จดทะเบียนบริษัท.COM » กระเป๋าหนัง เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจกระเป๋าหนัง มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายกระเป๋าหนังสัปดาห์ รายได้หลักมาจากการขายกระเป๋าหนังผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ร้านค้าที่มีตัวแทนจำหน่าย, หรือจำหน่ายผ่านออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ (e-commerce) เช่น Lazada, Shopee, หรือผ่านทางสังคมออนไลน์เช่น Instagram, Facebook ซึ่งรวมถึงการจัดโปรโมชั่น เช่น ลดราคา, แถมของแถม เพื่อดึงดูดลูกค้าในการซื้อสินค้า

 2. การออกแบบและผลิตกระเป๋าหนัง ถ้าคุณมีการผลิตกระเป๋าหนังด้วยตนเองหรือในบริษัทของคุณ เราสามารถขายผลิตภัณฑ์แบบกำหนดเองหรือตามแบบแผนที่กำหนดโดยลูกค้า ธุรกิจระดับนี้สามารถสร้างรายได้ด้วยการคิดค่าต้นทุนในการผลิตและออกแบบ รวมถึงการเสนอราคาให้แก่ลูกค้าเพื่อให้ครอบคลุมต้นทุนและกำไรที่เหมาะสม

 3. การประชาสัมพันธ์และการตลาด การลงทุนในการโฆษณาและการตลาดสามารถช่วยเพิ่มการรู้จักและสร้างความนิยมให้กับแบรนด์ของคุณ ซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขายและรายได้ในระยะยาว การใช้สื่อต่าง ๆ เช่นโฆษณาทางโทรทัศน์, วิทยุ, โฆษณาออนไลน์, การส่งเสริมการขาย (sales promotion), การสร้างความสนใจผ่านสังคมออนไลน์ เป็นต้น เป็นอีกหนึ่งแหล่งที่ส่งผลให้กับรายได้ของธุรกิจ

 4. การให้บริการหลังการขาย การให้บริการลูกค้าหลังการขายเช่น การปรับแก้หรือซ่อมแซมกระเป๋าหนัง, การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์, การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นต้น จะช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและสามารถสร้างความภักดีและความสัมพันธ์ยาวนานกับลูกค้าได้

 5. การขยายธุรกิจ หากธุรกิจกระเป๋าหนังของคุณมีความเจริญรุ่งเรือง คุณอาจพิจารณาที่จะขยายธุรกิจออกไปสู่ตลาดใหม่ หรือเพิ่มสาขาหรือประเภทสินค้าเสริม เช่น กระเป๋าที่ผลิตจากวัสดุเสริม เป้าหมายกลุ่มลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้เพิ่มขึ้น

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจกระเป๋าหนัง

 1. ความแข็งแกร่ง (Strengths)

  • คุณภาพสินค้า ถ้าธุรกิจของคุณมีคุณภาพสินค้าดีและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า จะช่วยสร้างฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง
  • การออกแบบที่สวยงาม ถ้าคุณมีการออกแบบกระเป๋าหนังที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า จะเป็นทั้งปัจจัยที่ช่วยเพิ่มการติดตามและพึ่งพาจากลูกค้า
  • ความเชื่อมั่นในแบรนด์ หากคุณมีแบรนด์ที่มีความเชื่อมั่นจากลูกค้าและเครือข่ายธุรกิจ จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งในตลาด
 2. ความอ่อนแอ (Weaknesses)

  • ค่าใช้จ่ายสูง การผลิตกระเป๋าหนังอาจมีค่าใช้จ่ายสูง เช่น วัสดุที่มีราคาแพง และค่าแรงงานที่สูง
  • ความหลากหลายในการผลิต หากธุรกิจมีความหลากหลายในการผลิตมาก อาจทำให้มีความซับซ้อนในการจัดการและความยากลำบากในการควบคุมคุณภาพ
  • การแข่งขัน การแข่งขันในอุตสาหกรรมกระเป๋าหนังอาจสูง ทำให้ต้องมีกลยุทธ์ในการแข่งขันอย่างเหมาะสม
 3. โอกาส (Opportunities)

  • ตลาดที่เติบโต ตลาดกระเป๋าหนังอาจมีโอกาสเติบโตในอนาคต ด้วยการเพิ่มการสำรวจและออกแบบใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าใหม่
  • การขยายตลาดต่างประเทศ หากมีความพร้อมและความสามารถในการขยายตลาดไปยังตลาดนานาชาติ จะเป็นโอกาสในการเพิ่มรายได้และความเจริญรุ่งเรือง
  • ความสำคัญในการอนุรักษ์ กลุ่มลูกค้าที่มีความสำคัญในการอนุรักษ์และการให้ความสำคัญกับความเป็นสิ่งเดียวของสินค้าอาจสร้างโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 4. อุปสรรค (Threats)

