จดทะเบียนบริษัท.COM » การค้าส่ง เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจการค้าส่ง มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายสินค้าและวัตถุดิบ รายได้หลักของธุรกิจการค้าส่งคือการขายสินค้าและวัตถุดิบให้แก่ลูกค้าทางธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะซื้อสินค้าในปริมาณมากกว่าการขายปลีก รายได้นี้เกิดจากความต้องการของธุรกิจอื่น ๆ ในการเติบโตและดำเนินกิจการของตน โดยทั่วไปจะมีกำไรตามราคาทุนของสินค้าที่ซื้อมาลดลง

 2. ค่าบริการการจัดส่งและขนส่ง บางธุรกิจการค้าส่งอาจให้บริการจัดส่งและขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าของตน โดยเรียกเก็บค่าบริการตามระยะทางหรือน้ำหนักของสินค้า รายได้จากค่าบริการนี้สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจการค้าส่ง

 3. ค่าความเสี่ยงและการเก็บเงิน บางครั้งธุรกิจการค้าส่งอาจเป็นตัวกลางในกระบวนการเก็บเงินระหว่างผู้ผลิตและผู้ค้าปลีก ธุรกิจนี้อาจรับค่าความเสี่ยงหรือค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเรื่องการชำระเงินและการคืนสินค้าในกรณีที่ไม่เข้ากับความต้องการของลูกค้า

 4. ค่าความสัมพันธ์ลูกค้า ค่าความสัมพันธ์ลูกค้าเกิดจากการควบคุมและดูแลลูกค้าอย่างดี เช่น การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกสินค้า การจัดส่งที่ถูกต้อง และการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อที่จะสร้างความคุ้มค่าและความพึงพอใจให้กับลูกค้า

 5. ค่าธรรมเนียมและค่าบริการเสริม บางครั้งธุรกิจการค้าส่งอาจมีรายได้จากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหรือค่าบริการเสริม เช่น การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ การจัดการตลาด หรือการให้คำแนะนำในการจัดการสินค้า

 6. รายได้จากการลงทุนในสินทรัพย์ บางธุรกิจการค้าส่งอาจลงทุนในการซื้อสินทรัพย์เพื่อค้าขายภายหลัง เช่น การลงทุนในสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพื่อขายในราคาสูงขึ้นในอนาคต

 7. ค่าความสนใจจากเงินฝาก บางครั้งธุรกิจการค้าส่งอาจมีเงินฝากที่สามารถสร้างรายได้จากดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อื่น ๆ จากการจัดการเงินที่มีอยู่

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจการค้าส่ง

ความแข็งแกร่ง (Strengths)

 1. ความสามารถในการจัดหาสินค้าคุณภาพสูง ธุรกิจการค้าส่งมีความสามารถในการเลือกและจัดหาสินค้าคุณภาพสูงจากผู้ผลิตเชี่ยวชาญ ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและความพึงพอใจในสินค้าที่ได้รับ

 2. เครือข่ายและความสัมพันธ์กับผู้ผลิตและลูกค้า ธุรกิจการค้าส่งมีเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตและลูกค้า ทำให้มีความสามารถในการนำเสนอสินค้าใหม่ ๆ และติดต่อลูกค้าเพื่อรับข้อมูลและความต้องการ

จุดอ่อน (Weaknesses)

 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและขนส่งสูง ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและขนส่งสินค้าอาจสูง เนื่องจากสินค้ามักถูกจัดส่งในปริมาณมาก ซึ่งอาจส่งผลให้กำไรลดลง

 2. ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตหลายแห่ง การเชื่อมโยงกับผู้ผลิตหลายแห่งอาจทำให้ธุรกิจมีความเสี่ยงในกรณีที่มีปัญหากับผู้ผลิตบางแห่ง

โอกาส (Opportunities)

 1. การเติบโตของตลาดอุตสาหกรรม ตลาดอุตสาหกรรมอาจมีการเติบโตและขยายตัว ซึ่งสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจการค้าส่งให้กับลูกค้าใหม่

 2. เทรนด์การซื้อออนไลน์เพิ่มขึ้น การเติบโตของการซื้อสินค้าออนไลน์อาจสร้างโอกาสในการขยายตลาดและการเพิ่มรายได้ในสายธุรกิจการค้าส่ง

อุปสรรค (Threats)

 1. คู่แข่งและการแข่งขัน มีคู่แข่งและการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจการค้าส่ง ซึ่งอาจส่งผลให้ลูกค้ามีความเสี่ยงในการเปลี่ยนส่งมายังคู่แข่ง

