ของชําร่วย เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจของชําร่วย มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการ (Service Fees) ส่วนใหญ่ของรายได้ในธุรกิจชำร่วยมาจากการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้บริการ โดยค่าใช้จ่ายนี้จะขึ้นอยู่กับบริการที่ให้, ระยะเวลาที่ให้บริการ, และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2. ค่านายหน้า (Commission) บางธุรกิจชำร่วยอาจเสนอค่านายหน้าให้กับผู้ให้บริการชำร่วยที่เข้าร่วมในแพลตฟอร์มหรือแอพพลิเคชัน โดยค่านายหน้าจะคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดรายได้ที่ได้รับ

 3. การรับบริจาค (Donations) บริษัทหรือบริการชำร่วยบางแห่งอาจรับบริจาคจากบุคคลที่ต้องการสนับสนุนหรือช่วยเสมอแก่คนที่ต้องการความช่วยเหลือ

 4. บริการเสริม (Add-On Services) บางธุรกิจชำร่วยอาจมีบริการเสริมที่ผู้ใช้บริการสามารถเลือกเพิ่มเติม เช่น บริการส่งด่วน, บริการล้างเสื้อผ้า, หรือบริการอื่น ๆ ที่เสริมค่าใช้จ่าย

 5. ค่าบริการตามระยะทาง (Distance-Based Charges) บางธุรกิจชำร่วยอาจคิดค่าบริการตามระยะทางที่ผู้ใช้บริการต้องการให้บริการ โดยค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับระยะทางที่เดินทาง

 6. ค่าสมาชิก (Membership Fees) บางแพลตฟอร์มหรือบริการชำร่วยอาจเสนอโปรแกรมสมาชิกที่ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้โดยการชำระค่าสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษหรือส่วนลด

 7. รายได้จากโฆษณา (Advertising Revenue) บางแพลตฟอร์มหรือแอพพลิเคชันชำร่วยอาจสร้างรายได้จากการแสดงโฆษณาแก่ผู้ใช้บริการ

 8. ค่าแนะนำ (Referral Fees) บางระบบชำร่วยอาจเสนอค่าแนะนำหรือค่าความสนใจให้กับผู้ใช้บริการที่ช่วยโฆษณาและแนะนำบริการให้กับผู้อื่น

 9. บริการเชื่อมโยง (Linking Services) บางแพลตฟอร์มหรือบริษัทชำร่วยอาจเสนอบริการเชื่อมโยงกับธุรกิจอื่น ๆ และรับค่าบริการจากการเชื่อมโยงนี้

 10. ค่าบริการพิเศษ (Premium Services) บางแพลตฟอร์มชำร่วยอาจมีบริการพิเศษที่ต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติม เช่น บริการตัดต่อรูปภาพ, บริการส่งของให้ในเวลาที่กำหนด, หรือบริการอื่น ๆ ที่ไม่ได้รวมอยู่ในแพคเกจมาตรฐาน

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจของชําร่วย

จุดแข็ง (Strengths)

 1. ความคิดสร้างสรรค์ในการบริการชำร่วย ธุรกิจมีความสามารถในการพัฒนาและให้บริการชำร่วยที่เป็นเอกลักษณ์และตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 2. ระบบเชื่อมโยงและแพลตฟอร์ม ธุรกิจมีแพลตฟอร์มและระบบเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงผู้ให้บริการชำร่วยและผู้ใช้บริการ

 3. ความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลง ธุรกิจสามารถปรับปรุงและปรับเปลี่ยนบริการตามความต้องการของลูกค้าและสภาพการตลาดได้รวดเร็ว

 4. ความรู้และทักษะ ทีมงานมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการให้บริการชำร่วยและแก้ไขสถานการณ์ที่ฉับไว

จุดอ่อน (Weaknesses)

 1. การค้าขายออนไลน์ที่อยู่ในช่วงเริ่มต้น ธุรกิจอาจมีความล่าช้าในการขยายการให้บริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

