่แข่งที่สามารถแข่งขันได้

อาชีพ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างบ้าน ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. สิ่งที่ต้องการในการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ สิ่งนี้รวมถึงเครื่องมือก่อสร้าง, เครื่องจักร, รถและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างบ้าน ความต้องการในส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับขอบเขตและขนาดของโครงการ

 2. ค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานเชี่ยวชาญที่จะทำงานในโครงการก่อสร้างบ้าน รวมถึงค่าแรงงานสำหรับงานก่อสร้าง

 3. วัสดุก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุก่อสร้างเช่น คอนกรีต, ปูน, เหล็ก, ไม้, และวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างบ้าน

 4. ค่าใช้จ่ายในการรับรองและอนุญาต ค่าใช้จ่ายในการขอรับรองและอนุญาตจากหน่วยงานราชการท้องถิ่นหรือส่วนรัฐ รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง

 5. ค่าใช้จ่ายในการตลาดและการโฆษณา การสร้างสรรค์และส่งเสริมธุรกิจคือสิ่งสำคัญ ค่าใช้จ่ายในการตลาดและการโฆษณาเพื่อรับลูกค้ามาใช้บริการคือสิ่งจำเป็น

 6. ค่าใช้จ่ายในการจัดการและดำเนินธุรกิจ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการบริษัท, การบัญชี, การสาระแนสภาพแวดล้อมงาน, และค่าใช้จ่ายทางอำนวยการ

 7. ส่วนแบบเสริมสำหรับโครงการที่เฉพาะเจาะจง ความต้องการเฉพาะที่เป็นไปได้สำหรับโครงการที่คุณจะดำเนินการ, เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาแบบแขวนที่เจาะจงหรือเอกลักสำหรับโครงการที่คุณกำลังดำเนิน

 8. ส่วนของเงินสดสำหรับสภาพฉุกเฉิน มีส่วนของเงินสดสำหรับการจัดหาสิ่งที่ไม่คาดคิดไว้ในแผนรายการ เช่น สำหรับสภาพฉุกเฉินหรือปัญหาไม่คาดคิด

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างบ้าน

 1. วิศวกรก่อสร้าง วิศวกรก่อสร้างมีบทบาทสำคัญในการวางแผนและออกแบบโครงการก่อสร้างบ้าน รวมถึงการควบคุมและสอบสวนคุณภาพของงาน

 2. ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างมีหน้าที่ที่หลากหลายในกระบวนการก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงการจัดการแรงงาน, วัสดุ, และเครื่องมือ การใช้รูปแบบและการวางราคางานก่อสร้าง

 3. แรงงานก่อสร้าง แรงงานที่ทำงานในสถานที่ก่อสร้าง รวมถึงคนงานทั่วไปและคนงานทางเลือกที่ทำงานในสถานที่

 4. ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการโครงการควบคุมและควบคุมกระบวนการก่อสร้าง เพื่อให้โครงการเป็นไปตามแผนและเป็นไปได้ตามเวลาและงบประมาณ

 5. บริษัทวัสดุก่อสร้าง บริษัทที่จัดหาวัสดุก่อสร้างเช่น คอนกรีต, ปูน, และวัสดุสำหรับสิ่งก่อสร้าง

 6. สถาปนิกหรือออกแบบภายใน อาชีพนี้มีความสำคัญในการออกแบบและตกแต่งบ้านเพื่อให้เป็นสถานที่ที่มีความสวยงามและสะดวกสบายสำหรับผู้อยู่อาศัย

 7. พนักงานรับเหมาลงทุนหลัก บุคคลหรือบริษัทที่ให้เงินทุนสำหรับโครงการก่อสร้างบ้าน เพื่อเข้าร่วมในการลงทุนหลักหรือเป็นหุ้นส่วนในโครงการ

 8. หน่วยงานรับรองและหน่วยงานราชการ หน่วยงานเหล่านี้มีบทบาทในการรับรองโครงการก่อสร้างและอนุญาตให้ดำเนินก่อสร้างตามกฎหมาย

 9. นักการเมือง การสื่อสารและการจัดการกับปัญหาการสิทธิพิเศษ, แผนนโยบายท้องถิ่น, และการติดต่อกับเครือข่ายท้องถิ่น เป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างบ้าน ที่ควรรู้

 1. บริษัทวัสดุก่อสร้าง (Construction Materials Company)

  • คำอธิบาย บริษัทที่จัดหาวัสดุก่อสร้างเช่น คอนกรีต, ปูน, และวัสดุสำหรับโครงการก่อสร้างบ้าน
 2. สัญญาก่อสร้าง (Construction Contract)

  • คำอธิบาย เอกสารที่ระบุข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตและรายละเอียดของงานก่อสร้าง, เงื่อนไขการจ่ายเงิน, และกำหนดเวลาในโครงการ
 3. วัสดุก่อสร้าง (Construction Materials)

  • คำอธิบาย วัสดุที่ใช้ในกระบวนการก่อสร้างบ้าน เช่น คอนกรีต, ไม้, และเหล็ก
 4. แรงงานก่อสร้าง (Construction Labor)

  • คำอธิบาย คนงานที่ทำงานในโครงการก่อสร้าง เช่น ช่าง, สามสิบ, และสถาปนิก
 5. พื้นที่ก่อสร้าง (Construction Site)