 2. ความเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีอาจส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวในการจัดการสต็อก การขนส่ง และการทำธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจการค้าส่ง ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ทุนถาวร (Fixed Capital) ทุนถาวรเป็นทุนที่ใช้ในการซื้อสินค้าเพื่อขายในอนาคต ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าในปริมาณมาก ทุนถาวรรวมถึงทุนที่ใช้สำหรับการจัดสต็อก การจัดส่ง และค่าใช้จ่ายในกระบวนการธุรกิจอื่น ๆ

 2. ทุนหมุนเวียน (Working Capital) ทุนหมุนเวียนเป็นทุนที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมประจำวันของธุรกิจ เช่น การจ่ายค่าสินค้าก่อนหน้า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการธุรกิจ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจ

 3. ทุนสำรอง (Reserve Capital) ทุนสำรองเป็นทุนที่เก็บไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น ค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด การสูญเสียสินค้า หรือปัญหาภาคเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น

 4. ทุนสะสม (Accumulated Capital) ทุนสะสมเป็นการสะสมของกำไรที่ทุกข์ทรมานหลังจากหักค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ต่าง ๆ จากกิจกรรมธุรกิจ

 5. ทุนจดทะเบียน (Registered Capital) ทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนทุนที่ระบุในเอกสารสำหรับการจดทะเบียนธุรกิจ และอาจมีข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับการจ่ายเงินหรือการดำเนินการธุรกิจ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจการค้าส่ง

 1. ผู้จัดจำหน่ายและผู้ซื้อสินค้า ธุรกิจการค้าส่งเป็นแหล่งที่ผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ให้บริการต่าง ๆ ได้จัดจำหน่ายสินค้าและวัตถุดิบให้กับผู้ซื้อสินค้า อาชีพของผู้จัดจำหน่ายและผู้ซื้อสินค้ามีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งและพัฒนาธุรกิจการค้าส่ง

 2. ผู้ผลิต ผู้ผลิตสินค้าจำเป็นต้องมีการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับตลาด เพื่อให้สินค้าถูกนำเสนอและขายให้กับลูกค้า ธุรกิจการค้าส่งเป็นช่องทางที่สำคัญในการเชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้บริโภค

 3. ขนส่งและโลจิสติกส์ การขนส่งและโลจิสติกส์มีบทบาทสำคัญในกระบวนการการจัดส่งสินค้าจากผู้ผลิตถึงผู้รับสินค้า อาชีพเช่นคนขับรถบรรทุก พนักงานโลจิสติกส์ เจ้าหน้าที่การขนส่ง เป็นต้นเป็นส่วนสำคัญในภาคการค้าส่ง

 4. นักการตลาดและพัฒนาธุรกิจ การตลาดและการพัฒนาธุรกิจเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดแนวทางและยอดขายสินค้า นักการตลาดและพัฒนาธุรกิจเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการวางแผนการตลาด การเสนอขาย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 5. ผู้บริหารและการบัญชี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้านการบัญชีเป็นผู้ที่จัดการธุรกิจการค้าส่งในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนธุรกิจ การจัดการการเงิน และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการบัญชี

 6. นักวางแผนการสต็อกและการจัดการสินค้า นักวางแผนการสต็อกและการจัดการสินค้าเป็นผู้ที่จัดการความเป็นไปได้ในการจัดสต็อกสินค้า เพื่อให้สินค้าพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าตลอดเวลา

 7. ผู้ทำการตลาดออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ ในสมัยปัจจุบัน ธุรกิจการค้าส่งยังมีความสำคัญในการตลาดออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ ผู้ทำการตลาดออนไลน์และอีคอมเมิร์ซเป็นผู้ที่จัดการการโฆษณา การขาย และการการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจการค้าส่ง ที่ควรรู้

 1. Wholesale (การค้าส่ง)

  • คำอธิบาย การขายสินค้าในปริมาณมากแก่ลูกค้าในธุรกิจอื่นๆ และไม่ใช่ส่วนประชาชนทั่วไป
 2. Supplier (ผู้ผลิตหรือจัดจำหน่าย)

  • คำอธิบาย บริษัทหรือบุคคลที่จัดหาและขายสินค้าให้กับธุรกิจอื่น
 3. Inventory (สินค้าคงคลัง)

  • คำอธิบาย สินค้าที่ถูกจัดเก็บไว้เพื่อขายหรือจัดส่งในอนาคต
 4. Distribution (การจัดส่ง)

  • คำอธิบาย กระบวนการส่งสินค้าจากผู้ผลิตหรือค้าส่งสู่ลูกค้า
 5. Logistics (โลจิสติกส์)

  • คำอธิบาย การวางแผนและจัดการกระบวนการขนส่ง จัดส่ง และการจัดเก็บสินค้า
 6. Retailer (ผู้ค้าปลีก)

  • คำอธิบาย บริษัทหรือบุคคลที่ขายสินค้าแก่ผู้บริโภคที่รับสินค้าเพื่อการใช้งาน
 7. Purchase Order (ใบสั่งซื้อ)