 2. ความขาดแคลนในทรัพยากรทางการเงิน การจัดหาทุนสำหรับการขยายธุรกิจและการตลาดอาจเป็นอุปสรรค

 3. การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น การแข่งขันในอุตสาหกรรมชำร่วยอาจกลายเป็นสถานการณ์ที่แข็งแกร่งมากขึ้น

 4. ความล่าช้าในการตอบสนอง ระบบหรือโครงสร้างบางอย่างอาจทำให้มีความล่าช้าในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

โอกาส (Opportunities)

 1. การขยายธุรกิจ มีโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังพื้นที่ใหม่และเป็นที่นิยมมากขึ้น

 2. พัฒนาบริการใหม่ มีโอกาสในการพัฒนาบริการเสริมหรือบริการใหม่เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าแก่ลูกค้า

 3. การเข้าร่วมกับพันธมิตร ธุรกิจสามารถเริ่มต้นพันธมิตรกับบริษัทอื่นหรือหน่วยงานที่สามารถช่วยเสริมการขยายธุรกิจ

 4. ความต้องการในตลาด มีความต้องการสูงในตลาดสำหรับบริการชำร่วยและการสนับสนุน

อุปสรรค (Threats)

 1. ความเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายสามารถส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจและการขออนุญาต

 2. การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น การแข่งขันจากธุรกิจอื่น ๆ ที่เข้ามาในตลาดอาจเป็นอุปสรรคในการเพิ่มรายได้

 3. การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของลูกค้า การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้าอาจทำให้ธุรกิจต้องปรับตัว

 4. ความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจ สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอาจส่งผลต่อการใช้จ่ายของลูกค้าและความสามารถในการขยายธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจของชําร่วย ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. การวางแผนธุรกิจ (Business Planning) การวางแผนธุรกิจเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์, กลยุทธ์ทางธุรกิจ, กลุ่มเป้าหมายลูกค้า, และแผนการเงิน การวางแผนธุรกิจสามารถทำเองหรือสนับสนุนโดยคำปรึกษาทางธุรกิจ

 2. การหาที่อยู่และสถานที่ทำงาน คุณจะต้องพิจารณาหาที่อยู่สำหรับธุรกิจของคุณ สถานที่ที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจ เช่น สำนักงาน, โรงงาน, หรือพื้นที่ในการบริการลูกค้า การหาที่อยู่นี้อาจมีค่าใช้จ่ายในรูปแบบเช่าหรือซื้อที่ดินและสร้างอาคาร หรือซื้อหรือเช่าที่อยู่ที่มีอยู่แล้ว

 3. การจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือ ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจของคุณ คุณอาจต้องการเครื่องมือ, อุปกรณ์, ระบบคอมพิวเตอร์, และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการให้บริการชำร่วย

 4. การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ คุณจะต้องรวบรวมทีมงานที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ นอกจากนี้ยังต้องให้การฝึกอบรมและพัฒนาทีมงานให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็น

 5. การตลาดและการโฆษณา การสร้างและดูแลลูกค้าต้องมีการตลาดและโฆษณาอย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มการรู้จักและกำหนดตำแหน่งของธุรกิจของคุณในตลาด

 6. การดำเนินการและการบริหาร คุณจะต้องกำหนดกระบวนการและการบริหารที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ เพื่อให้มีความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ

 7. ทุนการลงทุนเริ่มต้น คุณจะต้องกำหนดงบประมาณการลงทุนเริ่มต้นที่จำเป็นในการเริ่มต้นธุรกิจ นี้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเปิดที่อยู่, การจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือ, ค่าจ้างแรงงาน, การตลาด, และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของชําร่วย

 1. บริการชำร่วยในงานพิธีกรรม (Event Planning and Coordination) ธุรกิจชำร่วยในงานพิธีกรรมมักเกี่ยวข้องกับอาชีพการวางแผนงานและการประสานงานในงานแต่งงาน, งานเลี้ยง, งานสัมมนา, หรืองานส่งทีมกีฬา เจ้าของธุรกิจนี้จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์, การจัดการเหมือนผู้นำ, และทักษะในการประสานงาน