  • คำอธิบาย พื้นที่ที่มีการก่อสร้างบ้าน รวมถึงสถานที่ที่บ้านกำลังถูกก่อสร้าง
 6. แนวทางการรับรอง (Building Code)

  • คำอธิบาย กฎระเบียบและมาตรฐานที่กำหนดวิธีการก่อสร้างและคุณภาพของงานก่อสร้าง
 7. สัญญาก่อสร้างร่วม (Joint Venture Construction Contract)

  • คำอธิบาย สัญญาก่อสร้างที่เกิดจากความร่วมมือของบริษัทหลาย ๆ รายในการดำเนินโครงการก่อสร้างร่วมกัน
 8. การบริหารโครงการก่อสร้าง (Construction Project Management)

  • คำอธิบาย กระบวนการการควบคุมและจัดการโครงการก่อสร้างเพื่อให้โครงการสำเร็จตามเวลาและงบประมาณ
 9. สถาปนิก (Architect)

  • คำอธิบาย ผู้รับรองและออกแบบโครงการก่อสร้างบ้านเพื่อให้บ้านมีลักษณะที่สวยงามและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
 10. โครงการก่อสร้างพื้นที่ใช้สำหรับใช้งาน (Build-to-Suit Construction)

  • คำอธิบาย กระบวนการก่อสร้างที่เฉพาะขึ้นสำหรับการสร้างสิ่งก่อสร้างที่ถูกสั่งตามความต้องการของลูกค้าและจะถูกใช้ในการทำธุรกิจเฉพาะเจาะจง

จดบริษัท ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างบ้าน ทำอย่างไร

 1. กำหนดรูปแบบของธุรกิจ กำหนดรูปแบบของธุรกิจที่คุณต้องการจดบริษัท เช่น บริษัทจดทะลาน, บริษัทจดจำกัด, หรือบริษัทจดห้าง

 2. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่คุณต้องการจด และตรวจสอบความพร้อมของชื่อที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น

 3. จัดเตรียมเอกสาร จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับกระบวนการจดบริษัท เช่น พาสปอร์ตและสำเนา, สัญญาก่อสร้างร่วม, บันทึกการประชุมผู้ร่วมจัดตั้งบริษัท, และข้อมูลส่วนตัวของผู้ก่อตั้งบริษัท

 4. ลงทะเบียนบริษัท ลงทะเบียนบริษัทที่จดในกระทรวงพาณิชย์ และได้รับหมายจดทะลานจากกระทรวง

 5. กำหนดทุนจดทะลาน กำหนดทุนจดทะลานของบริษัท และจ่ายเงินทุนลงในบัญชีบริษัท

 6. จดทะลานรับรอง จดทะลานรับรองการก่อตั้งบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์

 7. ขอใบอนุญาตก่อสร้าง ขอใบอนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมงานสร้าง, กรมทางหลวง, หรือหน่วยงานท้องถิ่น

 8. จัดการภาษี ลงทะเบียนเพื่อภาษีขาย, ภาษีเงินได้, และภาษีอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับธุรกิจก่อสร้าง

 9. ประกันภัย จัดทำนโยบายประกันภัยสำหรับโครงการก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยและความถูกต้องตามกฎหมาย

 10. การบัญชี จัดทำระบบบัญชีและเอกสารการเงินที่เป็นไปตามกฎหมาย และจัดทำรายงานการเงินประจำ

 11. การสื่อสารกับลูกค้า สร้างฐานลูกค้า, สร้างเครือข่ายธุรกิจ, และประสานงานกับลูกค้าสำหรับโครงการก่อสร้าง

 12. การดำเนินธุรกิจ เริ่มดำเนินธุรกิจก่อสร้างบ้านตามสัญญาและแผนงาน

 13. การติดต่อกับหน่วยงานรับรองและหน่วยงานราชการ สื่อสารกับหน่วยงานรับรองและหน่วยงานราชการเพื่อการตรวจสอบและการอนุญาตในโครงการ

บริษัท ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างบ้าน เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บริษัท (Corporate Income Tax) บริษัทต้องเสียภาษีเงินได้บริษัทตามรายได้ที่ได้รับจากโครงการก่อสร้างบ้าน ภาษีเงินได้บริษัทมักถูกคิดจากกำไรก่อสร้างหรือการสูญเสีย

 2. ภาษีขาย (VAT) บริษัทอาจต้องจ่ายภาษีขายสำหรับสินค้าและบริการที่จำหน่ายในกระบวนการก่อสร้างบ้าน

 3. ภาษีอากรสแขวง (Local Tax) บริษัทอาจต้องเสียภาษีท้องถิ่นหรืออากรสแขวงตามกฎหมายและระเบียบของเทศบาลท้องถิ่นที่บริษัทตั้งอยู่

 4. ภาษีโครงการ (Project Tax) บริษัทอาจต้องเสียภาษีโครงการตามโครงการก่อสร้างที่มี

 5. ประกันสังคม (Social Security) บริษัทต้องจ่ายเงินประกันสังคมสำหรับพนักงานตามกฎหมายการจ่ายเงินประกันสังคมของประเทศ

 6. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Property Tax) ถ้าบริษัทเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง, อาจต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

 7. ภาษีค่าปรับ (Fines and Penalties) หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่รัฐบาลกำหนด, อาจต้องเสียค่าปรับหรือโทษ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.