จดทะเบียนบริษัท.COM » บริษัทกำจัดปลวก เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

บริษัทกำจัดปลวก มีรายจากอะไรบ้าง

รายได้ของบริษัทกำจัดปลวกได้มาจากการให้บริการกำจัดปลวกให้แก่ลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถจ้างบริษัทเพื่อกำจัดปลวกในบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ที่มีปัญหาปลวก รายได้จะเกิดจากค่าบริการที่เรียกเก็บจากลูกค้าตามขอบเขตของงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การตรวจสอบและวินิจฉัยปลวกในบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ การกำจัดปลวกด้วยวิธีต่างๆ เช่น การใช้สารเคมีหรือวิธีการกำจัดปลวกที่ลูกค้าต้องการ รายได้ยังสามารถเกิดจากการให้คำปรึกษาและบริการเกี่ยวกับการป้องกันปลวกในอสังหาริมทรัพย์เพื่อลูกค้าที่ต้องการป้องกันการรุกรานของปลวกในอนาคต.

วิเคราะห์ Swot Analysis บริษัทกำจัดปลวก

การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นกระบวนการที่ใช้ในการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths), จุดอ่อน (Weaknesses), โอกาส (Opportunities), และอุปสรรค (Threats) ของบริษัทกำจัดปลวก เพื่อให้บริษัทสามารถปรับกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT Analysis ของบริษัทกำจัดปลวกจะมีดังนี้:

 • จุดแข็ง (Strengths): บริษัทมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการกำจัดปลวก มีประสบการณ์และความชำนาญในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการกำจัดปลวก มีความสามารถในการให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันปลวกให้แก่ลูกค้า

 • จุดอ่อน (Weaknesses): การจัดการทรัพยากรบุคคลในบริษัทอาจไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าในบางช่วงเวลา มีข้อจำกัดในการทำงานหรือการตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า

 • โอกาส (Opportunities): ตลาดการกำจัดปลวกยังมีความต้องการในการบริการที่สูง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการเจริญเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ อนาคตอาจมีการพัฒนาเทคโนโลยีและวิธีการในการกำจัดปลวกที่ประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • อุปสรรค (Threats): การแข่งขันในตลาดของบริษัทกำจัดปลวกอาจเพิ่มขึ้น อาจมีบริษัทที่ให้บริการเหมือนกันเข้ามาในตลาด และการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดปลวกอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทกำจัดปลวก

ธุรกิจบริษัทกำจัดปลวกเกี่ยวข้องกับอาชีพด้านควบคุมและกำจัดปลวก นักทำงานในบริษัทกำจัดปลวกจะมีหน้าที่ในการตรวจสอบและวินิจฉัยปลวกในบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ ออกแบบและปรับใช้วิธีการกำจัดปลวกที่เหมาะสม ส่งเสริมและดูแลลูกค้าในเรื่องการป้องกันปลวก และให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการป้องกันปลวกในอสังหาริมทรัพย์

คําศัพท์พื้นฐาน บริษัทกำจัดปลวก ที่ควรรู้

 1. ปลวก (Termite)

  • คำอธิบาย: แมลงที่เป็นศัตรูสำคัญของไม้และอสังหาริมทรัพย์ เข้าทำลายโครงสร้างของวัสดุที่ประกอบด้วยเซลลูโลสและเซลลูโลสหนามเหล็ก โดยส่วนมากมีปลวกแบบที่ดินและปลวกแบบอาคาร
 2. การกำจัดปลวก (Termite Control)

  • คำอธิบาย: กระบวนการใช้เทคนิคหรือวิธีการต่างๆ เพื่อกำจัดปลวกออกจากพื้นที่ที่มีการรุกรานของปลวก เช่น การใช้สารเคมี, การกำจัดแบบกลม, หรือวิธีกำจัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 3. ตรวจสอบปลวก (Termite Inspection)

  • คำอธิบาย: การตรวจสอบและการวินิจฉัยปลวกในบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ เพื่อหาสัญญาณและเหตุผลของการรุกรานของปลวก
 4. การกำจัดปลวกด้วยสารเคมี (Chemical Termite Control)