 2. บริการชำร่วยในงานศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture Support) ธุรกิจชำร่วยในงานศิลปะและวัฒนธรรมอาจรวมถึงการสนับสนุนศิลปิน, ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น, หรือการจัดแสดงศิลปะ นี่อาจเกี่ยวข้องกับอาชีพด้านการศิลปะ, การบริหารศิลปวัฒนธรรม, หรือการจัดกิจกรรมวัฒนธรรม

 3. บริการชำร่วยในด้านสุขภาพและการเสริมสร้างสุขภาพ (Health and Wellness Support) ธุรกิจชำร่วยในด้านสุขภาพสามารถเกี่ยวข้องกับอาชีพด้านการแพทย์, การบำบัด, การคัดกรองสุขภาพ, การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ, หรือการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี

 4. บริการชำร่วยในการศึกษาและการพัฒนา (Education and Development Support) ธุรกิจชำร่วยในการศึกษาและการพัฒนาสามารถเกี่ยวข้องกับอาชีพด้านการศึกษา, การสอน, การให้คำปรึกษาการอาชีพ, หรือการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ

 5. บริการชำร่วยในด้านสังคมและสวัสดิการ (Social and Welfare Support) ธุรกิจชำร่วยในด้านสังคมและสวัสดิการอาจเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบาง โดยมักมีอาชีพด้านการทำงานสังคม, การให้คำปรึกษาสวัสดิการ, หรือการจัดงานกิจกรรมสังคม

 6. บริการชำร่วยในด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Support) ธุรกิจชำร่วยในด้านสิ่งแวดล้อมอาจเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนโครงการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ, หรือการสนับสนุนความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม

 7. บริการชำร่วยในด้านทางศาสนาและวัฒนธรรม (Religious and Cultural Support) ธุรกิจชำร่วยในด้านทางศาสนาและวัฒนธรรมอาจเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา, การศึกษาศาสนา, หรือการส่งเสริมสิ่งทางวัฒนธรรม

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจของชําร่วย ที่ควรรู้

 1. บริการชำร่วย (Service of Assistance)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) บริการที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นในหลายด้านของชีวิต
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) A service that provides assistance to others in various aspects of life
 2. การสนับสนุน (Support)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) การให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหรือส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) Assistance and help in solving problems or promoting well-being
 3. การบริการสาธารณะ (Public Service)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) การให้บริการที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือประชาชนทั่วไป
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) Services that benefit the society or the general public
 4. การบริจาค (Donation)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) การให้สิ่งของหรือเงินโดยไม่คาดหวังการได้รับสิ่งใดเปลี่ยนแทน
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) Giving something, such as goods or money, without expecting anything in return
 5. การเพิ่มมูลค่า (Value Addition)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) กระบวนการที่เพิ่มคุณค่าให้กับสิ่งของหรือบริการ
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) The process of adding value to a product or service
 6. การส่งเสริม (Promotion)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) กิจกรรมหรือแนวทางในการโปรโมทหรือประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) Activities or strategies to advertise or publicize products or services
 7. การประสานงาน (Coordination)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) กระบวนการในการจัดการและประสานงานระหว่างส่วนต่าง ๆ เพื่อให้บริการเป็นไปอย่างเป็นระบบ
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) The process of managing and organizing various parts to provide systematic services
 8. ความสนับสนุนทางการเงิน (Financial Support)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) การให้เงินหรือทรัพยากรทางการเงินให้แก่บุคคล, องค์กร, หรือโครงการ
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) Providing money or financial resources to individuals, organizations, or projects
 9. การส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Enhancement)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) กระบวนการหรือกิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้และความพัฒนา
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) Processes or activities that enhance learning and development
 10. ความรับผิดชอบสังคม (Social Responsibility)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจหรือองค์กรในการสนับสนุนและช่วยเหลือสังคม
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) The social responsibility of a business or organization to support and assist the community

