จดทะเบียนบริษัท.COM » ทำบัญชี เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจทำบัญชี มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การบัญชีและการตรวจสอบบัญชี รายได้หลักของธุรกิจทำบัญชีมาจากการให้บริการที่เกี่ยวกับการบันทึกบัญชี, การจัดทำงบการเงิน, การตรวจสอบบัญชี, และการปรึกษาทางการเงินให้กับลูกค้า

 2. การเสียภาษีและการปรึกษาภาษี บริษัททำบัญชีช่วยให้ลูกค้าประหยัดภาษีและปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอย่างถูกต้อง รายได้มาจากการให้คำปรึกษาทางภาษีและการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นรายงานภาษี

 3. การจัดทำรายงานการเงิน รายได้มาจากการจัดทำรายงานการเงินเพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลทางการเงินที่ต้องการในการตัดสินใจทางธุรกิจ

 4. การบริหารความเสี่ยงและการเงิน บริษัททำบัญชีช่วยลูกค้าในการวางแผนการเงินและการบริหารความเสี่ยงทางการเงินในธุรกิจ

 5. การบริการที่เกี่ยวกับการเงิน บริษัททำบัญชีมีรายได้จากการให้บริการเช่นการจัดทำแผนการเงิน, การบริหารหนี้สิน, และการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

 6. การสอนและอบรม บางบริษัททำบัญชีให้บริการการอบรมและสอนให้คนที่สนใจเรียนรู้เรื่องการบัญชีและการเงิน

 7. การบริการอื่น ๆ บางบริษัทอาจมีรายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงินอื่น ๆ เช่น การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ, การจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์, หรือการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจทำบัญชี

แข็งแกร่ง (Strengths)

 1. ความเชี่ยวชาญทางบัญชี ธุรกิจมีทีมงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านบัญชีและการเงินอย่างเหมาะสม เช่น มี CPA (Certified Public Accountants) หรือผู้เชี่ยวชาญในการบัญชีที่มีประสบการณ์มาก

 2. บริการมาตรฐานสูง บริษัทมีมาตรฐานการบริการสูงที่มั่นใจในความถูกต้องและความเชี่ยวชาญในการจัดทำบัญชี

 3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี บริษัทมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์บัญชีที่ทันสมัย เพื่อช่วยในการประมวลผลและบันทึกข้อมูลที่มีปริมาณมาก

อ่อนแอ (Weaknesses)

 1. ความขึ้นอยู่กับลูกค้าหลัก ถ้าธุรกิจทำบัญชีขึ้นอยู่กับลูกค้าหลักไม่กี่ราย การสูญเสียลูกค้าหนึ่งรายอาจมีผลกระทบที่สำคัญต่อธุรกิจ

 2. ความขาดแคลนในการสร้างรายได้ที่หลากหลาย หากธุรกิจมีรายได้หลักจากบริการบัญชีหนึ่งประเภทเท่านั้น อาจทำให้มีความเสี่ยงเมื่อตลาดเปลี่ยนแปลง

 3. ความสามารถในการขยายธุรกิจ บางครั้งธุรกิจทำบัญชีไม่สามารถขยายธุรกิจหรือเพิ่มลูกค้าใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โอกาส (Opportunities)

 1. ความเจริญรุ่งเรืองของตลาด การต้อนรับบัญชีในธุรกิจยุคดิจิทัลและการสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กอาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากความเจริญรุ่งเรืองของตลาด

 2. การสอบบัญชีที่เข้มงวดมากขึ้น กฎหมายและการบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจทำบัญชีมีโอกาสในการให้บริการการปรึกษาเกี่ยวกับการสอบบัญชีให้กับลูกค้า

 3. การใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น การใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นอาจช่วยให้ธุรกิจทำบัญชีประสิทธิภาพมากขึ้นและสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจ

ความเสี่ยง (Threats)

 1. ความแข็งแกร่งของคู่แข่ง ธุรกิจทำบัญชีต้องเป็นอย่างมากในการแข่งขันกับบริษัทอื่นในวงการที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเหมือนกัน

 2. ความเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายทางการบัญชีและภาษีอาจส่งผลกระทบต่อวิธีการให้บริการและความสามารถในการประสานงานกับลูกค้า