  • คำอธิบาย เอกสารที่บอกข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าจากผู้จัดจำหน่าย
 8. Invoice (ใบแจ้งหนี้)

  • คำอธิบาย เอกสารที่แสดงรายละเอียดของการขายสินค้าและค่าบริการ รวมถึงจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องชำระ
 9. Profit Margin (มาร์จิ้นกำไร)

  • คำอธิบาย ความต่างระหว่างราคาขายและราคาทุนในการซื้อสินค้า ที่เป็นกำไรของธุรกิจ
 10. Supply Chain (โซ่อุปทาน)

  • คำอธิบาย แนวโน้มการเคลื่อนย้ายของสินค้าตั้งแต่ผู้ผลิตไปจนถึงผู้บริโภค รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในขณะนั้น

จดบริษัท ธุรกิจการค้าส่ง ทำอย่างไร

 1. การเลือกชื่อบริษัท

  • เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่นในพื้นที่และเป็นไปตามกฎหมาย
  • ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการจดทะเบียนชื่อบริษัทผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์หากมี
 2. การเลือกประเภทของบริษัท

  • เลือกประเภทของบริษัทธุรกิจการค้าส่ง เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือบริษัทห้างสรรพสินค้า
 3. การจัดเตรียมเอกสาร

  • เตรียมเอกสารที่จำเป็นตามกฎหมาย เช่น สำเนาบัตรประชาชนผู้จัดตั้ง, สำเนาทะเบียนบ้าน, แผนการทำธุรกิจ, รายชื่อผู้บริหารบริษัท เป็นต้น
 4. การจดทะเบียน

  • ส่งเอกสารการจดทะเบียนไปยังหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบตามกฎหมาย เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สำนักงานพาณิชย์, หรืออื่น ๆ ตามท้องถิ่น
 5. การจ่ายค่าจดทะเบียน

  • จ่ายค่าจดทะเบียนตามที่ระบุโดยหน่วยงานราชการ เพื่อเป็นการยืนยันการจดทะเบียนบริษัท
 6. การรับเอกสารการจดทะเบียน

  • รับเอกสารการจดทะเบียนและหนังสือรับรองการจดทะเบียนจากหน่วยงานราชการ
 7. การขอหมายเลขผู้เสียภาษีอากร

  • ขอหมายเลขผู้เสียภาษีอากรจากสำนักงานสรรพสินค้าและบริการท้องถิ่น
 8. การเปิดบัญชีธนาคาร

  • เปิดบัญชีธนาคารเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการทางการเงินของบริษัท
 9. การจัดทำเอกสารเริ่มต้น

  • จัดทำเอกสารเริ่มต้นที่จำเป็นสำหรับการดำเนินกิจการ เช่น แผนธุรกิจ, ระเบียบการทำงาน เป็นต้น
 10. การรับทะเบียนการค้าส่ง

  • หากเป็นบริษัทธุรกิจการค้าส่งใหญ่ อาจต้องลงทะเบียนการค้าส่งเพิ่มเติมตามกฎหมาย

บริษัท ธุรกิจการค้าส่ง เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทธุรกิจการค้าส่งจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากกำไรที่ทำได้จากกิจกรรมธุรกิจ อัตราภาษีเงินได้ขึ้นกับเงินได้แต่ละช่วง และขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อกำหนดที่กำหนดในแต่ละประเทศ

 2. ภาษีอากรสินค้ามูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม (GST) บริษัทธุรกิจการค้าส่งอาจต้องเสียภาษี VAT หรือ GST ตามกฎหมายในบางประเทศ เมื่อขายสินค้าหรือบริการแก่ลูกค้า อัตราภาษี VAT หรือ GST อาจแตกต่างกันไปตามประเทศและสินค้าหรือบริการที่ขาย

 3. ภาษีอากรนิติบุคคล บางประเทศอาจเรียกเก็บภาษีอากรนิติบุคคลจากกำไรที่บริษัททำได้ อัตราภาษีอากรนิติบุคคลอาจแตกต่างกันไปตามกฎหมายและข้อกำหนดท้องถิ่น

 4. ภาษีอากรสรรพสินค้า หากบริษัทธุรกิจการค้าส่งนำเข้าหรือส่งออกสินค้าผ่านแดนชาติ เช่น การนำเข้าสินค้าจากประเทศอื่น อาจมีการเสียภาษีอากรสรรพสินค้าตามกฎหมายของแต่ละประเทศ

 5. ภาษีอื่น ๆ บริษัทธุรกิจการค้าส่งอาจต้องเสียภาษีอื่น ๆ ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ อาทิเช่น ภาษีเฉพาะสินค้าเฉพาะบริการ ภาษีที่ดิน ภาษีมูลค่าที่ดิน และอื่น ๆ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.