จดบริษัท ธุรกิจของชําร่วย ทำอย่างไร

 1. วางแผนธุรกิจ (Business Planning)

  • กำหนดวัตถุประสงค์และความก้าวหน้าของธุรกิจของคุณ
  • วางแผนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร
  • ประเมินความเสี่ยงและกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยง
 2. เลือกประเภทของบริษัท (Choose Company Type)

  • ตัดสินใจว่าคุณจะจดบริษัทในรูปแบบใด เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือบริษัทในรูปแบบอื่น ๆ ตามกฎหมายของประเทศที่คุณต้องการจด
 3. เลือกชื่อบริษัท (Choose Company Name)

  • เลือกชื่อที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นและเป็นไปตามกฎหมายของประเทศ
  • ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของชื่อบริษัท
 4. รวบรวมเอกสารที่จำเป็น (Gather Necessary Documents)

  • รวบรวมเอกสารสำคัญเพื่อจดบริษัท เช่น บันทึกข้อตกลงสมาชิก, บันทึกการประชุม, และสมุดรายวัน
 5. จดทะเบียนบริษัท (Register the Company)

  • ส่งเอกสารและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายประเทศของคุณ
  • รอการอนุมัติและการจดทะเบียนของบริษัท
 6. ขอใบอนุญาตและการรับรอง (Apply for Licenses and Certifications)

  • ขอใบอนุญาตและการรับรองที่จำเป็นตามกฎหมายและกฎระเบียบของธุรกิจของคุณ เช่น ใบอนุญาตธุรกิจ, ใบรับรองภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT), หรือใบรับรองประกันสุขภาพ
 7. สร้างโครงสร้างองค์กร (Establish Organizational Structure)

  • กำหนดโครงสร้างองค์กรและตำแหน่งงาน
  • จัดหาพนักงานและผู้บริหารที่เหมาะสม
 8. เปิดบัญชีธนาคาร (Open a Bank Account)

  • เปิดบัญชีธนาคารสำหรับบริษัทเพื่อการทำธุรกรรมทางการเงิน
 9. ประกาศการเริ่มทำธุรกิจ (Announce Commencement of Business)

  • แจ้งที่อยู่ที่จดทะเบียนของบริษัทและข้อมูลอื่น ๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 10. สร้างแผนการตลาด (Create a Marketing Plan)

  • วางแผนการตลาดเพื่อโปรโมทและสร้างความรู้ในตลาด

บริษัท ธุรกิจของชําร่วย เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีรายได้บริษัท (Corporate Income Tax) ภาษีรายได้บริษัทเสียตามกำหนดของรายได้สุทธิของบริษัทหลังหักค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย อัตราภาษีรายได้บริษัทแต่ละประเทศอาจแตกต่างกันและอาจมีสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงตามกฎหมายภาษีในแต่ละประเทศ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) บริษัทที่ให้บริการหรือจำหน่ายสินค้าอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย VAT ขึ้นอยู่กับการขายสินค้าหรือบริการ

 3. ภาษีธุรกิจ (Business Tax) บางประเทศอาจมีภาษีธุรกิจที่บริษัทต้องเสียเพิ่มเติมเมื่อทำการลงทะเบียนธุรกิจหรือทำธุรกิจในประเทศนั้น ๆ

 4. ภาษีท้องถิ่น (Local Taxes) บางประเทศอาจมีภาษีท้องถิ่นที่ต้องเสียตามกฎหมายท้องถิ่น เช่น ภาษีอสังหาริมทรัพย์

 5. ภาษีอื่น ๆ (Other Taxes) ภาษีอื่น ๆ อาจรวมถึงภาษีหรือค่าธรรมเนียมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือกิจการที่บริษัททำ

 6. สาธารณูปโภค (Public Utilities) บางบริษัทอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายสำหรับบริการสาธารณูปโภคเช่น น้ำประปาและไฟฟ้า