 3. เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางการเงินของลูกค้า ธุรกิจทำบัญชีมีความเสี่ยงเมื่อลูกค้าประสบความล้มเหลวหรือมีปัญหาทางการเงิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และความเสถียรของธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจทำบัญชี ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. การศึกษาและการฝึกอบรม ความรู้และความเชี่ยวชาญในการบัญชีและการเงินเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจจะต้องลงทุนในค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และความเชี่ยวชาญของคุณและทีมงานของคุณ

 2. ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี ความสามารถในการใช้ซอฟต์แวร์บัญชีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญ คุณอาจต้องลงทุนในซอฟต์แวร์บัญชีที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณและการอัปเกรดเทคโนโลยีเมื่อจำเป็น

 3. การตลาดและโฆษณา เพื่อสร้างฐานลูกค้าและเพิ่มยอดขาย คุณอาจต้องลงทุนในการตลาดและโฆษณา เช่น การสร้างเว็บไซต์ธุรกิจและโฆษณาออนไลน์

 4. ค่าใช้จ่ายที่สำคัญ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ เช่น ค่าเช่าสำนักงาน ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ค่าโทรศัพท์ และค่าสารสนเทศ

 5. การติดตั้งระบบบัญชี การใช้ระบบบัญชีที่เหมาะสมและการติดตั้งระบบเพื่อจัดการข้อมูลบัญชีของลูกค้า

 6. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชี รวมถึงค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เช่น ค่าเช่าซอฟต์แวร์บัญชี ค่าบริการการพัฒนาเว็บไซต์ ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม และค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่น ๆ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจทำบัญชี

 1. นักบัญชี (Accountants) นักบัญชีเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน พวกเขาช่วยในการบันทึกข้อมูลการเงินของธุรกิจและการจัดทำงบการเงิน

 2. ผู้สอบบัญชี (Auditors) ผู้สอบบัญชีคือผู้ที่ตรวจสอบและตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินของธุรกิจเพื่อความถูกต้องและความเชื่อถือ

 3. ที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Consultants) ที่ปรึกษาทางการเงินให้คำปรึกษาในการวางแผนการเงินและการลงทุนให้กับลูกค้า

 4. เจ้าหน้าที่การเงิน (Finance Officers) เจ้าหน้าที่การเงินในองค์กรทำงานเพื่อจัดการและควบคุมงบประมาณและการเงินขององค์กร

 5. เจ้าหน้าที่ธุรการทางการเงิน (Financial Administrators) ธุรการทางการเงินทำหน้าที่ในการจัดการเอกสารและกระบวนการทางการเงินในองค์กร

 6. นักวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial Analysts) นักวิเคราะห์ทางการเงินทำงานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการเงินเพื่อให้คำแนะนำในการตัดสินใจทางการเงิน

 7. คณะกรรมการบริหารทางการเงิน (Finance Board Members) สมาชิกคณะกรรมการบริหารทางการเงินในองค์กรมีหน้าที่ในการพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมการเงินและการลงทุนขององค์กร

 8. ผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ผู้ประกอบการที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจใหม่อาจต้องรู้เรื่องการบัญชีเพื่อจัดการการเงินในธุรกิจของตนเอง

 9. นักศึกษาและนักศึกษาภาคสหกรณ์ (Students and Interns) นักศึกษาที่เรียนหรือทำฝึกงานในสาขาบัญชีเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการบัญชีและการเงิน

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจทำบัญชี ที่ควรรู้

 1. บัญชี (Accounting)

  • คำอธิบาย (Description) บัญชีคือกระบวนการบันทึก วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลการเงินของธุรกิจ
 2. งบการเงิน (Financial Statements)

  • คำอธิบาย (Description) งบการเงินคือรายงานที่แสดงสถานะการเงินของธุรกิจ ประกอบด้วยงบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน และงบกระแสเงินสด
 3. ภาษี (Tax)

  • คำอธิบาย (Description) ภาษีคือเงินที่เรียกเก็บโดยรัฐบาลจากบุคคลหรือธุรกิจเพื่อใช้ในการดำเนินการของรัฐ
 4. บัญชีรับ-จ่าย (Income Statement)

  • คำอธิบาย (Description) บัญชีรับ-จ่ายคือรายงานที่แสดงรายได้และรายจ่ายของธุรกิจในระยะเวลาที่กำหนด
 5. การตรวจสอบบัญชี (Auditing)

  • คำอธิบาย (Description) การตรวจสอบบัญชีคือกระบวนการตรวจสอบและตรวจสอบข้อมูลบัญชีเพื่อความถูกต้องและความเชื่อถือ
 6. บัญชีลูกหนี้ (Accounts Receivable)