  • คู่แข่งที่แข็งแกร่ง การมีคู่แข่งที่มีแรงขับเคลื่อนและความสามารถในการแข่งขันอาจก่อให้เกิดการแย่งชิงตลาด
  • ความเปลี่ยนแปลงในสไตล์และแนวโน้ม สไตล์และแนวโน้มในตลาดกระเป๋าหนังอาจเปลี่ยนแปลงได้เร็ว อาจต้องปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาความทันสมัย
  • ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอาจส่งผลให้ลูกค้าลดการส่วนแบ่งทางการจ่ายเงินให้กับสินค้าของคุณ

อาชีพ ธุรกิจกระเป๋าหนัง ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. วัสดุและอุปกรณ์ การผลิตกระเป๋าหนังต้องใช้วัสดุหลักคือหนังและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการผลิต ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายสูง การเลือกวัสดุที่มีคุณภาพและเหมาะสมสำหรับสินค้าของคุณเป็นสิ่งสำคัญ

 2. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและพัฒนาแบรนด์และผลิตภัณฑ์สามารถเพิ่มขึ้นได้ตามความซับซ้อนของกระบวนการ การออกแบบต้องให้คำนึงถึงความเป็นเอกลักษณ์และความน่าจดจำของผลิตภัณฑ์

 3. การผลิต หากคุณต้องการผลิตกระเป๋าหนังเอง คุณจำเป็นต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายในการสร้างหรือเช่าพื้นที่การผลิต ค่าแรงงาน อุปกรณ์การผลิต และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 4. การขายและการตลาด การตลาดและการโฆษณาสินค้าของคุณเป็นสิ่งสำคัญเพื่อดึงดูดลูกค้าและสร้างการติดตามต่อยอด ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาออนไลน์และออฟไลน์ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า และกิจกรรมตลาดอื่น ๆ อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุน

 5. การบริหารและบุคคล การจ้างงานและบริหารจัดการทีมงานสำคัญ เช่น ช่างและคนงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต การบริหารธุรกิจทั่วไป เช่น การเงินและบัญชี การจัดการคลังสินค้า เป็นส่วนอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณาในการลงทุน

 6. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่ได้กล่าวมาแล้ว ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอาจรวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย เช่น การจดทะเบียนธุรกิจ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจกระเป๋าหนัง

 1. นักออกแบบกระเป๋าหนัง นักออกแบบจะมีหน้าที่ออกแบบและสร้างแบบแผนการผลิตกระเป๋าหนังตามความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มในตลาด นี้รวมถึงการวางแบบที่เป็นเอกลักษณ์และมีความน่าจดจำ

 2. ช่างกระเป๋าหนัง ช่างกระเป๋าหนังมีหน้าที่การผลิตกระเป๋าหนังตามแบบแผนและการออกแบบที่ได้รับ ช่างต้องมีความชำนาญในการตัดและเย็บหนังให้ได้รูปร่างและคุณภาพที่ดี

 3. ผู้บริหารและผู้ประกอบการ ธุรกิจกระเป๋าหนังต้องมีผู้บริหารที่ดูแลการดำเนินธุรกิจทั้งหมด นี่รวมถึงการวางแผน, การจัดการทรัพยากร, การตัดสินใจทางกลยุทธ์, และการเงิน

 4. พนักงานขายและการตลาด การขายและการตลาดเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความนิยมและการส่งเสริมยอดขายของกระเป๋าหนัง พนักงานขายและการตลาดจะทำหน้าที่ในการสร้างความสนใจและเชื่อมโยงกับลูกค้า

 5. การจัดส่งและการจัดเก็บสินค้า ในกระบวนการจำหน่ายกระเป๋าหนัง จำเป็นต้องมีการจัดส่งและจัดเก็บสินค้าให้ถูกต้องและประสานงานในกระบวนการดำเนินธุรกิจ

 6. เจ้าของร้านค้าหรือออนไลน์ช้อป การเป็นเจ้าของร้านค้าที่ขายกระเป๋าหนัง ทั้งในห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าของตนเอง รวมถึงการขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เป็นทางเลือกที่พิจารณา

 7. ผู้บริหารธุรกิจ การดำเนินธุรกิจกระเป๋าหนังต้องการบริหารและวางแผนการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ธุรกิจเจริญเติบโตและยั่งยืน

 8. อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านหนัง บางครั้งอาจมีการสอนและแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการผลิตกระเป๋าหนังหรือการออกแบบในหลักสูตรเกี่ยวกับอาชีพด้านหนัง

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจกระเป๋าหนัง ที่ควรรู้

 1. Leather Goods ผลิตภัณฑ์หนัง – สินค้าที่ผลิตจากวัสดุหนัง เช่น กระเป๋าหนัง, ตัวถุง, หนังสือ, เข็มขัด เป็นต้น

 2. Craftsmanship ความชำนาญในการทำงาน – ความเชี่ยวชาญในกระบวนการผลิตหรือการออกแบบกระเป๋าหนัง

 3. Design Elements องค์ประกอบในการออกแบบ – ส่วนประกอบที่ใช้ในการออกแบบกระเป๋าหนัง เช่น ลายสกรีน, ปุ่ม, หรือรูปแบบ

 4. Tanning Process กระบวนการเรนเดอร์หนัง – กระบวนการจัดการหนังเพื่อทำให้มีความแข็งแรงและคงทน โดยใช้สารเคมี

 5. Sustainability การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม – การดำเนินธุรกิจในลักษณะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