  • คำอธิบาย: วิธีการใช้สารเคมีเพื่อกำจัดปลวก ซึ่งสารเคมีที่ใช้จะถูกนำเข้าไปในระบบท่อน้ำหรือถังอากาศของปลวกเพื่อกำจัดมัน
 5. การกำจัดปลวกด้วยวิธีกล (Mechanical Termite Control)

  • คำอธิบาย: วิธีการกำจัดปลวกโดยใช้เทคนิคหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกล เช่น การตัดท่อน้ำของปลวก, การใช้กลไกเพื่อกำจัดแมลง
 6. การป้องกันปลวก (Termite Prevention)

  • คำอธิบาย: มาตรการหรือวิธีการที่ใช้เพื่อป้องกันปลวกไม่เข้ามารุกรานและทำลายโครงสร้างหรือวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในอสังหาริมทรัพย์
 7. สารกำจัดปลวก (Termite Chemical)

  • คำอธิบาย: สารที่ใช้ในการกำจัดปลวก ซึ่งสามารถใช้เป็นสารเคมีเหมือนกันหรือสารเคมีที่เป็นพิเศษเพื่อกำจัดปลวกได้
 8. บุคลากรกำจัดปลวก (Termite Exterminator)

  • คำอธิบาย: บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการกำจัดปลวก ทำหน้าที่ตรวจสอบปลวกและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกำจัดและป้องกันปลวกให้กับลูกค้า
 9. รังปลวก (Termite Colony)

  • คำอธิบาย: รังที่ปลวกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการอาศัยอยู่ มีสมาชิกปลวกที่อยู่ในรังรวมถึงพฤติกรรมและลักษณะการทำงานของปลวก
 10. การเสี่ยงภัยจากปลวก (Termite Risk)

  • คำอธิบาย: ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการรุกรานของปลวก ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างหรือทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรม

จดบริษัท บริษัทกำจัดปลวก ทำอย่างไร

เพื่อจดทะเบียนบริษัทกำจัดปลวก ต้องทำตามขั้นตอนดังนี้:

 1. เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นที่มีอยู่แล้ว และตรวจสอบกับสำนักงานทะเบียนบริษัทในเขตที่คุณต้องการจดทะเบียนว่าชื่อที่เลือกสามารถใช้ได้หรือไม่

 2. จัดหาเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจดทะเบียนบริษัท เช่น สำเนาบัตรประชาชนของผู้จัดตั้งบริษัท, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาหนังสือรับรองบุคคลธรรมดาหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้จัดตั้ง, แผนธุรกิจ, และเอกสารอื่นๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมาย

 3. ยื่นใบสมัครจดทะเบียนบริษัทพร้อมเอกสารที่จำเป็นที่สำนักงานทะเบียนบริษัทในเขตที่คุณต้องการจดทะเบียน จากนั้นจะมีการตรวจสอบเอกสารและการอนุมัติ

 4. จ่ายค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัทตามที่กำหนด

 5. รอรับหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจากสำนักงานทะเบียนบริษัท ซึ่งจะออกให้หลังจากทำขั้นตอนทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

บริษัท บริษัทกำจัดปลวก เสียภาษีอะไร

บริษัทกำจัดปลวกจะเสียภาษีตามกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องในประเทศที่ดำเนินกิจการ โดยส่วนใหญ่จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีเงินได้จากกำไรของบริษัท (Corporate Income Tax) ภาษีเงินได้จะคำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทตามอัตราภาษีที่กำหนดในประเทศนั้นๆ อย่างไรก็ดี การเสียภาษีจะขึ้นอยู่กับกฎหมายและการประเมินเงินได้ที่ใช้ในแต่ละประเทศ ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ภาษีหรือนักบัญชีเพื่อข้อมูลที่เป็นเชิงพาณิชย์และการเสียภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายในแหล่งที่ทำการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้เกี่ยวกับการเสียภาษีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทกำจัดปลวก

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.