  • คำอธิบาย (Description) บัญชีลูกหนี้คือเงินที่ยังไม่ได้รับจากลูกค้าหรือผู้ค้าอื่น
 7. บัญชีเจ้าหนี้ (Accounts Payable)

  • คำอธิบาย (Description) บัญชีเจ้าหนี้คือเงินที่ยังไม่ได้จ่ายให้กับผู้ขายหรือลูกหนี้ที่อื่น
 8. สมดุล (Balance)

  • คำอธิบาย (Description) สมดุลคือสถานะที่บัญชีรายได้และรายจ่ายเท่ากัน ไม่มีความผิดพลาดในบัญชี
 9. รายได้ (Revenue)

  • คำอธิบาย (Description) รายได้คือเงินที่ธุรกิจได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการ
 10. ระบบบัญชี (Accounting System)

  • คำอธิบาย (Description) ระบบบัญชีคือโครงสร้างและกระบวนการที่ใช้ในการบันทึกและจัดการข้อมูลการเงินในธุรกิจ

จดบริษัท ธุรกิจทำบัญชี ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของธุรกิจ กำหนดประเภทของธุรกิจที่คุณต้องการจด เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทห้างหุ้นส่วน, หรือบริษัทมหาชน

 2. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นและเป็นไปตามกฎหมาย และทำการจองชื่อที่สำนักงานพาณิชย์ในประเทศที่คุณตั้งบริษัท

 3. จัดทำสมัครจดบริษัท จัดทำสมัครจดบริษัทเพื่อยื่นให้กับสำนักงานพาณิชย์ ข้อมูลที่ต้องระบุรวมถึงประเภทบริษัท, ทุนจดทะเบียน, ผู้ถือหุ้น, ผู้บริหาร, และอื่น ๆ ตามกฎหมายท้องถิ่น

 4. จ่ายค่าธรรมเนียม จ่ายค่าธรรมเนียมการจดบริษัทตามกฎหมายท้องถิ่น

 5. จดบริษัทและได้รับหนังสือรับรอง หลังจากส่งสมัครจดบริษัทแล้ว คุณจะได้รับหนังสือรับรองการจดบริษัทจากสำนักงานพาณิชย์ นี่คือหลักฐานว่าบริษัทของคุณได้รับการจดแล้ว

 6. ติดต่อธนาคาร เปิดบัญชีธนาคารในชื่อของบริษัท เพื่อดำเนินธุรกิจการเงินของบริษัท

 7. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (Government Gazette) บริษัทจะต้องประกาศข้อมูลของบริษัทในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้เป็นที่ทราบกับสาธารณชน

 8. รับการอนุมัติและทะเบียนภาษี จะต้องรับการอนุมัติและทะเบียนภาษีที่สำนักงานภาษีในประเทศที่คุณตั้งบริษัท

 9. รับอนุญาตทำธุรกิจ บางกรณีอาจต้องรับอนุญาตเพิ่มเติมจากหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับประเภทธุรกิจของคุณ

 10. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดบริษัทและธุรกิจของคุณในประเทศที่คุณตั้ง

บริษัท ธุรกิจทำบัญชี เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทธุรกิจทำบัญชีจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารที่ได้รับรายได้จากบริษัท เพราะผู้ถือหุ้นและผู้บริหารมีรายได้จากการถือหุ้นหรือค่าจ้างงาน

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทธุรกิจทำบัญชีจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) ตามกฎหมายในประเทศที่ตั้งบริษัท ภาษีนี้คำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหนี้สูญ

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บริษัทธุรกิจทำบัญชีอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้าหรือบริการ ภาษี VAT มักถูกคิดเพิ่มในราคาขายและจะต้องถูกส่งให้กับหน่วยงานภาษี

 4. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) บริษัทธุรกิจทำบัญชีอาจต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างงานให้แก่บุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล แล้วส่งเงินภาษีที่ถูกหักให้กับหน่วยงานภาษี

 5. ภาษีอื่น ๆ บริษัทธุรกิจทำบัญชีอาจต้องเสียภาษีอื่น ๆ ตามกฎหมายในประเทศที่ตั้งบริษัท เช่น ภาษีสถานที่ (Property Tax), ภาษีรถ (Vehicle Tax), ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Special Business Tax) และอื่น ๆ อีกมากมาย

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.