 6. Exotic Leather หนังสัตว์สายพันธุ์น้อย – หนังที่มาจากสัตว์สายพันธุ์น้อยเช่น จระเข้, งู, นกเป็ด เป็นต้น

 7. Handmade ทำด้วยมือ – การผลิตกระเป๋าหนังที่ใช้ความชำนาญและความสามารถของช่างมือ

 8. Quality Control การควบคุมคุณภาพ – กระบวนการตรวจสอบและทดสอบสินค้าเพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณภาพมาตรฐาน

 9. Luxury Brand แบรนด์หรูหรา – แบรนด์ที่มีชื่อเสียงและเน้นผลิตภัณฑ์หรูหรา

 10. Fashion Trends แนวโน้มแฟชั่น – แนวทางในการออกแบบและสไตล์ที่ได้รับความนิยมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

จดบริษัท ธุรกิจกระเป๋าหนัง ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของบริษัท กำหนดประเภทของบริษัทที่คุณต้องการจดทะเบียน เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นต้น

 2. ตรวจสอบชื่อบริษัท ตรวจสอบชื่อบริษัทที่คุณต้องการให้แน่ใจว่าไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นและเป็นไปตามกฎหมาย

 3. เตรียมเอกสารและเอกสารเพิ่มเติม จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจดทะเบียนบริษัท เช่น สำเนาบัตรประชาชนของผู้ก่อตั้ง, สำเนาทะเบียนบ้าน, แผนก่อตั้งบริษัท และข้อมูลอื่น ๆ

 4. ขอปรึกษาเรื่องภาษีและกฎหมาย ปรึกษาเรื่องภาษีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนบริษัทกับนักทนายหรือผู้เชี่ยวชาญ

 5. ยื่นเอกสารการจดทะเบียน ส่งเอกสารการจดทะเบียนบริษัทที่เจ้าหน้าที่ทะเบียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 6. รอการอนุมัติและการออกใบจดทะเบียน รอให้กรมพัฒนาธุรกิจพาณิชย์ตรวจสอบเอกสารและอนุมัติการจดทะเบียน หลังจากนั้นจะได้รับใบจดทะเบียนบริษัท

 7. ประกาศในสำนักงานประกันสังคม หากมีพนักงานคนจ้างงาน คุณจะต้องประกาศในสำนักงานประกันสังคมเพื่อให้พนักงานเข้าทำประกันสังคม

 8. เปิดบัญชีธนาคาร เปิดบัญชีธนาคารสำหรับบริษัทเพื่อการเงินและการทำธุรกรรมทางการเงิน

 9. ขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีนำไปใช้ในการทำธุรกรรมทางภาษี

 10. รับสมาชิกห้างหุ้นส่วน หากเป็นบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณจะต้องรับสมาชิกเข้าห้างหุ้นส่วนและทำการจดทะเบียนที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมความเข้มแข็งทางธุรกิจ

บริษัท ธุรกิจกระเป๋าหนัง เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทจะต้องเสียภาษีเงินได้จากกำไรที่ทำได้ อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจะแตกต่างกันไปตามกฎหมายในแต่ละประเทศ ภาษีเงินได้จะถูกคำนวณจากกำไรสุทธิหรือรายได้ที่รับเข้ามาในปีนั้น ๆ โดยหักค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีขาย หากประเทศมีระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้า ภาษีจะถูกเก็บจากผู้ซื้อและจะถูกส่งให้กับหน่วยงานภาษี

 3. ภาษีนิติบุคคล บริษัทจะต้องเสียภาษีนิติบุคคลตามกฎหมายของแต่ละประเทศ ภาษีนิติบุคคลเป็นรายได้ของรัฐที่เกิดจากธุรกิจนิติบุคคล และมีอัตราภาษีที่เข้าใจยากบางครั้ง

 4. ภาษีท้องถิ่น บางท้องที่อาจมีการเก็บภาษีท้องถิ่นจากการขายสินค้าหรือบริการ ภาษีท้องถิ่นอาจแตกต่างไปตามพื้นที่หรือเขตแดน

 5. สิ่งที่เกี่ยวข้องกับภาษีนำเข้า-ส่งออก หากบริษัทนำเข้าหรือส่งออกสินค้า อาจมีการเสียภาษีนำเข้าหรือส่งออกตามกฎหมายท้องถิ่นและสากล

 6. อื่น ๆ บริษัทอาจต้องเสียภาษีอื่น ๆ ตามกฎหมายของประเทศ เช่น ภาษีที่ดิน หรือภาษีส่วนท้องถิ่น

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.