 7. ค่าสิ่งแวดล้อม (Environmental Fees) บางประเทศอาจกำหนดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับบริษัทที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

ขนมอบ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

เปิดร้านเบเกอรี่ ลงทุนเท่าไหร่ ตัวอย่างธุรกิจร้านเบเกอรี่ ธุรกิจเบเกอรี่โฮมเมด ไอเดียร้านเบเกอรี่เล็กๆ เปิดร้านเบเกอรี่ รายได้ อยากเปิดร้านเบเกอรี่ ต้องทําไง เปิดร้านเบเกอรี่เล็กๆ ใช้ทุนเท่าไหร่ เปิดร้านเบเกอรี่ อุปกรณ์ ใกล้ฉัน ออนไลน์

Mobile Application เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

เขียน mobile app ด้วยอะไรดี สร้างแอพ สําเร็จรูป ฟรี โปรแกรมเขียนแอพมือถือ เขียน mobile app ด้วยอะไรดี pantip เขียนแอพ ใช้โปรแกรมอะไร เขียน app android ใช้โปรแกรมอะไร เรียนเขียนแอพพลิเคชั่น ฟรี Mobile Application

ฟรีแลนซ์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ฟรี แลน ซ์ หางานจากไหน งานฟรีแลนซ์ ทําที่บ้าน มีอะไรบ้าง อาชีพฟรีแลนซ์ คุณสมบัติ หางาน ฟรี แลน ซ์ ทํา ที่บ้าน งานฟรีแลนซ์ ทําที่บ้าน งานฟรีแลนซ์ พิมพ์งาน งานฟรีแลนซ์ คือ งานฟรีแลนซ์ ทําที่บ้าน pantip

ขายของออนไลน์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ เริ่ม ขายของออนไลน์ ไม่สต๊อกสินค้า เริ่มต้นขายของออนไลน์ pantip อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี วิธีขายของออนไลน์ให้รวย แม่ค้าออนไลน์มือใหม่ อยากขายของออนไลน์ ขายอะไรดี

เพลง เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

การเริ่มต้นทําธุรกิจ startup มือใหม่ เริ่มต้นธุรกิจเล็กๆ ธุรกิจเล็กๆ สำหรับวัยรุ่น แนวคิดการเริ่มต้นธุรกิจ การเริ่มต้นทําธุรกิจ มือใหม่ เริ่มต้นทําธุรกิจ อะไรดี วิธีการสร้างธุรกิจใหม่มี 3 วิธี เริ่มต้นธุรกิจส่วนตัว ออนไลน์

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

รถโฟล์คลิฟท์ยกสินค้า การ ทํา งานของรถ โฟล์ค ลิ ฟ ท์ ระบบไฮดรอลิค รถโฟล์คลิฟท์ รถโฟล์คลิฟท์ คุณสมบัติ โฟล์ค ลิ ฟ ท์ ไฟฟ้า คือ เครื่อง โฟล์ค ลิ ฟ ท์ วิธีการ ทำงาน บน รถ Forklift scooter รถยกไฟฟ้า ภาษาอังกฤษ

คอนแทคเลนส์ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

โรงงานผลิตคอนแทคเลนส์ ในไทย สั่ง ทำ คอนแทคเลนส์ ผลิต คอนแทคเลนส์ ต้นทุน คอนแทคเลนส์ มูลค่าตลาดคอนแทคเลนส์ OEM คอนแทคเลนส์ โรงงาน คอนแทคเลนส์ เกาหลี ขาย คอนแทคเลนส์ กํา ไร ดี ไหม ใกล้ฉัน ออนไลน์

โรงเรียนเอกชน เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ธุรกิจโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนเอกชน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แผนธุรกิจเนอสเซอรี่ แผนธุรกิจการศึกษา ตัวอย่าง ธุรกิจ ด้านการศึกษา ภาษีโรงเรือน ออนไลน์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top